Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Yohane 1:1-10

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mazgu ghaumoyo (1-4)

  • Kwenda mu ungweru (5-7)

  • Kuzomera zakwananga (8-10)

1  Tikumulemberani za uyo ni mazgu gha umoyo, uyo wakaŵako kufuma pakwamba, uyo tamupulika, uyo tamuwona na maso ghithu, uyo tamulaŵisiska na kumukhwaska na mawoko ghithu.+  (Umoyo ukawoneka, tawona ndipo tikuchitira ukaboni,+ sono tikumuphalirani za umoyo wamuyirayira+ uwo ukaŵa na Adada ndipo ukawoneka kwa ise.)  Tikumuphalirani za uyo tamuwona na kumupulika,+ mwakuti imwe namwe muŵe ŵamoza na ise. Ise tili mu umoza na Adada na Mwana wawo Yesu Khristu.+  Ndipo tikumulemberani vinthu ivi mwakuti tiŵe na chimwemwe chikuru.  Uwu mbuthenga uwo tapulika kwa iyo ndipo ndiwo tikumupharazgirani kuti: Chiuta mbungweru,+ ndipo mwa iyo mulije chisi.  Usange tikuyowoya kuti: “Tili ŵamoza na iyo,” kweni tikulutilira kwenda mu chisi, tikuteta ndipo tikulondezga unenesko yayi.+  Kweni usange tikwenda mu ungweru nga umo iyo waliri mu ungweru, ipo tili ŵamoza nadi yumoza na munyake, ndipo ndopa za Mwana wake Yesu zikutitozga ku kwananga kose.+  Usange tikuyowoya kuti: “Tilije zakwananga,” tikujipuluska tekha+ ndipo unenesko mulije mwa ise.  Usange tikuzomera zakwananga zithu, Chiuta ni murunji na wakugomezgeka, ndipo watigowokerenge zakwananga zithu na kutitozga ku ubendezi wose.+ 10  Usange tikuyowoya kuti: “Tindanange,” tikumuzgora iyo kuŵa mutesi, ndipo mazgu ghake ghalimo yayi mwa ise.

Mazgu Ghamusi