Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Midauko 6:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Solomoni wakuyowoya ku ŵanthu (1-11)

  • Lurombo lwa Solomoni pakujulira tempile (12-42)

6  Pa nyengo yira, Solomoni wakati: “Yehova wakayowoya kuti wakhalenge mu mdima ukuru.+  Sono namuzengerani nyumba yapachanya, malo ghakukhazikika ghakuti mukhalengemo muyirayira.”+  Penepapo themba likazgoka na kwamba kutumbika mpingo wose wa Israyeli, apo mpingo wose wa Israyeli ukimilira.+  Likati: “Walumbike Yehova Chiuta wa Israyeli, uyo na mulomo wake wakalayizga Davide adada, ndipo na mawoko ghake wafiska, wakati:  ‘Kwamba pa zuŵa ilo nkhafumiskira ŵanthu ŵane Israyeli mu Eguputo, nindasorepo msumba kufuma mu mafuko ghose gha Israyeli kuti nizengemo nyumba mwakuti zina lane liŵenge kwenekuko,+ ndipo nindasorepo munthu kuŵa mulongozgi wa ŵanthu ŵane Israyeli.  Kweni nasora Yerusalemu+ kuti zina lane likhalenge mwenemura, ndipo nasora Davide kuŵa pa ŵanthu ŵane Israyeli.’+  Likaŵa khumbo la Davide adada kuzengera nyumba zina la Yehova Chiuta wa Israyeli.+  Kweni Yehova wakati kwa Davide adada: ‘Likaŵa khumbo lako nadi kuzengera nyumba zina lane, ndipo wachita makora kuŵa na khumbo ili mu mtima wako.  Kuti waka ndiwe yayi uzengenge nyumba iyi, kweni mwana wako uyo ubabenge* ndiyo wazengerenge zina lane nyumba.’+ 10  Yehova wafiska layizgo ilo wakachita, pakuti nahalira Davide adada ndipo nkhukhala pa chitengo cha Israyeli,+ nga umo Yehova wakalayizgira.+ Nazengeraso nyumba zina la Yehova Chiuta wa Israyeli. 11  Ndipo naŵikamo Likasa ilo muli phangano+ ilo Yehova wakachita na ŵanthu ŵa Israyeli.” 12  Penepapo wakimilira panthazi pa jotchero la Yehova pamaso pa mpingo wose wa Israyeli, wakanyoloska mawoko ghake.+ 13  (Pakuti Solomoni wakazenga gome lamkuŵa pakatikati pa mphara.*+ Gome ili likaŵa mikono* yinkhondi mu utali, mikono yinkhondi mu usani, na mikono yitatu kufuma pasi kuya muchanya, ndipo wakimilirapo.) Kufuma apo, wakajikama makongono pamaso pa mpingo wose wa Israyeli, wakanyoloskera mawoko ghake kuchanya.+ 14  Wakati: “Mwe Yehova Chiuta wa Israyeli, kulije Chiuta munyake nga ndimwe kuchanya panji pa charu chapasi, imwe mukusunga phangano na kulongora lusungu* ku ŵateŵeti ŵinu awo ŵakwenda pamaso pinu na mtima wawo wose.+ 15  Mwasunga layizgo ilo mukachita na muteŵeti winu Davide adada.+ Mukalayizga na mulomo winu, ndipo muhanya uno mwalifiska na woko linu.+ 16  Ntheura sono, imwe Yehova Chiuta wa Israyeli, sungani icho mukamulayizga muteŵeti winu Davide adada, apo mukati: ‘Pazamusoŵapo chara munthu mu mzere wako pamaso pane kuti wakhale pa chitengo cha Israyeli, usange ŵana ŵako ŵasungenge mendero ghawo, kwenda mu dango lane,+ nga umo iwe wendera pamaso pane.’