Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Petrosi 1:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1, 2)

  • Kubabika kuphya kuti tiŵe na chigomezgo chamoyo (3-12)

  • Ŵani ŵatuŵa nga mbana ŵakupulikira (13-25)

1  Ine Petrosi, mpositole+ wa Yesu Khristu, ku ŵalendo ŵambura kukhaliska, imwe muli kumbininikira ku Ponto, Galatiya, Kapadokiya,+ Asiya, na Bitiniya, ku ŵakusoleka  mwakuyana na kumanyirathu kwa Chiuta Adada,+ na kutuŵiskika mwa mzimu+ na khumbo lakuti muŵe ŵakupulikira, na kumijika na ndopa za Yesu Khristu:+ Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyasazgikira kwa imwe.  Walumbike Chiuta, Wiske wa Fumu yithu Yesu Khristu, chifukwa mwakuyana na lusungu lwake lukuru, wakatipa kubabika kuphya+ kuti tiŵe na chigomezgo chamoyo+ kwizira mu chiwuka cha Yesu Khristu ku ŵakufwa,+  kuti tiŵe na chiharo chambura kuvunda, kufipirwa ndiposo kutchujuka.+ Chiharo ichi chili kusungikira imwe kuchanya,+  imwe mukusungika na nkhongono ya Chiuta kwizira mu chipulikano kuti muponoskeke. Chiponosko ichi chanozgekera kuzakavumbukwa mu nyengo zaumaliro.  Mukusekelera chomene chifukwa cha fundo iyi, nangauli sono mu nyengo yichoko waka mungaŵa na chitima chifukwa cha viyezgo vyakupambanapambana,+  mwakuti kuyezgeka kwa chipulikano chinu,+ icho ntchakuzirwa chomene kuluska golide ilo likunangika nangauli likuyezgeka* na moto, chiŵe chifukwa chakupelekera malumbo na uchindami na ntchindi pakuvumbukwa kwa Yesu Khristu.+  Nangauli mundamuwonepo, kweni mukumutemwa. Nangauli pasono mukumulaŵiska yayi, kweni muli na chipulikano mwa iyo ndipo mukusekelera chomene na chimwemwe chikuru chambura mayowoyeko,  apo mukupokera chiponosko chinu,* iyo ni njombe ya chipulikano chinu.+ 10  Pakuyowoya za chiponosko ichi, ntchimi izo zikachima vya lusungu lukuru, ulo lukenera kwiza kwa imwe, zikafumbilira na kusanda makora.+ 11  Zikalutilira kupenjerezga ivyo vizamuchitika kweniso nyengo iyo mzimu uwo ukaŵa mwa izo ukalongoranga vya Khristu.+ Mzimu uwu ukapanikizgiranga pambere nyengo yindafike, kuti Khristu wazamusuzgika+ ndipo pamanyuma wazamupokera uchindami. 12  Kukavumbukwa ku ntchimi izi kuti zikajiteŵeteranga zekha yayi kweni zikamuteŵeteraninge. Zikayowoyanga vinthu ivyo sono vyapharazgika kwa imwe kwizira mwa awo ŵakamupharazgirani makani ghawemi mwakovwirika na mzimu utuŵa uwo ukatumizgika kufuma kuchanya.+ Mu vinthu ivi, ŵangelo ŵakukhumba chomene kulingizgamo. 13  Ntheura vwarani zikhore mu maghanoghano ghinu kunozgekera ntchito.+ Sungilirani chomene maghanoghano ghinu.+ Ŵikani chigomezgo chinu pa lusungu lukuru ulo muzamupokera pakuvumbukwa kwa Yesu Khristu. 14  Pakuŵa ŵana ŵakupulikira, lekani kulondezga* makhumbiro agho kale mukaŵa nagho kwambura kumanya. 15  Kweni mwakuyana na Mutuŵa uyo wakamuchemani, namwe muŵe ŵatuŵa mu makhaliro ghinu ghose.+ 16  Pakuti kuli kulembeka kuti: “Muŵenge ŵatuŵa, chifukwa ine nili mutuŵa.”+ 17  Ndipo usange mukuchema Adada awo ŵakweruzga kwambura kutemwera+ mwakuyana na mulimo wa waliyose, muchitenge vinthu na wofi+ mu nyengo iyo mukukhala nga mbalendo. 18  Imwe mukumanya kuti siliva panji golide, vinthu ivyo vikunangika, vikamufwaturani* yayi+ ku makhaliro ghinu ghawakawaka agho mukapokera ku ŵasekuru ŵinu. 19  Kweni mukawomboleka na ndopa zakuzirwa,+ nga ni ndopa za mwana wa mberere+ wambura kalema ndiposo wambura kabanga, za Khristu.+ 20  Mbunenesko kuti wakamanyikwirathu pambere charu chindaŵeko,+ kweni wakawoneka paumaliro wa zinyengo chifukwa cha imwe.+ 21  Kwizira mwa iyo mukugomezga Chiuta,+ uyo wakamuwuska ku ŵakufwa+ na kumupa uchindami,+ mwakuti chipulikano chinu na chigomezgo viŵe mwa Chiuta. 22  Sono pakuti mwajitozga* mwa kupulikira unenesko, lekani mukutemwa ŵabali kwambura upusikizgi,+ ntheura mutemwanenge chomene kufumira mu mtima.+ 23  Pakuti mwapika kubabika kuphya,+ na mbuto iyo yikuvunda yayi, kweni na mbuto yambura kuvunda,+ kwizira mu mazgu gha Chiuta wamoyo na wakukhalilira.+ 24  Chifukwa “ŵanthu wose ŵali nga mbutheka, ndipo uchindami wawo wose uli nga ni luŵa lamuthondo. Utheka ukufota, ndipo luŵa likulakata, 25  kweni mazgu gha Yehova* ghakukhalilira muyirayira.”+ Ndipo agha ni “mazgu,” agho ghapharazgika kwa imwe nga ni makani ghawemi.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “likwengeka.”
Panji kuti, “chiponosko cha umoyo winu.”
Panji kuti, “kutolera.”
Mazgu gheneko, “vikamuwomborani.”
Panji kuti, “mwatozga umoyo winu.”