Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Mathemba 10:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yehu wakoma ŵa nyumba ya Ahabu (1-17)

    • Yehonadabu wakolerana na Yehu (15-17)

  • Yehu wakoma ŵasopi ŵa Baala (18-27)

  • Mdauko wa muwuso wa Yehu (28-36)

10  Ahabu+ wakaŵa na ŵana ŵanalume 70 mu Samariya. Ntheura Yehu wakalemba makalata na kughatuma ku Samariya, ku ŵakaronga ŵa Yezireli, ŵalara,+ na kwa awo ŵakapweleleranga ŵana ŵa Ahabu, wakati:  “Para kalata iyi yikufika kwa imwe, muŵenge kuti muli na ŵana ŵa fumu yinu, kweniso magileta ghankhondo, mahachi, msumba wa malinga ghakukhora, na vilwero.  Pa ŵana ŵa fumu yinu musorepo mwana muwemi na wakwenelera,* mumuŵike pa chitengo cha awiske. Pamanyuma mulwere nyumba ya fumu yinu.”  Kweni ŵakaŵa na wofi, ŵakati: “Wonani, usange mathemba ghaŵiri ghakatondeka kwima pamaso pake,+ kasi ise tingimako wuli?”  Ntheura mulaŵiliri wa nyumba ya themba, nduna ya mu msumba, ŵalara, na awo ŵakapweleleranga ŵana ŵa Ahabu ŵakatuma uthenga uwu kwa Yehu: “Ise tili ŵateŵeti ŵinu, ndipo chilichose icho mutiphalirenge tichitenge. Timikengepo waliyose chara kuŵa themba. Chitani chilichose icho mukuwona kuti ntchiwemi mu maso ghinu.”  Penepapo wakaŵalembera kalata yachiŵiri, wakati: “Usange muli ku chigaŵa chane ndipo muli ŵakunozgeka kunipulikira, mutore mitu ya ŵana ŵanalume ŵa fumu yinu na kwiza nayo kwa ine namachero pa nyengo yeneyiyi ku Yezireli.” Sono ŵana ŵanalume 70 ŵa themba ŵakaŵa na ŵalaraŵalara ŵa mu msumba, awo ŵakaŵaleranga.  Kalata yikati yafika kwa iwo, ŵakatora ŵana ŵanalume 70 ŵa themba na kuŵakoma.+ Ŵakatora mitu yawo, ŵakayiŵika mu vihengo na kuyitumizga kwa iyo ku Yezireli.  Thenga likiza na kuphalira Yehu kuti: “Ŵiza nayo mitu ya ŵana ŵa themba.” Iyo wakati: “Muyiwunjike viwunjiko viŵiri pa mulyango wa pa chipata cha msumba m’paka mulenji.”  Mulenjilenji, Yehu wakati wafuma, wakimilira panthazi pa ŵanthu wose, wakati: “Imwe mulije mulandu.* Ine ndine nkhachitira chiŵembu fumu yane, nkhayikoma,+ kweni ni njani wakoma ŵanthu wose aŵa? 10  Sono manyani kuti palije nanga ni lizgu limoza la Yehova, ilo Yehova wayowoya kwimikana na nyumba ya Ahabu litondekenge kufiskika.*+ Yehova wachita ivyo wakayowoya kwizira mwa muteŵeti wake Eliya.”+ 11  Yehu wakakomaso wose awo ŵakakhalapo mu nyumba ya Ahabu ku Yezireli, kweniso ŵakuchindikika ŵake wose, ŵabwezi ŵake, na ŵasembe ŵake,+ m’paka pakaŵavya uyo wakaponapo.+ 12  Penepapo wakawuka na kuluta ku Samariya. Mu nthowa, wakafika pa nyumba yakukakiliramo ya ŵaliska.* 13  Yehu wakakumana na ŵabali ŵa Ahaziya+ themba la Yuda, wakati kwa iwo: “Kasi ndimwe anjani?” Iwo ŵakati: “Ndise ŵabali ŵa Ahaziya, ndipo tikuluta kuti tikafumbe usange vyose vili makora na ŵana ŵa themba na ŵana ŵa fumukazi.” 14  Nyengo yeneyiyo wakati: “Ŵakorani ŵamoyo!” Ntheura ŵakaŵakora ŵamoyo, ŵakaŵakomera pa chisimi cha pa nyumba yakukakiliramo, ŵanalume 42. Pakaŵavya nanga njumoza wakaponapo.+ 15  Apo wakafumanga kura, wakasanga Yehonadabu+ mwana wa Rekabu,+ uyo wakiza kuzakakumana nayo. Wakati wamutawuzga,* wakati: “Kasi mtima wako uli nadi* kwa ine, nga umo mtima wane uliri ku mtima wako?” Yehonadabu wakati: “Uli ntheura nadi.” “Usange ni nthena, ipo nipe woko lako.” Ntheura wakamupa woko lake ndipo Yehu wakamuguzira mu gileta lake. 16  Penepapo wakati: “Zanga ulute nane ukawone kuti ine nkhulekelera yayi munthu wakulimbana na* Yehova.”+ Ntheura ŵakakwera gileta lake lankhondo. 17  Wakafika ku Samariya, wakakoma wose awo ŵakakhalapo ŵa nyumba ya Ahabu ku Samariya, m’paka ŵakamara+ kuyana na mazgu agho Yehova wakayowoya kwa Eliya.