Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Samuyeli 20:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sheba wagaluka; Yowabu wakoma Amasa (1-13)

  • Sheba ŵamuskera ndipo ŵamudumura mutu (14-22)

  • Ŵanthu ŵa maudindo mu ufumu wa Davide (23-26)

20  Sono kukaŵa munthu wakusuzga zina lake Sheba+ mwana wa Bikiri, Mubenjamini. Wakalizga mbata,+ ndipo wakati: “Tilije chigaŵa mwa Davide, ndipo tilije chiharo mwa mwana wa Yese.+ Waliyose walute ku ŵachiuta* ŵake, iwe Israyeli!”+  Penepapo ŵanthu ŵa kwa Israyeli ŵakaleka kulondezga Davide na kwamba kulondezga Sheba mwana wa Bikiri.+ Kweni ŵanthu ŵa kwa Yuda ŵakademelera kwa themba lawo, kwamba ku Yorodani m’paka ku Yerusalemu.+  Davide wakati wafika ku nyumba yake ku Yerusalemu,+ wakatora ŵanakazi 10 ŵara wakaŵaleka kuti ŵasungenge nyumba,+ wakaŵajalira mu nyumba na kuŵikapo ŵalinda. Wakaŵapanga vyakurya, kweni wakagonaso nawo yayi.+ Ŵakajalirika mu nyumba mura m’paka zuŵa la nyifwa yawo, ŵakakhalanga nga ni vyokoro, nangauli mfumu wawo wakaŵa wamoyo.  Sono themba likati kwa Amasa:+ “Chema ŵanthu wose ŵa kwa Yuda ŵawungane kwa ine mu mazuŵa ghatatu, ndipo nawe uŵe papo.”  Ntheura Amasa wakachemera Yuda pamoza, kweni iyo wakachedwa, wakafika pa nyengo iyo wakamutemera yayi.  Penepapo Davide wakati kwa Abishayi:+ “Sheba+ mwana wa Bikiri wangatichitira viheni chomene kuluska Abisalomu.+ Tora ŵateŵeti ŵa fumu yako mumulondezge, mwakuti waleke kusanga misumba ya malinga ghakukhora na kuchimbira kwa ise.”  Ntheura ŵanthu ŵa Yowabu,+ Ŵakereti, Ŵapeleti,+ na vinkhara vyose ŵakamulondezga. Ŵakafuma ku Yerusalemu kulondezga Sheba mwana wa Bikiri.  Ŵakati ŵafika pafupi na chilibwe chikuru mu Gibiyoni,+ Amasa+ wakiza kuzakakumana nawo. Sono Yowabu wakavwara vyankhondo vyake, ndipo wakaŵa na lupanga, wakalukoloŵeka mu chiwuno. Apo wakendanga lupanga lukafuma.  Yowabu wakati kwa Amasa: “Kasi uli makora, mubali wane?” Yowabu wakakora mwembe wa Amasa na woko lake lamalyero nga ni para wakukhumba kumufyofyontha. 10  Amasa wakaluwona chara lupanga mu woko la Yowabu, ndipo Yowabu wakamugwaza nalo munthumbo+ na matumbo fulumu! Wakamugwaza kaŵiri chara, kamoza pera mbwenu salanthusalanthu! Kufuma apo, Yowabu na munung’una wake Abishayi ŵakalondezga Sheba mwana wa Bikiri. 11  Yumoza wa ŵanyamata ŵa Yowabu wakimilira pafupi, wakatenge: “Yose uyo wali kwa Yowabu na yose uyo wali kwa Davide, walondezge Yowabu!” 12  Nyengo yose yira, Amasa wakasalanthukanga waka mu ndopa zake pakati pa msewu. Munyamata yura wakati wawona kuti ŵanthu wose ŵakwimilira, wakamuwuskamo Amasa mu msewu na kumusezgera ku thondo. Wakamubenekelera na chakuvwara, chifukwa wakawona kuti waliyose wakimiliranga para wafika pa iyo. 13  Wakati wamuwuskamo mu msewu, ŵanthu wose ŵakalondezga Yowabu kuchimbizga Sheba+ mwana wa Bikiri. 14  Sheba wakasolota mu mafuko ghose gha Israyeli wakafika ku Abelu wa ku Beti-maka.+ Ŵabikiri ŵakawungana, nawo ŵakaluta nayo. 15  Yowabu na ŵanthu ŵake ŵakafika na kumuzingilizga mu Abelu wa ku Beti-maka ndipo ŵakazenga chibumira kuti ŵarwe na msumba, pakuti ukaŵa mukati mwa linga. Ŵanthu wose awo ŵakaŵa na Yowabu ŵakagumuranga linga kuti ŵaliwiske. 16  Penepapo mwanakazi wavinjeru wakachemerezga kufuma mu msumba, wakati: “Pulikizgani, mwaŵanthu imwe, pulikani! Phalirani Yowabu kuti wize kuno niyowoye nayo.” 17  Ntheura Yowabu wakaluta pafupi, ndipo mwanakazi wakati: “Kasi ndiwe Yowabu?” Iyo wakati: “Ndine.” Mwanakazi yura wakati: “Pulika mazgu gha muteŵeti wako.” Iyo wakati: “Nkhupulika.” 18  Mwanakazi wakatiso: “Kale ŵakatenge, ‘Ŵakafumbe fundo mu Abelu, mbwenu nkhani yikamaliranga penepapo.’ 19  Ine nkhwimira ŵanthu ŵamtende na ŵakugomezgeka mwa Israyeli. Iwe ukukhumba kuparanya msumba uwo uli nga ni mama mu Israyeli. Kasi mukukhumbirachi kumara* chiharo cha Yehova?”+ 20  Yowabu wakati: “Ningachichita chara kuwumara panji kuwuparanya. 21  Ise ndivyo tapukwa chara. Kweni munthu zina lake Sheba+ mwana wa Bikiri wa ku chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu+ wagalukira* Themba Davide. Usange mwamupeleka munthu uyu, niwukengeko ku msumba uwu.” Penepapo mwanakazi wakati kwa Yowabu: “Wona, mutu wake uponyekenge kwa iwe kuŵenuska linga.” 22  Nyengo yeneyiyo mwanakazi wavinjeru yura wakaluta ku ŵanthu wose, ndipo ŵakadumura mutu wa Sheba mwana wa Bikiri na kuwuponya kwa Yowabu. Penepapo Yowabu wakalizga mbata, ŵakafumako ku msumba, waliyose wakaluta kukwake.+ Yowabu wakawelera kwa themba ku Yerusalemu. 23  Yowabu wakaŵa pachanya pa ŵankhondo wose ŵa Israyeli.+ Benaya+ mwana wa Yehoyada+ wakaŵa pachanya pa Ŵakereti na Ŵapeleti.+ 24  Adoramu+ wakalaŵiliranga awo ŵakapika ntchito ya wuzga. Yehoshafati+ mwana wa Ahiludi wakaŵa wakulemba mdauko. 25  Sheva wakaŵa mulembi. Zadoki+ na Abiyatara+ ŵakaŵa ŵasembe. 26  Ira Muyayiri nayo wakaŵa nduna yilara* ya Davide.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “hema lake.”
Mazgu gheneko, “kumira.”
Mazgu gheneko, “watumphuskira woko lake.”
Mazgu gheneko, “wasembe wa.”