Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Ŵakorinte 12:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mboniwoni ya Paulosi (1-7a)

  • Paulosi wali na “munga mu thupi” (7b-10)

  • Nkhaŵa wapasi yayi ku ŵapositole ŵapachanya (11-13)

  • Paulosi wakufipira mtima Ŵakorinte (14-21)

12  Nkhwenera kunotha. Nangauli nkhumanya kuti kunotha kulije chandulo, kweni niyowoyenge mboniwoni+ na ivyo Fumu yanivumbulira.+  Nkhumanya munthu munyake uyo wakaŵa mu umoza na Khristu vyaka 14 ivyo vyajumpha, wakatolekera ku machanya ghachitatu. Apo wakatolekanga kwali wakaŵa mu thupi nkhumanya yayi, kwali wakaŵa kuwaro kwa thupi nkhumanya yayi. Chiuta ndiyo wakumanya.  Nkhumumanya munthu uyu. Kweni kuti wakaŵa mu thupi panji kuwaro kwa thupi, nkhumanya yayi. Chiuta ndiyo wakumanya.  Wakatolekera ku paradiso ndipo wakapulika mazgu agho ghangayowoyeka yayi, ndipo munthu wakuzomerezgeka yayi kughayowoya.  Ninothenge chifukwa cha munthu uyu, kweni ninothenge chifukwa cha namwene yayi kupatulako mu kulopwa kwane.  Pakuti usange ningakhumba kunotha, niŵenge muzeleza yayi, chifukwa niyowoyenge unenesko. Kweni nkhujikanizga, mwakuti paŵavye munthu wanilumbe chomene kuluska ivyo wakuwona mwa ine panji ivyo wakupulika kwa ine,  chifukwa cha vinthu vinandi ivyo Chiuta wanivumbilira. Kuti nileke kujikwezga mwakujumphizga, nkhapika munga mu thupi,+ mungelo wa Satana, kuti wanitimbenge,* mwakuti nileke kukwezgeka mwakujumphizga.  Nkhaŵeya Fumu katatu kuti munga ufumeko kwa ine.  Kweni wakati kwa ine: “Lusungu lwane lukuru ulo nakulongora ndakukwana, pakuti para iwe walopwa ndipo nkhongono zane zikuŵa zakufikapo.”+ Ntheura, mwakukondwa chomene, ninothenge mu kulopwa kwane, mwakuti nkhongono za Khristu zikhalilire pa ine nga ni hema. 10  Ntheura nkhukondwa para nkhuŵa wakulopwa, ŵanyake ŵakunichitira msinjiro, nkhusoŵa pakukora, nkhutambuzgika na kusangana na maunonono chifukwa cha Khristu. Pakuti para nili wakulopwa, apo ndipo nkhuŵa wankhongono.+ 11  Nazgoka muzeleza. Mukanichichizga ndimwe, pakuti nkhenera kulumbika na imwe. Pakuti munthowa yiliyose nkhaŵa wapasi yayi ku ŵapositole ŵinu ŵapachanya, nangauli nili kanthu yayi.+ 12  Imwe mukawona vimanyikwiro vyakuti ndine mpositole, mukawona umo nkhazizipizgira,+ ndiposo mukawona vimanyikwiro na minthondwe* na milimo yankhongono.+ 13  Chifukwa ni mpha apo imwe mukapambanapo na mipingo yinyake yose, padera pa fundo yakuti ine nkhaŵa mphingo yayi kwa imwe?+ Munigowokere na mtima wose kwananga uku. 14  Wonani, aka nkhachitatu nili wakunozgeka kwiza kwa imwe, kweni nizamuŵa mphingo yayi. Pakuti nkhupenja ivyo muli navyo yayi,+ kweni imwe. Chifukwa ŵana+ ŵakwenera kusungira ŵapapi ŵawo yayi, kweni ŵapapi ndiwo ŵakwenera kusungira ŵana ŵawo. 15  Ndipo ine nili wakunozgeka kutaya vyane vyose na kujipeleka nkhanira chifukwa cha umoyo winu.+ Usange nkhumutemwani chomene, kasi ine nkhwenera kutemweka pachoko? 16  Kweni nanga viŵe nthena, nkhamuphyorani yayi.+ Kweni imwe mukuti, nkhaŵa “muryarya,” ndipo nkhamukorani “na uchenjezi.” 17  Kasi nkhasangirapo mwaŵi pa imwe kwizira mwa waliyose uyo nkhamutumirani? 18  Nkhachiska Tito kuti wize kwa imwe pamoza na mubali yumoza. Kasi Tito wakasangirapo mwaŵi pa imwe?+ Asi tikenda mu mzimu wakuyana? Asi tikenda mu mendero ghakuyana? 19  Kasi nyengo yose iyi mwaghanaghananga kuti tajivikiliranga kwa imwe? Tikuyowoya panthazi pa Chiuta pakuŵa ŵa Khristu. Kweni ŵakutemweka, tikuchita vinthu vyose kuti imwe muzengeke. 20  Pakuti nkhopa kuti para niza, ningazakamusangani umo nkhukhumbira yayi, ndipo ine ningazakaŵa umo mukukhumbira yayi. M’malo mwake, panji pangazakaŵa zawe, sanji, maukali, mphindano, kusesa, mphwepwerezga, kujitukumura, na mautimbanizgi. 21  Panyake para nizaso, Chiuta wane wangazakanikhizga pakati pinu, ndipo ningazakatengera chifukwa cha ŵanandi awo ŵakananga, kweni ŵandang’amuke mtima kuti ŵaleke maukazuzi ghawo na uzaghali* na ukwakwa* ivyo ŵakuchita.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “waniŵapulenge.”
Panji kuti, “vyakuzizwiska.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “nkharo yaukazuzi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.