Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Petrosi 2:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kunwekera mazgu (1-3)

  • Malibwe ghamoyo ghazengeka kuŵa nyumba yauzimu (4-10)

  • Kukhala nga mbalendo mu charu (11, 12)

  • Kujilambika kwakwenelera (13-25)

    • Khristu ntchakuwonerapo chithu (21)

2  Ntheura wuskaniko uheni wose,+ uryarya wose, upusikizgi, bina, na mtundu wose wa kusesa.  Nga mbabonda ŵakubabika sono,+ nwekerani mkaka wambura kusungunura* wa mazgu, mwakuti kwizira mu mkaka uwu, mukure kufika ku chiponosko,+  pakuti mwacheta* kuti Fumu njalusungu.  Apo mukwiza kwa iyo, uyo ni libwe lamoyo, ilo ŵanthu ŵakalikana,+ kweni ndakusoleka na lakuzirwa kwa Chiuta,+  imwe namwe pakuŵa malibwe ghamoyo, mukuzengeka kuŵa nyumba yauzimu+ kuti muŵe ŵasembe* ŵatuŵa, mwakuti mupelekenge sembe zauzimu+ zakuzomerezgeka kwa Chiuta kwizira mwa Yesu Khristu.+  Pakuti Lemba likuti: “Wonani, nkhuŵika libwe mu Ziyoni, libwe lakusoleka, libwe lakuzirwa lapakona pa fawundeshoni, ndipo waliyose uyo wakupulikana mwa ilo wakhuŵarenge* yayi.”+  Ntheura ndakuzirwa kwa imwe, chifukwa chakuti muli ŵakugomezga. Kweni ku awo ŵakugomezga yayi, “libwe ilo ŵakuzenga ŵakalikana+ lazgoka libwe lakuzirwa la pakona”*+  na “libwe lakukhuŵazga kweniso jalawe lakuwiska.”+ Aŵa ŵakukhuŵara chifukwa chakuti ŵakupulikira yayi mazgu. Ŵimikika chifukwa cha umaliro uwu.  Kweni imwe ndimwe “mtundu wakusoleka, ŵasembe na mafumu,* mtundu utuŵa,+ ŵanthu awo ŵakwenera kuŵa ŵapadera,+ kuti mupharazge kutali makhaliro ghapachanya”*+ gha uyo wakamuchemani kufuma mu chisi kwiza ku ungweru wake wakuzizwiska.+ 10  Pakuti nyengo yinyake mukaŵa ŵanthu yayi, kweni sono muli ŵanthu ŵa Chiuta.+ Mukaŵa ŵanthu ŵambura kulongoreka lusungu, kweni sono mwalongoreka lusungu.+ 11  Ŵakutemweka, nkhumuchiskani nga mbalendo na ŵambura kukhaliska mu charu+ kuti muziŵizgenge makhumbiro gha thupi+ agho ghakulimbana namwe.+ 12  Sungilirani makhaliro ghinu ghawemi pakati pa mitundu,+ mwakuti para ŵakumunenani kuti mukuchita uheni, ŵapeleke uchindami kwa Chiuta mu zuŵa lake ilo wazamwendera, chifukwa cha milimo yinu yiwemi+ iyo iwo mbakaboni ŵakuwona na maso. 13  Chifukwa cha Fumu, jilambikani ku wose awo ŵali na mazaza,+ kwali nkhwa themba+ pakuŵa mulara 14  panji ku ŵakazembe awo ŵakutumika na iyo kuti ŵalange awo ŵakuchita uheni, kweni kulumba awo ŵakuchita uwemi.+ 15  Pakuti ili ndilo khumbo la Chiuta, kuti mwa kuchita uwemi, muchetamiske* kayowoyero kawakawaka ka ŵanthu ŵazeleza.+ 16  Muŵe ŵanthu ŵanangwa,+ kweni wanangwa winu uleke kuŵa chakubisira uheni,+ kweni muchitenge nga mbazga ŵa Chiuta.+ 17  Chindikani ŵanthu ŵa mtundu uliwose,+ mutemwenge ŵabali wose,+ mopenge Chiuta,+ muchindikenge themba.+ 18  Ŵateŵeti ŵajilambikenge kwa mabwana ghawo na wofi wose wakwenelera,+ kwa awo mbawemi na ŵakupulikiska pera yayi, kweniso kwa awo mbakusuzga kuŵakondweska. 19  Ntchiwemi usange munyake wakuzizipizga vyakuŵinya na kusuzgika kwambura chifukwa kuti waŵe na njuŵi yiwemi kwa Chiuta.+ 20  Kasi pali uwemi wuli usange mukuzizipizga kutimbika chifukwa chakuti mukunanga?+ Kweni ntchiwemi kwa Chiuta usange mukuzizipizga masuzgo chifukwa chakuti mukuchita viwemi.+ 21  Nakuti ichi ndicho mukachemekera, chifukwa nanga ni Khristu wakasuzgika chifukwa cha imwe,+ wali kumulekerani chakuwonerapo kuti mulondezgenge mendero ghake mwakugomezgeka.+ 22  Wakachitapo kwananga yayi,+ nesi upusikizgi ukasangikamo mu mulomo wake yayi.+ 23  Apo wakatukikanga,+ wakawezgera kutuka yayi.+ Apo wakayuzgikanga,+ wakafingiranga yayi, kweni wakajipeleka kwa uyo wakweruzga+ mwaurunji. 24  Iyo wakayegha zakwananga zithu+ mu thupi lake pa khuni,+ mwakuti tifwe ku zakwananga na kuŵa ŵamoyo kuti tichitenge urunji. Ndipo “mukachizgika na vilonda vyake.”+ 25  Pakuti mukaŵa nga ni mberere zakupuluka,+ kweni sono mwawelera kwa muliska+ na mulaŵiliri wa umoyo winu.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mkaka wambura kusazgako kanthu.”
Panji kuti, “mwawona.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu gheneko, “wakhozgekenge soni.”
Mazgu gheneko, “mutu wapakona.”
Panji kuti, “ŵasofi na mafumu.”
Mazgu gheneko, “makhaliro ghawemi,” ndiko kuti, makhaliro na milimo yakulumbika.
Mazgu gheneko, “mujare.”