Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Mathemba 4:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Elisha wandaniska mafuta gha chokoro (1-7)

  • Mwanakazi Mushunemu wapokelera Elisha (8-16)

  • Mwanakazi wapika mwana; mwana wafwa (17-31)

  • Elisha wawuska mwana wakufwa (32-37)

  • Elisha wawuskamo ukali mu chakurya (38-41)

  • Elisha wandaniska chingwa (42-44)

4  Yumoza wa ŵawoli ŵa ŵana ŵa zintchimi+ wakachemerezga kwa Elisha, wakati: “Muteŵeti winu, mfumu wane, wali kufwa. Imwe mukumanya makora kuti muteŵeti winu wakawopanga Yehova.+ Sono wangongoli munyake wiza kuti wazakatore ŵana ŵane wose ŵaŵiri kuti ŵaŵe ŵazga ŵake.”  Elisha wakati kwa iyo: “Kasi nikuchitire vichi? Niphalira, kasi uli na vichi mu nyumba?” Mwanakazi yura wakati: “Muteŵeti winu walije kalikose mu nyumba, kweni chiŵiya cha mafuta pera.”+  Elisha wakati: “Luta, ukabwereke viŵiya ku ŵazengezgani ŵako wose, viŵiya vyambura kanthu. Ungakabwerekanga vichoko waka chara.  Kufuma apo, ukanjire mu nyumba yako na kujalako ku mulyango, iwe na ŵana ŵako. Mukazuzge viŵiya ivi, ndipo ivyo vyazura mukaviŵike pamphepete.”  Ntheura mwanakazi yura wakafumako kwa iyo. Wakati wajijalira mu nyumba pamoza na ŵana ŵake, ŵana ŵake ŵakamupiranga viŵiya, ndipo iyo wakapungulirangamo mafuta.+  Viŵiya vikati vyazura, wakati ku yumoza wa ŵana ŵake: “Zanacho chiŵiya chinyake.”+ Kweni mwana wakati: “Viŵiya vyamara.” Penepapo mafuta ghakaleka kufuma.+  Ntheura mwanakazi yura wakiza na kuphalira munthu wa Chiuta waunenesko, ndipo iyo wakati: “Luta, ukaguliske mafuta na kuwezga ngongoli. Agho ghakhalapo ghakovwire, iwe na ŵana ŵako.”  Zuŵa linyake Elisha wakaluta ku Shunemu.+ Kura, kukaŵa mwanakazi munyake wakumanyikwa uyo wakamukoserezganga kurya chakurya.+ Nyengo yiliyose iyo wakajumphirangako, wakayimanga na kurya dankha.  Mwanakazi yura wakati kwa mfumu wake: “Nkhumanya kuti munthu uyo kanandi wakujumpha nthowa iyi ni munthu mutuŵa wa Chiuta. 10  Tiyeni timunozgere kachipinda pa mtenje,+ timuŵikiremo bedi, thebulu, mpando, na chakuŵikapo nyali. Nyengo yiliyose iyo wizirenge kwa ise wangapumura mwenemura.”+ 11  Zuŵa linyake munthu wa Chiuta wakiza kwenekura, ndipo wakanjira mu chipinda pa mtenje kuti wagone. 12  Penepapo wakayowoya na Gehazi+ muteŵeti wake kuti: “Chema mwanakazi Mushunemu+ uyu.” Wakamuchema, ndipo mwanakazi wakimilira pamaso pake. 13  Munthu wa Chiuta yura wakati kwa Gehazi: “Umuphalire kuti: ‘Wona, wajisuzga chomene chifukwa cha ise.+ Kasi tikuchitire vichi?+ Kasi nikuyowoyere kwa themba+ panji kwa mulara wa ŵankhondo?’” Kweni mwanakazi wakazgora kuti: “Nkhukhala pakati pa ŵanthu ŵakwithu.” 14  Munthu wa Chiuta wakati: “Kasi timuchitire vichi?” Gehazi wakati: “Walije mwana,+ ndipo mfumu wake ni muchekuru.” 15  Nyengo yeneyiyo, munthu wa Chiuta wakati: “Muchema.” Ntheura wakamuchema mwanakazi, ndipo wakimilira pa mulyango. 16  Iyo wakati: “Chaka chikwiza nyengo yanthena iyi uzamupakata mwana mwanalume.”+ Kweni mwanakazi wakati: “Yayi, fumu yane, munthu wa Chiuta waunenesko. Mungayowoyanga mautesi yayi kwa muteŵeti winu.” 17  Kweni mwanakazi yura wakatora nthumbo, ndipo nyengo yanthena yira chaka chakulondezgapo wakababa mwana mwanalume, nga umo Elisha wakamuphalilira. 18  Mwana wakakura, ndipo zuŵa linyake wakaluta kwa awiske, awo ŵakaŵa na ŵakuvuna. 19  Mwana wakati kwa awiske: “Ayo ine mutu, mutu wane ine!” Awiske ŵakaphalira muteŵeti kuti: “Luta nayo kwa anyina.” 20  Ntheura wakamutolera kwa nyina, wakakhala pa chipakato cha anyina m’paka muhanya pakati, ndipo wakafwa.+ 21  Mama yura wakakwera nayo na kumugoneka pa bedi la munthu wa Chiuta waunenesko,+ wakajara ku mulyango na kufuma. 22  Sono wakachema mfumu wake, wakati: “Munitumire yumoza wa ŵateŵeti na mbunda yimoza, nkhukhumba nichimbilire kwa munthu wa Chiuta waunenesko na kuwerako.” 