Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Mathemba 17:1-41

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Hosheya, themba la Israyeli (1-4)

  • Israyeli waparanyika (5, 6)

  • Israyeli watolekera ku wuzga chifukwa cha kugaluka (7-23)

  • Ŵalendo ŵatolekera mu misumba ya Samariya (24-26)

  • Ŵasamariya ŵasazga chisopa (27-41)

17  Mu chaka cha 12 cha Ahazi themba la Yuda, Hosheya+ mwana wa Ela wakaŵa themba pa Israyeli mu Samariya. Wakawusa vyaka 9.  Wakachita viheni pamaso pa Yehova, kweni nga umo ghakachitira mathemba gha Israyeli chara, agho ghakaŵako pambere iyo wandaŵeko.  Shalimanezara themba la Asiriya wakamuwukira+ ndipo Hosheya wakazgoka muteŵeti wake na kwamba kupeleka mithulo kwa iyo.+  Themba la Asiriya likapulika kuti Hosheya wakunozga chiŵembu, pakuti wakatuma mathenga kwa So themba la Eguputo.+ Wakaleka kupeleka mithulo kwa themba la Asiriya umo wakachitiranga mu vyaka vyakumanyuma. Ntheura themba la Asiriya likamukaka na kumujalira mu gadi.  Themba la Asiriya likawukira charu chose, likafika ku Samariya na kuwuzingilizga vyaka vitatu.  Mu chaka cha 9 cha Hosheya, themba la Asiriya likapoka Samariya.+ Likatolera ŵanthu wose ŵa Israyeli ku wuzga+ ku Asiriya, likaŵaŵika ku Hala na ku Habori pa mlonga wa Gozani+ na mu misumba ya Ŵamedi.+  Ivi vikachitika chifukwa ŵanthu ŵa Israyeli ŵakanangira Yehova Chiuta wawo, uyo wakaŵafumiska mu charu cha Eguputo mu woko la Farawo themba la Eguputo.+ Ŵakasopanga* ŵachiuta ŵanyake,+  ŵakalondezga maluso gha ŵamitundu awo Yehova wakaŵachimbizga panthazi pa Ŵaisrayeli, ndipo ŵakalondezga maluso agho mathemba gha Israyeli ghakimika.  Ŵaisrayeli ŵakalondezganga vinthu ivyo vikaŵa vyambura kwenelera pamaso pa Yehova Chiuta wawo. Ŵakazenga malo ghapachanya mu misumba yawo yose,+ kwamba ku chigongwe m’paka ku msumba wa malinga ghakukhora.* 10  Ŵakajiyimikira vipilara vyakupatulika na vikhuni vyakupatulika*+ pachanya pa tumapiri tose na kusi kwa khuni lililose lakuvwinthuka.+ 11  Ŵakasunkhizganga vyakununkhira pa malo ghose ghapachanya, umo yikachitiranga mitundu iyo Yehova wakayichimbizgira ku wuzga kuyiwuskapo panthazi pawo.+ Ŵakachita vinthu viheni kumukwiyiska Yehova. 12  Ŵakateŵeteranga vikozgo vyakuseluska,+ ivyo Yehova wakaŵaphalira kuti: “Mungachitanga nthena chara.”+ 13  Yehova wakachenjezga Israyeli na Yuda kanandi waka kwizira mu ntchimi zake zose na ŵakuwona mboniwoni,+ kuti: “Weraniko ku nthowa zinu ziheni.+ Sungani malango ghane na malanguro ghane kuyana na dango ilo nkhalangura ŵasekuru ŵinu na kulituma kwa imwe kwizira mu ŵateŵeti ŵane, zintchimi.” 14  Kweni ŵakapulikira yayi, ŵakaŵa ŵamtafu* nga mbasekuru ŵawo awo ŵakaŵavya chipulikano mwa Yehova Chiuta wawo.+ 15  Ŵakakana dango lake, phangano lake+ ilo wakachita na ŵasekuru ŵawo na vikumbusko vyake ivyo wakaŵapa, kuŵachenjezga.+ Ŵakalondezganga vikozgo vyawakawaka+ ndipo nawo ŵakazgoka ŵawakawaka,+ ŵakatoleranga ŵamitundu awo ŵakaŵazingilizga, ŵeneawo Yehova wakaŵalangura kuti ŵaleke kutolerako.+ 16  Ŵakasida malango ghose gha Yehova Chiuta wawo, ŵakapanga vikozgo vyavisulo* vya matholi ghaŵiri+ na chikhuni chakupatulika,*+ ŵakasindamiranga mawumba ghose ghakuchanya+ na kuteŵetera Baala.+ 17  Ŵakajumphiska ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi pa moto,+ ŵakawukwanga+ na kuchita masalamusi. Ŵakajipeleka* kuchita icho ntchiheni pamaso pa Yehova kumukwiyiska. 18  Ntheura Yehova wakakwiya chomene na Israyeli, mwakuti wakaŵawuskapo pamaso pake.+ Wakazomerezga chara waliyose kuti wakhaleko, kweni fuko la Yuda pera. 19  Yuda nayo wakasunga chara malango gha Yehova Chiuta wawo.+ Nawo ŵakendanga mu maluso agho Israyeli wakalondezganga.+ 20  Yehova wakakana mphapu yose ya Israyeli, wakaŵalengeska na kuŵapeleka mu woko la ŵakupoka, m’paka wakaŵawuskapo pamaso pake. 21  Wakapalurako Israyeli ku nyumba ya Davide, ndipo wakasora Yerobowamu mwana wa Nebati+ kuŵa themba. Kweni Yerobowamu wakapuluska Israyeli kuleka kulondezga Yehova, wakaŵanangiska na kwananga kukuru. 