Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Mathemba 23:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yosiya wasintha vinthu (1-20)

  • Ŵanthu ŵachita Paska (21-23)

  • Yosiya walutilira kusintha vinthu (24-27)

  • Nyifwa ya Yosiya (28-30)

  • Yehoyahazi, themba la Yuda (31-33)

  • Yehoyakimu, themba la Yuda (34-37)

23  Ntheura themba likatuma mazgu, ndipo ŵakachema ŵalara wose ŵa Yuda na Yerusalemu.+  Kufuma apo, themba likakwelera ku nyumba ya Yehova pamoza na ŵanalume wose ŵa Yuda, wose ŵakukhala mu Yerusalemu, ŵasembe, na zintchimi, ŵanthu wose, kwamba ŵachoko m’paka ŵakuru. Likaŵaŵazgira mazgu ghose gha mu buku+ la phangano+ ilo likasangika mu nyumba ya Yehova.+  Themba likimilira musi mwa ntchindamiro, ndipo likachita phangano* pamaso pa Yehova,+ lakuti lilondezgenge Yehova na kusungilira malango ghake, vikumbusko vyake, kweniso ulongozgi wake na mtima wake wose ndiposo umoyo wake wose pakulondezga mazgu gha phangano ili, agho ghakalembeka mu buku ili. Ndipo ŵanthu wose ŵakazomera kusunga phangano ili.+  Penepapo themba likalangura Hilikiya+ wasembe* mukuru, ŵasembe ŵachiŵiri, na ŵalinda ŵa pa milyango kuti ŵafumiskemo mu tempile la Yehova viteŵetero vyose ivyo ŵakapangira Baala, chikhuni chakupatulika,*+ na mawumba ghose ghakuchanya. Ivi likaviwotchera kuwaro kwa Yerusalemu mu minda ya ku Kidironi, ndipo vyoto vyake likaluta navyo ku Beteli.+  Ntheura likalekeska ntchito ŵasembe ŵa ŵachiuta ŵachilendo, awo mathemba gha Yuda ghakimika kusunkhizga vyakununkhira pa malo ghapachanya mu misumba ya Yuda na vigaŵa vyakuzingilizga Yerusalemu. Kweniso likalekeska awo ŵakasunkhizganga vyakununkhira kwa Baala, dazi, mwezi, magulu gha nyenyezi, na ku mawumba ghose ghakuchanya.+  Likafumiska chikhuni chakupatulika*+ mu nyumba ya Yehova kuya nacho kuwaro kwa Yerusalemu, ku Dambo la Kidironi, likachiwotchera+ mu Dambo la Kidironi na kuchisira nga ni fuvu, ndipo fuvu lake likachupulira pa madindi gha ŵanthu bweka.+  Likawiskiraso pasi nyumba za mahule ghanalume gha pa tempile+ izo zikaŵa mu nyumba ya Yehova, uko ŵanakazi ŵakalukiranga salu za mahema gha chikhuni chakupatulika.*  Penepapo likafumiskamo ŵasembe wose mu misumba ya Yuda, ndipo likakanizga kusopa pa malo ghapachanya apo ŵasembe ŵakasunkhizgiranga vyakununkhira, kwambira ku Geba+ m’paka ku Beyere-sheba.+ Likabwanganduraso malo ghapachanya gha pa vipata ivyo vikaŵa pakunjilira pa chipata cha Joshuwa, mulongozgi wa msumba. Malo agha ghakaŵa kumazere para munthu wakunjira pa chipata cha msumba.  Ŵasembe ŵa malo ghapachanya ŵakateŵetapo chara pa jotchero la Yehova mu Yerusalemu,+ kweni ŵakaryanga chingwa chambura nthukumusi pamoza na ŵabali ŵawo. 10  Likakanizgaso kusopera ku Tofeti,+ mu Dambo la Ŵana ŵa Hinomu,*+ mwakuti paŵavye munthu wakujumphiska mwana wake mwanalume panji mwanakazi pa moto kuchindika Moleki.