Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Samuyeli 10:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sauli waphakazgika kuŵa themba (1-16)

  • Sauli wakulongoreka ku ŵanthu (17-27)

10  Samuyeli wakatora supa ya mafuta na kupungulira pa mutu wa Sauli.+ Wakamufyofyontha, wakati: “Asi Yehova ndiyo wakuphakazga kuti uŵe mulongozgi+ pa chiharo chake?+  Para talekana muhanya uno, wamusanga ŵanthu ŵaŵiri pafupi na dindi la Rakelo+ mu chigaŵa cha Benjamini ku Zeliza. Ŵamuti kwa iwe: ‘Mbunda izo ukaluta kukapenja zasangika, ndipo sono awuso ŵaluwako vya mbunda+ kweni ŵakufipa mtima na iwe. Ŵakuti: “Kasi nichite wuli chifukwa cha mwana wane?”’  Kufuma apo, ukalutilire ulendo wako m’paka ukafike pa chikhuni chikuru cha Tabori. Wamusanga ŵanthu ŵatatu ŵakuluta kwa Chiuta waunenesko ku Beteli.+ Yumoza wanyamura twana twa mbuzi tutatu, munyake wanyamura vingwa vitatu, ndipo munyake wanyamura chiŵiya chikuru cha vinyo.  Ŵamukutawuzga na kukupa vingwa viŵiri, ukazomere na kupoka.  Pamanyuma wamufika pa kaphiri ka Chiuta waunenesko, uko kuli msasa wa ŵasilikari wa Ŵafilisiti. Para wafika mu msumba, wamusanga ntchimi zikukhira kufuma ku malo ghapachanya uku zikwimba na vyakwimbira vya vingwe, tung’oma, fyoliro, na bango, kweniso zamuŵa kuti zikuchima.  Mzimu wa Yehova wamukupa nkhongono+ ndipo nawe wamuchima pamoza nawo, wamusintha na kuŵa munthu munyake.+  Para vimanyikwiro ivi vyachitika, ukachite chilichose icho woko lako lasanga, chifukwa Chiuta waunenesko wali nawe.  Penepapo ukadangire panthazi pane kuya ku Giligala.+ Ine nizenge kwa iwe kwenekuko kukapeleka sembe zakotcha na sembe zawenenawene. Ukalindizge mazuŵa 7 m’paka nize kwa iwe. Pamasinda nizamukumanyiska icho uchitenge.”  Sauli wakati wang’anamuka waka kufumako kwa Samuyeli, Chiuta wakamba kusintha mtima wake kuŵa nga ngwa munthu munyake. Vimanyikwiro vyose ivi vikafiskika mu zuŵa lira. 10  Ntheura ŵakafumako kura kuya ku kaphiri, ndipo wakakumana na ntchimi. Nyengo yeneyiyo, mzimu wa Chiuta ukamupa nkhongono,+ wakamba kuchima+ pamoza na ntchimi. 11  Ŵanthu wose awo ŵakamumanyanga ŵakati ŵawona kuti Sauli wakuchima pamoza na ntchimi, ŵakati: “Kasi chachitika ntchivichi kwa mwana wa Kishi? Kasi Sauli nayo ni ntchimi?” 12  Munthu uyo wakaŵa kwenekura wakati: “Kasi ŵawiskewo mbanjani?” Ntheura chikazgoka chinthanguni chakuti: “Kasi Sauli nayo ni ntchimi?”+ 13  Wakati wamara kuchima wakiza ku malo ghapachanya. 14  Mubali wa awiske Sauli wakati kwa iyo na muteŵeti wake: “Kasi ukaluta nkhu?” Iyo wakati: “Kukapenja mbunda,+ kweni tikawona kuti kulije, ntheura tikaluta kwa Samuyeli.” 15  Penepapo mubali wa awiske Sauli wakati: “Naŵeya niphalira, kasi Samuyeli wakakuphalira vichi?” 16  Sauli wakazgora kuti: “Wakatiphalira kuti mbunda zasangika kale.” Kweni wakamuphalira chara ivyo Samuyeli wakayowoya vya uthemba. 17  Samuyeli wakachema ŵanthu kuti ŵawungane kwa Yehova pa Mizipa.+ 18  Wakati ku Ŵaisrayeli: “Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti, ‘Ndine nkhafumiska Israyeli mu Eguputo na kumuthaskani mu woko la Ŵaeguputo,+ na mu woko la maufumu ghose agho ghakamuyuzganinge. 19  Kweni muhanya uno mwakana Chiuta winu+ uyo wakamuponoskani ku mauheni ghinu ghose na masuzgo ghinu. Ndipo imwe mukuti: “Yayi, utimikire themba pachanya pithu.” Sono mwimilire pamaso pa Yehova kuyana na mafuko ghinu na vikwi vinu.’” 20  Ntheura Samuyeli wakasendezga pafupi mafuko ghose gha Israyeli,+ ndipo fuko la Benjamini likasoleka.+ 21  Kufuma apo, wakasendezga pafupi fuko la Benjamini kuyana na mbumba zawo, ndipo mbumba ya Ŵamatiri yikasoleka. Paumaliro Sauli mwana wa Kishi wakasoleka.+ Kweni ŵakati ŵaluta kukamupenja, ŵakamusanga yayi. 22  Ntheura ŵakafumba kwa Yehova+ kuti: “Kasi munthu uyu wiza pano?” Yehova wakati: “Uyu wali apa, wabisama mukati mu katundu.” 23  Ŵakachimbira na kukamutora. Wakimilira pakati pa ŵanthu, ndipo kwambira mu viŵegha wakaŵa mutali kuluska munthu waliyose.+ 24  Samuyeli wakati ku ŵanthu wose: “Kasi mwamuwona uyo Yehova wamusora,+ kuti palije munthu nga ndiyo mukati mu ŵanthu wose?” Ŵanthu wose ŵakamba kuchemerezga kuti: “Themba liŵe na umoyo utali!” 25  Penepapo Samuyeli wakaphalira ŵanthu vinthu ivyo vikwenelera mathemba,+ wakavilemba mu buku na kuliŵika pamaso pa Yehova. Samuyeli wakawezga ŵanthu wose, waliyose ku nyumba yake. 26  Sauli nayo wakaluta ku nyumba yake ku Gibeya, pamoza na vinkhara ivyo Yehova wakakhwaska mitima yawo. 27  Ŵanthu ŵanyake ŵawakawaka ŵakati: “Kasi munthu uyu wangatiponoska wuli?”+ Ntheura ŵakamuyuyura ndipo ŵakiza na chawanangwa chilichose chara kwa iyo.+ Kweni iyo wakayowoyapo chilichose chara.*

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Wakaŵa nga ni munthu wambura kuyowoya.”