Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Mathemba 19:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kwizira mwa Yesaya, Hezekiya wakupenja wovwiri kwa Chiuta (1-7)

  • Senakeribu watenthemeska Yerusalemu (8-13)

  • Lurombo lwa Hezekiya (14-19)

  • Yesaya wakuphara ivyo Chiuta wayowoya (20-34)

  • Mungelo wakoma Ŵaasiriya (35-37)

19  Themba Hezekiya likati lapulika waka ivi, likapalura vyakuvwara vyake na kuvwara chigudulu, ndipo likanjira mu nyumba ya Yehova.+  Likatuma Eliyakimu uyo wakalaŵiliranga vya mu nyumba ya themba, Shebina mulembi, na ŵalara ŵa ŵasembe kwa ntchimi Yesaya,+ mwana wa Amozi. Wose ŵakavwara vigudulu.  Ŵakati kwa iyo: “Hezekiya wakuti: ‘Muhanya uno ni zuŵa la suzgo, ntchenyo,* na soni, pakuti ŵana ŵali pafupi kubabika,* kweni nkhongono zakubabira kulije.+  Panyake Yehova Chiuta wako wapulikenge mazgu ghose gha Rabushake, uyo fumu yake themba la Asiriya lamutuma kunyoza Chiuta wamoyo,+ ndipo wamulangenge chifukwa cha mazgu agho Yehova Chiuta wako wapulika. Ntheura lombera+ ŵakukhalapo awo ŵapona.’”  Ŵateŵeti ŵa Themba Hezekiya ŵakati ŵamuphalira Yesaya,+  Yesaya wakati kwa iwo: “Mukayiphalire fumu yinu kuti: ‘Yehova wakuti: “Ungawopanga chara+ chifukwa cha mazgu agho wapulika, agho ŵateŵeti ŵa themba la Asiriya ŵakuninena nagho.+  Wona, nkhuŵika ghanoghano mu mutu wake,* wapulikenge uthenga na kuwelera ku charu chake. Ndipo namumukomeska na lupanga mu charu chake.”’”+  Rabushake wakati wapulika kuti themba la Asiriya lafumako ku Lakishi,+ wakaluta kwa ilo ndipo wakalisanga likurwa nkhondo na Libuna.+  Themba likapulika vya Tirihaka themba la Etiyopiya kuti: “Wafuma kuti warwe nawe nkhondo.” Ntheura likatumaso mathenga+ kwa Hezekiya kuti: 10  “Mukaphalire Hezekiya themba la Yuda kuti: ‘Ungazomerezganga chara kuti Chiuta uyo ukugomezga wakupusike pakuyowoya kuti: “Yerusalemu wapelekekenge yayi mu woko la themba la Asiriya.”+ 11  Wona, wapulika ivyo mathemba gha Asiriya ghali kuchitira vyaru vyose, ghali kuviparanyirathu.+ Kasi iwe pera ndiwe uthaskikenge? 12  Kasi ŵachiuta ŵa mitundu iyo ŵasekuru ŵane ŵakayiparanya ŵakaŵathaska? Kasi wali nkhu Gozani, Harani,+ Rezefu, na ŵanthu ŵa Edeni awo ŵakaŵa mu Tele-asara? 13  Kasi lili nkhu themba la Hamati, themba la Aripadi, na themba la misumba ya Sefaravayimu, kweniso la Hena, na Iva?’”+ 14  Hezekiya wakatora makalata mu woko la mathenga, wakaŵazga. Pamanyuma, Hezekiya wakakwera ku nyumba ya Yehova na kutandazga makalata pamaso pa Yehova.+ 15  Hezekiya wakamba kulomba+ pamaso pa Yehova kuti: “Mwe Yehova Chiuta wa Israyeli, imwe mukukhala pa chitengo pachanya* pa ŵakerubi,+ ndimwe mwekha Chiuta waunenesko wa maufumu ghose gha charu chapasi.+ Ndimwe muli kulenga kuchanya na charu chapasi. 16  A Yehova, thyani khutu mupulike!+ Julani maso ghinu,+ A Yehova, muwone! Pulikani mazgu agho Senakeribu watuma kunyoza Chiuta wamoyo. 17  A Yehova, mbunenesko nadi kuti mathemba gha Asiriya ghaparanya mitundu yose, kweniso vyaru vyawo.+ 18  Ŵaponya ŵachiuta ŵawo pa moto, chifukwa ŵakaŵa ŵachiuta chara,+ kweni makuni na malibwe, mulimo wa mawoko gha ŵanthu.+ Lekani ŵakaŵaparanya. 19  Kweni sono, mwe Yehova Chiuta withu, tiponoskani mu woko lake, mwakuti maufumu ghose pa charu chapasi ghamanye kuti imwe pera ndimwe Chiuta, A Yehova.”