Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Samuyeli 13:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Amunoni wakolelera Tamara (1-22)

  • Abisalomu wakoma Amunoni (23-33)

  • Abisalomu wachimbilira ku Geshuri (34-39)

13  Sono Abisalomu mwana wa Davide wakaŵa na mudumbu wake wakutowa chomene, zina lake Tamara.+ Ndipo Amunoni mwana wa Davide+ wakamutemwa.  Amunoni wakakweŵeka chomene mwakuti wakalwara chifukwa cha Tamara mudumbu wake. Pakuti wakaŵa mwali wambura kugonapo na mwanalume, Amunoni wakamanya kuti palije icho wangachita nayo.  Amunoni wakaŵa na mubwezi wake, zina lake Yehonadabu,+ mwana wa Shimeya,+ mukuru wa Davide. Yehonadabu wakaŵa munthu wakuchenjera chomene.  Ntheura wakati kwa iyo: “Chifukwa wuli, iwe mwana wa themba, ukukweŵeka nthena mulenji uliwose? Walekerachi kuniphalira?” Amunoni wakati kwa iyo: “Nkhumutemwa chomene Tamara, mudumbu+ wa Abisalomu munung’una wane.”  Yehonadabu wakamuzgora kuti: “Ugone pa bedi lako, upusikizgire kulwara. Para awuso ŵiza kuzakakuwona, uŵaphalire kuti: ‘Naŵeya, tumani mudumbu wane Tamara wize na kunipa chakurya. Usange waninozgera chakurya icho chikupika kwa mulwari* pamaso pane, ine niryenge kufuma mu woko lake.’”  Ntheura Amunoni wakagona, wakapusikizgira kulwara ndipo themba likiza kuzakamuwona. Penepapo Amunoni wakati kwa themba: “Naŵeya, tumani mudumbu wane Tamara wize na kuniphikira tuvibama tuŵiri pamaso pane mwakuti ine nirye kufuma mu woko lake.”  Davide wakatuma mazgu kwa Tamara ku nyumba, wakati: “Luta ku nyumba ya mulongosi wako Amunoni, ukamunozgere chakurya.”*  Ntheura Tamara wakaluta ku nyumba ya mulongosi wake Amunoni, uko wakagonanga. Wakatora nthimphwa, wakayikasa pamaso pake na kuphika tuvibama.  Kufuma apo, wakatora mbale na kumupa chakurya. Kweni Amunoni wakakana kurya, wakati: “Waliyose wafume muno!” Ntheura waliyose wakafuma. 10  Amunoni wakati kwa Tamara: “Chakurya* zanacho kuno ku chipinda, mwakuti nirye kufuma mu woko lako.” Ntheura Tamara wakatora tuvibama uto wakaphika, wakiza nato kwa mulongosi wake Amunoni mu chipinda. 11  Wakati wiza na chakurya kuti warye, Amunoni wakamukora Tamara, wakati: “Zanga, gona nane mudumbu wane.” 12  Kweni Tamara wakati kwa iyo: “Chara, alongosi! Kuniyuyura chara, pakuti chinthu nga ni ichi chindachitikepo mu Israyeli.+ Kuchita chinthu chakulengeska ichi chara.+ 13  Kasi ninjilirenge nkhu na soni zane? Ndipo imwe muŵenge nga njumoza wa ŵanthu ŵakulengeska mu Israyeli. Naŵeya, yowoyani waka na themba, pakuti limukaniraninge chara kuti munitore.” 14  Kweni Amunoni wakamupulikira yayi, wakamuvwambatira na kumukolelera, wakamuyuyura. 15  Pamanyuma Amunoni wakamba kumutinkha chomene Tamara, mwakuti thinkho ilo wakaŵa nalo pa iyo likaŵa likuru chomene kuluska chitemwa icho wakaŵa nacho pa iyo. Penepapo Amunoni wakati kwa iyo: “Wuka, fuma!” 16  Tamara wakati: “Chara alongosi, chifukwa kunichimbizga ndiko nkhuheni chomene kuluska ivyo mwanichitira!” Kweni wakamupulikira yayi. 17  Penepapo Amunoni wakachema munyamata wake, wakati: “Fumiskapo munthu uyu pamaso pane, ndipo ujare chijaro.” 18  (Tamara wakavwara munjilira wapadera.* Minjilira iyi ŵakavwaranga mbana ŵanakazi ŵa themba ŵambura kugonapo na mwanalume.) Ntheura muteŵeti wake wakamufumiskira kuwaro, wakajara chijaro. 19  Tamara wakathira vyoto ku mutu wake,+ wakapalura munjilira uwemi uwo wakavwara. Wakakora mawoko pa mutu, wakaliranga uku wakwenda. 