+ 18  Yehu wakawunganya ŵanthu wose, wakati kwa iwo: “Ahabu wakasopa Baala pachoko waka,+ kweni Yehu wamusopenge chomene. 19  Ntheura chemani ntchimi zose za Baala,+ ŵasopi ŵake wose, na ŵasembe ŵake wose.+ Paŵavye nanga njumoza wakutondeka kwiza, chifukwa nipelekenge sembe yikuru kwa Baala. Waliyose uyo walekenge kwiza waŵenge wamoyo chara.” Kweni Yehu wakachita uryarya kuti waparanye ŵasopi ŵa Baala. 20  Yehu wakalutizga kuti: “Pharazgani* ungano wapadera wa Baala.” Ntheura ŵakapharazga. 21  Pamanyuma Yehu wakatuma mazgu mu Israyeli yose, ndipo ŵasopi wose ŵa Baala ŵakiza. Pakaŵavya nanga njumoza uyo wakatondeka kwiza. Ŵakanjira mu nyumba* ya Baala,+ ndipo nyumba ya Baala yikazura kwamba kunthazi m’paka kumasinda. 22  Wakaphalira uyo wakalaŵiliranga chipinda cha vyakuvwara kuti: “Fumiska malaya ghose gha ŵasopi ŵa Baala wize nagho.” Ntheura wakafumiska vyakuvwara vyawo. 23  Penepapo Yehu na Yehonadabu+ mwana wa Rekabu ŵakanjira mu nyumba ya Baala. Yehu wakati ku ŵasopi ŵa Baala: “Penjani makoramakora muwone usange muli uyo wakusopa Yehova muno, kweni muŵe awo ŵakusopa Baala pera.” 24  Ŵakanjira kukapeleka sembe zinyake na sembe zakotcha. Yehu wakimika ŵanthu 80 kuwaro, wakati: “Usange munthu waliyose uyo namupeleka mu woko linu wachimbira, umoyo winu utolekenge mu malo gha umoyo wake.” 25  Wakati wamara kupeleka sembe yakotcha, Yehu wakati ku ŵalinda na ŵasilikari: “Njirani, muŵakome! Paŵavye nanga njumoza wachimbire.”+ Ntheura ŵalinda na ŵasilikari ŵakaŵakoma na lupanga na kuŵafumiskira kuwaro, ŵakalutilira m’paka mu chipinda chakupatulika* cha nyumba ya Baala. 26  Penepapo ŵakafumiskira kuwaro vipilara vyakupatulika+ vya nyumba ya Baala na kuviwotcha vyose.+ 27  Ŵakawiskira pasi chipilara chakupatulika+ cha Baala na kubwangandura nyumba ya Baala,+ yikazgoka chizara* nga umo yiliri m’paka muhanya uno. 28  Umu ndimo Yehu wakaparanyira Baala mu Israyeli. 29  Kweni Yehu wakapatukako chara ku zakwananga izo Yerobowamu mwana wa Nebati wakanangiska nazo Israyeli pa nkhani ya matholi ghagolide agho ghakaŵa mu Beteli na ku Dani.+ 30  Ntheura Yehova wakati kwa Yehu: “Chifukwa chakuti wachita makora na kuchita chakwenelera pamaso pane, wachita vyose kuyana na mtima wane pa nyumba ya Ahabu,+ miwiro yinayi ya ŵana ŵako yikhalenge pa chitengo cha Israyeli.”+ 31  Kweni Yehu wakapwelelera chara kwenda mu Dango la Yehova Chiuta wa Israyeli na mtima wake wose.+ Wakafumako chara ku zakwananga izo Yerobowamu wakanangiska nazo Israyeli.+ 32  Mu mazuŵa ghara Yehova wakamba kudumura* Israyeli vipitikavipitika. Hazayeli wakalutilira kuŵawukira mu chigaŵa chose cha Israyeli.+ 33  Wakaŵawukira kwamba kumafumiro gha dazi kwa Yorodani, charu chose cha Giliyadi icho ntcha Ŵagadi, Ŵarubeni, na Ŵamanase,+ kufuma ku Aroyeri, kufupi na Dambo la Arinoni, m’paka ku Giliyadi na Bashani.+ 34  Mdauko unyake wose wa Yehu na vyose ivyo wakachita, na nkhongono zake, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli? 35  Paumaliro Yehu wakagona na ŵasekuru ŵake, ŵakamusunga mu Samariya. Mwana wake Yehoyahazi+ wakaŵa themba mu malo ghake. 36  Yehu wakawusa Ŵaisrayeli mu Samariya vyaka 28.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakunyoloka.”
Panji kuti, “muli ŵakunyoloka.”
Mazgu gheneko, “liwenge pasi.”
Apa ŵakwenera kuti ŵakunena malo agho ŵaliska ŵakakakilirangamo mberere kuti ŵazimete.
Panji kuti, “wamutumbika.”
Mazgu gheneko, “ngwakunyoloka.”
Panji kuti, “mwamphu wane kwa.”
Mazgu gheneko, “Tuŵiskani.”
Panji kuti, “tempile la.”
Mazgu gheneko, “msumba wa,” panyake chikaŵa chipinda chakuwoneka nga ni msumba wamalinga.
Panji kuti, “chimbuzi.”
Panji kuti, “kuchefya.”