Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Samuyeli 22:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide wakulumba Chiuta chifukwa cha milimo yake ya kuponoska (1-51)

    • “Yehova ni mphanji yane” (2)

    • Yehova ngwakugomezgeka ku awo mbakugomezgeka (26)

22  Agha ni mazgu gha sumu+ iyo Davide wakimbira Yehova pa zuŵa ilo Yehova wakamuthaskira mu woko la ŵalwani ŵake+ wose na mu woko la Sauli.+  Wakati: “Yehova ni mphanji yane, linga lane lakukhora,+ na Muthaski wane.+   Chiuta wane ni jalawe lane,+ nkhubisama mwa iyo,Chiskango chane+ na sengwe* lane la chiponosko,* chigongwe chane chakukhora+Na malo ghane ghakuchimbilirako,+ mponoski wane,+ ndimwe mukuniponoska ku nkhaza.   Nkhuchema pa Yehova, uyo ngwakwenelera kulumbika,Ndipo niponoskekenge ku ŵalwani ŵane.   Majigha gha nyifwa ghakanizingilizga.+Ŵanthu ŵawakawaka ŵakanofya nga ni maji ghakututuka.+   Vingwe vya Dindi* vikanitaŵa.+Vipingo vya nyifwa vikanijanda.+   Mu suzgo yane, nkhachema Yehova,+Nkhachema Chiuta wane. Wakapulika mazgu ghane mu tempile lake,Ndipo kulira kwane kupempha wovwiri kukafika mu makutu ghake.+   Charu chapasi chikamba kusunkhunyika na kundindima.+Machanya ghakayaghayika+Ghakasunkhunyikanga uku na uku chifukwa iyo wakakwiyiskika.+   Josi likakwera kufuma mu mphuno zake,Moto wakumyangura ukafuma mu mulomo wake.+Makara ghamoto ghakanyeka kufuma kwa iyo. 10  Wakathifura machanya apo wakakhiranga,+Ndipo kusi ku malundi ghake kukaŵa chidima bii.+ 11  Wakakwera pa kerubi+ ndipo wakadukanga pakwiza, Wakawonekanga pa mapapindo gha mzimu.*+ 12  Wakajibenekelera na chisi nga ntchisakasa,+Mu maji gha bii na mabingu gha bii. 13  Kufuma mu ungweru uwo ukaŵa pamaso pake makara ghamoto ghakanyeka. 14  Penepapo Yehova wakadudumira kuchanya.+Lizgu la Wapachanya Nkhanira likapulikikwa.+ 15  Wakaponya mivi yake+ na kuŵambininiska.Wakaponya leza wake na kuŵahangayiska.+ 16  Migelo yakusi kwa nyanja yikawonekera.+Pakuchenya kwa Yehova, malufura* gha charu ghakafukulika,Pakuthuta kwa mvuchi wa mu mphuno zake.+ 17  Wakathekama kufuma kuchanya,Wakanikora na kunizuwura mu maji ghakunyang’amira.+ 18  Wakanithaska kwa mulwani wankhongono,+Ku awo ŵakanitinkhanga, awo ŵakaŵa ŵankhongono kuluska ine. 19  Ŵakanikumanizga pa zuŵa la soka lane,+Kweni Yehova wakanifighilira. 20  Wakanitolera ku malo gha chivikiliro.*+Wakanithaska chifukwa wakakondwanga nane.+ 21  Yehova wakunipa njombe kuyana na urunji wane.+Wakunilipira chifukwa chakuti mawoko ghane ngambura mulandu.*+ 22  Pakuti nasungilira nthowa za Yehova,Nindachite uheni, kumusida Chiuta wane. 23  Vyeruzgo vyake vyose+ vili pamaso pane.Nipatukengeko chara ku malango ghake.+ 24  Niŵenge wambura kafukwa+ pamaso pake,Ndipo nichitenge mphuvya chara.+ 25  Mphanyi Yehova waniwezgera kuyana na urunji wane,+Kuyana na umo niliri wambura mulandu pamaso pake.+ 26  Uyo ngwakugomezgeka mukuchita nayo mwakugomezgeka.+Munthu wambura kafukwa, wankhongono, mukuchita nayo kwambura kafukwa.