+ 20  Yesaya mwana wa Amozi wakatuma uthenga uwu kwa Hezekiya: “Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Napulika kulomba kwako+ chifukwa cha Themba Senakeribu la Asiriya.+ 21  Yehova wayowoya mazgu agha kwimikana nayo: “Mwana msungwana wa Ziyoni wakukutinkha, wakukung’ora. Mwana msungwana wa Yerusalemu wakukupukunyira mutu. 22  Kasi ni njani uyo wamunyoza na kumuyuyura?+ Kasi ni njani uyo wamutumphuskira mazgu ghako+Na kumwinuskira maso ghako ghamtonyoro? Ni Mutuŵa wa Israyeli.+ 23  Wanyoza Yehova+ kwizira mu mathenga ghako:+‘Na wumba wa magileta ghane ghankhondoNikwerenge vikwezga vya mapiri,Vigaŵa vyakutali chomene vya Lebanoni. Nidumurenge masidara ghake ghatali, makuni ghake ghawemi chomene gha junipa. Ninjirenge mu matundu ghake ghakutali, nkhorongo zake zakukhora. 24  Nijimenge visimi na kumwa maji ghachilendo,Ndipo nikamuskenge tumilonga tose twa* Eguputo na vikandiro vya malundi ghane.’ 25  Kasi mundapulike? Chikatemeka*+ kufuma kale chomene. Nkhachinozga* mazuŵa agho ghajumpha.+ Sono nichifiskenge.+ Misumba ya malinga ghakukhora muyizgorenge vibumira vyakupasuka.+ 26  Awo ŵakukhalamo ŵasoŵenge pakukora.Ŵawofyekenge na kukhozgeka soni. Ŵaŵenge nga ni vyakumera vyamuthondo na utheka wakubiliŵira,+Nga mbutheka wa pa mtenje uwo ukomira na mphepo ya kumafumiro gha dazi. 27  Kweni nkhumanya makora para ukukhala pasi, para ukufuma, para ukunjira,+Na para wanikwiyira,+ 28  Pakuti kukalipa kwako+ na kubangura kwako vyafika mu makutu ghane.+ Ntheura niŵikenge mbeja mu mphuno yako na nkholoŵeko+ pakati pa milomo yako,Ndipo nikuwezgerenge ku nthowa iyo ukizira.”+ 29  “‘Ichi ndicho chiŵenge chimanyikwiro kwa iwe:* Chaka chino muryenge ivyo vikamera vyekha,* mu chaka chachiŵiri muzamurya mphuzi izo zamera kufuma pa ivyo.+ Kweni mu chaka chachitatu muzamuseŵa mbuto na kuvuna, ndipo muzamulima minda ya mpheska na kurya vipambi vyake.+ 30  Ŵakupona ŵa nyumba ya Yuda, awo ŵasidika,+ ŵazamujintha msisi pasi na kupambika vipambi muchanya. 31  Pakuti ŵakukhalapo ŵazamufuma mu Yerusalemu na ŵakupona kufuma ku Phiri la Ziyoni. Mwamphu wa Yehova wa mawumba uchitenge ichi.+ 32  “‘Ntheura Yehova wakuyowoya vya themba la Asiriya+ kuti: “Wizengemo chara mu msumba uwu,+Waponyengemo chara muvi,Nesi kuwuwukira na chiskango,Panji kuwuzengera chibumira chakulwerapo.+ 33  Wawelerenge mu nthowa iyo wakizira.Wizengemo chara mu msumba uwu,” wakuti Yehova. 34  “Nivikilirenge msumba uwu+ na kuwuponoska chifukwa cha namwene+Ndiposo chifukwa cha Davide muteŵeti wane.”’”+ 35  Usiku wenewura, mungelo wa Yehova wakafuma na kukoma ŵanthu 185,000 mu msasa wa Ŵaasiriya.+ Ŵanthu ŵakati ŵawuka mulenjilenji, ŵakasanga vitanda ngundangunda.+ 36  Ntheura Senakeribu themba la Asiriya wakafumako, wakawelera ku Nineve+ na kukhala kwenekura.+ 37  Apo wakasindamanga mu nyumba* ya chiuta wake Nisiroki, ŵana ŵake Adirameleki na Sharezara ŵakamukoma na lupanga,+ ndipo ŵakachimbilira ku charu cha Ararati.+ Penepapo mwana wake Esari-hadoni+ wakaŵa themba mu malo ghake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “msinjiro.”
Mazgu gheneko, “ŵafika pa mulyango wa chibabiro.”
Mazgu gheneko, “mzimu mwa iyo.”
Pangayowoyekaso kuti, “pakati.”
Panji kuti, “migelo ya Nayelo ya mu.”
Mazgu gheneko, “Chikachitika.”
Panji kuti, “Nkhachipanga.”
Ndiko kuti, Hezekiya.
Panji kuti, “kufuma ku mphuzi za tirigu uyo wakawira pasi.”
Panji kuti, “tempile la.”