Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Samuyeli 14:1-52

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yonatani wathereska ŵanthu pa Mikimashi (1-14)

  • Chiuta wathereska ŵalwani ŵa Israyeli (15-23)

  • Sauli wachimbilira kuchita chilapo (24-46)

    • Ŵanthu ŵakurya nyama na ndopa wuwo (32-34)

  • Nkhondo izo Sauli wakarwa; mbumba yake (47-52)

14  Zuŵa linyake, Yonatani+ mwana wa Sauli wakayowoya na muteŵeti wakuyegha vilwero vyake kuti: “Zanga, tiye tambukire ku msasa wa Ŵafilisiti ku sirya lira.” Kweni awiske wakaŵaphalira yayi.  Sauli wakakhala kuwaro kwa Gibeya + musi mwa khuni la rimoni mu Migironi. Wakaŵa na ŵanthu pafupifupi 600.+  (Ahiya mwana wa Ahitubu,+ mukuru wa Ikabodi,+ mwana wa Finehasi,+ mwana wa Eli,+ wasembe* wa Yehova ku Shilo,+ wakayegha efodi.)+ Ŵanthu ŵakamanya yayi kuti Yonatani wafumapo.  Sono pakati pa majambuko agho Yonatani wakakhumbanga kwambukapo kukafika ku msasa wa Ŵafilisiti pakaŵa majalawe ghaŵiri ghakuwoneka nga ni mino, limoza kulwande ili ndipo linyake kulwande linyake. Limoza zina lake likaŵa Bozezi ndipo linyake zina lake likaŵa Sene.  Jalawe limoza likaŵa nga ni mzati kumpoto kulazga ku Mikimashi, ndipo linyake likaŵa kumwera kulazga ku Geba.+  Ntheura Yonatani wakati kwa wakuyegha vilwero: “Zanga, tiye tambukire ku msasa wa ŵanthu ŵambura kukotoleka aŵa.+ Panyake Yehova watovwirenge, pakuti palije chakutondeska Yehova kuponoska na ŵanthu ŵanandi panji ŵachoko.”+  Wakuyegha vilwero wakati: “Chitani chose icho mtima winu wamutumani kuchita. Lazgirani kulikose uko mukukhumba ndipo ine nimulondezganinge kulikose uko mtima winu wamuchiskirani.”  Penepapo Yonatani wakati: “Tambukirenge ku ŵanthu aŵa na kujivumbura kwa iwo.  Usange ŵamuti kwa ise: ‘Yimilirani penepapo m’paka tize kwa imwe!’ tikayimilire apo tamuŵa, kuyako chara kwa iwo. 10  Kweni usange ŵamuti: ‘Zani murwe nase!’ tamukwera, chifukwa Yehova wamuŵapeleka mu woko lithu. Ichi ndicho chamuŵa chimanyikwiro chithu.”+ 11  Wose ŵaŵiri ŵakajivumbura ku msasa wa Ŵafilisiti. Ŵafilisiti ŵakati: “Wonani Ŵahebere ŵakufuma mu makululu umo ŵakabisama.”+ 12  Ntheura ŵanthu mu msasa ŵakati kwa Yonatani na wakuyegha vilwero: “Kwelerani kuno, timusambizganiko mahara!”+ Nyengo yeneyiyo, Yonatani wakati kwa wakuyegha vilwero: “Nilondezga, pakuti Yehova waŵapelekenge mu woko la Israyeli.”+ 13  Yonatani wakakwera kuchita kubama, ndipo wakuyegha vilwero wakizanga mumasinda. Ŵafilisiti ŵakamba kuwa pamaso pa Yonatani, ndipo wakuyegha vilwero wakaŵakomanga kumasinda kwake. 14  Pakuwukira kwakwamba, Yonatani na wakuyegha vilwero ŵakakoma ŵanalume pafupifupi 20 pa mtunda wa hafu ya ekara ya munda.* 15  Chitenthe chikawira msasa na ŵanthu wose awo ŵakaŵamo. Ŵanthu ŵakuwukira+ nawo ŵakatenthema. Penepapo charu chikandindima, ndipo wofi wakufuma kwa Chiuta ukaŵawira. 16  Ŵalinda ŵa Sauli mu Gibeya+ wa Benjamini ŵakawona kuti ŵanthu ŵali ng’ondo, kosekose.+ 17  Sauli wakati ku ŵanthu awo wakaŵa nawo: “Pendani ŵanthu, wonani uyo wafumapo pano.” Ŵakati ŵapenda, ŵakasanga kuti Yonatani na wakuyegha vilwero vyake pakaŵavya. 