Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Midauko 29:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Hezekiya, themba la Yuda (1, 2)

  • Hezekiya wakusintha vinthu (3-11)

  • Tempile latozgeka (12-19)

  • Mauteŵeti gha pa tempile ghambaso (20-36)

29  Hezekiya+ wakaŵa themba wali na vyaka 25, ndipo wakawusa vyaka 29 mu Yerusalemu. Zina la anyina likaŵa Abiya mwana wa Zekariya.+  Wakachita icho ntchakwenelera pamaso pa Yehova,+ nga umo Davide sekuru wake wakachitira.+  Mu chaka chakwamba cha kuwusa kwake, mu mwezi wakwamba, wakajura milyango ya nyumba ya Yehova na kuyinozga.+  Wakanjizga ŵasembe* na Ŵalevi, wakaŵawunganya mu luŵaza lwa kumafumiro gha dazi.  Wakati kwa iwo: “Pulikani kwa ine, imwe Ŵalevi. Jituŵiskani+ na kutuŵiska nyumba ya Yehova Chiuta wa ŵasekuru ŵinu, fumiskanimo chinthu icho ntchakufipirwa mu malo ghatuŵa.+  Pakuti ŵadada ŵithu ŵakaŵa ŵambura kugomezgeka, ŵakachita viheni pamaso pa Yehova Chiuta withu.+ Ŵakamusida na kulazga visko vyawo kumphepete kuleka kulaŵiska chihema cha Yehova, ŵakamulazgira nkhonyoro.*+  Ŵakajaraso milyango ya khonde+ na kuzimya nyali.+ Ŵakaleka kotchera Chiuta wa Israyeli vyakununkhira+ na kupeleka sembe zakotcha+ mu malo ghatuŵa.  Ntheura ukali wa Yehova ukiza pa Yuda na Yerusalemu,+ mwakuti wakaŵazgora chinthu chakutenthemeska, chakuzizika, na chakulizgirapo kaluvi,* nga umo mukuwonera na maso ghinu.+  Ŵasekuru ŵithu ŵakawa na lupanga,+ ndipo ŵana ŵithu ŵanalume na ŵanakazi, na ŵawoli ŵithu ŵakatolekera ku wuzga chifukwa cha ichi.+ 10  Sono mtima wane ukukhumba kuchita phangano na Yehova Chiuta wa Israyeli,+ mwakuti ukali wake wakugolera ufumeko kwa ise. 11  Mwaŵana ŵane, iyi ni nyengo yakuchitira mphwayi* chara, pakuti Yehova wamusorani kuti mwimilire pamaso pake, kuti mumuteŵetere pakuŵa ŵateŵeti ŵake,+ na kumotchera sembe.”+ 12  Penepapo Ŵalevi aŵa ŵakawuka: Mahati mwana wa Amasayi na Joyeli mwana wa Azariya pa Ŵakohati.+ Pa Ŵamerari,+ Kishi mwana wa Abidi na Azariya mwana wa Yehaleleli. Pa Ŵagerishoni,+ Yowa mwana wa Zima na Edeni mwana wa Yowa. 13  Pa ŵana ŵa Elizafani, Shimuri na Yeweli. Pa ŵana ŵa Asafu,+ Zekariya na Mataniya. 14  Pa ŵana ŵa Hemani,+ Yehiyeli na Shimeyi. Pa ŵana ŵa Yedutuni,+ Shemaya na Uziyeli. 15  Penepapo ŵakawunganya ŵabali ŵawo pamoza, ŵakajituŵiska ndipo ŵakiza nga umo themba likalangulira kuyana na mazgu gha Yehova, kuti ŵatozge nyumba ya Yehova.+ 16  Ŵasembe ŵakanjira mu nyumba ya Yehova kuti ŵatozge na kufumyamo ukazuzi wose uwo ukasangika mu tempile la Yehova ndipo ŵakavifumiskira pa luŵaza+ lwa nyumba ya Yehova. Kufuma apo, Ŵalevi ŵakavitora na kuluta navyo ku Dambo la Kidironi.+ 17  Ntheura ŵakamba kutuŵiska nyumba pa zuŵa lakwamba la mwezi wakwamba, ndipo pa zuŵa la 8 la mwezi uwo, ŵakafika pa khonde la Yehova.+ Ŵakayituŵiska nyumba ya Yehova mu mazuŵa 8, ndipo ŵakamara pa zuŵa la 16 la mwezi wakwamba. 18  Pamanyuma ŵakaluta kwa Themba Hezekiya, ŵakati: “Tatozga nyumba yose ya Yehova, jotchero la sembe yakotcha+ na viteŵetero vyake vyose,+ thebulu la chingwa chakulongora+ na viteŵetero vyake vyose. 19  Viteŵetero vyose ivyo Themba Ahazi likavitaya mu kuwusa kwake apo likachita mwambura kugomezgeka,+ tavinozga na kuvituŵiska.+ Sono vili panthazi pa jotchero la Yehova.” 