Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Samuyeli 9:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Samuyeli wakumana na Sauli (1-27)

9  Kukaŵa munthu wa kwa Benjamini zina lake Kishi,+ mwana wa Abiyeli, mwana wa Zerori, mwana wa Bekorati, mwana wa Afiya, Mubenjamini,+ munthu musambazi chomene.  Munthu uyu wakaŵa na mwana zina lake Sauli.+ Sauli wakaŵa muchoko kweniso wakuwoneka makora—pakaŵavya munthu munyake pa Ŵaisrayeli uyo wakaŵa wakuwoneka makora kuluska iyo—utali wake kwamba mu viŵegha, wakaluskanga ŵanthu wose.  Mbunda* za Kishi wiske wa Sauli zikati zazgeŵa, Kishi wakati kwa mwana wake Sauli: “Tora muteŵeti yumoza, mulute mukapenje mbunda.”  Ŵakajumpha mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu na mu charu cha Shalisha, kweni ŵakazisanga yayi. Ŵakenda mu charu cha Shalimu, kweni zikasangika chara. Ŵakajumpha mu charu chose cha Ŵabenjamini, kweni ŵakazisanga yayi.  Ŵakiza mu charu cha Zufu, ndipo Sauli wakati kwa muteŵeti uyo wakaŵa nayo: “Tiye tiwelere, adada ŵangamba kufipa mtima na ise kuleka mbunda.”+  Kweni muteŵeti wakati: “Wonani, mu msumba uwu muli munthu wa Chiuta, munthu wakuchindikika. Vyose ivyo wakuyowoya vikufiskika nadi.+ Tiyeni tiluteko. Panyake wangakatiphalira uko tinganjilira.”  Sauli wakati kwa muteŵeti wake: “Usange tilutenge, kasi timuyegherenge vichi munthu uyo? Tilije chingwa mu mathumba ghithu. Palije icho tingayegha kuti tikamupe chawanangwa munthu wa Chiuta waunenesko. Kasi tili na vichi?”  Muteŵeti wakati kwa Sauli: “Wonani, nili na chimoza cha vigaŵa vinayi vya shekele* la siliva mu woko lane. Namupeleka kwa munthu wa Chiuta waunenesko, ndipo iyo wamutiphalira uko tinganjilira.”  (Kale mu Israyeli, para munthu wakukhumba kukafumba kwa Chiuta, wakatenge: “Tiyeni tilute kwa muwoni.”+ Pakuti uyo sono tikuti ntchimi, kale wakachemekanga muwoni.) 10  Sauli wakati kwa muteŵeti wake: “Icho wayowoya ntchiwemi. Tiye tilute.” Ntheura ŵakaluta ku msumba uko kukaŵa munthu wa Chiuta waunenesko. 11  Apo ŵakakweranga chikwezga kuya ku msumba, ŵakakumana na ŵasungwana awo ŵakalutanga kukateka maji. Ŵakati kwa iwo: “Kasi ku malo ghano kuli muwoni?”+ 12  Ŵasungwana ŵakati: “Enya waliko. Wonani wali panthazi zinu. Endeskani, chifukwa muhanya uno wiza mu msumba, pakuti ŵanthu ŵakupeleka sembe+ pa malo ghapachanya muhanya uno.+ 13  Para mwafika waka mu msumba mwamumusanga pambere wandakwelere ku malo ghapachanya kukarya. Ŵanthu ŵaryenge yayi m’paka iyo wafike dankha, pakuti ndiyo wakutumbika sembe. Para wayitumbika ndipo wose awo ŵachemeka ŵakurya. Sono lutani mwaluŵiro, mwamumusanga.” 14  Ntheura ŵakakwelera ku msumba. Apo ŵakizanga pakati pa msumba, ŵakawona Samuyeli wakwiza kuzakakumana nawo kuti ŵakwelere ku malo ghapachanya. 15  Mayiro ghake, Sauli wachali wandize, Yehova wakaphalira* Samuyeli kuti: 16  “Namachero pa nyengo yeneyiyi, nitumenge munthu kwa iwe kufuma ku charu cha Benjamini.+ Uzakamuphakazge kuti waŵe mulongozgi wa ŵanthu ŵane Israyeli.+ Waponoskenge ŵanthu mu woko la Ŵafilisiti. Nawona visuzgo vya ŵanthu ŵane, ndipo kulira kwawo kwafika kwa ine.”+ 17  Samuyeli wakati wawona Sauli, Yehova wakamuphalira kuti: “Wona munthu uyo nkhakuphalira kuti: ‘Uyu ndiyo walongozgenge ŵanthu ŵane.’”*+ 18  Penepapo Sauli wakasendelera kwa Samuyeli pakati pa chipata, wakati: “Niphalirani, kasi nyumba ya muwoni yili nkhu?” 19  Samuyeli wakati kwa Sauli: “Muwoni ndine. Dangirani panthazi zane ku malo ghapachanya, ndipo mwamurya na ine muhanya uno.+ Nimuwezganinge mulenji, ndipo nimuphaliraninge vyose ivyo mukukhumba kumanya.* 20  Kufipa mtima yayi na mbunda izo zikazgeŵa mazuŵa ghatatu agho ghajumpha,+ pakuti zasangika. Kasi vinthu viwemi chomene vya Israyeli ni vya njani? Asi ni vyako na vya nyumba ya awuso?”+ 21  Penepapo Sauli wakati: “Asi ndine Mubenjamini wa fuko lichoko chomene pa mafuko gha Israyeli,+ ndipo mbumba yithu ndiyo njichoko chomene pa mbumba zose za fuko la Benjamini? Chifukwa wuli mwayowoya nthena kwa ine?” 22  Samuyeli wakamutora Sauli na muteŵeti wake, wakaŵanjizga mu chipinda chakulyeramo, wakaŵakhazika panthazi pa awo ŵakachemeka. Mukaŵa ŵanthu pafupifupi 30. 23  Samuyeli wakati ku wakuphika: “Wize nacho chakurya icho nangukupa, na kukuphalira kuti: ‘Uchiŵike padera.’” 24  Wakuphika wakanyamura chigha na ivyo vikaŵapo, wakaŵika panthazi pa Sauli. Ndipo Samuyeli wakati: “Icho changusungika chaŵikika panthazi pinu. Lyani chifukwa changusungikira imwe chifukwa cha nyengo iyi. Pakuti nanguŵaphalira kuti: ‘Nachema ŵalendo.’” Ntheura pa zuŵa lira, Sauli wakarya na Samuyeli. 25  Kufuma apo, ŵakakhira kufuma ku malo ghapachanya+ na kuluta mu msumba. Samuyeli wakalutilira kuyowoya na Sauli pachanya pa nyumba. 26  Ŵakawuka mulenjilenji ndipo kukati kwacha, Samuyeli wakachema Sauli pachanya pa nyumba, wakati: “Nozgeka, kuti nikuwezge kukwako.” Ntheura Sauli wakanozgeka ndipo iyo na Samuyeli ŵakafumira pawaro. 27  Apo ŵakakhiranga kulazga kuwaro kwa msumba, Samuyeli wakati kwa Sauli: “Phalira muteŵeti+ kuti wadangireko, kweni iwe wimilire dankha, kuti nikuphalire mazgu gha Chiuta.” Ntheura muteŵeti wakadangira.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Mbunda zanakazi.”
Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “wakabanura khutu la.”
Panji kuti, “wasungenge ŵanthu ŵane mukati mu mphaka zawo.”
Mazgu gheneko, “vyose ivyo vili mu mtima wako.”