Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Samuyeli 25:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nyifwa ya Samuyeli (1)

  • Nabala wakana ŵanyamata ŵa Davide (2-13)

  • Abigelu wachita vinthu mwamahara (14-35)

    • ‘Thumba la umoyo lili na Yehova’ (29)

  • Yehova watimba Nabala (36-38)

  • Abigelu watengwa kwa Davide (39-44)

25  Pamanyuma, Samuyeli+ wakafwa. Israyeli yose wakawungana pamoza, kumulira na kumusunga pa nyumba yake mu Rama.+ Penepapo Davide wakawuka, wakakhilira ku mapopa gha Parani.  Sono mu Mawoni+ mukaŵa munthu munyake uyo wakachitiranga mulimo wake ku Karimeli.*+ Munthu uyu wakaŵa musambazi chomene. Wakaŵa na mberere 3,000 na mbuzi 1,000. Pa nyengo yira, wakametanga mberere zake mu Karimeli.  Munthu uyu zina lake wakaŵa Nabala,+ ndipo muwoli wake wakaŵa Abigelu.+ Mwanakazi uyu wakaŵa na umanyi kweniso wakutowa, kweni mfumu wake uyu wakaŵa Mukalebi,+ ndipo wakaŵa wankhaza na wankharo yiheni.+  Davide wakapulika mu mapopa kuti Nabala wakumeta mberere zake.  Ntheura Davide wakatuma ŵanyamata ŵake 10 kwa iyo. Davide wakaphalira ŵanyamata kuti: “Lutani ku Karimeli, ndipo para mwakafika kwa Nabala, mukamutawuzge mu zina lane.  Mukamuphalire kuti: ‘Uŵe na umoyo utali na kukhala makora,* ndipo ŵamunyumba yako nawo ŵaŵe makora na vyose ivyo uli navyo.  Sono napulika kuti ukumeta mberere zako. Apo ŵaliska ŵako ŵakaŵa nase, tikaŵapweteka chara,+ ndipo pakaŵavya icho chikazgeŵa nyengo yose iyo ŵakaŵira mu Karimeli.  Fumba ŵanyamata ŵako, ŵakuphalirenge. Ŵanyamata ŵane ŵasange uwemi pamaso pako, chifukwa tiza pa nyengo yakusangwa.* Naŵeya, uŵapeko ŵateŵeti ŵako na mwana wako Davide chose icho ungaŵa nacho.’”+  Ŵanyamata ŵa Davide ŵakaluta, ŵakamuphalira Nabala vyose ivi mu zina la Davide. Ŵakati ŵamara kuyowoya, 10  Nabala wakazgora ŵateŵeti ŵa Davide kuti: “Kasi Davide ni njani, ndipo mwana wa Yese ni njani? Mazuŵa ghano, ŵateŵeti ŵanandi ŵakugalukira mafumu ghawo.+ 11  Kasi nitore chingwa chane, maji, na nyama iyo nakomera ŵanthu ŵane ŵakumeta mberere na kuvipeleka ku ŵanthu awo nkhumanya chara na uko ŵafuma?” 12  Ntheura ŵanyamata ŵa Davide ŵakawelera na kumuphalira mazgu ghose agha. 13  Nyengo yeneyiyo, Davide wakati ku ŵanthu ŵake: “Waliyose wakakilire lupanga lwake.”+ Ntheura wose ŵakakakilira malupanga ghawo ndipo Davide nayo wakakakilira lupanga lwake. Ŵanthu pafupifupi 400 ŵakaluta na Davide, apo ŵanthu 200 ŵakakhala na katundu. 14  Pa nyengo yeneyira, yumoza wa ŵateŵeti wakaphalira nkhani iyi Abigelu, muwoli wa Nabala, wakati: “Wonani, Davide wakatuma mathenga kufuma ku mapopa kuzakakhumbira viwemi fumu yithu, kweni yaŵayowoyera msinjiro.+ 15  Ŵanthu ŵara ŵakaŵa ŵawemi chomene kwa ise. Ŵakatipwetekapo yayi, ndipo tikazgeŵeskapo chilichose chara nyengo yose iyo tikaŵira nawo lumoza ku thengere.