Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Midauko 6:1-81

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mphapu ya Levi (1-30)

  • Ŵakwimba ŵa pa tempile (31-47)

  • Mphapu ya Aroni (48-53)

  • Vikaya vya Ŵalevi (54-81)

6  Ŵana ŵanalume ŵa Levi+ ŵakaŵa Gerishoni, Kohati,+ na Merari.+  Ŵana ŵanalume ŵa Kohati ŵakaŵa Amuramu, Izihara,+ Heburoni, na Uziyeli.+  Ŵana ŵa Amuramu+ ŵakaŵa Aroni,+ Mozesi,+ na Miriyamu.+ Ŵana ŵa Aroni ŵakaŵa Nadabu, Abihu,+ Eliyazara,+ na Itamara.+  Eliyazara wakababa Finehasi.+ Finehasi wakababa Abishuwa.  Abishuwa wakababa Buki. Buki wakababa Uzi.  Uzi wakababa Zerahiya. Zerahiya wakababa Merayoti.  Merayoti wakababa Amariya. Amariya wakababa Ahitubu.+  Ahitubu wakababa Zadoki.+ Zadoki wakababa Ahimazi.+  Ahimazi wakababa Azariya. Azariya wakababa Yohanani. 10  Yohanani wakababa Azariya. Ndiyo wakaŵa wasembe mu nyumba iyo Solomoni wakazenga mu Yerusalemu. 11  Azariya wakababa Amariya. Amariya wakababa Ahitubu. 12  Ahitubu wakababa Zadoki.+ Zadoki wakababa Shalumu. 13  Shalumu wakababa Hilikiya.+ Hilikiya wakababa Azariya. 14  Azariya wakababa Seraya.+ Seraya wakababa Yehozadaki.+ 15  Yehozadaki wakaluta ku wuzga apo Yehova wakatolera Yuda na Yerusalemu ku wuzga mu woko la Nebukadinezara. 16  Ŵana ŵa Levi ŵakaŵa Gerishomu,* Kohati, na Merari. 17  Mazina gha ŵana ŵa Gerishomu ghakaŵa Libini na Shimeyi.+ 18  Ŵana ŵa Kohati ŵakaŵa Amuramu, Izihara, Heburoni, na Uziyeli.+ 19  Ŵana ŵa Merari ŵakaŵa Mali na Mushi. Mbumba za Ŵalevi kuyana na ŵasekuru ŵawo+ ni izi: 20  Za Gerishomu,+ wiske wa Libini, Libini wakaŵa wiske wa Yahati, Yahati wakaŵa wiske wa Zima, 21  Zima wakaŵa wiske wa Yowa, Yowa wakaŵa wiske wa Ido, Ido wakaŵa wiske wa Zera, Zera wakaŵa wiske wa Yeyaterayi. 22  Ŵana* ŵa Kohati ŵakaŵa Aminadabu wiske wa Kora,+ Kora wakaŵa wiske wa Asiri, 23  Elikana, na Ebiyasafu+ wiske wa Asiri. 24  Asiri wakaŵa wiske wa Tahati, Tahati wakaŵa wiske wa Uriyeli, Uriyeli wakaŵa wiske wa Uziya, Uziya wakaŵa wiske wa Shauli. 25  Ŵana ŵa Elikana ŵakaŵa Amasayi na Ahimoti. 26  Ŵana ŵa Elikana ŵakaŵa Zofayi wiske wa Nahati, 27  Nahati wakaŵa wiske wa Eliyabu, Eliyabu wakaŵa wiske wa Yerohamu, wiske wa Elikana.+ 28  Ŵana ŵa Samuyeli+ ŵakaŵa wakwamba Joyeli na Abiya wachiŵiri.+ 29  Ŵana* ŵa Merari ŵakaŵa Mali,+ wiske wa Libini, Libini wakaŵa wiske wa Shimeyi, Shimeyi wakaŵa wiske wa Uza, 30  Uza wakaŵa wiske wa Shimeya, Shimeya wakaŵa wiske wa Hagiya, wiske wa Asaya. 31  Aŵa ndiwo Davide wakimika kuti ŵalongozgenge kwimba pa nyumba ya Yehova, Likasa likati liza na kukhala mwenemumo.+ 32  Ŵakimbanga panthazi pa hema la chihema chakukumanamo m’paka Solomoni wakazenga nyumba ya Yehova mu Yerusalemu.+ Ŵakachitanga mulimo uwo ŵakapika.