18  Sono Sauli wakati kwa Ahiya:+ “Zanalo pafupi Likasa la Chiuta waunenesko.” (Pakuti Likasa la Chiuta waunenesko likaŵa na Ŵaisrayeli pa nyengo yira.*) 19  Apo Sauli wakayowoyanga na wasembe, kapomezi kakakulirakulira mu msasa wa Ŵafilisiti. Penepapo Sauli wakati kwa wasembe: “Leka dankha ivyo ukuchita.”* 20  Ntheura Sauli na ŵanthu wose awo ŵakaŵa nayo ŵakawungana na kuluta ku nkhondo. Kura, ŵakasanga Ŵafilisiti ŵakugwazana ŵekhaŵekha na malupanga. Chitimbaheti chikaŵa chikuru chomene. 21  Ŵahebere, awo pakwamba ŵakaŵa ku chigaŵa cha Ŵafilisiti ndipo ŵakiza ku msasa wa Ŵafilisiti, ŵakalutanga kwa Israyeli, kwa Sauli na Yonatani. 22  Ŵanthu wose ŵa Israyeli awo ŵakabisama+ mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu ŵakati ŵapulika kuti Ŵafilisiti ŵachimbira, nawo ŵakanjirapo na kwamba kuŵaskera pa nkhondo. 23  Pa zuŵa lira,+ Yehova wakaponoska Israyeli, ndipo nkhondo yikafika m’paka ku Beti-aveni.+ 24  Kweni ŵanthu ŵa kwa Israyeli ŵakalombotoka chomene zuŵa lira, pakuti Sauli wakaŵika chilapo ichi pa ŵanthu: “Watembeke munthu uyo wakurya chakurya* chilichose pambere mise yindafike m’paka niwezgere dankha nduzga pa ŵalwani ŵane.” Ntheura pakaŵavya munthu uyo wakarya chakurya.+ 25  Ŵanthu wose ŵakafika* ku nkhorongo, uko kukaŵa uchi pasi. 26  Ŵanthu ŵakati ŵafika mu nkhorongo, ŵakasanga uchi ukunthonya, kweni pakaŵavya uyo wakaŵikapo woko lake ku mulomo wake, chifukwa ŵakawopanga chilapo chira. 27  Kweni Yonatani wakapulika yayi kuti awiske ŵaŵika chilapo pa ŵanthu,+ ntheura wakanyoloska nthonga iyo yikaŵa mu woko lake na kujonkha ku chisa cha uchi. Wakati wawezgera woko ku mulomo wake na kumyangako, maso ghake ghakangweluka. 28  Penepapo yumoza wa ŵanthu wakati: “Awuso ŵaŵika chilapo chakofya pa ŵanthu, ŵati: ‘Watembeke munthu uyo wakurya chakurya muhanya uno.’+ Lekani ŵanthu ŵavuka chomene.” 29  Kweni Yonatani wakati: “Adada ŵakhizgira suzgo yikuru pa charu. Wonani umo maso ghane ghangwelukira chifukwa chakuti namyangapo kauchi kadoko waka. 30  Vinthu mphanyi vyanguŵa makora chomene kuŵenge kuti muhanya uno ŵanthu ŵangurya mwakufwasa+ vinthu vya ŵalwani ŵawo ivyo ŵasanga. Apo ndipo mphanyi Ŵafilisiti ŵakomeka ŵanandi chomene.” 31  Pa zuŵa lira, ŵakatimba Ŵafilisiti kwamba ku Mikimashi m’paka ku Ayijaloni,+ ndipo ŵanthu ŵakavuka chomene. 32  Ntheura ŵanthu ŵakamba kuchimbilira ku vyakupoka, ndipo ŵakatora mberere, ng’ombe, na matholi, ŵakavikomera penepara. Ŵakarya nyama na ndopa wuwo.+ 33  Sauli wakaphalirika kuti: “Wonani, ŵanthu ŵakunangira Yehova, ŵakurya nyama na ndopa wuwo.”+ Iyo wakati: “Mwachita mwambura kugomezgeka. Kunkhuzgirani chilibwe chikuru kwa ine mwaluŵiro.” 34  Pamanyuma, Sauli wakati: “Chimbilirani ku ŵanthu, muŵaphalire kuti: ‘Waliyose wize na ng’ombe na mberere yake, ŵazikomere pano na kurya. Munganangiranga Yehova chara pakurya nyama na ndopa wuwo.’”+ Ntheura waliyose wa iwo wakiza na ng’ombe yake usiku wura na kuyikomera penepara. 35  Sauli wakazengera Yehova jotchero.+ Ili likaŵa jotchero lakwamba ilo wakazengera Yehova. 