Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Samuyeli 20:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yonatani ngwakugomezgeka kwa Davide (1-42)

20  Penepapo Davide wakachimbirako ku Nayoti ku Rama. Wakiza kwa Yonatani, wakati: “Kasi nachita vichi?+ Kasi nabudachi, ndipo naŵanangira vichi awuso apo ŵakupenja umoyo wane?”  Yonatani wakati kwa iyo: “Chingachitika chara!+ Iwe ufwenge yayi. Wona, adada ŵangachita chilichose chara, chikuru panji chichoko, kwambura kuniphalira. Kasi adada ŵangabisirachi nkhani iyi kwa ine? Ichi chichitikenge chara.”  Kweni Davide wakalapaso, wakati: “Awuso ŵakumanya kuti nasanga uwemi pamaso pako,+ ntheura ŵatenge: ‘Para Yonatani wangamanya ichi mbwenu wakwiyenge.’ Kweni umo Yehova waliri wamoyo, iweso wamoyo, pali mbondolo yimoza pera pakati pa ine na nyifwa.”+  Yonatani wakati kwa Davide: “Chilichose icho ungayowoya,* nikuchitirenge.”  Davide wakati kwa Yonatani: “Namachero ni mwezi uphya,+ ndipo kwambura kutondeka nkhwenera kukarya pamoza na themba. Unizomerezge nilutenge, namubisama ku thondo m’paka zuŵa lachitatu namise.  Para awuso ŵamuniwona chara, iwe ukayowoye kuti: ‘Davide wangunipempha kuti walute luŵiro ku Betelehemu,+ mu msumba wake, chifukwa kwenekuko mbumba yake yose yikupeleka sembe ya chaka na chaka.’+  Usange ŵamuzgora kuti: ‘Vili makora,’ ndikuti ni mtende kwa muteŵeti winu. Kweni para ŵamukalipa, wamumanya kuti ŵakukhumba nadi kunipweteka.  Ulongore lusungu* kwa muteŵeti wako,+ pakuti iwe watolera muteŵeti wako mu phangano la Yehova.+ Kweni usange nili na mulandu,+ unikome ndiwe. Kasi unipelekerengechi kwa awuso?”  Yonatani wakati: “Ningachita chara chinthu chanthena kwa iwe! Usange namanya kuti adada ŵakukhumba nadi kukupweteka, kasi ningaleka kukuphalira?”+ 10  Penepapo Davide wakati kwa Yonatani: “Ni njani waniphalirenge usange awuso ŵazgora mwankhaza?” 11  Yonatani wakati kwa Davide: “Zanga, tiye tilute ku thondo.” Ntheura wose ŵaŵiri ŵakaluta ku thondo. 12  Ndipo Yonatani wakati kwa Davide: “Yehova Chiuta wa Israyeli waŵe kaboni kuti kuzakafika pa nyengo iyi namachero, panji pa zuŵa lachitatu namuŵawoneseska adada. Usange ŵalije nayo kafukwa Davide, kasi ningaleka kukutumira mazgu na kukumanyiska? 13  Kweni usange adada ŵakukhumba kukupweteka, ipo Yehova wachite ntheura kwa Yonatani na kusazgirapo para naleka kukumanyiska na kukuzomerezga kuluta mu mtende. Yehova waŵe nawe,+ nga umo wakaŵira na adada.+ 14  Asi unilongorenge lusungu* lwa Yehova apo nichali wamoyo, nanga ni para nafwa?+ 15  Ungawuskangako chara lusungu* lwako ku nyumba yane,+ nanga ni para Yehova waphyerapo ŵalwani wose ŵa Davide pa chisko cha charu chapasi.” 16  Ntheura Yonatani wakachita phangano na nyumba ya Davide, wakati: “Yehova wazamulanga ŵalwani wose ŵa Davide.” 17  Ntheura Yonatani wakamulapizgaso Davide chifukwa cha kumutemwa. Pakuti wakamutemwanga nga umo wakajitemweranga yekha.*+ 18  Yonatani wakati kwa Davide: “Namachero ni mwezi uphya,+ ndipo iwe wamusangika chara, chifukwa mpando wako wamuŵavya munthu. 19  Pa zuŵa lachitatu wamusoŵerathu chomene. Ukize pa malo agho ukabisamapo zuŵa linyake lira,* uzakakhale pafupi na chilibwe ichi. 20  Penepapo namuponya mivi yitatu kulwande kwa chilibwe ichi, namuŵa nga nkhudinika pa chinthu chinyake. 21  Para namutuma muteŵeti, namuyowoya kuti: ‘Luta, ukatore mivi.’ Usange namuyowoya kwa muteŵeti kuti: ‘Wona! Mivi yili kulwande uko kuli iwe, kayitore,’ nyengo yeneyiyo iwe ukize. Nadi pano Yehova wamoyo, ndikuti kwa iwe kuli mtende, palije kaheni kalikose. 