23  Mfumu wake wakati: “Kwawachi kuti ulute kwa iyo muhanya uno? Ni mwezi uphya chara+ nesi sabata.” Kweni iyo wakati: “Vyose vili makora waka.” 24  Ntheura mama yura wakaŵikapo chakukhalapo pa mbunda, wakati kwa muteŵeti wake: “Yendeska luŵiro. Ungagowozganga chara m’paka nichite kukuphalira.” 25  Ntheura mama yura wakaluta kwa munthu wa Chiuta waunenesko pa Phiri la Karimeli. Munthu wa Chiuta waunenesko wakati wamuwona patali, wakati kwa Gehazi muteŵeti wake: “Wona, mwanakazi Mushunemu yura para. 26  Chimbira ukakumane nayo, ukamufumbe kuti: ‘Kasi uli makora? Mfumu wako wali makora? Kasi mwana wako wali makora?’” Mwanakazi wakati: “Vyose vili makora.” 27  Mwanakazi yura wakati wafika kwa munthu wa Chiuta waunenesko pa phiri, nyengo yeneyiyo wakakora malundi ghake.+ Penepapo Gehazi wakiza pafupi kuti wamuwuskepo, kweni munthu wa Chiuta waunenesko wakati: “Muleka, pakuti ngwakukweŵeka mu mtima,* ndipo Yehova wanibisira, wandaniphalire.” 28  Mwanakazi yura wakati: “Kasi nkhamupemphanipo mwana, fumu yane? Asi nkhayowoya kuti: ‘Munganipanga chigomezgo chautesi yayi’?”+ 29  Nyengo yeneyiyo munthu wa Chiuta wakati kwa Gehazi: “Khwinya* vyakuvwara mu chiwuno chako,+ tora ndodo yane mu woko lako, luta. Usange wakumana na munthu, ungamutawuzganga yayi. Usange munthu munyake wakukutawuzga, ungamuzgoranga yayi. Luta, ukaŵike ndodo yane pa chisko cha msepuka.” 30  Nyina wa msepuka yura wakati: “Nadi pano Yehova wamoyo, imweso wamoyo, nimulekaninge chara.”+ Ntheura Elisha wakanyamuka na kuluta nayo. 31  Gehazi wakadangira panthazi pawo, wakaŵika ndodo pa chisko cha msepuka, kweni kukaŵa waka yii.+ Wakawelera, wakakumana na Elisha, wakamuphalira kuti: “Msepuka wandawuke.” 32  Elisha wakati wanjira mu nyumba, wakasanga msepuka wakufwa yura ŵamugoneka pa bedi lake.+ 33  Wakanjira na kujalako ku mulyango, ŵakakhalamo ŵekha ŵaŵiri ndipo wakamba kulomba kwa Yehova.+ 34  Kufuma apo, wakakwera pa bedi, wakagona pa mwana ndipo wakadomeka mulomo wake pa mulomo wa mwana, maso ghake pa maso ghake, na vikufi vyake pa vikufi vyake. Wakafukatira msepuka, ndipo thupi lake likamba kuthukira.+ 35  Wakendendeka uku na uku mu nyumba, ndipo wakakwera pa bedi na kufukatiraso mwana. Msepuka wakayethyemura kankhondi na kaŵiri, mbwenu wakajura maso ghake.+ 36  Elisha wakachema Gehazi, wakati: “Chema mwanakazi Mushunemu.” Ntheura wakamuchema, ndipo mama yura wakanjira. Iyo wakati: “Tora mwana wako.”+ 37  Mama yura wakiza na kuwa pa malundi gha munthu wa Chiuta na kusindama panthazi pake. Pamanyuma wakatora mwana wake na kufuma. 38  Elisha wakati wawelera ku Giligala, mu charu mukaŵa njara.+ Ŵana ŵa zintchimi+ ŵakakhala pamaso pake, ndipo iyo wakati kwa muteŵeti wake:+ “Khazikapo nkhali yikuru na kuphikira chakurya* ŵana ŵa zintchimi.” 39  Ntheura yumoza wa iwo wakaluta ku thondo kukayaŵa mphangwe, wakasanga mpheska zamuthengere ndipo wakatorako tunthu twakuwoneka nga majungu, wakatuvunga pa chakuvwara chake. Wakawera, ndipo wakatudumuradumura na kutuŵika mu nkhali, kwambura kumanya kuti ni vichi. 40  Pamanyuma ŵakaphakulira ŵanthu kuti ŵarye. Kweni ŵakati ŵarya waka, ŵakachemerezga kuti: “Mwe munthu wa Chiuta waunenesko, muli nyifwa mu nkhali.” Ŵakatondeka kurya. 41  Iyo wakati: “Torani tuufu.” Wakati wathiramo tuufu mu nkhali, wakati: “Ŵapani ŵanthu ŵarye.” Ndipo mu nkhali mukaŵavya chinthu chakupweteka.+ 42  Munthu munyake wakafuma ku Baala-shalisha,+ wakamunyamulira munthu wa Chiuta waunenesko vingwa 20 vyabalere+ vyakuphikika na ufu wa vipambi vyakwamba kucha, kweniso thumba la mbuto ziphya.+ Penepapo Elisha wakati: “Pelekani ku ŵanthu kuti ŵarye.” 43  Kweni muteŵeti wake wakati: “Kasi ningavigaŵa wuli ivi ku ŵanthu 100?”+ Iyo wakati: “Peleka ku ŵanthu ŵarye, pakuti Yehova wakuti: ‘Ŵaryenge na kusidako.’”+ 44  Ntheura wakavikhazika panthazi pawo, ŵakarya na kusidako vinyake,+ kuyana na mazgu gha Yehova.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “pakuti umoyo wake ngwakuŵaŵa mukati mwake.”
Mazgu ghanyake, “Kwinda.”
Panji kuti, “msuni.”