Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 19:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide wakulira na kutengelera Abisalomu (1-4)

  • Yowabu wachenya Davide (5-8a)

  • Davide wawelera ku Yerusalemu (8b-15)

  • Shimeyi wakupempha chigowokero (16-23)

  • Mefibosheti wasangika wambura mulandu (24-30)

  • Barazilayi wachindikika (31-40)

  • Mafuko ghakugazgana (41-43)

19  Yowabu wakaphalirika kuti: “Themba likulira na kutengelera Abisalomu.”+  Ntheura zuŵa lira chiponosko chikazgoka chitengero ku ŵanthu wose, chifukwa ŵakapulika kuti themba lili na chitima chifukwa cha mwana wake.  Zuŵa lira ŵanthu ŵakawelera mu msumba+ chisisi nga mbanthu awo soni zaŵakora chifukwa chakuti ŵachimbira ku nkhondo.  Themba likajara ku maso, ndipo likakolomokanga kuti: “Mwana wane Abisalomu! Abisalomu mwana wane, mwana wane!”+  Penepapo Yowabu wakiza kwa themba mu nyumba, wakati: “Muhanya uno mwalengeska ŵateŵeti ŵinu wose awo ŵaponoska umoyo winu muhanya uno na umoyo wa ŵana ŵinu ŵanalume+ na ŵanakazi,+ ŵawoli ŵinu, na ŵanakazi ŵinu ŵanyake.+  Mukutemwa awo ŵakumutinkhani ndipo mukutinkha awo ŵakumutemwani, chifukwa muhanya uno mwalongolerathu kuti ŵalongozgi ŵinu na ŵateŵeti ŵinu nkhanthu yayi kwa imwe. Nkhugomezga kuti Abisalomu waŵenge wamoyo muhanya uno ndipo tose ise tafwa, mphanyi changuŵa chiwemi kwa imwe.  Sono wukani, lutani mukaŵakhwimiske* ŵateŵeti ŵinu, chifukwa nkhulapa mwa Yehova kuti usange mukufuma chara, mbwenu palije munthu nanga njumoza wakhalenge namwe pano usiku uno. Ichi ndicho chiŵenge chiheni kwa imwe kuluska suzgo yose iyo yamuwirani kufuma pa uwukirano winu m’paka sono.”  Ntheura themba likawuka, likakhala mu chipata cha msumba, ndipo ŵanthu wose ŵakaphalirika kuti: “Themba lakhala pa chipata.” Penepapo ŵanthu wose ŵakiza pamaso pa themba. Kweni Israyeli wakachimbira, waliyose kukwake.+  Ŵanthu wose mu mafuko ghose gha Israyeli ŵakasuskananga kuti: “Themba likatiponoska ku ŵalwani ŵithu,+ ndipo likatithaska ku Ŵafilisiti. Kweni sono lachimbira mu charu chifukwa cha Abisalomu.+ 10  Ndipo Abisalomu, uyo tikamuphakazga kuŵa pachanya pithu,+ wafwira ku nkhondo.+ Kasi sono mukukhalirachi waka kwambura kuwezga themba?” 11  Themba Davide likatuma uthenga kwa Zadoki+ na Abiyatara+ ŵasembe, wakuti: “Yowoyani na ŵalara ŵa Yuda,+ muti: ‘Kasi vyaŵa wuli kuti ndimwe muŵe ŵaumaliro kuwezgera themba ku nyumba yake, apo mazgu gha Israyeli yose ghafika kale kwa themba ku nyumba yake? 12  Imwe ndimwe ŵabali ŵane, ndimwe chiwangwa chane na munofu wane.* Kasi vyaŵa wuli kuti ndimwe muŵe ŵaumaliro kuwezga themba?’ 13  Amasa+ mukamuphalire kuti: ‘Asi iwe ndiwe chiwangwa na munofu wane? Ntheura Chiuta wanichitire ntheura na kusazgirako usange iwe utondekenge kuŵa mulongozgi wa ŵankhondo ŵane kwamba sono m’malo mwa Yowabu.’”