Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 3:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nyumba ya Davide yalutilira kukhora (1)

  • Ŵana ŵa Davide (2-5)

  • Abineri wakolerana na Davide (6-21)

  • Yowabu wakoma Abineri (22-30)

  • Davide wakulira Abineri (31-39)

3  Nkhondo yikalutilira pakati pa nyumba ya Sauli na nyumba ya Davide. Davide wakalutilira kukhora,+ ndipo nyumba ya Sauli yikalutilira kulopwa.+  Pa nyengo yira, ŵana ŵanalume ŵakababika kwa Davide mu Heburoni.+ Mwana wake wakwamba wakaŵa Amunoni+ mwa Ahinowamu+ Muyezireli.  Wachiŵiri wakaŵa Kileyabu mwa Abigelu+ chokoro cha Nabala Mukarimeli. Wachitatu wakaŵa Abisalomu+ mwa Maka mwana wa Talimayi+ themba la Geshuri.  Wachinayi wakaŵa Adoniya+ mwa Hagiti, ndipo wachinkhondi wakaŵa Shefatiya mwa Abitala.  Wa 6 wakaŵa Itireyamu mwa Egila muwoli wa Davide. Aŵa ndiwo ŵakababika kwa Davide mu Heburoni.  Apo nkhondo yikalutiliranga pakati pa nyumba ya Sauli na nyumba ya Davide, Abineri+ wakalutilira kukhozga mazaza ghake mu nyumba ya Sauli.  Sauli wakaŵa na mwanakazi munyake zina lake Rizipa,+ mwana wa Ayiya. Pamanyuma Ishi-bosheti+ wakati kwa Abineri: “Chifukwa wuli ukagona na mwanakazi wa adada?”+  Abineri wakakalipa chomene na mazgu gha Ishi-bosheti, ndipo wakati: “Kasi ine nili mutu wa ntcheŵe yakufuma ku Yuda? Nalongora lusungu* m’paka muhanya uno ku nyumba ya Sauli wuso, ku ŵabali ŵake na ŵabwezi ŵake, ndipo iwe nindakupeleke mu woko la Davide. Kweni muhanya uno ukunipa mulandu chifukwa cha mwanakazi.  Chiuta wachite ntheura kwa Abineri na kusazgirako, usange nindamuchitire Davide kuyana na umo Yehova wakalapira kwa iyo+ kuti: 10  wawuskengeko ufumu ku nyumba ya Sauli na kukhozga chitengo cha Davide pa Israyeli na Yuda, kwamba ku Dani m’paka ku Beyere-sheba.”+ 11  Ishi-bosheti wakayowoyaposo lizgu nanga ndimoza chara kuzgora Abineri, chifukwa wakamuwopanga.+ 12  Nyengo yeneyiyo Abineri wakatuma mathenga kwa Davide, wakati: “Kasi charu ntcha njani?” Wakatiso: “Chitani phangano na ine, ndipo nichitenge chilichose icho ningafiska* kuti niguzire Israyeli yose kwa imwe.”+ 13  Davide wakati: “Ntchiwemi. Nichitenge nawe phangano. Kweni chinthu chimoza icho nkhukupempha ntchakuti ungayezganga chara kuzakawona chisko chane kwambura kuti wiza dankha na Mikala,+ mwana wa Sauli, para ukwiza kuzakaniwona.” 14  Penepapo Davide wakatuma mathenga kwa Ishi-bosheti,+ mwana wa Sauli, kuti: “Unipe muwoli wane Mikala, uyo nkhalipirapo vikumba vyakunthazi 100 vya nkhule za ŵanalume Ŵafilisiti.”+ 15  Ntheura Ishi-bosheti wakatuma munthu kukatora Mikala kwa mfumu wake Palitiyeli+ mwana wa Layishi. 16  Kweni mfumu wake wakalutilira kumulondezga, wakendanga uku wakulira m’paka ku Bahurimu.+ Penepapo Abineri wakati kwa iyo: “Luta, welera!” Mbwenu wakawelera. 17  Nyengo yeneyira, Abineri wakatuma mazgu ku ŵalara ŵa kwa Israyeli kuti: “Mukamba nikale kukhumba kuti Davide waŵe themba pa imwe. 18  Sono chitanipo kanthu, chifukwa Yehova wakati kwa Davide: ‘Na woko la Davide muteŵeti wane+ nizamuponoska ŵanthu ŵane Israyeli mu woko la Ŵafilisiti na mu woko la ŵalwani ŵawo wose.’” 19  Kufuma apo, Abineri wakayowoya na ŵanthu ŵa kwa Benjamini.+ Pamanyuma Abineri wakaluta kukayowoya mwachibisibisi na Davide ku Heburoni kumuphalira ivyo Israyeli na nyumba yose ya Benjamini ŵakolerana. 20  Abineri wakati wafika kwa Davide ku Heburoni na ŵanthu 20, Davide wakamunozgera chiphikiro Abineri na ŵanthu awo ŵakaŵa nayo. 21  Penepapo Abineri wakati kwa Davide: “Lekani nilutenge, nkhawunganye Israyeli yose kwa fumu yane themba, mwakuti ŵachite phangano na imwe, ndipo imwe muŵenge themba pa waliyose uyo mwakhumba.”