+ 16  Ŵakaŵa nga ni linga kutizingilizga usiku na muhanya, nyengo yose iyo tikaŵira nawo, kuliska mskambo. 17  Sono manyani chakuchita, pakuti soka lapukwa fumu yithu na nyumba yake yose,+ ndipo iyo ni munthu wawakawaka+ mwakuti palije munthu uyo wangayowoya nayo.” 18  Nyengo yeneyiyo, Abigelu+ wakatora vingwa 200, viŵiya vikuru viŵiri vya vinyo, mberere zinkhondi zakukoma kale, tirigu wakukazinga wakukwana maseya* ghankhondi, tuvibama 100 twa mpheska zakomira, na tuvibama 200 twa vikuyu vyakudinyika, ndipo wakaviŵika vyose pa mbunda.+ 19  Penepapo wakati ku ŵateŵeti ŵake: “Dangiraniko, ine nkhwiza mumanyuma mwinu.” Kweni wakamuphalira chilichose yayi mfumu wake Nabala. 20  Apo wakaŵa pa mbunda na kwenda mwakusikizgika na phiri, nyengo yeneyira ndipo Davide na ŵanthu ŵake ŵakakhiliranga kulazga kwa iyo, ndipo Abigelu wakakumana nawo. 21  Sono Davide wakatenge: “Nkhabuda waka kusungilira chilichose icho ntcha munthu uyu mu mapopa. Pakaŵavya nanga ntchimoza cha iyo chikazgeŵapo,+ kweni iyo wakuniwezgera uheni pa uwemi.+ 22  Chiuta wachite ntheura na kusazgirapo ku ŵalwani ŵa Davide* usange kuzakafika mulenji nazomerezga mwanalume* kuponapo.” 23  Abigelu wakati wawona Davide, wakakhira luŵiro pa mbunda, wakazgolika chisko chake pamaso pa Davide, wakasindamira pasi. 24  Wakawa pa malundi ghake, wakati: “Fumu yane, mulandu uŵe pa ine. Zomerezgani muteŵetikazi winu kuyowoya namwe, ndipo pulikani mazgu gha muteŵetikazi winu. 25  Naŵeya, fumu yane yimusuleko waka munthu wawakawaka uyu Nabala,+ pakuti wakuyana waka na zina lake. Zina lake ni Nabala,* ndipo ni muzeleza. Kweni ine, muteŵetikazi winu, nkhaŵawona yayi ŵanyamata ŵa fumu yane awo mukatuma. 26  Sono fumu yane, umo Yehova waliri wamoyo, imweso wamoyo, Yehova ndiyo wamukanizgani+ kuŵa na mulandu wa ndopa+ na kuwezgera nduzga* na woko linu. Ŵalwani ŵinu na awo ŵakukhumba kupweteka fumu yane ŵaŵe nga ni Nabala. 27  Sono chawanangwa*+ ichi muteŵetikazi winu wiza nacho kwa fumu yane kuti chipelekeke ku ŵanyamata awo ŵakulondezga fumu yane.+ 28  Naŵeya, gowokerani ubudi wa muteŵetikazi winu, chifukwa Yehova watondekenge chara kuzengera fumu yane nyumba yamuyirayira,+ pakuti fumu yane yikurwa nkhondo za Yehova.+ Mu mazuŵa ghinu ghose uheni undasangikemo mwa imwe.+ 29  Usange munthu wakuwuka, kumulondezgani na kupenja umoyo winu, Yehova Chiuta winu wavungenge makora umoyo wa fumu yane mu thumba la umoyo. Kweni umoyo wa ŵalwani ŵinu wauponyenge nga ni malibwe kufuma mu chakuponyera. 30  Para Yehova wachitira fumu yane vinthu vyose viwemi ivyo walayizga, ndipo wamwimikani kuŵa mulongozgi pa Israyeli,+ 31  muzamuŵavya chitima panji dandawuro* mu mtima winu chifukwa cha kuthiska ndopa zambura chifukwa kweniso chifukwa cha kuzomerezga woko la fumu yane kuwezgera nduzga.