Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Yohane 2:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu ni sembe yakuphepiskira (1, 2)

  • Kusunga malango gha Chiuta (3-11)

    • Dango liphya na lakale (7, 8)

  • Vifukwa vyakulembera kalata (12-14)

  • Kutemwa charu yayi (15-17)

  • Ŵachenjere na wakukana Khristu (18-29)

2  Mwatwana twane, nkhumulemberani vinthu ivi kuti muleke kunanga. Kweni usange munyake wananga, tili na movwiri kwa Adada, Yesu Khristu,+ uyo ni murunji.+  Iyo ni sembe+ yakuphepiskira zakwananga zithu,+ zithu pera yayi, kweniso za charu chose.+  Na ichi tikumanya kuti tamumanya, usange tikusungilira malango ghake.  Uyo wakuti: “Namumanya,” kweni wakusungilira yayi malango ghake, ni mutesi, ndipo mwa munthu uyu mulije unenesko.  Kweni waliyose uyo wakusungilira mazgu gha Khristu, ndikuti wakutemwa nadi Chiuta.+ Na ichi tikumanya kuti tili mu umoza na iyo.+  Uyo wakuyowoya kuti wakukhalilira mu umoza na iyo, wakwenera kulutilira kwenda nga umo iyo wakenderanga.+  Ŵakutemweka, nkhumulemberani dango liphya yayi, kweni dango lakale ilo mwaŵa nalo kufuma pakwamba.+ Dango lakale ili ni mazgu agho mukapulika.  Nkhumulemberani dango liphya, dango ilo iyo wakalondezga ndipo namwe mukulilondezga, chifukwa chisi chikumara ndipo ungweru wenecho wambapo kale kuŵala.+  Uyo wakuti wali mu ungweru kweni wakutinkha+ mubali wake, wachali mu chisi.+ 10  Uyo wakutemwa mubali wake wakukhalilira mu ungweru,+ ndipo mwa iyo mulije chakukhuŵazga. 11  Kweni uyo wakutinkha mubali wake wali mu chisi ndipo wakwenda mu chisi,+ nakuti wakumanya yayi uko wakuya,+ chifukwa chisi chabulumutizga maso ghake. 12  Nkhulembera imwe mwatwana, pakuti zakwananga zinu zagowokereka chifukwa cha zina lake.+ 13  Nkhulembera imwe awiskewo, chifukwa mwamumanya uyo wakaŵako kufuma pakwamba. Nkhulembera imwe ŵanyamata, chifukwa mwathereska muheni.+ Nkhulembera imwe mwaŵana ŵachoko, chifukwa mwamanya Adada.+ 14  Nkhulembera imwe ŵawiskewo, chifukwa mwamumanya uyo wakaŵako kufuma pakwamba. Nkhulembera imwe ŵanyamata, chifukwa muli ŵakukhora+ ndipo mazgu gha Chiuta ghakukhalilira mwa imwe,+ nakuti mwathereska muheni.+ 15  Mungatemwanga charu yayi nesi vinthu ivyo vili mu charu.+ Usange munthu wakutemwa charu, wakutemwa Adada yayi.+ 16  Pakuti vinthu vyose vya mu charu, makhumbiro gha thupi,+ makhumbiro gha maso+ na kujilongora chifukwa cha ivyo uli navyo,* vikufuma kwa Adada yayi, kweni ku charu. 17  Nakuti charu chikuluta na makhumbiro ghake,+ kweni uyo wakuchita khumbo la Chiuta wakukhalilira muyirayira.+ 18  Mwaŵana, sono ni ora laumaliro, ndipo nga umo mukapulikira, wakukana Khristu wakwiza,+ na sono wuwo ŵanandi awo ŵakukana Khristu ŵawoneka,+ nakuti ndicho tikumanyira kuti ili ni ora laumaliro. 19  Ŵakafumako kwa ise, kweni ŵakaŵa ŵamoza na ise yayi,+ pakuti ŵaŵenge ŵamoza na ise, mphanyi ŵakakhalilira na ise. Kweni ŵakafumako mwakuti kumanyikwe kuti ni wose yayi awo ŵali pamoza na ise.+ 20  Mose mukumanya kuti mukaphakazgika na mutuŵa.+ 21  Nkhumulemberani chifukwa chakuti mukuleka kumanya unenesko yayi,+ kweni chifukwa chakuti mukuwumanya, ndiposo chifukwa chakuti palije utesi uwo ukufuma ku unenesko.+ 22  Kasi mutesi ni njani, asi ni uyo wakukana kuti Yesu ni Khristu?+ Wakukana Khristu+ ni uyo wakukana Adada na Mwana. 23  Waliyose uyo wakukana Mwana wali pamoza na Adada yayi.+ Kweni waliyose uyo wakuzomera Mwana+ waliso pamoza na Adada.+ 24  Kweni icho mukapulika pakwamba chikhalilire mwa imwe.+ Usange icho mukapulika pakwamba chikukhalilira mwa imwe, muŵengeso mu umoza na Mwana kweniso mu umoza na Adada. 25  Nakuti wali kutilayizga umoyo wamuyirayira.+ 26  Namulemberani vinthu ivi chifukwa cha awo ŵakukhumba kumupuluskani. 27  Kweni iyo wakamuphakazgani na mzimu wake+ uwo ukukhalilira mwa imwe, ndipo mukukhumbikwira munthu kuti wamusambizganinge yayi. Wali kumuphakazgani na mzimu wanadi, wautesi yayi, ndipo ukumusambizgani vinthu vyose.+ Ntheura umo wamusambizgirani, mukhalilire mu umoza na iyo.+ 28  Ipo sono mwatwana, khalilirani mu umoza na iyo, mwakuti para wawoneka, tizakaŵe na wanangwa wa kuyowoya+ kwambura kukhozgeka soni na kupatukako kwa iyo pa kuŵapo kwake. 29  Usange mukumanya kuti iyo ni murunji, mukumanyaso kuti waliyose uyo wakuchita urunji wali kubabika kufuma kwa iyo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kunotha na ivyo uli navyo.”