Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Samuyeli 15:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • bisalomu wanozga chiŵembu na kugaluka (1-12)

  • Davide wachimbiramo mu Yerusalemu (13-30)

  • Ahitofeli wakolerana na Abisalomu (31)

  • Hushayi watumika kutimbanizga fundo za Ahitofeli (32-37)

15  Pamanyuma pa vinthu vyose ivi, Abisalomu wakajinozgera magileta na mahachi, na ŵanthu 50 kuti ŵachimbirenge panthazi pake.+  Abisalomu wakawukanga mulenjilenji, wakimiliranga mumphepete mwa msewu wa ku chipata cha msumba.+ Para munthu wiza na mulandu kuti weruzgike na themba,+ Abisalomu wakamuchemanga na kuyowoya kuti: “Kasi wafuma mu msumba ngu?” Munthu uyo wakatenge: “Muteŵeti winu wafuma mu umoza mwa mafuko gha Israyeli.”  Abisalomu wakatenge kwa iyo: “Wona, milandu yako njiwemi na yakunyoloka. Kweni kwa themba kulije munthu kuti wapulike mulandu wako.”  Penepapo Abisalomu wakatenge: “Niŵenge kuti nimikika kuŵa mweruzgi mu charu, mphanyi munthu yose uyo wali na mulandu panji wakukhumba kweruzgika wizanga kwa ine, ndipo mphanyi nkhuwoneseska kuti namuchitira urunji.”  Kweniso para munthu wiza pafupi kumusindamira, Abisalomu wakanyoloskanga woko lake, kumukora na kumufyofyontha.+  Abisalomu wakachitanga nthena ku Ŵaisrayeli wose awo ŵakizanga kuzakeruzgika na themba. Ntheura Abisalomu wakalutilira kwiba mitima ya Ŵaisrayeli.+  Paumaliro wa vyaka vinayi,* Abisalomu wakati kwa themba: “Naŵeya, nizomerezgani nilute ku Heburoni+ kuti nkhafiske chilapo icho nkhalapa kwa Yehova.  Pakuti namuteŵeti winu nkhachita chilapo chapadera+ apo nkhakhalanga mu Geshuri+ ku Siriya, chakuti: ‘Usange Yehova waniwezgera ku Yerusalemu, namupeleka sembe kwa* Yehova.’”  Ntheura themba likati kwa iyo: “Luta mu mtende.” Penepapo Abisalomu wakawuka, wakaluta ku Heburoni. 10  Abisalomu wakatuma mathenga mu mafuko ghose gha Israyeli, wakati: “Para mwapulika waka kulira kwa mbata, nyengo yeneyiyo muchemerezge kuti: ‘Abisalomu ni themba mu Heburoni.’”+ 11  Ŵanthu 200 ŵakufuma ku Yerusalemu ŵakaluta kwenekura na Abisalomu. Ŵanthu aŵa ŵakachemeka ndipo ŵakalutiramo bweka, ŵakamanyanga chara icho chikuchitika. 12  Apo Abisalomu wakapelekanga sembe, wakatuma munthu kukachema Ahitofeli+ Mugilo, wakupeleka fundo wa Davide,+ kufuma ku msumba wake ku Gilo.+ Chiŵembu chikakulirakulira ndipo ŵanthu awo ŵakaŵa ku chigaŵa cha Abisalomu ŵakasazgikiranga.+ 13  Pamanyuma kukiza munthu kwa Davide, wakati: “Mtima wa ŵanthu ŵa Israyeli ukulondezga Abisalomu.” 14  Nyengo yeneyiyo, Davide wakayowoya na ŵateŵeti ŵake wose awo wakaŵa nawo mu Yerusalemu kuti: “Wukani, tiyeni tichimbire+ pakuti palije nanga njumoza wa ise uyo waponenge kwa Abisalomu! Tiyeni luŵiro, mwakuti waleke kutibuchizga, kutikhizgira soka na kutimba msumba na lupanga!”+ 15  Ŵateŵeti ŵa themba ŵakati kwa themba: “Chilichose icho fumu yane themba yakhumba, ŵateŵeti ŵinu mbakunozgeka kuchita.”+ 16  Ntheura themba likaluta, nyumba yake yose yikamulondezga, kweni themba likasida ŵanakazi ŵake ŵanyake 10+ kuti ŵasunge nyumba. 17  Themba likalutilira ulendo wake pamoza na ŵanthu wose awo ŵakalilondezganga. Ŵakima pa Beti-merihaki. 18  Ŵateŵeti ŵake wose awo ŵakendanga nayo,* Ŵakereti wose, Ŵapeleti,+ Ŵagiti,+ ŵanthu 600 awo ŵakalondezga themba kufuma ku Gati,+ ŵakajumphanga uku themba likuŵawona.