22  Ŵanthu ŵa Israyeli ŵakenda mu zakwananga zose izo Yerobowamu wakachita.+ Ŵakapatukako chara 23  m’paka Yehova wakawuskapo Israyeli pamaso pake, nga umo wakayowoyera kwizira mu ŵateŵeti ŵake, zintchimi.+ Ntheura Israyeli wakafumako ku charu chake, wakatolekera ku wuzga ku Asiriya+ uko wali m’paka lero. 24  Themba la Asiriya likatora ŵanthu kufuma ku Babuloni, Kuta, Awa, Hamati, na Sefaravayimu,+ likaŵaŵika mu misumba ya Samariya mu malo gha Ŵaisrayeli. Ŵakamba kukhala mu Samariya na mu misumba yake. 25  Apo ŵakamba kukhala ku Samariya, ŵakawopanga* Yehova chara. Ntheura Yehova wakatuma nkhalamu mukati mwawo,+ zikamba kuŵakoma. 26  Themba la Asiriya likaphalirika kuti: “Mitundu iyo mukayitolera ku wuzga na kuyiŵika mu misumba ya Samariya yikumanya yayi chisopa* cha Chiuta wa charu. Ntheura Chiuta wakutuma nkhalamu mukati mwawo, izo zikuŵakoma chifukwa palije uyo wakumanya chisopa cha Chiuta wa charu ichi.” 27  Penepapo themba la Asiriya likalangura kuti: “Mutore wasembe* yumoza pa awo ŵakatolekera ku wuzga kuti wawelere na kukhala kwenekura, wakaŵasambizge chisopa cha Chiuta wa charu ichi.” 28  Ntheura yumoza wa ŵasembe awo ŵakatolekera ku wuzga kufuma ku Samariya wakawelera kukakhala ku Beteli.+ Wakamba kuŵasambizga umo ŵangawopera* Yehova.+ 29  Kweni mitundu yose yikapanga ŵachiuta ŵake, ndipo ŵakaŵaŵika mu nyumba zakusoperamo pa malo ghapachanya agho Ŵasamariya ŵakapanga. Mtundu uliwose ukachita nthena mu misumba iyo ukakhalanga. 30  Ntheura ŵanthu ŵa ku Babuloni ŵakapanga Sukoti-benoti, ŵanthu ŵa ku Kuti ŵakapanga Nerigala, ŵanthu ŵa ku Hamati+ ŵakapanga Ashima, 31  ndipo Ŵaawa ŵakapanga Nibuhazi na Taritaki. Ŵasefarava ŵakawotchanga ŵana ŵawo mu moto kwa Adirameleki na Anameleki, ŵachiuta ŵa Sefaravayimu.+ 32  Nangauli ŵakawopanga Yehova, kweni ŵakimika ŵasembe ŵa malo ghapachanya kufuma mu ŵanthu bweka, ndipo aŵa ŵakaŵateŵeteranga mu nyumba zakusoperamo pa malo ghapachanya.+ 33  Ŵakawopanga Yehova, kweni ŵakasopangaso ŵachiuta ŵawo, kuyana na chisopa cha* mitundu iyo ŵakafumako.+ 34  M’paka lero, ŵachali kulondezga visopa vyawo vyakale. Palije uyo wakusopa* Yehova ndipo palije uyo wakulondezga ulongozgi wake, vyeruzgo vyake, Dango lake, na malanguro agho Yehova wakapeleka ku ŵana ŵa Yakhobe, uyo zina lake likasinthika kuŵa Israyeli.+ 35  Yehova wakati wachita phangano na iwo,+ wakaŵalangura kuti: “Mungawopanga ŵachiuta ŵanyake chara, mungaŵasindamiranga chara, kuŵateŵetera panji kupeleka sembe kwa iwo.+ 36  Kweni Yehova, uyo wakamufumiskani mu charu cha Eguputo na nkhongono zikuru na woko lakunyoloskeka,+ ndiyo mumuwopenge,+ ndipo ndiyo mumusindamirenge, ndiyo mumupenge sembe. 37  Nyengo zose mulondezgenge mwakupwelelera ulongozgi, vyeruzgo, Dango, na malanguro agho wakamulemberani.+ Mungawopanga ŵachiuta ŵanyake chara. 38  Mungaluwanga chara phangano ilo nkhachita namwe.+ Mungawopanga ŵachiuta ŵanyake chara. 39  Kweni Yehova Chiuta winu ndiyo mumopenge, pakuti ndiyo wamuthaskaninge mu woko la ŵalwani ŵinu wose.” 40  Kweni ŵakapulikira chara, ŵakalondezga chisopa* chawo chakale.+ 41  Ntheura mitundu iyi yikamba kopa Yehova,+ kweni yikateŵeterangaso vikozgo vyawo vyakuŵaja. M’paka lero ŵana ŵawo na ŵazukuru ŵawo ŵakuchita nga umo ŵasekuru ŵawo ŵakachitiranga.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Ŵakawopanga.”
Ndiko kuti, mu malo ghalighose, kwali kuli ŵanthu ŵachoko panji ŵanandi.
Mazgu gheneko, “ŵakanonopeska singo zawo.”
Panji kuti, “vikozgo vyakusongonora.”
Mazgu gheneko, “Ŵakajiguliska.”
Panji kuti, “ŵakasopanga.”
Panji kuti, “umo ŵangasopera Chiuta.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “ŵangasopera.”
Panji kuti, “maluso gha.”
Mazgu gheneko, “wakopa.”
Panji kuti, “maluso ghawo ghakale.”