+ 11  Likakanizgaso kuti mahachi agho mathemba gha Yuda ghakapatulira dazi ghaleke kunjira mu nyumba ya Yehova kufupi na chipinda* cha Natani-meleki wantchito wa themba, icho chikaŵa mu makhonde. Likawotcha magileta gha dazi+ pa moto. 12  Themba likabwanganduraso majotchero agho mathemba gha Yuda ghakazenga pa mtenje+ wa chipinda chamuchanya cha Ahazi, kweniso majotchero agho Manase wakazenga mu maluŵaza ghaŵiri gha nyumba ya Yehova.+ Likaviswa na kuchupulira fuvu lawo mu Dambo la Kidironi. 13  Themba likakanizga kusopera pa malo ghapachanya agho ghakaŵa kunthazi kwa Yerusalemu kumwera* kwa Phiri la Pharanyiko,* agho Solomoni themba la Israyeli wakazengera Ashitoreti, chiutakazi wakuseluska wa Ŵasidoni, Kemoshi chiuta wakuseluska wa Mowabu, na Milikomu+ chiuta munyankhasi wa Ŵaamoni.+ 14  Wakaswa vipilara vyakupatulika na kudumulira pasi vikhuni vyakupatulika,*+ ndipo wakazuzgapo viwangwa vya ŵanthu. 15  Wakabwanganduraso jotchero ilo likaŵa ku Beteli, malo ghapachanya agho Yerobowamu mwana wa Nebati wakapanga na kunangiska nagho Israyeli.+ Wakati wabwangandura jotchero lira na malo ghapachanya, wakawotcha malo ghapachanya, wakaghasira nga ni fuvu, ndipo wakawotcha chikhuni chakupatulika.*+ 16  Yosiya wakati wazgoka na kuwona madindi pa phiri, wakatuma ŵanthu kuwuskamo viwangwa mu madindi na kuviwotcha pa jotchero, kulizgora lambura kwenelera kusoperapo, kuyana na mazgu agho Yehova wakayowoya mwa munthu wa Chiuta waunenesko, uyo wakayowoyerathu kuti vinthu ivi vizamuchitika.+ 17  Penepapo wakati: “Kasi nkhwichi iyo nkhuyiwona para nja vichi?” Ŵanthu ŵa mu msumba ŵakati: “Ni dindi la munthu wa Chiuta waunenesko wakufuma ku Yuda,+ uyo wakayowoyerathu vinthu ivyo imwe mwachitira jotchero la ku Beteli.” 18  Iyo wakati: “Lekani wapumure. Paŵavye munthu wakutimbanizga viwangwa vyake.” Ntheura ŵakavitimbanizga chara viwangwa vyake, kweniso viwangwa vya ntchimi iyo yikafuma ku Samariya.+ 19  Yosiya wakafumiskaposo nyumba zose zakusoperamo za pa malo ghapachanya izo zikaŵa mu misumba ya Samariya,+ izo mathemba gha Israyeli ghakazenga na kukwiyiska Chiuta. Wakachita nazo nga umo wakachitira ku Beteli.+ 20  Ntheura ŵasembe wose ŵa malo ghapachanya awo ŵakaŵapo wakaŵapeleka sembe pa majotchero na kotchera pa igho viwangwa vya ŵanthu.+ Kufuma apo, wakawelera ku Yerusalemu. 21  Sono themba likalangura ŵanthu wose kuti: “Chitani Paska+ kwa Yehova Chiuta winu umo vili kulembekera mu buku ili la phangano.”+ 22  Likachitikapo chara Paska lanthena ili kwambira mu mazuŵa agho ŵeruzgi ŵakeruzgiranga Israyeli, panji mu mazuŵa ghose gha mathemba gha Israyeli na mathemba gha Yuda.+ 23  Kweni mu chaka cha 18 cha Themba Yosiya Paska ili likachitika kwa Yehova mu Yerusalemu. 24  Yosiya wakawuskamoso ng’anga, ŵakuloska,+ vikozgo vya terafimu,*+ ŵangoza, na vinthu vyose vyakuseluska ivyo vikawonekanga mu charu cha Yuda na mu Yerusalemu, mwakuti wafiske mazgu gha Dango+ agho ghakalembeka mu buku ilo Hilikiya wasembe wakalisanga mu nyumba ya Yehova.