Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Samuyeli 12:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mazgu ghaumaliro gha Samuyeli (1-25)

    • ‘Kulondezga vinthu vyawakawaka chara’ (21)

    • Yehova waŵatayenge chara ŵanthu ŵake (22)

12  Samuyeli wakati kwa Israyeli yose: “Wonani, nachita* vyose ivyo mukanipempha, namwimikirani themba kuti limuwusaninge.+  Sono wonani, themba ilo likumulongozgani.*+ Ine nachekura, nili na mbuha, ŵana ŵane ŵali namwe pano.+ Ine namulongozgani kwamba pa uwukirano wane m’paka muhanya uno.+  Wonani, ine nili pano. Nipanikizgirani pamaso pa Yehova na pamaso pa wakuphakazgika wake.+ Kasi ni njani uyo nili kumutolerapo ng’ombe yake panji mbunda yake?+ Ni njani uyo nili kumulyerapo panji kumupweteka? Kasi nili kupokapo chimbundi* mu woko la njani kuti nichite chinthu mu nthowa yinyake?+ Usange vili ntheura, nimuwezgeraninge.”+  Iwo ŵakati: “Undatilyerepo panji kutipweteka nesi kupokapo chilichose mu woko la munthu waliyose.”  Ntheura iyo wakati: “Yehova ni kaboni winu, ndipo wakuphakazgika wake ni kaboni muhanya uno kuti mundasangemo kanthu kalikose mwa ine kunitundura nako.”* Pa ichi iwo ŵakati: “Iyo ni kaboni.”  Ntheura Samuyeli wakati ku ŵanthu: “Yehova, uyo wakatuma Mozesi na Aroni, mweneuyo wakafumiska ŵasekuru ŵinu mu charu cha Eguputo,+ ni kaboni.  Sono milirani mu malo ghinu, nimweruzganinge pamaso pa Yehova kuyana na milimo yose yaurunji iyo Yehova wamuchitirani imwe na ŵasekuru ŵinu.  “Yakhobe wakati wanjira waka mu Eguputo+ ndipo ŵasekuru ŵinu ŵamba kulilira+ Yehova, Yehova wakatuma Mozesi+ na Aroni kuti ŵalongozge ŵasekuru ŵinu, kuŵafumya mu charu cha Eguputo na kuŵakhazika mu malo agha.+  Kweni ŵakamuluwa Yehova Chiuta wawo, ndipo wakaŵaguliska+ mu woko la Sisera+ mulongozgi wa ŵasilikari ŵa Hazori, mu woko la Ŵafilisiti,+ na mu woko la themba la Mowabu,+ ndipo ŵakarwa nawo nkhondo. 10  Ŵakalilira Yehova,+ ŵakati: ‘Tananga,+ tamusida Yehova na kuteŵetera Ŵabaala+ na vikozgo vya Ashitoreti. Sono tithaskani mu woko la ŵalwani ŵithu, mwakuti timuteŵeterani.’+ 11  Penepapo Yehova wakatuma Yerubibaala,+ Bedani, Yefita,+ na Samuyeli,+ ndipo ŵakamuthaskani mu woko la ŵalwani ŵinu wose awo ŵakamuzingilizgani, mwakuti mukakhala mwakufwasa.+ 12  Mukati mwawona kuti Nahashi+ themba la Ŵaamoni wamuwukirani, imwe mukaniphaliranga kuti: ‘Chara, ise tikukhumba kuŵa na themba!’+ nangauli Yehova Chiuta winu ndiyo ni Themba linu.+ 13  Sono themba ilo mwasora ni ili, ilo mukapempha. Wonani, Yehova wamwimikirani themba pachanya pinu.+ 14  Usange mopenge Yehova,+ kumuteŵetera+ na kupulikira mazgu ghake+ kwambura kugalukira malango gha Yehova, ndipo mose, imwe na themba ilo likumuwusani mukulondezga Yehova Chiuta winu, mbwenu muchitenge makora. 15  Kweni para mukupulikira chara mazgu gha Yehova na kugalukira malango gha Yehova, woko la Yehova liŵenge pa imwe na ŵawiskemwe.+ 16  Ipo sono milirani muwone chinthu chikuru icho Yehova wakuchita pamaso pinu. 17  Asi lero ni nyengo yakuvunira tirigu? Nichemenge Yehova kuti watume chidududu na vula. Penepapo mumanye na kupulikiska uheni uwo mwachita pamaso pa Yehova pakujilombera themba.”+ 18  Penepapo Samuyeli wakachema Yehova, ndipo Yehova wakatuma chidududu na vula pa zuŵa lira. Ŵanthu wose ŵakachita wofi chomene na Yehova na Samuyeli. 19  Ŵanthu wose ŵakati kwa Samuyeli: “Lomberani ŵateŵeti ŵinu kwa Yehova Chiuta winu,+ pakuti tikukhumba chara kufwa. Chifukwa tasazgirako uheni unyake ku zakwananga zithu zose pakulomba kuti tiŵe na themba.” 20  Ntheura Samuyeli wakati ku ŵanthu: “Mungawopanga chara. Mwachita nadi uheni wose uwu. Kweni mungafumangako yayi na kuleka kulondezga Yehova,+ muteŵetere Yehova na mtima winu wose.+ 21  Mungapatukangako chara na kwamba kulondezga vinthu vyawakawaka+ ivyo vilije chandulo+ kweniso ivyo vingathaska chara, chifukwa ni vyawakawaka. 22  Yehova wasidenge chara ŵanthu ŵake+ chifukwa cha zina lake likuru,+ pakuti Yehova wakakhumba yekha kumuzgorani ŵanthu ŵake.+ 23  Kweni ine, ningachichita chara kunangira Yehova pakuleka kumulomberani. Nilutilirenge kumusambizgani nthowa yiwemi na yakwenelera. 24  Kuti waka mopenge Yehova,+ mumuteŵetere mwakugomezgeka* na mtima winu wose. Pakuti wonani vinthu vikuru ivyo wamuchitirani.+ 25  Kweni usange mugwagwamirenge pa kuchita uheni,+ muparanyikenge, imwe na themba linu wuwo.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “napulikira mazgu ghinu pa.”
Mazgu gheneko, “likwenda panthazi pinu.”
Panji kuti, “chijarapamlomo.”
Mazgu gheneko, “mundasangemo kanthu kalikose mu woko lane.”
Panji kuti, “mu unenesko.”