20  Themba Hezekiya likawuka mulenjilenji, likawunganya ŵakaronga ŵa msumba pamoza, ndipo ŵakaluta ku nyumba ya Yehova. 21  Ŵakiza na ng’ombe zanalume 7, mberere zanalume 7, tumberere 7, na ŵapepe* 7, kuŵa sembe ya kwananga ya ufumu, ya malo ghakupatulika, na ya Yuda.+ Ntheura wakaphalira ŵasembe, ŵa mphapu ya Aroni kuti ŵavipeleke sembe pa jotchero la Yehova. 22  Ŵakakoma ng’ombe,+ ndipo ŵasembe ŵakatora ndopa na kuzimijira pa jotchero.+ Ŵakakomaso mberere na kumijira ndopa zake pa jotchero, ŵakakoma tumberere na kumijira ndopa zake pa jotchero. 23  Ŵakiza na ŵapepe ŵa sembe ya kwananga kwa themba na mpingo ndipo ŵakaŵikapo mawoko ghawo. 24  Ŵasembe ŵakakoma ŵapepe na kuŵapeleka sembe ya kwananga na ndopa zawo pachanya pa jotchero, kuphepiskira Israyeli yose, chifukwa themba likati sembe yakotcha na sembe ya kwananga yiŵe ya Israyeli yose. 25  Nyengo yeneyira, themba likaŵika Ŵalevi pa nyumba ya Yehova na makumbalo,* vyakwimbira vya vingwe, na ŵabango+ kuyana na dango la Davide,+ la Gadi+ muwoni wa themba na la Natani+ ntchimi, pakuti dango likafuma kwa Yehova kwizira mwa ntchimi zake. 26  Ntheura Ŵalevi ŵakimilira na vyakwimbira vya Davide, ndipo ŵasembe ŵakaŵa na zimbata.+ 27  Penepapo Hezekiya wakalangura kuti sembe yakotcha yipelekeke pa jotchero.+ Sembe yakotcha yikati yamba kupelekeka, sumu ya Yehova nayo yikamba kwimbika pamoza na zimbata, kulondezga vyakwimbira vya Davide themba la Israyeli. 28  Mpingo wose ukasindama apo sumu yikimbikanga ndipo mbata zikalizgikanga, vyose ivi vikalutilira m’paka sembe yakotcha yikamara. 29  Ŵakati ŵamara kupeleka sembe, themba na wose awo likaŵa nawo ŵakasindama na kusopa. 30  Sono Themba Hezekiya na ŵakaronga ŵakaphalira Ŵalevi kuti ŵalumbe Yehova na mazgu gha Davide+ na gha Asafu+ muwoni. Ntheura ŵakamulumba na kusekelera kukuru, ŵakasindama na kusopa. 31  Penepapo Hezekiya wakati: “Sono pakuti mwajipatulira* kwa Yehova, zani mupeleke sembe na sembe za kuwonga ku nyumba ya Yehova.” Ntheura mpingo ukamba kwiza nazo sembe na sembe zakuwonga, ndipo waliyose uyo wakaŵa wakukhumbisiska mu mtima wake wakiza na sembe zakotcha.+ 32  Unandi wa sembe zakotcha izo mpingo ukiza nazo ukaŵa ng’ombe 70, mberere zanalume 100, tumberere twanalume 200. Zose izi zikaŵa sembe zakotcha kwa Yehova.+ 33  Vyakupeleka vyakupatulika vikaŵa ng’ombe 600 na mberere 3,000. 34  Kweni ŵasembe ŵakaŵa ŵakukwana yayi kuti ŵafuŵe sembe zose zakotcha, ntheura ŵabali ŵawo Ŵalevi ŵakaŵawovwira+ m’paka mulimo wose ukamara kweniso m’paka ŵasembe ŵakajituŵiska.+ Pakuti Ŵalevi ŵakaŵikapo chomene mitima pa kujituŵiska kuluska ŵasembe. 35  Pakaŵaso sembe zakotcha+ zinandi, kweniso mafuta gha sembe zawenenawene.+ Ndipo pa sembe zakotcha pakaŵa sembe za chakumwa.+ Ntheura uteŵeti wa nyumba ya Yehova ukawezgekerapo.* 36  Hezekiya na ŵanthu wose ŵakasekelera na ivyo Chiuta waunenesko wakachitira ŵanthu,+ chifukwa ichi chikachitika mwamabuchi waka.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu ghanyake, “nkhontho; gontho.”
Panji kuti, “chakugoskerapo.”
Panji kuti, “yakupumulira.”
“Pepe,” ni mbuzi yanalume. Mazgu ghanyake, “phongo.”
“Kumbalo,” ntchinthu chakuvungulika nga ni mbale icho ŵakwimbira.
Mazgu gheneko, “Sono mwazuzga woko linu.”
Panji kuti, “ukanozgeka.”