+ 27  Kwa wakutowa mukuwoneka wakutowa,+Kweni kwa mukhuluku mukuwoneka wakuchenjera.+ 28  Pakuti mukuponoska awo mbakujiyuyura,+Kweni maso ghinu ghakwimikana na ŵakujikuzga, ndipo mukuŵakhizga.+ 29  Ndimwe nyali yane, A Yehova.+Yehova ndiyo wakuningweluskira mu chisi.+ 30  Na wovwiri winu ningalimbana na gulu la ŵakuwukira.Ningaŵenuka chiliŵa na nkhongono ya Chiuta.+ 31  Nthowa ya Chiuta waunenesko njakufikapo.+Mazgu gha Yehova ngakwengeka.+ Iyo ntchiskango ku wose awo ŵakubisama mwa iyo.+ 32  Kasi ni njani Chiuta padera pa Yehova?+ Jalawe ni njani, padera pa Chiuta withu?+ 33  Chiuta waunenesko ni malo ghane ghakukhora,+Ndipo wazgorenge nthowa yane kuŵa yakufikapo.+ 34  Wakuzgora malundi ghane nga ni mbaŵala yanalume,Wakuniyimika pa malo ghapachanya.+ 35  Wakusambizga mawoko ghane kurwa nkhondo,Mawoko ghane ghangagoŵa uta wamkuŵa. 36  Mukunipa chiskango chinu cha chiponosko,Ndipo kujiyuyura kwinu kwanikuzga.+ 37  Mukusanuzgira nthowa malundi ghane,Malundi ghane ghatelemukenge yayi.*+ 38  Niskerenge ŵalwani ŵane na kuŵaparanya.Niwelerenge chara m’paka ŵamalirethu. 39  Niŵaphyerengepo na kuŵaphwanya, mwakuti ŵangawukaso chara.+Ŵawenge kusi ku malundi ghane. 40  Munipenge nkhongono zakulwera nkhondo.+Ŵalwani ŵane muŵawiskirenge pasi pane.+ 41  Muchitiskenge ŵalwani ŵane kuti ŵawelere.*+Ndipo nimalenge* awo ŵakunitinkha.+ 42  Ŵakulira kupempha wovwiri, kweni kulije wakuŵaponoska,Ŵakulilira na kwa Yehova wuwo, kweni wakuŵazgora yayi.+ 43  Niŵapondenge litulitu nga ni fuvu la charu.Niŵadyakenge na kuŵakanda nga ni mathipa mu misewu. 44  Munithaskenge ku ŵanthu ŵakwithu awo ŵakupenjana vifukwa.+ Munivikilirenge kuti niŵe mutu wa mitundu.+Ŵanthu awo nindaŵamanye ŵaniteŵeterenge.+ 45  Ŵalendo ŵizenge nyopinyopi panthazi zane.+Ŵanipulikirenge* chifukwa cha ivyo ŵapulika vya ine. 46  Ŵalendo ŵathikenge lusoko,*Ŵambwambwanthenge pakufuma mu malo agho ŵakabisama. 47  Yehova ngwamoyo. Lilumbike Jalawe lane!+ Chiuta wa jalawe la chiponosko chane wakwezgeke.+ 48  Chiuta waunenesko wakuwezgera nduzga m’malo mwa ine.+Wakuthereska ŵanthu pasi pane.+ 49  Wakunithaska ku ŵalwani ŵane. Mukunitumphuskira pachanya+ pa awo ŵakuniwukira,Mukuniponoska ku munthu wankhaza.+ 50  Lekani nimuwonganinge mu ŵamitundu,+ A Yehova,Ndipo nimbirenge malumbo zina linu:+ 51  Wakuchitira themba lake milimo yikuru ya chiponosko.+Wakulongora lusungu* kwa wakuphakazgika wake,Kwa Davide na mphapu* yake muyirayira.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mponoski wane wankhongono.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “gha mphepo.”
Mazgu ghanyake, “fawundeshoni.”
Panji kuti, “malo ghasani.”
Mazgu gheneko, “ngakutowa.”
Panji kuti, “Tukasinginini twane tutewukenge yayi.”
Panji kuti, “Munipenge misana ya ŵalwani ŵane.”
Mazgu gheneko,“nichetamiskenge.”
Mazgu gheneko, “Pakupulika waka mu makutu ŵanipulikirenge.”
Panji kuti, “ŵafotenge.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”