Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Samuyeli 16:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Samuyeli waphakazga Davide kuŵa themba (1-13)

    • “Yehova wakuwona mu mtima” (7)

  • Mzimu wa Yehova wafumako kwa Sauli (14-17)

  • Davide waŵa wakulizgira bango Sauli (18-23)

16  Yehova wakati kwa Samuyeli: “Kasi utengelerenge Sauli+ m’paka pawuli, pakuti sono namukana kuti wawuse nga ni themba pa Israyeli?+ Zuzga sengwe lako na mafuta,+ unyamuke. Nikutumenge kwa Yese+ Mubetelehemu, chifukwa najisolera themba pa ŵana ŵake.”+  Kweni Samuyeli wakati: “Kasi ningaluta wuli? Para Sauli wapulika, wanikomenge.”+ Yehova wakati: “Tora thokazi, ulute nalo ndipo ukati: ‘Niza kuzakapeleka sembe kwa Yehova.’  Ukamucheme Yese kuti wize uko iwe wamupelekera sembe. Kwenekura namukumanyiska chakuti uchite. Ukaniphakazgire uyo namukulongora.”+  Ntheura Samuyeli wakachita ivyo Yehova wakayowoya. Wakati wafika ku Betelehemu,+ ŵalara ŵa msumba ŵakatenthema ŵakati ŵakumana nayo, ŵakati: “Kasi mwizira mtende?”  Iyo wakati: “Nizira mtende. Niza kuzakapeleka sembe kwa Yehova. Jituŵiskani ndipo tilutire lumoza kukapeleka sembe.” Pamanyuma wakatuŵiska Yese na ŵana ŵake, ndipo wakaŵachemera ku sembe.  Apo ŵakanjiranga, Samuyeli wakawona Eliyabu,+ ndipo wakati: “Nadi, apa payima wakuphakazgika wa Yehova.”  Kweni Yehova wakati kwa Samuyeli: “Ungalaŵiskanga kawonekero kake panji utali wake chara,+ pakuti ine namukana. Pakuti munthu wakuwona umo Chiuta wakuwonera chara. Munthu wakuwona kuwaro, kweni Yehova wakuwona mu mtima.”+  Yese wakachema Abinadabu,+ wakamujumphiska pamaso pa Samuyeli, kweni Samuyeli wakati: “Uyu nayo Yehova wandamusore.”  Yese wakizaso na Shama,+ kweni Samuyeli wakati: “Uyu nayo Yehova wandamusore.” 10  Ntheura Yese wakajumphiska ŵana ŵake 7 pamaso pa Samuyeli. Kweni Samuyeli wakati kwa Yese: “Aŵa Yehova wandaŵasore.” 11  Paumaliro Samuyeli wakati kwa Yese: “Kasi ŵana ŵako ŵanalume mbeneŵaŵa pera?” Iyo wakati: “Pali muchoko chomene+ uyo wakhalako. Wakuliska mberere.”+ Samuyeli wakati kwa Yese: “Kamuchemani, chifukwa tikhalenge pasi kuti tirye chara m’paka wize dankha.” 12  Ntheura wakatuma munthu kukamuchema na kwiza nayo. Sono munyamata wakaŵa muswesi, wakaŵa na maso ghakutowa, ndiposo wakuwoneka makora.+ Penepapo Yehova wakati: “Wuka, umuphakazge, pakuti ni mweneyuyu.”+ 13  Samuyeli wakatora sengwe la mafuta+ na kumuphakazga pamaso pa ŵakuru ŵake. Mzimu wa Yehova ukamba kumupa nkhongono Davide kwamba zuŵa lira kuya munthazi.+ Pamanyuma Samuyeli wakawuka na kuluta ku Rama.+ 14  Sono mzimu wa Yehova ukafumako kwa Sauli,+ ndipo mzimu uheni wakufuma kwa Yehova ukamusuzga.+ 15  Ŵateŵeti ŵa Sauli ŵakati kwa iyo: “Wonani, mzimu uheni wakufuma kwa Chiuta ukumusuzgani. 16  Fumu yithu yitume ŵateŵeti ŵinu awo ŵali pamaso pinu kuti ŵakapenje munthu uyo ngwaluso pakulizga bango.+ Para mzimu uheni wakufuma kwa Chiuta wiza pa imwe, walizgenge ndipo mujipulikenge makora.” 17  Ntheura Sauli wakati ku ŵateŵeti ŵake: “Munipenjere munthu uyo wakulizga makora, ndipo mwize nayo kwa ine.” 18  Yumoza wa ŵateŵeti wakati: “Wonani, nawona mwana wa Yese Mubetelehemu uyo wakulizga mwaluso, ndipo ngwachikanga, kweniso ntchinkhara.+ Wakuyowoya makora,+ ngwakuwoneka makora, ndipo Yehova wali nayo.”+ 19  Ntheura Sauli wakatuma mathenga kwa Yese, wakati: “Nitumira mwana wako Davide, uyo wali ku mskambo.”+ 20  Ntheura Yese wakapakira chingwa pa mbunda, thumba la vinyo, na kana ka mbuzi, wakavituma kwa Sauli pamoza na mwana wake Davide. 21  Davide wakafika kwa Sauli, wakamba kumuteŵetera.+ Sauli wakamutemwa chomene ndipo wakaŵa wakumunyamulira vilwero. 22  Sauli wakatuma uthenga kwa Yese, kuti: “Zomerezga kuti Davide waniteŵeterenge, pakuti wasanga uwemi pamaso pane.” 23  Para mzimu uheni wakufuma kwa Chiuta wiza pa Sauli, Davide wakatoranga bango na kulizga. Sauli wakajipulikanga makora ndipo mzimu uheni ukafumangako kwa iyo.+

Mazgu Ghamusi