+ 33  Awo ŵakateŵeteranga na ŵana ŵawo ŵakaŵa aŵa: Pa Ŵakohati, Hemani+ wakwimba, mwana wa Joyeli+ mwana wa Samuyeli 34  mwana wa Elikana+ mwana wa Yerohamu mwana wa Eliyeli mwana wa Towa 35  mwana wa Zufu mwana wa Elikana mwana wa Mahati mwana wa Amasayi 36  mwana wa Elikana mwana wa Joyeli mwana wa Azariya mwana wa Zefaniya 37  mwana wa Tahati mwana wa Asiri mwana wa Ebiyasafu mwana wa Kora 38  mwana wa Izihara mwana wa Kohati mwana wa Levi mwana wa Israyeli. 39  Mubali wake Asafu+ wakimilira ku woko lake lamalyero. Asafu wakaŵa mwana wa Berekiya mwana wa Shimeya 40  mwana wa Mikayeli mwana wa Baseya mwana wa Malikiya 41  mwana wa Etini mwana wa Zera mwana wa Adaya 42  mwana wa Etani mwana wa Zima mwana wa Shimeyi 43  mwana wa Yahati mwana wa Gerishomu mwana wa Levi. 44  Ŵabali ŵawo ŵa mphapu ya Merari+ ŵakaŵa ku woko lamazere. Kukaŵa Etani+ mwana wa Kishi mwana wa Abidi mwana wa Maluki 45  mwana wa Hashabiya mwana wa Amaziya mwana wa Hilikiya 46  mwana wa Amuzi mwana wa Bani mwana wa Shemeri 47  mwana wa Mali mwana wa Mushi mwana wa Merari mwana wa Levi. 48  Ŵabali ŵawo Ŵalevi ŵakimikika* pa uteŵeti wose wa pa chihema, nyumba ya Chiuta waunenesko.+ 49  Aroni na ŵana ŵake+ ŵakasunkhizganga sembe pa jotchero la sembe yakotcha+ na pa jotchero la vyakununkhira.+ Ŵakachitanga milimo yose ya vinthu vyakupatulika chomene, ŵakaphepiskiranga Israyeli,+ kuyana na vyose ivyo Mozesi muteŵeti wa Chiuta waunenesko wakalangura. 50  Mphapu ya Aroni+ yikaŵa iyi: Eliyazara+ wiske wa Finehasi, Finehasi wakaŵa wiske wa Abishuwa, 51  Abishuwa wakaŵa wiske wa Buki, Buki wakaŵa wiske wa Uzi, Uzi wakaŵa wiske wa Zerahiya, 52  Zerahiya wakaŵa wiske wa Merayoti, Merayoti wakaŵa wiske wa Amariya, Amariya wakaŵa wiske wa Ahitubu,+ 53  Ahitubu wakaŵa wiske wa Zadoki,+ wiske wa Ahimazi. 54  Ivi vikaŵa vikaya vyawo kuyana na malo agho ŵakakhalanga mu vigaŵa vyawo: Ŵa mphapu ya Aroni ŵa mu mbumba ya Ŵakohati, pakuti mphenduzga yikadankha kuwira pa iwo, 55  ŵakaŵapa Heburoni+ mu charu cha Yuda, pamoza na malo ghakuliskako viŵeto. 56  Kweni malo ghakuthondo gha muzi na vikaya vyake ŵakapeleka kwa Kalebi+ mwana wa Yefune. 57  Ŵa mphapu ya Aroni ŵakaŵapa mizi yakuponerako,+ Heburoni+ na Libuna+ pamoza na malo ghakuliskako viŵeto, Yatiri,+ Eshitemowa na malo ghakuliskako viŵeto,+ 58  Hileni na malo ghakuliskako viŵeto, Debiri+ na malo ghakuliskako viŵeto, 59  Ashani+ na malo ghakuliskako viŵeto, Beti-shemeshi+ na malo ghakuliskako viŵeto. 60  Kufuma ku fuko la Benjamini ŵakaŵapa Geba+ na malo ghakuliskako viŵeto, Alemeti na malo ghakuliskako viŵeto, kweniso Anatoti+ na malo ghakuliskako viŵeto. Mizi yawo yose ya mbumba zawo yikaŵa 13.