Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Yohane 3:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ndise ŵana ŵa Chiuta (1-3)

  • Ŵana ŵa Chiuta na ŵana ŵa Dyabulosi (4-12)

    • Yesu wazamuparanya milimo ya Dyabulosi (8)

  • Kutemwana (13-18)

  • Chiuta ni mukuru kuluska mitima yithu (19-24)

3  Wonani chitemwa icho Adada ŵalongora kwa ise,+ kuti tichemekenge ŵana ŵa Chiuta.+ Nakuti ndise nadi. Lekani charu chikutimanya yayi,+ chifukwa chikumumanya yayi iyo.+  Ŵakutemweka, sono tili ŵana ŵa Chiuta,+ kweni icho tizamuŵa chindawoneke.+ Tikumanya kuti para iyo wawoneka tizamuŵa nga ndiyo, chifukwa tizamumuwona umo waliri nadi.  Ndipo waliyose uyo wali na chigomezgo ichi mwa iyo, wakujituŵiska+ nga ni umo iyo waliri mutuŵa.  Waliyose uyo wakuchita kwananga wakuswa malango, ntheura kwananga nkhuswa malango.  Kweniso mukumanya kuti iyo wakiza kuti wafumiskeko zakwananga zithu,+ ndipo mwa iyo mulije kwananga.  Waliyose uyo wakukhalilira mu umoza na iyo wakuchita kwananga yayi,+ uyo wakuchita kwananga wandamuwonepo ndipo wakumumanya yayi.  Mwatwana, munthu wangamupuluskaninge yayi. Uyo wakuchita urunji ni murunji, nga umo Yesu waliri murunji.  Uyo wakuchita kwananga ngwakufuma kwa Dyabulosi, chifukwa Dyabulosi wakwananga kufuma pakwamba.*+ Pa chifukwa ichi, Mwana wa Chiuta wakawoneka, mwakuti waparanye* milimo ya Dyabulosi.+  Waliyose uyo wali kubabika kufuma kwa Chiuta wakuchita kwananga yayi,+ chifukwa mbuto ya Chiuta yikukhalilira mwa iyo, ndipo wangachita kwananga yayi, chifukwa wali kubabika kufuma kwa Chiuta.+ 10  Ŵana ŵa Chiuta na ŵana ŵa Dyabulosi ŵakumanyikwa na fundo iyi: Waliyose uyo wakuleka kuchita urunji na uyo wakuleka kutemwa mubali wake ngwakufuma kwa Chiuta yayi.+ 11  Pakuti uwu mbuthenga uwo mukapulika pakwamba, wakuti titemwanenge.+ 12  Tileke kuŵa nga ni Kayini uyo wakafuma kwa muheni ndipo wakakoma munung’una wake.+ Kasi wakamukomerachi? Chifukwa chakuti milimo yake yikaŵa yiheni,+ kweni ya munung’una wake yikaŵa yaurunji.+ 13  Ŵabali kuzizwa yayi kuti charu chikumutinkhani.+ 14  Tikumanya kuti tafumamo mu nyifwa ndipo tiza ku umoyo,+ chifukwa tikutemwa ŵabali.+ Uyo walije chitemwa wachali mu nyifwa.+ 15  Waliyose uyo wakutinkha mubali wake ngwakukoma ŵanthu,+ ndipo mukumanya kuti uyo wakukoma ŵanthu wazamupokera yayi umoyo wamuyirayira.+ 16  Tikumanya chitemwa chifukwa iyo wakapeleka umoyo wake chifukwa cha ise.+ Ndipo nase tikwenera kupeleka umoyo withu chifukwa cha ŵabali ŵithu.+ 17  Kweni uyo wali na vinthu vyakukhumbikwa pa umoyo mu charu chino, ndipo wakuwona mubali wake wakusoŵa pakukora, kweni wakuleka kumulengera lusungu, kasi wakumutemwa wuli Chiuta?+ 18  Mwatwana tingatemwananga na mazgu pera yayi nesi lulimi,+ kweni mu milimo+ na unenesko.+ 19  Mu nthowa iyi timanyenge kuti tili ŵanenesko, ndipo tipanikizgirenge* mitima yithu panthazi pake 20  pa chilichose icho mitima yithu yingatisuska, chifukwa Chiuta ni mukuru kuluska mitima yithu ndipo wakumanya vinthu vyose.+ 21  Ŵakutemweka, usange mitima yithu yikutisuska yayi, ipo tili na wanangwa wa kuyowoya kwa Chiuta.+ 22  Nakuti chilichose icho tikulomba tikupokera kufuma kwa iyo,+ chifukwa tikusungilira malango ghake ndipo tikuchita vinthu ivyo vikumukondweska mu maso ghake. 23  Ili ni dango lake, lakuti: tiŵe na chipulikano mu zina la Mwana wake Yesu Khristu+ na kutemwana,+ nga umo iyo wakatipira dango. 24  Nakuti uyo wakusungilira malango ghake wakukhalilira mu umoza na iyo, ndipo iyo nayo wakukhalilira mu umoza na iyo.+ Ndipo chifukwa cha mzimu uwo wakatipa, tikumanya kuti wakukhalilira mu umoza na ise.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kufuma apo wakagalukira.”
Panji kuti, “waphwanye.”
Panji kuti, “tisimikizgirenge; tikhorweskenge.”