+ 17  Sono nkhuŵeya, mwe Yehova Chiuta wa Israyeli, layizgo ilo mukachita kwa muteŵeti winu Davide adada liŵe lakugomezgeka. 18  “Kweni kasi Chiuta wangakhala nadi pa charu chapasi+ pamoza na ŵanthu? Wonani, machanya, enya, machanya gha machanya, ghakumukwanani yayi.+ Ipo kuli wuli na nyumba iyi, yeneiyo nazenga!+ 19  Sono tegherezgani lurombo lwa muteŵeti winu na kuŵeya kwake, imwe Yehova Chiuta wane, ndipo mupulike kulira na lurombo ulo muteŵeti winu wakulomba pamaso pinu. 20  Maso ghinu ghajulike kulazga ku nyumba iyi muhanya na usiku, kulazga ku malo agho mukati muŵikengeko zina linu,+ mupulike lurombo ulo muteŵeti winu wakulomba kulazga ku malo agha. 21  Mupulike kuŵeya kwa muteŵeti winu na kwa ŵanthu ŵinu Israyeli uko ŵakulomba kulazga ku malo agha.+ Imwe mupulike mu malo ghinu ghakukhalamo kuchanya.+ Enya, mupulike na kugowoka.+ 22  “Para munthu wanangira munyake, ndipo munyake yura wamulapizga chilapo* na kumuŵika pasi pa chilapo,* kweni apo wachali pasi pa chilapo* wakwiza panthazi pa jotchero linu mu nyumba iyi,+ 23  imwe mupulike kuchanya uko muli, muchitepo kanthu na kweruzga ŵateŵeti ŵinu. Uyo wabuda mumupe mulandu na kukhizgira pa mutu+ wake ivyo wachita. Ndipo murunji mumupime wambura mulandu* na kumupa njombe kuyana na urunji+ wake. 24  “Para ŵanthu ŵinu Israyeli ŵathereskeka na mulwani chifukwa chakuti ŵakumunangirani,+ ndipo ŵawelera kwa imwe na kuchindika zina linu,+ kulomba+ mu nyumba iyi na kumuŵeyani kuti muŵachitire lusungu,+ 25  imwe mupulike kuchanya+ uko muli na kugowokera kwananga kwa ŵanthu ŵinu Israyeli na kuŵawezgera ku charu icho mukapeleka kwa iwo na ŵasekuru ŵawo.+ 26  “Para mtambo wajalika ndipo kulije vula+ chifukwa chakuti ŵakumunangirani,+ ndipo ŵakulomba kulazga ku malo agha na kuchindika zina linu, kweniso ŵawerako ku kwananga kwawo chifukwa chakuti mwaŵakhizga,*+ 27  imwe mupulike kuchanya uko muli na kugowokera kwananga kwa ŵateŵeti ŵinu, kwa ŵanthu ŵinu Israyeli. Pakuti muŵasambizgenge nthowa yiwemi iyo ŵakwenera kwendamo,+ ndipo mukhizgire vula+ pa charu chinu icho mukapa ŵanthu ŵinu kuŵa chiharo. 28  “Usange njara yawa mu charu,+ panji nthenda zakofya,+ chithukivu chikuru, chuku,+ zombe na ŵazombe ŵanjara,*+ panji usange ŵalwani ŵawo ŵaŵazingilizga mu uliwose wa misumba ya mu charu,*+ panji usange kwawa soka linyake lililose panji nthenda,+ 29  lurombo+ lose, kuŵeya+ kose uko munthu waliyose panji ŵanthu ŵinu wose Israyeli ŵangalomba (pakuti waliyose wakumanya suzgo na vyakuŵinya+ vya mu mtima wake) ndipo ŵakunyoloskera mawoko ghawo ku nyumba iyi,+ 30  imwe mupulike kuchanya, malo ghinu ghakukhalamo,+ mugowoke,+ ndipo waliyose mumupe njombe kuyana na nthowa zake zose, chifukwa imwe mukumanya mtima wake (pakuti ndimwe pera mukumanya mtima+ wa munthu), 31  mwakuti ŵamuwopani imwe na kwenda mu nthowa zinu mazuŵa ghose agho ŵakukhalira pa charu icho mukapeleka ku ŵasekuru ŵithu. 