Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 14:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yowabu na mwanakazi wa ku Tekowa (1-17)

  • Davide wamanya uchenjezi wa Yowabu (18-20)

  • Abisalomu wazomerezgeka kuwelera (21-33)

14  Yowabu mwana wa Zeruya+ wakamanya kuti mtima wa themba ukukhumba kuwona Abisalomu.+  Ntheura Yowabu wakatuma ŵanthu ku Tekowa,+ wakachema mwanakazi wakuchenjera kufuma kwenekura. Wakati kwa iyo: “Nkhukuŵeya, uŵe nga ukutengelera munthu munyake, uvware vyakuvwara vya chitengero, ndipo ungaphakaranga mafuta chara.+ Uchite nga ni mwanakazi uyo wakamba nikale kutengelera wakufwa wake.  Penepapo ukanjire na kuyowoya kwa themba mazgu ghakuti na ghakuti.” Ntheura Yowabu wakaŵika mazgu mu mulomo wa mwanakazi yura.*  Mwanakazi Mutekowa yura wakaluta kwa themba, wakawa kavunama na kusindama, wakati: “Novwirani, mwe themba!”  Themba likati kwa iyo: “Kasi chasuzga ntchivichi?” Mwanakazi wakati: “Ndine chokoro, mfumu wane wali kufwa.  Ine namuteŵeti winu, nkhaŵa na ŵana ŵaŵiri, ndipo ŵana aŵa ŵakatimbananga ŵekhaŵekha ku thondo. Pakaŵavya wakuŵalekeska, ndipo yumoza wakatimba munyake na kumukoma.  Ntheura mbumba yose yaniwukira ine muteŵeti winu, yikuti: ‘Zanayo uyo wakatimba mubali wake, mwakuti nayo timukome wafwe chifukwa cha umoyo wa mubali wake uyo wali kumukoma,+ nanga mphakuti tiwuskengepo muhaliri!’ Ŵazimyenge khala lane lamoto ilo lakhalako,* ndipo mfumu wane waŵavyenge zina panji munthu wakukhalako pa charu chapasi.”  Themba likati kwa mwanakazi: “Luta ku nyumba yako, nidumurenge nkhani yako iyi.”  Penepapo mwanakazi Mutekowa wakati kwa themba: “Fumu yane themba, mulandu uŵe pa ine na pa nyumba ya adada, kweni pa themba na chitengo chake paŵavye mulandu.” 10  Themba likati: “Usange munyake wakuyowoyaso nawe, wize nayo kwa ine, ndipo wazamukusuzgaso chara.” 11  Kweni mwanakazi wakati: “Nkhumuŵeyani, themba likumbuke Yehova Chiuta wake, mwakuti wakuwezgera nduzga+ waleke kuparanya na kukoma mwana wane.” Penepapo themba likati: “Nadi pano Yehova wamoyo,+ palije sisi nanga ndimoza la mwana wako liwenge pasi.” 12  Mwanakazi wakati: “Zomerani kuti muteŵeti winu wayowoye lizgu limoza pera kwa fumu yane themba.” Iyo wakati: “Yowoya!” 13  Mwanakazi wakati: “Chifukwa wuli mwaghanaghana kuchita chinthu chanthena ichi pa ŵanthu ŵa Chiuta?+ Para themba likuyowoya mu nthowa iyi, likujipa mulandu, pakuti themba likuwezgaso chara mwana wake uyo wakachimbizgika.+ 14  Tifwenge nadi na kuŵa nga ni maji agho ghathika pasi, agho ghangayoreka chara. Kweni Chiuta wangatora umoyo chara, ndipo pali vifukwa ivyo iyo wakughanaghanira kuti ntchakwenelera chara kuti munthu wakuchimbizgika walutilire kuŵa wakuchimbizgika. 15  Niza muno kuti niyowoye ichi kwa fumu yane themba chifukwa ŵanthu ŵakaniwofya. Ntheura namuteŵeti winu nkhati: ‘Lekani nkhayowoye kwa themba. Panyake themba lamuchita icho muzga wake wapempha. 16  Panji themba lamupulika na kuthaska muzga wake mu woko la munthu uyo wakukhumba kutiparanya, ine na mwana wane kufuma pa chiharo icho Chiuta wali kutipa.’+ 17  Muteŵeti winu wakati: ‘Mphanyi mazgu gha fumu yane themba ghanipumuzga.’ Pakuti fumu yane themba yili nga ni mungelo wa Chiuta waunenesko uyo wakupatura uwemi na uheni. Yehova Chiuta winu waŵe namwe.” 