22  Kweni usange namuyowoya kwa msepuka kuti: ‘Wona, mivi yili kunthazi kwako,’ penepapo iwe ukalutenge, pakuti Yehova ndiyo wakutuma kuti ulutenge. 23  Kuyana na layizgo ilo tachita,+ iwe na ine, Yehova waŵe pakati pithu muyirayira.”+ 24  Ntheura Davide wakabisama ku thondo. Mwezi uphya ukati wafika, themba likakhala pa mpando wake kurya chakurya.+ 25  Themba likakhala pa mpando wake wa nyengo zose pafupi na chimati. Yonatani wakalilazgira ndipo Abineri+ wakakhala pafupi na themba, kweni malo gha Davide ghakaŵavya munthu. 26  Pa zuŵa lira, Sauli wakayowoyapo kalikose chara, pakuti wakati mu mtima wake: ‘Chinthu chinyake chachitika mwakuti ngwakutowa chara.+ Enya, ngwambura kutowa.’ 27  Machero ghake pa zuŵa la mwezi uphya, zuŵa lachiŵiri, malo gha Davide ghakalutilira kuŵa ghambura munthu. Ntheura Sauli wakati kwa Yonatani mwana wake: “Chifukwa wuli mwana wa Yese+ wandize ku chakurya, mayiro na muhanya uno wuwo?” 28  Yonatani wakamuzgora Sauli kuti: “Davide wakanipempha kuti walute ku Betelehemu.+ 29  Wakati: ‘Nizomerezga nilutenge, chifukwa mbumba yithu yikupeleka sembe mu msumba, ndipo ŵabali ŵane ŵanichema. Ntheura usange nasanga uwemi pamaso pako, nilute nkhawone ŵabali ŵane.’ Lekani wandize pa thebulu la themba.” 30  Penepapo Sauli wakamukwiyira Yonatani, wakati kwa iyo: “Iwe mwana wa mwanakazi wakugaluka, kasi ukuwona nga nkhuleka kumanya kuti wasankha kukolerana na mwana wa Yese, kujilengeska wekha na anyoko?* 31  Nyengo yose iyo mwana wa Yese waŵirenge wamoyo pa charu chapasi, iwe pamoza na uthemba wako ukhozgekenge chara.+ Sono nthena tuma munthu kuti wakamutore, wize nayo kwa ine, pakuti wakwenera kufwa.”*+ 32  Kweni Yonatani wakati kwa Sauli wiske: “Kasi wakomekerengechi?+ Kasi wachitachi?” 33  Sauli wakaponya mkondo kuti wamulase.+ Ntheura Yonatani wakamanya kuti awiske ŵakukhumba nadi kukoma Davide.+ 34  Nyengo yeneyiyo Yonatani wakafumapo pa thebulu mu ukali ukuru, wakarya chakurya chilichose chara pa zuŵa lachiŵiri la mwezi uphya, pakuti wakakwiya na ivyo awiske ŵakakhumba kumuchitira Davide+ kweniso chifukwa chakuti ŵakamukhozga soni. 35  Mulenji Yonatani wakaluta ku thondo pa nyengo iyo wakapangana na Davide, msepuka muchoko wakaŵa nayo.+ 36  Wakati kwa msepuka wake: “Chimbira ukatore mivi iyo naponya.” Muteŵeti wakachimbira ndipo Yonatani wakaponya muvi kunthazi kwake. 37  Muteŵeti wakati wafika apo pakawa muvi uwo Yonatani wakaponya, Yonatani wakachemerezga kwa muteŵeti kuti: “Asi muvi uli kunthazi kwako?” 38  Yonatani wakachemerezga kwa muteŵeti kuti: “Endeska, lutanga luŵiro! Ungachedwanga chara!” Muteŵeti wa Yonatani wakasora mivi, wakawelera kwa fumu yake. 39  Muteŵeti yura wakamanyapo chilichose chara. Yonatani na Davide ŵekha ndiwo ŵakamanyanga. 40  Pamanyuma Yonatani wakapeleka vilwero vyake kwa muteŵeti wake, wakamuphalira kuti: “Lutanga, uye navyo mu msumba.” 41  Muteŵeti wakati waluta, Davide wakawuka apo wakaŵa, pafupi waka, cha kumwera. Penepapo wakawa kavunama, wakasindama katatu. Ŵakafyofyonthana na kulilirana, kweni Davide ndiyo wakalira chomene. 42  Yonatani wakati kwa Davide: “Luta mu mtende, pakuti tose tachita chilapo+ mu zina la Yehova, tati: ‘Yehova waŵe pakati pa iwe na ine kweniso pakati pa mphapu* yako na mphapu* yane muyirayira.’”+ Penepapo Davide wakawuka na kuluta, ndipo Yonatani wakawelera ku msumba.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “icho umoyo wako wayowoya.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “nga mbumoyo wake.”
Mazgu gheneko, “pa zuŵa la ntchito.”
Mazgu gheneko, “kulengeska nkhule ya anyoko.”
Mazgu gheneko, “pakuti ni mwana wa nyifwa.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”