* 19  Penepapo themba likati kwa Itayi+ Mugiti: “Chifukwa wuli nawe ukukhumba kuluta nase? Welera, ukakhale na themba liphya. Pakuti ndiwe mulendo na wakuchimbira mu charu chako. 20  Ukizanga mayiroghene apa, mbwenu muhanya uno nikuyingiskeso, kuti wendenge nane nyengo yiliyose na kulikose uko nkhuluta? Welera, utoreso ŵabali ŵako, ndipo Yehova wakulongore lusungu* na kugomezgeka!”+ 21  Itayi wakati kwa themba: “Umo Yehova waliri wamoyo, imweso fumu yane themba wamoyo, kulikose uko fumu yane yiŵenge, kwali nkhu nyifwa panji umoyo, kwenekuko ndiko muteŵeti winu waŵenge!”+ 22  Davide wakati kwa Itayi:+ “Luta, yambuka.” Ntheura Itayi Mugiti wakambuka pamoza na ŵanthu ŵake wose na ŵana. 23  Munthu waliyose mu charu wakabobotanga apo ŵanthu wose aŵa ŵakambukanga, ndipo themba likimilira pafupi na Dambo la Kidironi.+ Ŵanthu wose ŵakambukira ku msewu wakuya ku mapopa. 24  Zadoki+ nayo wakaŵa penepara na Ŵalevi+ wose ŵakunyamura likasa+ la phangano la Chiuta waunenesko.+ Ŵakalikhizga pasi Likasa la Chiuta waunenesko. Abiyatara+ wakiza, ŵanthu wose ŵakati ŵambuka kufuma ku msumba. 25  Kweni themba likati kwa Zadoki: “Tora Likasa la Chiuta waunenesko, uliwezgere ku msumba.+ Usange nasanga uwemi pamaso pa Yehova, waniwezgenge na kunilongoraso likasa na malo ghake ghakukhalamo.+ 26  Kweni usange wayowoya kuti: ‘Nkhukondwa nawe chara,’ mbwenu wanichitire icho ntchiwemi mu maso ghake.” 27  Themba likati kwa Zadoki wasembe:* “Asi ndiwe muwoni?+ Welera ku msumba mu mtende, mutore ŵana ŵinu ŵaŵiri, Ahimazi mwana wako na Yonatani mwana wa Abiyatara.+ 28  Wona, nikhalenge pa majambuko gha mu mapopa m’paka nipulike dankha mazgu kufuma kwa iwe.”+ 29  Ntheura Zadoki na Abiyatara ŵakatora Likasa la Chiuta waunenesko na kuliwezgera ku Yerusalemu, nawo ŵakakhala kwenekura. 30  Apo Davide wakakweranga Phiri* la Maolive,+ wakaliranga uku wakukwera. Wakadika chinthu ku mutu ndipo wakaŵavya skapato ku malundi. Ŵanthu wose awo ŵakaŵa nayo nawo ŵakadika ku mutu, ŵakaliranga uku ŵakukwera phiri. 31  Penepapo Davide wakaphalirika kuti: “Ahitofeli wali pamoza+ na Abisalomu.”+ Ntheura Davide wakati: “A Yehova,+ nkhumuŵeyani, zgorani fundo za Ahitofeli kuŵa zauchindere!”+ 32  Davide wakati wafika pachanya pa phiri apo ŵanthu ŵakasoperanga Chiuta, Hushayi+ Muariki+ wakaŵa penepara kuti wakumane nayo, munjilira wake ukaŵa wakupaluka ndipo wakaŵa na fuvu pa mutu. 33  Davide wakati kwa iyo: “Usange wambukenge nane, uŵenge mphingo kwa ine. 34  Kweni para ungawelera ku msumba na kuyowoya kwa Abisalomu kuti: ‘Ndine muteŵeti winu, mwe themba. Nkhaŵa muteŵeti wa awiskemwe kumanyuma, kweni sono nili muteŵeti winu,’+ mbwenu ungakanitimbanizgira fundo za Ahitofeli.+ 35  Asi ŵasembe Zadoki na Abiyatara ŵali nawe? Chilichose icho wapulika kufuma mu nyumba ya themba, uphalire Zadoki na Abiyatara ŵasembe.+ 36  Wona, ŵali pamoza na ŵana ŵawo ŵaŵiri, Ahimazi+ mwana wa Zadoki na Yonatani+ mwana wa Abiyatara. Chilichose icho wapulika uŵatume ŵazakaniphalire.” 37  Ntheura Hushayi, mubwezi wa Davide,+ wakaluta mu msumba pa nyengo iyo Abisalomu wakanjiranga mu Yerusalemu.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “vyaka 40.”
Panji kuti, “namusopa.” Mazgu gheneko, “namuteŵetera.”
Panji kuti, “awo ŵakajumphanga mumphepete mwake.”
Panji kuti, “ŵakambukanga pamaso pa themba.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “chikwezga cha.”