+ 14  Ntheura likawoja* mitima ya ŵanthu wose ŵa kwa Yuda nga munthu yumoza, ndipo ŵakatuma mazgu kwa themba kuti: “Weraniko, imwe na ŵateŵeti ŵinu wose.” 15  Themba likambako ulendo kuwelera, likafika pa Yorodani, ndipo ŵanthu ŵa kwa Yuda ŵakiza ku Giligala+ kuzakakumana na themba na kulipelekezga kwambuka Yorodani. 16  Penepapo Shimeyi+ mwana wa Gera, Mubenjamini wa ku Bahurimu, wakachimbira pamoza na ŵanthu ŵa kwa Yuda kuzakakumana na Themba Davide. 17  Iyo wakaŵa pamoza na ŵanthu 1,000 ŵa kwa Benjamini. Ziba+ nayo muteŵeti wa nyumba ya Sauli, pamoza na ŵana ŵake 15 na ŵateŵeti ŵake 20, ŵakachimbilira ku Yorodani panthazi pa themba. 18  Iyo wakambuka pa majambuko kuti wakambuske themba na ŵamunyumba yake na kuchita chilichose icho likukhumba. Kweni Shimeyi mwana wa Gera wakawa pasi pamaso pa themba apo likaŵa pafupi kwambuka Yorodani. 19  Wakati kwa themba: “Fumu yane yileke kunisungira mulandu, ndipo mungakumbukanga chara ubudi uwo muteŵeti winu wakamuchitirani+ pa zuŵa ilo fumu yane themba yikafumanga mu Yerusalemu. Themba lingachiŵikanga ku mtima chara, 20  chifukwa namuteŵeti winu nkhumanya makora kuti nili kunanga. Ntheura muhanya uno naŵa wakwamba pa wose ŵa nyumba ya Yosefe kwiza kuzakakumana na fumu yane themba.” 21  Nyengo yeneyiyo, Abishayi+ mwana wa Zeruya+ wakati: “Asi Shimeyi wakwenera kukomeka, chifukwa wakatemba wakuphakazgika wa Yehova?”+ 22  Kweni Davide wakati: “Kasi ivi vili namwe na ntchito wuli, imwe ŵana ŵa Zeruya,+ kuti mulimbanenge nane muhanya uno? Kasi munthu wakwenera kukomekaso mu Israyeli muhanya uno? Pakuti asi namanya muhanya uno kuti ndine themba pa Israyeli?” 23  Penepapo themba likati kwa Shimeyi: “Ufwenge yayi.” Ndipo themba likamupa chilapo.+ 24  Mefibosheti,+ muzukuru wa Sauli, nayo wakiza kuzakakumana na themba. Wakatozga chara malundi ghake panji kudumulira mwembe wake wapamphuno nanga nkhuchapa vyakuvwara vyake kwamba pa zuŵa ilo themba likafumirapo m’paka zuŵa ilo likawelerako mu mtende. 25  Wakati wafika* ku Yerusalemu kuzakakumana na themba, themba likamufumba kuti: “Kasi ukalekerachi kuluta nane, Mefibosheti?” 26  Iyo wakati: “Fumu yane themba, muteŵeti wane+ wakanipusika. Pakuti ine muteŵeti winu nkhati: ‘Niŵikiranipo chakukhalapo pa mbunda yane kuti nendepo nilute na themba,’ chifukwa namuteŵeti winu nili wakupendera.+ 27  Kweni iyo wakanisesa namuteŵeti winu kwa fumu yane themba.+ Ndipouli, fumu yane themba yili nga ni mungelo wa Chiuta waunenesko, ntheura chitani chose icho ntchiwemi kwa imwe. 28  Wose ŵa nyumba ya ŵadada mphanyi ŵali kukomeka na fumu yane themba, kweni imwe mwamuŵika muteŵeti winu pamoza na awo ŵakurya pa thebulu linu.+ Ntheura kasi chilipo chinyake icho ine ningadandawulira kwa themba?” 29  Kweni themba likati kwa iyo: “Kasi ukujisuzgirachi kuyowoya vyose ivi? Ine nadumura kale kuti iwe na Ziba mugaŵane munda.”