* Ntheura Davide wakamuleka Abineri kuti walutenge, ndipo wakaluta mu mtende. 22  Abineri wakati lute waka, ŵateŵeti ŵa Davide na Yowabu ŵakawerako ku nkhondo, ŵakiza na vinthu vinandi chomene ivyo ŵakayora. Abineri wakaŵaso na Davide ku Heburoni chara, chifukwa wakamuleka kuti walutenge mu mtende. 23  Yowabu+ na ŵankhondo wose awo ŵakaŵa nayo ŵakati ŵafika, Yowabu wakaphalirika kuti: “Abineri+ mwana wa Neri+ wangwiza kwa themba, ndipo lamuleka kuti walutenge, waluta mu mtende.” 24  Penepapo Yowabu wakiza kwa themba, wakati: “Kasi mwachitachi? Wonani, Abineri wangwiza kwa imwe. Chifukwa wuli mwamuleka kuti walutenge waka? 25  Namwe mukumumanya waka Abineri mwana wa Neri! Wangwiza kuno kuti wamupusikani, kuti wamanye chilichose icho mukughanaghana, na kumanya chilichose icho mukuchita.” 26  Ntheura Yowabu wakafumako kwa Davide, wakatuma mathenga mumasinda mwa Abineri, ndipo ŵakamuwezgera pa chisimi cha Sira. Kweni Davide wakamanyanga chilichose chara. 27  Abineri wakati wawelera ku Heburoni,+ Yowabu wakamutolera pamphepete mukati mu chipata kuti wayowoye nayo. Kweni wakamugwaza munthumbo penepara, wakafwa.+ Wakamuchitira nthena chifukwa chakuti wakamukoma* Asaheli munung’una wake.+ 28  Pamanyuma, Davide wakati wapulika ichi, wakati: “Ine na ufumu wane tilije mulandu wa ndopa+ muyirayira pamaso pa Yehova chifukwa cha nyifwa ya Abineri mwana wa Neri. 29  Mulandu uwelere pa mutu wa Yowabu+ na pa nyumba yose ya awiske. Mu nyumba ya Yowabu mungaŵavyanga chara munthu wa nthenda yakusulura,+ wavyoni,+ panji mwanalume wakugwira ntchito pa chakuzingira wuzi,* panji wakuwa na lupanga, panji wakusoŵerwa chakurya.”+ 30  Ntheura Yowabu na munung’una wake Abishayi+ ŵakakoma Abineri+ chifukwa chakuti wakakoma Asaheli munung’una wawo pa nkhondo+ ya ku Gibiyoni. 31  Penepapo Davide wakati kwa Yowabu na ŵanthu wose awo ŵakaŵa nayo: “Palurani vyakuvwara vinu, vwalani chigudulu na kutengelera Abineri.” Themba Davide likendanga mumanyuma mwa machira agho ŵakanyamurapo chitanda. 32  Ŵakamusunga Abineri mu Heburoni. Themba likalira chomene pa dindi la Abineri, ndipo ŵanthu wose ŵakalira. 33  Themba likamutengelera Abineri, likati: “Kasi Abineri wakenera kufwa nyifwa ya munthu muzeleza? 34  Mawoko ghako ghakakakika chara,Malundi ghako ghakaŵa mu maunyoro* chara. Ukawa nga ni munthu uyo wakuwa pamaso pa vigeŵenga.”*+ Penepapo ŵanthu wose ŵakamuliraso. 35  Pamanyuma ŵanthu wose ŵakiza kwa Davide kuti ŵamupe chingwa cha chipembuzgo* apo kukaŵa kuchali muhanya, kweni Davide wakalapa kuti: “Chiuta wachite ntheura kwa ine na kusazgirako usange pambere dazi lindanjire nkhucheta chingwa panji chinthu chinyake chilichose.”+ 36  Ŵanthu wose ŵakawona, ndipo chikaŵakondweska. Ichi nacho chikaŵakondweska ŵanthu wose nga ni vinyake vyose ivyo themba likachitanga. 37  Ntheura pa zuŵa lira ŵanthu wose na Israyeli yose ŵakamanya kuti themba likaŵavya mulandu wa kukoma Abineri mwana wa Neri.+ 38  Penepapo themba likati ku ŵateŵeti ŵake: “Kasi mukumanya yayi kuti muhanya uno karonga na munthu mukuru wawa mu Israyeli?+ 39  Muhanya uno nalopwa, nangauli ndine themba lakuphakazgika.+ Nakuti ŵanthu aŵa, ŵana ŵa Zeruya,+ mbankhaza chomene kwa ine.+ Yehova wawezgere munthu muheni kuyana na uheni wake.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “ndipo wonani, woko lane lili namwe.”
Panji kuti, “umoyo winu wakhumba.”
Mazgu gheneko, “chifukwa cha ndopa za.”
Panyake ŵakung’anamura mwanalume wakupendera uyo wakwenera kuchita mulimo wa ŵanakazi.
Mazgu gheneko, “mkuŵa.”
Mazgu gheneko, “ŵana ŵa ubendezi.”
Panji kuti, “chingwa chakutengelera.”