18  Themba likamuzgora mwanakazi kuti: “Nkhukuŵeya, kunibisa kanthu kalikose chara ako nikufumbenge.” Mwanakazi wakati: “Yowoyani, fumu yane themba.” 19  Penepapo themba likafumba, likati: “Kasi Yowabu ndiyo wakutuma vyose ivi?”+ Mwanakazi wakazgora kuti: “Nadi pano imwe ŵamoyo, mwe fumu yane themba, vili nga umo* fumu yane themba yayowoyera. Pakuti muteŵeti winu Yowabu ndiyo wakanituma na kuŵika mazgu ghose agha mu mulomo wa muteŵeti winu. 20  Muteŵeti winu Yowabu ndiyo wachita ichi kuti wasinthe umo vinthu viliri, kweni fumu yane njavinjeru nga ni vya mungelo wa Chiuta waunenesko, ndipo yikumanya vyose ivyo vikuchitika mu charu.” 21  Themba likati kwa Yowabu: “Mbwenu, nichitenge chinthu ichi.+ Luta, ukamutore munyamata Abisalomu.”+ 22  Penepapo Yowabu wakawa kavunama, wakasindama na kulumba themba. Yowabu wakati: “Muhanya uno muteŵeti winu wamanya kuti nasanga uwemi pamaso pinu, imwe fumu yane themba, chifukwa themba lachita icho muteŵeti wake wapempha.” 23  Ntheura Yowabu wakawuka na kuluta ku Geshuri,+ wakiza na Abisalomu ku Yerusalemu. 24  Kweni themba likati: “Mulekani wawelere ku nyumba yake, kweni wangawonanga chisko chane chara.” Ntheura Abisalomu wakawelera ku nyumba yake, ndipo chisko cha themba wakachiwona chara. 25  Mu Israyeli mose mukaŵavya munthu wakulumbika nga ni Abisalomu chifukwa cha mawonekero ghake ghakutowa. Mwa iyo mukaŵavya kalema kwamba kusi ku lundi lake m’paka pachanya pa mutu wake. 26  Para wameta sisi lake, likakwananga mashekele 200* kuyana na chakupimira uzito cha themba.* Wakametanga paumaliro wa chaka chilichose chifukwa likamuphyoranga chomene. 27  Abisalomu wakababa ŵana ŵanalume ŵatatu+ na mwana msungwana yumoza zina lake Tamara. Tamara wakaŵa mwanakazi wakutowa chomene. 28  Abisalomu wakakhala mu Yerusalemu vyaka viŵiri vyamsuma, kweni chisko cha themba wakachiwona chara.+ 29  Ntheura Abisalomu wakachema Yowabu kuti wamutume kwa themba, kweni Yowabu wakizako yayi. Wakatumaso munthu kwa iyo kachiŵiri, kweni wakakana kwiza. 30  Paumaliro wakati ku ŵateŵeti ŵake: “Munda wa Yowabu uli pafupi na munda wane, ndipo wali na balere mwenemura. Lutani mukawotche na moto.” Ntheura ŵateŵeti ŵa Abisalomu ŵakawotcha munda na moto. 31  Penepapo Yowabu wakawuka, wakiza ku nyumba ya Abisalomu, wakati kwa iyo: “Kasi ŵateŵeti ŵako ŵawotcherachi munda wane na moto?” 32  Abisalomu wakati kwa Yowabu: “Wona, nkhakutumira uthenga wakuti: ‘Zakuno, nikutume kwa themba, ukalifumbe kuti: “Kasi nkhizirachi kufuma ku Geshuri?+ Chikaŵa chiwemi kuti nikhale waka kwenekura. Sono nkhukhumba kuwona chisko cha themba, ndipo usange nili na mulandu, mbwenu linikome.”’” 33  Ntheura Yowabu wakaluta kwa themba na kuliphalira. Kufuma apo, themba likamuchema Abisalomu, wakiza na kusindama m’paka chisko pasi pamaso pa themba. Themba likamufyofyontha Abisalomu.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakamuphalira vyakuti wakayowoye.”
Ndiko kuti, chigomezgo chekha icho chakhalako.
Panji kuti, “palije uyo wangapatukira kumalyero panji kumazere kuyana na umo.”
Makilogiramu pafupifupi 2.3. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Chakupimira ichi chikwenera kuti chikaŵa ku nyumba yachifumu panji shekele lachifumu ndipo chikapambananga na shekele ilo ŵanthu wose ŵakagwiliskiranga ntchito.