+ 61  Ŵakohati awo ŵakakhalako ŵakagaŵirika mizi 10, kufuma ku mbumba ya fuko linyake, ku hafu ya fuko la Manase.+ 62  Ŵagerishomu kuyana na mbumba zawo ŵakaŵapa mizi 13 kufuma ku fuko la Isakara, fuko la Asheri, fuko la Nafutali, na fuko la Manase mu Bashani.+ 63  Ŵamerari kuyana na mbumba zawo ŵakagaŵirika mizi 12 kufuma ku fuko la Rubeni, fuko la Gadi, na fuko la Zebuloni.+ 64  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakapa Ŵalevi mizi iyi na malo ghakuliskako viŵeto.+ 65  Kweniso ŵakachita mphenduzga pakugaŵa mizi iyo yazunulika mazina, kufuma ku fuko la Yuda, fuko la Simiyoni, na fuko la Benjamini. 66  Mbumba zinyake za Ŵakohati zikapika mizi kufuma ku fuko la Efurayimu kuŵa chigaŵa chawo.+ 67  Ŵakaŵapa mizi yakuponerako, Shekemu+ na malo ghakuliskako viŵeto mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu, Gezeri+ na malo ghakuliskako viŵeto, 68  Yokimeyamu na malo ghakuliskako viŵeto, Beti-horoni+ na malo ghakuliskako viŵeto, 69  Ayijaloni+ na malo ghakuliskako viŵeto, na Gati-rimoni+ na malo ghakuliskako viŵeto. 70  Ŵa mbumba za Ŵakohati awo ŵakakhalapo ŵakaŵapa Aneri na malo ghakuliskako viŵeto na Bileyamu na malo ghakuliskako viŵeto, kufuma ku hafu ya fuko la Manase. 71  Ŵagerishomu ŵakapika Golani+ mu Bashani na malo ghakuliskako viŵeto na Ashitaroti na malo ghakuliskako viŵeto,+ kufuma ku hafu ya fuko la Manase. 72  Kufuma ku fuko la Isakara, ŵakaŵapa Kedeshi na malo ghakuliskako viŵeto, Daberati+ na malo ghakuliskako viŵeto,+ 73  Ramoti na malo ghakuliskako viŵeto, kweniso Anemu na malo ghakuliskako viŵeto. 74  Kufuma ku fuko la Asheri ŵakaŵapa Mashali na malo ghakuliskako viŵeto, Abidoni na malo ghakuliskako viŵeto,+ 75  Hukoku na malo ghakuliskako viŵeto, kweniso Rehobu+ na malo ghakuliskako viŵeto. 76  Kufuma ku fuko la Nafutali ŵakaŵapa Kedeshi+ mu Galileya+ na malo ghakuliskako viŵeto, Hamoni na malo ghakuliskako viŵeto, kweniso Kiriyatayimu na malo ghakuliskako viŵeto. 77  Ŵamerari awo ŵakakhalako ŵakapokera kufuma ku fuko la Zebuloni,+ Rimono na malo ghakuliskako viŵeto, Tabori na malo ghakuliskako viŵeto. 78  Kufuma ku fuko la Rubeni mu chigaŵa cha Yorodani pa Yeriko, kumafumiro gha dazi kwa Yorodani, ŵakapika Bezere mu mapopa na malo ghakuliskako viŵeto, Yahazi+ na malo ghakuliskako viŵeto, 79  Kedemoti+ na malo ghakuliskako viŵeto, kweniso Mefati na malo ghakuliskako viŵeto. 80  Kufuma ku fuko la Gadi ŵakapika Ramoti mu Giliyadi na malo ghakuliskako viŵeto, Mahanayimu+ na malo ghakuliskako viŵeto, 81  Heshiboni+ na malo ghakuliskako viŵeto, kweniso Yazeri+ na malo ghakuliskako viŵeto.

Mazgu Ghamusi

Wakuchemekaso Gerishoni mu vesi 1.
Panji kuti, “Ŵa mphapu ya.”
Panji kuti, “Ŵa mphapu ya.”
Mazgu gheneko, “ndiwo ŵakapika.”