Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 18:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Abisalomu wathereskeka ndipo wafwa (1-18)

  • Davide waphalirika nyifwa ya Abisalomu (19-33)

18  Davide wakapenda ŵanthu awo ŵakaŵa nayo, ndipo wakaŵika pa iwo ŵalongozgi ŵa vikwi na ŵalongozgi ŵa mahandiredi.+  Davide wakatuma ŵanthu mu magulu ghatatu, limoza likaŵa pasi* pa Yowabu,+ linyake pasi pa munung’una wa Yowabu Abishayi+ mwana wa Zeruya,+ ndipo lachitatu pasi pa Itayi+ Mugiti. Penepapo themba likati ku ŵanthu: “Nane nilutenge namwe.”  Kweni iwo ŵakati: “Mungalutanga nase chara,+ chifukwa usange takachimbira, ise ŵamuŵa nase na ntchito chara.* Nanga hafu ya ise yikafwe, ŵamuŵa nase na ntchito chara, chifukwa imwe mukuyana na ŵanthu 10,000 ŵa ise.+ Ntheura vingaŵa makora usange mungatitumira wovwiri kufuma mu msumba.”  Themba likati kwa iwo: “Chose icho mukuwona kuti ntchiwemi, nichitenge.” Ntheura themba likimilira pafupi na chipata cha msumba, ndipo ŵanthu wose ŵakaluta mu magulu gha mahandiredi na vikwi.  Penepapo themba likapeleka languro ili kwa Yowabu, Abishayi, na Itayi: “Mukamukore makora munyamata Abisalomu chifukwa cha ine.”+ Ŵanthu wose ŵakapulika apo themba likalayizganga ŵalongozgi wose vya Abisalomu.  Ŵanthu ŵakaluta ku thondo kukakumana na Israyeli, ndipo nkhondo yikachitikiranga mu nkhorongo ya Efurayimu.+  Ŵanthu ŵa Israyeli+ ŵakathereskeka kwenekura na ŵateŵeti ŵa Davide,+ ndipo pakaŵa kukoma kukuru zuŵa lira, ŵanthu 20,000 ŵakafwa.  Nkhondo yikafika mu chigaŵa chose chira. Zuŵa lira nkhorongo nayo yikarya ŵanthu ŵanandi chomene kuluska lupanga.  Paumaliro, Abisalomu wakasangana maso na maso na ŵateŵeti ŵa Davide. Abisalomu wakakwera pa myulu, ndipo myulu yikanjira kusi kwa viminthavi vya chikhuni chikuru. Mutu wa Abisalomu ukaphalamira mu chikhuni chikuru, mwakuti wakaning’inanga waka muchanya* apo myulu yira wakakwera yikalutilira kuchimbira. 10  Munthu munyake wakamuwona ndipo wakaphalira Yowabu+ kuti: “Wona, nawona Abisalomu wakuning’ina mu chikhuni chikuru.” 11  Yowabu wakati kwa munthu uyo wakamuphaliranga: “Usange wangumuwona, wangulekerachi kumutimba kuti wawe pasi nyengo yeneyiyo? Uchitenge nthena mphanyi nangukondwa na kukupa masiliva 10 na lamba.” 12  Munthu yura wakati kwa Yowabu: “Nanga niŵenge kuti napokera* masiliva 1,000, ningatumphuska chara woko lane kwimikana na mwana wa themba, pakuti tikapulika apo themba likalayizganga iwe, Abishayi na Itayi kuti: ‘Kwali ndiwe njani, chenjerani kuti muleke kuchita nayo kanthu munyamata Abisalomu.’+ 13  Nilekenge kupulikira na kumukoma,* mphanyi vyangubisika yayi kwa themba, iwe nawe watenge univikilirenge yayi.” 14  Yowabu wakati: “Nilije nyengo ya kusuŵilira na iwe!” Ntheura wakatora mivi yitatu mu woko lake ndipo wakalasa mtima wa Abisalomu uku wachali wamoyo mu chikhuni chikuru. 15  Ŵateŵeti 10 awo ŵakanyamura vilwero vya Yowabu ŵakiza na kutimba Abisalomu m’paka wakafwa.+ 16  Sono Yowabu wakalizga mbata, ndipo ŵanthu ŵakawelera kuleka kuskera Israyeli. Yowabu ndiyo wakaŵaphalira kuti ŵaleke. 17  Ŵakamutora Abisalomu na kumuponya mu chikhululu chikuru mu nkhorongo ndipo ŵakawunjikapo malibwe ghanandi.+ Israyeli yose wakachimbira, munthu yose kukwake. 18  Sono apo Abisalomu wakaŵa wamoyo, wakajiyimikira chipilara mu Dambo* la Themba,+ pakuti wakatenge: “Nilije mwana mwanalume kuti wasungilire zina lane kuŵa chikumbusko.”