36  Pamanyuma Sauli wakati: “Tiyeni tikhilire ku Ŵafilisiti usiku, ndipo tikaŵatimbe na kuŵapoka vinthu m’paka mulenji. Tilekengepo wamoyo nanga njumoza chara.” Iwo ŵakati: “Chitani chilichose icho ntchiwemi mu maso ghinu.” Penepapo wasembe wakati: “Tiyeni, tisendelere kwa Chiuta waunenesko pano.”+ 37  Sauli wakafumba Chiuta kuti: “Kasi nikhilire ku Ŵafilisiti?+ Kasi muŵapelekenge mu woko la Israyeli?” Kweni Chiuta wakamuzgora yayi zuŵa lira. 38  Ntheura Sauli wakati: “Zani kuno, mose imwe ŵalongozgi ŵa ŵanthu, sandani mumanye kwananga uko kwachitika muhanya uno. 39  Pakuti nadi, Yehova wamoyo, uyo wakathaska Israyeli, nanga kungaŵa kuti uyo wananga ni mwana wane Yonatani, wafwenge nadi.” Pakaŵavya munthu uyo wakamuzgora. 40  Penepapo wakati kwa Israyeli yose: “Muŵenge ku chigaŵa chimoza, ine na mwana wane Yonatani tiŵenge ku chigaŵa chinyake.” Ŵanthu ŵakati kwa Sauli: “Chitani chilichose icho ntchiwemi mu maso ghinu.” 41  Sauli wakati kwa Yehova: “Mwe Chiuta wa Israyeli, zgorani mu Tumimu.”+ Ntheura Yonatani na Sauli ŵakasoleka, ŵanthu ŵakafwatuka. 42  Sauli wakati: “Ponyani mphenduzga,+ timanye kuti ni nju pakati pa ine na mwana wane Yonatani.” Yonatani wakasoleka. 43  Sauli wakati kwa Yonatani: “Niphalira, wachitachi?” Yonatani wakamuphalira kuti: “Nangumyangapo kauchi kadoko waka ku songo ya ndodo iyo yili mu woko lane.+ Sono nili pano. Nili wakunozgeka kufwa.” 44  Sauli wakati: “Chiuta wachite ntheura na kusazgirapo usange ufwenge yayi, Yonatani.”+ 45  Kweni ŵanthu ŵakati kwa Sauli: “Kasi Yonatani wafwenge nadi, munthu uyo wakhizgira chiponosko chikuru+ ichi pa Israyeli? Ichi chingachitika yayi. Nadi pano Yehova wamoyo, nanga nkhasisi kake kamoza pera kangawanga pasi chara. Pakuti ivyo wachita muhanya uno wamovwira ni Chiuta.”+ Ntheura ŵanthu ŵakathaska* Yonatani, wakafwa chara. 46  Sauli wakaleka kuskera Ŵafilisiti, ndipo Ŵafilisiti ŵakaluta ku chigaŵa chawo. 47  Sauli wakakhozga uthemba pa Israyeli, ndipo wakarwa na ŵalwani ŵake wose kosekose, Ŵamowabu,+ Ŵaamoni,+ Ŵaedomu,+ mathemba gha Zoba,+ na Ŵafilisiti.+ Kose uko wakalutanga wakaŵathereskanga. 48  Wakarwa mwachikanga na kuthereska Ŵaamaleki+ na kuthaska Israyeli mu woko la awo ŵakaŵaphanganga vinthu. 49  Ŵana ŵanalume ŵa Sauli ŵakaŵa Yonatani, Ishivi, na Maliki-shuwa.+ Wakaŵa na ŵana ŵasungwana ŵaŵiri, mulara wakaŵa Merabu+ ndipo muchoko wakaŵa Mikala.+ 50  Muwoli wa Sauli wakaŵa Ahinowamu mwana wa Ahimazi. Mulongozgi wa ŵankhondo ŵake wakaŵa Abineri+ mwana wa Neri, wiske mulara wa Sauli. 51  Kishi+ wakaŵa wiske wa Sauli, ndipo Neri+ wiske wa Abineri wakaŵa mwana wa Abiyeli. 52  Mu mazuŵa ghose gha Sauli,+ pakaŵa nkhondo yakofya na Ŵafilisiti. Para Sauli wawona mwanalume wankhongono na wachikanga, wakamulembanga kuŵa msilikari wake.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Mazgu gheneko, “usani wa munda,” ndiko kuti, chigaŵa icho ng’ombe zingalima zuŵa limoza.
Mazgu gheneko, “pa zuŵa lira.”
Mazgu gheneko, “Wezgako woko lako.”
Mazgu gheneko, “chingwa.”
Mazgu gheneko, “Charu chose chikafika.”
Mazgu gheneko, “ŵakawombora.”