+ 25  Pambere iyo wandaŵeko kukaŵavya themba linyake lakuyana nayo, ilo likawelera kwa Yehova na mtima wake wose na umoyo wake wose+ na nkhongono zake zose, kuyana na Dango lose la Mozesi. Kweniso pamanyuma pa iyo pakawukaso themba linyake chara lakuyana nayo. 26  Kweni Yehova wakafumako chara ku ukali wake wakugolera uwo ukagolera pa Yuda chifukwa cha vinthu vyose vyakukwiyiska ivyo Manase wakachita, kumukwiyiska.+ 27  Yehova wakati: “Niwuskengepo Yuda pamaso pane+ nga umo nkhawuskirapo Israyeli.+ Ndipo Yerusalemu, msumba uwo nkhawusora niwukanenge, na nyumba iyo nkhati: ‘Zina lane liŵenge kwenekura.’”+ 28  Mdauko unyake wose wa Yosiya na vyose ivyo wakachita, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Yuda? 29  Mu mazuŵa ghake, Farawo Neko themba la Eguputo wakiza kuzakakumana na themba la Asiriya mumphepete mwa Mlonga wa Yufurate, ndipo Themba Yosiya likaluta kukalimbana nayo. Kweni Neko wakati wamuwona wakamukomera pa Megido.+ 30  Ntheura ŵateŵeti ŵake ŵakanyamura chitanda chake mu gileta kufuma ku Megido na kwiza nayo ku Yerusalemu, ŵakamusunga mu dindi lake. Penepapo ŵanthu ŵa mu charu ŵakatora Yehoyahazi mwana wa Yosiya, ŵakamuphakazga na kumwimika kuŵa themba mu malo gha wiske.+ 31  Yehoyahazi+ wakaŵa themba wali na vyaka 23 ndipo wakawusa myezi yitatu mu Yerusalemu. Zina la anyina likaŵa Hamutali+ mwana wa Yeremiya wa ku Libuna. 32  Wakachita viheni pamaso pa Yehova, kuyana na vyose ivyo ŵasekuru ŵake ŵakachita.+ 33  Farawo Neko+ wakamujalira mu gadi pa Ribula+ mu charu cha Hamati, kuti waleke kuwusa mu Yerusalemu, ndipo charu wakachilipiska matalente* 100 gha siliva na talente limoza la golide.+ 34  Kweniso Farawo Neko wakaŵika Eliyakimu mwana wa Yosiya kuŵa themba mu malo gha Yosiya wiske ndipo wakasintha zina lake kuŵa Yehoyakimu. Wakatora Yehoyahazi kuya nayo ku Eguputo+ ndipo wakafwira kwenekuko.+ 35  Yehoyakimu wakapeleka siliva na golide kwa Farawo, kweni wakachita kusonkheska ku ŵanthu mu charu kuti wapeleke siliva ilo Farawo wakakhumbanga. Wakasanguliska siliva linandi na golide kwa waliyose wa ŵanthu ŵa mu charu kuti wapeleke kwa Farawo Neko. 36  Yehoyakimu+ wakaŵa themba wali na vyaka 25, ndipo wakawusa vyaka 11 mu Yerusalemu.+ Zina la anyina likaŵa Zebida mwana wa Pedaya wa ku Ruma. 37  Wakachita viheni pamaso pa Yehova,+ kuyana na vyose ivyo ŵasekuru ŵake ŵakachita.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “likakhozgaso phangano.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Gehena.”
Panji kuti, “chipinda chakulyeramo.”
Mazgu gheneko, “kumalyero.” Ndiko kuti, kumwera, para munthu walazga chisko kumafumiro gha dazi.
Ndiko kuti, Phiri la Maolive, chomenechomene kumwera nkhanira uko likachemekangaso kuti Phiri la Mulandu.
Panji kuti, “chiuta wa pa nyumba; ngoza.”
Talente limoza likuyana na makilogiramu 34.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.