+ 30  Mefibosheti wakati kwa themba: “Mulekani watore waka vyose, chifukwa sono fumu yane themba yiza ku nyumba yake mu mtende.” 31  Penepapo Barazilayi+ Mugiliyadi wakakhira ku Rogelimu kwiza ku Yorodani kuzakapelekezga themba pa Yorodani. 32  Barazilayi wakaŵa muchekuru chomene, vyaka 80, ndipo wakapelekanga vyakurya kwa themba apo likakhalanga ku Mahanayimu,+ chifukwa wakaŵa munthu musambazi chomene. 33  Ntheura themba likati kwa Barazilayi: “Tiye tambuke lumoza, namukupa chakurya mu Yerusalemu.”+ 34  Kweni Barazilayi wakati kwa themba: “Kasi mazuŵa* gha umoyo wane ghakhala ghalinga kuti nilute na themba ku Yerusalemu? 35  Muhanya uno nili na vyaka 80.+ Kasi ningaŵanika pakati pa chiwemi na chiheni? Kasi ine, namuteŵeti winu, ningacheta ivyo nkhurya na kumwa? Kasi ningapulikizgaso mazgu gha ŵakwimba ŵanalume na ŵanakazi?+ Ntheura kasi muteŵeti winu waŵirechi mphingo yinyake kwa fumu yane themba? 36  Vili makora waka kuti muteŵeti winu wafiska kupelekezga themba kuno ku Yorodani. Sono kasi themba likukhumbirachi kunipa njombe iyi? 37  Nkhumuŵeyani, zomerezgani muteŵeti winu wawelere, nkhafwire mu msumba wane pafupi na malaro gha adada na amama.+ Kweni apa pali muteŵeti winu Kimuhamu.+ Mutorani wambuke pamoza na fumu yane themba, ndipo mungamuchitira chilichose icho ntchiwemi kwa imwe.” 38  Ntheura themba likati: “Kimuhamu wambukenge nane, ndipo namumuchitira chose icho ntchiwemi kwa iwe. Chose icho unganipempha nikuchitirenge.” 39  Sono ŵanthu wose ŵakamba kwambuka Yorodani, ndipo themba likati lambuka, likamufyofyontha Barazilayi+ na kumutumbika. Barazilayi wakawelera kwake. 40  Themba likati lambukira ku Giligala,+ Kimuhamu wakambuka nalo. Ŵanthu wose ŵa kwa Yuda na hafu ya ŵanthu kwa Israyeli ŵakapelekezga themba kulambuska.+ 41  Penepapo ŵanthu wose ŵa kwa Israyeli ŵakiza kwa themba, ŵakati: “Chifukwa wuli ŵabali ŵithu ŵa kwa Yuda ŵakamwibani na kwiza na themba na nyumba yake kwambuka Yorodani, pamoza na ŵanthu wose ŵa Davide?”+ 42  Ŵanthu wose ŵa kwa Yuda ŵakazgora ŵanthu ŵa kwa Israyeli kuti: “Chifukwa themba ni ndopa yimoza na ise.+ Kasi mukukalipirachi pa ichi? Kasi taryapo vinthu vya themba ise, panji tapokerapo chawanangwa?” 43  Kweni ŵanthu ŵa kwa Israyeli ŵakazgora ŵa kwa Yuda kuti: “Tili na vigaŵa 10 mwa themba, ntheura tili na chigaŵa chikuru mwa Davide kuluska imwe. Ipo kasi mwatipepulirachi? Asi ise mphanyi tikaŵa ŵakwamba kuwezga themba?” Kweni mazgu gha ŵanthu ŵa kwa Yuda ghakaluska* gha ŵanthu ŵa kwa Israyeli.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mukayowoye ku mtima wa.”
Panji kuti, “ndopa yimoza na ine.”
Mazgu gheneko, “likathifura.”
Pangayowoyekaso kuti, “wafuma.”
Mazgu gheneko, “mazuŵa gha vyaka.”
Panji kuti, “ghakaŵa ghaukali kuluska.”