20  Mulongosi wake Abisalomu+ wakamufumba, wakati: “Kasi wanguŵa na mulongosi wako Amunoni? Sono chetama, mudumbu wane. Iyo ni mulongosi wako.+ Ungaŵikanga ku mtima nkhani iyi chara.” Ntheura Tamara wakakhalanga payekha mu nyumba ya mulongosi wake Abisalomu. 21  Themba Davide likati lapulika vinthu vyose ivi, likakwiya chomene.+ Kweni themba likakhumba yayi kumukwiyiska Amunoni chifukwa wakaŵa mwana wake wakwamba ndipo likamutemwanga. 22  Abisalomu wakayowoyapo chilichose chara kwa Amunoni, chiheni panji chiwemi. Kweni Abisalomu wakamutinkha+ Amunoni chifukwa wakayuyura mudumbu wake Tamara.+ 23  Pakati pajumpha vyaka viŵiri vyamsuma, ŵakumeta mberere ŵa Abisalomu ŵakaŵa ku Baala-hazori, kufupi na Efurayimu.+ Abisalomu wakachema ŵana wose ŵa themba.+ 24  Ntheura Abisalomu wakiza kwa themba, wakati: “Muteŵeti winu wakumeta mberere zake. Nkhumuŵeyani imwe themba na ŵateŵeti ŵinu kuti mulute nane.” 25  Themba likati kwa Abisalomu: “Chara, mwana wane. Usange tose tingaluta, tamuŵa mphingo kwa iwe.” Nangauli wakalikoserezga, themba likakana kuluta kweni likamutumbika. 26  Kufuma apo, Abisalomu wakati: “Usange imwe mwakana, nkhulomba kuti mukuru wane Amunoni walute nase.”+ Themba likazgora kuti: “Kasi walutirechi nawe?” 27  Kweni Abisalomu wakalikoserezga, ntheura likatuma Amunoni na ŵana wose ŵa themba pamoza nayo. 28  Abisalomu wakalangura ŵateŵeti ŵake kuti: “Muŵe maso, ndipo para mtima wa Amunoni wasangwa na vinyo, ine namuti: ‘Timbani Amunoni!’ Penepapo imwe mukamukome. Mungawopanga chara. Asi ndine nkhumulangurani? Khwimani mtima muŵe ŵankhongono.” 29  Ntheura ŵateŵeti ŵa Abisalomu ŵakachita ndendende kwa Amunoni ivyo Abisalomu wakaŵalangura. Penepapo ŵana wose ŵa themba ŵakawuka, waliyose wakakwera myulu yake na kuchimbira. 30  Apo ŵakaŵa ŵachali mu nthowa, Davide wakaphalirika kuti: “Abisalomu wakoma ŵana wose ŵa themba, palije na yumoza uyo waponapo.” 31  Ntheura themba likawuka, likapalura vyakuvwara vyake na kugona pasi thambalara. Ŵateŵeti ŵake wose ŵakimilira waka pafupi, nawo ŵakapalura vyakuvwara vyawo. 32  Kweni Yehonadabu+ mwana wa Shimeya,+ mukuru wa Davide, wakati: “Fumu yane yileke kughanaghana kuti ŵakoma ŵanyamata wose ŵa themba, pakuti Amunoni yekha ndiyo wafwa.+ Ichi chachitika chifukwa cha languro la Abisalomu, uyo wakaghanaghana kuchita ichi+ kufuma pa zuŵa lira Amunoni wakayuyulira mudumbu+ wake Tamara.+ 33  Sono fumu yane themba yingaŵikangako mahara* chara ku nkhani yakuti: ‘Ŵana wose ŵa themba ŵafwa.’ Amunoni yekha ndiyo wafwa.” 34  Pa nyengo yira, Abisalomu wakachimbira.+ Pamanyuma mulinda wakinuska maso, wakawona ŵanthu ŵanandi ŵakwiza mu msewu kumanyuma kwake pafupi na phiri. 35  Ntheura Yehonadabu+ wakati kwa themba: “Wonani, ŵana ŵa themba ŵawerako. Vili nga umo muteŵeti winu wanguyowoyera.” 36  Wakati wamara kuyowoya, ŵana ŵa themba ŵakanjira, ŵakakhongota chomene. Themba nalo na ŵateŵeti ŵake wose ŵakalira chomene. 37  Kweni Abisalomu wakachimbira, wakaluta kwa Talimayi+ mwana wa Amihudi themba la Geshuri. Davide wakatengelera mwana wake mazuŵa ghanandi. 38  Abisalomu wakati wachimbira na kuluta ku Geshuri,+ wakakhala kwenekura vyaka vitatu. 39  Paumaliro Themba Davide likadokera kuluta kwa Abisalomu, chifukwa likapembuzgika* pa nyifwa ya Amunoni.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chingwa cha chipembuzgo.”
Panji kuti, “chingwa cha chipembuzgo.”
Panji kuti, “Chingwa cha chipembuzgo.”
Panji kuti, “wamadoŵamadoŵa.”
Mazgu gheneko, “yingaŵikangako mtima.”
Panji kuti, “likaphemaniskika.”