Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Ŵakorinte 5:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Malo ghakuchanya (1-10)

  • Uteŵeti wa kuphemaniska (11-21)

    • Chilengiwa chiphya (17)

    • Ŵakazembe ŵa Khristu (20)

5  Chifukwa tikumanya kuti usange nyumba yithu ya pa charu chapasi, hema ili, yapankhuka,*+ Chiuta wazamutipa nyumba yamuyirayira kuchanya, nyumba yambura kuzengeka na mawoko gha ŵanthu.+  Pakuti mu nyumba* iyi tikutampha nadi, tikukhumbisiska kuvwara iyo njithu yakufuma kuchanya,*+  mwakuti para tayivwara, tileke kuzakasangika nkhule.  Nakuti ise tili mu hema ili tikutampha na kunyekezgeka, chifukwa tikukhumba kulivura yayi, kweni kuti tivware linyake,+ mwakuti umoyo wamuyirayira umire ilo likufwa.+  Sono uyo wakatinozgera vinthu ivi ni Chiuta,+ wakatipa mzimu kuŵa chikhole cha ivyo vikwiza.+  Ntheura nyengo zose tili ŵakukhwima mtima chomene ndipo tikumanya kuti apo tili na chikaya chithu mu thupi, tili kutali na Fumu,+  pakuti tikwenda mu chipulikano, mu kuwona yayi.  Kweni tili ŵakukhwima mtima chomene ndipo tikukhumba kuti tiŵe kutali na thupi na kuŵa na chikaya chithu pamoza na Fumu.+  Ntheura kwali chikaya chithu chiŵe pamoza na iyo panji kutali na iyo, chilato chithu ntchakuti tiŵe ŵakuzomerezgeka kwa iyo. 10  Pakuti tose tikwenera kuwonekera panthazi pa chitengo* chakweruzgirapo cha Khristu, kuti waliyose wapokere njombe kuyana na vinthu ivyo wakachita apo wakaŵa mu thupi, kwali ni viwemi panji viheni.+ 11  Pakuti tikumanya kuti tikwenera kopa Fumu, tikulutilira kukhorweska ŵanthu, kweni Chiuta wakutimanya makora. Ndipo nkhugomezga kuti njuŵi zinu nazo zikutimanya makora. 12  Kuti tikujilumbaso tekha kwa imwe yayi, kweni tikumupani chifukwa chakunothera mwa ise, mwakuti muŵazgore awo ŵakunotha na kawonekero kakuwaro,+ m’malo mwa ivyo vili mu mtima. 13  Usange tikazelezeka,+ chikaŵa chifukwa cha Chiuta, usange tili ŵamahara, ntchifukwa cha imwe. 14  Pakuti chitemwa icho Khristu wali nacho chikutichichizga, chifukwa ichi ndicho tadumura, chakuti munthu yumoza wakafwira wose,+ ntheura wose ŵakafwa. 15  Wakaŵafwira wose kuti awo mbamoyo ŵaleke kujikhalira ŵekha,+ kweni ŵakondweskenge uyo wakaŵafwira na kuwuskika. 16  Ntheura kufuma sono kuya munthazi, tikumanya munthu kuyana na thupi yayi.+ Nangauli tamumanya Khristu kuyana na thupi, sono tikumumanyaso munthowa iyi yayi.+ 17  Ntheura usange munthu wali mu umoza na Khristu, ntchilengiwa chiphya.+ Vinthu vyakale vili kumara, ndipo pali vinthu viphya. 18  Kweni vinthu vyose vikufuma kwa Chiuta, uyo wakatiphemaniska ise kwa iyo kwizira mwa Khristu+ ndipo wakatipa uteŵeti wa kuphemaniska.+ 19  Uteŵeti wake ngwakuti, tipharazge kuti Chiuta wakaphemaniskanga charu kwa iyo kwizira mwa Khristu,+ kwambura kukumbuka kwananga kwawo,+ ndipo wali kutipa uthenga wa kuphemaniska.+ 20  Ntheura ndise ŵakazembe+ mu malo gha Khristu,+ nga ni para Chiuta wakuŵeyelera kwizira mwa ise. Pakuŵa mu malo gha Khristu tikuŵeya kuti: “Phemanani na Chiuta.” 21  Uyo wakaŵa wambura kwananga,+ Chiuta wakamuzgora wakwananga* chifukwa cha ise, mwakuti tiŵe ŵarunji pamaso pa Chiuta kwizira mwa iyo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “yabwanganduka.”
Panji kuti, “nyumba yakukhalamo.”
Panji kuti, “malo ghithu ghakuchanya.”
Panji kuti, “mpando.”
Panji kuti, “sembe yakwananga.”