+ Ntheura chipilara chira wakachithya zina lake, ndipo chikuchemeka kuti Chikumbusko cha Abisalomu m’paka lero. 19  Ahimazi+ mwana wa Zadoki wakati: “Lekani nichimbire, nkhaphalire themba uthenga uwu, pakuti Yehova walichitira urunji pakulifwatura ku ŵalwani ŵake.”+ 20  Kweni Yowabu wakati kwa iyo: “Muhanya uno uyeghenge uthenga uliwose chara. Ungakaphara zuŵa linyake, kweni muhanya uno ungakapharanga chara uthenga uwu, chifukwa uyo wafwa ni mwana wa themba.”+ 21  Penepapo Yowabu wakati kwa Mukushi:+ “Luta, ukaphalire themba ivyo wawona.” Mukushi yura wakasindamira Yowabu na kuchimbira. 22  Ahimazi mwana wa Zadoki wakayowoyaso na Yowabu kuti: “Nkhukuŵeya, leka nane nilute mumanyuma mwa Mukushi, chichitikechichitike.” Kweni Yowabu wakati: “Kasi uchimbilirenge vichi, mwana wane, apo uthenga wakuti ukaphare palije?” 23  Kweni iyo wakati: “Chichitikechichitike, leka nichimbire.” Ntheura Yowabu wakati kwa iyo: “Chimbira!” Ahimazi wakachimbira mu nthowa ya ku chigaŵa cha Yorodani, ndipo wakamusanga Mukushi na kumujumpha. 24  Sono Davide wakakhala pakati pa vipata viŵiri vya msumba,+ ndipo mulinda+ wakakwera pa mtenje wa chipata, wakakwelera pa linga. Wakinuska maso ndipo wakawona munthu wakuchimbira yekha na yekha. 25  Mulinda yura wakachemerezga na kuphalira themba. Themba likati: “Usange wali yekha na yekha, ndikuti wali na uthenga wakuti waphare.” Apo munthu yura wakasendeleranga, 26  mulinda wakawonaso munthu munyake wakuchimbira. Mulinda wakachemerezga kwa wapachipata kuti: “Wona, munthu munyake wakuchimbira, wali yekha na yekha!” Themba likati: “Uyu nayo wakwiza na uthenga.” 27  Mulinda wakati: “Nkhuwona kuti munthu wakwamba wakuchimbira nga ni Ahimazi+ mwana wa Zadoki.” Ntheura themba likati: “Iyo ni munthu muwemi, ndipo wakwiza na uthenga uwemi.” 28  Penepapo Ahimazi wakachemerezga kwa themba, wakati: “Vyose vili makora.” Mbwenu wakasindamira themba m’paka chisko pasi. Wakati: “Yehova Chiuta winu walumbike, mweneuyo wapeleka ŵanthu awo ŵakamugalukirani* imwe fumu yane themba.”+ 29  Kweni themba likati: “Kasi vyose vili makora na munyamata Abisalomu?” Ahimazi wakati: “Nkhawona chivundungwele chikuru apo Yowabu wakatumanga muteŵeti wa themba na muteŵeti winu, kweni nkhamanya chara kuti chikuchitika ntchivichi.”+ 30  Ntheura themba likati: “Sezgeka, yimilira apa.” Ahimazi wakasezgeka na kwimilira penepara. 31  Mukushi yura nayo wakafika,+ ndipo wakati: “Fumu yane themba yipokelere uthenga uwu: Muhanya uno Yehova wachita urunji pakumufwaturani mu woko la wose awo ŵakamugalukirani.”+ 32  Kweni themba likati kwa Mukushi: “Kasi vyose vili makora na munyamata Abisalomu?” Mukushi wakati: “Ŵalwani wose ŵa fumu yane themba na wose awo ŵakamugalukirani kuti ŵamupwetekani, ŵaŵe nga ni munyamata yura.”+ 33  Themba likati waka zakaka, ndipo likakwera mu chipinda chamuchanya pa chipata na kulira. Uku likwenda, likatenge: “Mbaya mwana wane Abisalomu, mwana wane, mwana wane Abisalomu! Mphanyi ndine nangufwa, iwe yayi mwana wane Abisalomu, mwana wane!”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mu woko la.”
Mazgu gheneko, “ŵamuŵikapo mtima pa ise chara.”
Mazgu gheneko, “pakati pa mlengalenga na charu.”
Mazgu gheneko, “nanga unganipimira pa vikufi vyane.”
Panji kuti, “Nichitenge uryarya na umoyo wake.”
Panji kuti, “Chidika cha.”
Mazgu gheneko, “ŵakatumphuska woko lawo pa.”