32  “Pakuyowoya vya mulendo, uyo kuti njumoza wa ŵanthu ŵinu Israyeli chara, uyo wafuma ku charu chakutali chifukwa cha zina linu likuru,*+ woko linu lankhongono na mkono winu wakunyoloskeka, ndipo wakwiza na kulomba kulazga ku nyumba iyi,+ 33  imwe mupulike kuchanya, malo ghinu ghakukhalamo, ndipo muchite chose icho mulendo wakumupemphani, mwakuti ŵanthu wose pa charu chapasi ŵamanye zina linu+ na kumuwopani, nga umo ŵanthu ŵinu Israyeli ŵakuchitira. Ndipo ŵamanye kuti zina linu likuchemeka pa nyumba iyo nazenga. 34  “Usange ŵanthu ŵinu ŵaluta kukarwa nkhondo na ŵalwani ŵawo mu nthowa iyo mwaŵatumako,+ ndipo ŵakulomba+ kwa imwe kulazga ku msumba uwo mwasora kweniso kulazga ku nyumba iyo nazengera zina linu,+ 35  imwe mupulike kuchanya lurombo lwawo na kuŵeya kwawo, ndipo muŵachitire urunji.+ 36  “Usange ŵamunangirani (chifukwa palije munthu uyo wakuleka kwananga),+ ndipo imwe mwaŵakwiyira na kuŵapeleka kwa mulwani, ndipo ŵalwani ŵawo ŵaŵatolera ku wuzga ku charu chakutali panji chakufupi,+ 37  ndipo ŵajinyumwa mu charu icho ŵatolekera, ndipo ŵawelera kwa imwe na kumuŵeyani kuti muŵalengere lusungu mu charu icho mbazga, na kuyowoya kuti: ‘Tananga, tabuda, tachita uheni,’+ 38  ndipo ŵawelera kwa imwe na mtima wawo wose+ na umoyo wawo wose mu charu cha ŵalwani ŵawo awo ŵakaŵakora wuzga,+ ndipo ŵakumulombani kulazga ku charu chawo icho mukapeleka ku ŵasekuru ŵawo na ku msumba uwo muli kusora+ kweniso ku nyumba iyo nazengera zina linu, 39  imwe mupulike kuchanya, malo ghinu ghakukhalamo, lurombo na kuŵeya kwawo, ndipo muŵachitire urunji.+ Muŵagowokere ŵanthu ŵinu awo ŵakamunangirani. 40  “Sono nkhumuŵeyani, imwe Chiuta wane, maso ghinu ghajulike ndipo makutu ghinu ghategherezge lurombo ulo lukupelekeka mu malo agha.+ 41  Wukani, A Yehova Chiuta, mulute ku malo ghinu ghakupumulirako,+ imwe na Likasa la nkhongono zinu. Ŵasembe ŵinu, A Yehova Chiuta, ŵavwalikike chiponosko, ndipo ŵakugomezgeka ŵinu ŵasekelere na uwemi winu.+ 42  Mwe Yehova Chiuta, mungakananga chara* wakuphakazgika winu.+ Mukumbuke lusungu* lwinu kwa Davide muteŵeti winu.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mwana wako uyo wafumenge mu chiwuno chako.”
Panji kuti, “chipanga chikuru.”
Mkono umoza ukuyana na masentimita 44.5. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “munyake yura wamuŵikira nthembo.” Ndiko kuti, chilapo icho munthu wakatembekerangapo para wachita chilapo chautesi panji watondeka kuchifiska.
Mazgu gheneko, “nthembo.”
Mazgu gheneko, “nthembo.”
Mazgu gheneko, “mumupime murunji.”
Panji kuti, “mwaŵasuzga.”
Panji kuti, “mphazi.”
Mazgu gheneko, “mu charu cha vipata vyake.”
Panji kuti, “lumbiri lwinu.”
Mazgu gheneko, “mungalazgiskanga kutali chara chisko cha.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”