*+ Para Yehova waŵika viwemi pa fumu yane, muzakakumbuke muteŵetikazi winu.” 32  Davide wakati kwa Abigelu: “Walumbike Yehova Chiuta wa Israyeli, uyo wakutuma muhanya uno kuzakakumana nane. 33  Mahara ghako ghatumbikike. Utumbikike chifukwa cha kuniwezga muhanya uno ku mulandu wa ndopa+ na kuleka kuwezgera nduzga* na mawoko ghane. 34  Nadi pano umo Yehova Chiuta wa Israyeli waliri wamoyo, uyo wanikanizga kukupweteka,+ ulekenge kwiza luŵiro kuzakakumana nane,+ mphanyi kuzakafika mulenji kwanguŵavya mwanalume* wakupona kwa Nabala.”+ 35  Ntheura Davide wakapokera mu woko lake ivyo Abigelu wakiza navyo, ndipo wakati kwa iyo: “Lutanga ku nyumba yako mu mtende. Wona, nakupulikira, ndipo nizamukuchitira ivyo wapempha.” 36  Abigelu wakawelera kwa Nabala, uyo wakaryanga nga ni themba mu nyumba yake. Nabala* wakajipulikanga makora, ndipo wakaloŵera betubetu. Abigelu wakamuphalira kalikose yayi m’paka mulenji. 37  Mulenji, Nabala vinyo likati lakamuka mu mutu, muwoli wake wakamuphalira vinthu ivi. Penepapo mtima wa Nabala ukazgoka nga ngwa munthu wakufwa, wakawomilira waka gwaa, nga ni libwe. 38  Mazuŵa 10 ghakati ghajumpha, Yehova wakatimba Nabala, wakafwa. 39  Davide wakati wapulika kuti Nabala wafwa, wakati: “Walumbike Yehova, uyo waniyimira pa mulandu wane+ wa msinjiro kufuma kwa Nabala+ ndipo wasungilira muteŵeti wake kuleka kuchita chiheni chilichose.+ Yehova wakhizgira pa mutu wa Nabala uheni wake.” Penepapo Davide wakatuma mazgu kusonga Abigelu kuti wamutore kuŵa muwoli wake. 40  Ntheura ŵateŵeti ŵa Davide ŵakafika kwa Abigelu ku Karimeli, ŵakati: “Davide watituma kuzakamutorani kuti mukaŵe muwoli wake.” 41  Nyengo yeneyiyo, Abigelu wakawuka na kusindama, wakati: “Nili pano ine muzga winu kuti nkhaŵe muteŵeti wakugeziska malundi+ gha ŵateŵeti ŵa fumu yane.” 42  Penepapo Abigelu+ wakawuka na kukwera pa mbunda pamoza na ŵateŵetikazi ŵake ŵankhondi mumanyuma. Wakalongozgana na mathenga, wakatengwa kwa Davide. 43  Davide wakatoraso Ahinowamu+ wa ku Yezireli,+ ndipo ŵanakazi wose ŵaŵiri ŵakaŵa ŵawoli ŵake.+ 44  Kweni Sauli wakatora mwana wake Mikala,+ muwoli wa Davide, wakamupeleka kwa Paliti+ mwana wa Layishi, uyo wakaŵa wa ku Galimu.

Mazgu Ghamusi

Uwu ni msumba wa mu Yuda. Ni Phiri la Karimeli yayi.
Panji kuti, “Mtende uŵe nawe.”
Mazgu gheneko, “zuŵa liwemi.”
Seya yumoza wakuyana na malita 7.33. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Pangayowoyekaso kuti, “kwa Davide.”
Mazgu gheneko, “waliyose uyo wakutunda ku chiliŵa.” Mazgu Ghachihebere ghakunenera ŵanalume.
Kung’anamura kuti, “Muzeleza; Chindere.”
Panji kuti, “kuponoska.”
Mazgu gheneko, “thumbiko ili.”
Mazgu gheneko, “kupenthyapenthya panji kukhuŵara.”
Panji kuti, “kuponoska.”
Panji kuti, “kuponoska.”
Mazgu gheneko, “waliyose uyo wakutunda ku chiliŵa.” Mazgu Ghachihebere ghakunenera ŵanalume.
Mazgu gheneko, “Mtima wa Nabala.”