Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Midauko 1:1-54

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mukoka wakufuma pa Adamu m’paka pa Abrahamu (1-27)

  • Mphapu ya Abrahamu (28-37)

  • Ŵaedomu na mathemba ghawo kweniso mafumu (38-54)

1  Adamu,Seti,+Enoshi,  Kenani,Mahalalelu,+Yaredi,+  Enoki,+Metusela,Lameki,+  Nowa,+Shemu,+ Hamu, na Yafeti.  Ŵana ŵanalume ŵa Yafeti ŵakaŵa Gomeri, Magogi, Madayi, Yavani, Tubali,+ Mesheki,+ na Tirasi.  Ŵana ŵanalume ŵa Gomeri ŵakaŵa Ashikenazi, Rifati, na Togarima.+  Ŵana ŵanalume ŵa Yavani ŵakaŵa Elisha, Tarishishi, Kitimu, na Rodanimu.  Ŵana ŵanalume ŵa Hamu ŵakaŵa Kushi,+ Mizirayimu, Puti, na Kenani.+  Ŵana ŵanalume ŵa Kushi ŵakaŵa Seba,+ Havila, Sabita, Rama,+ na Sabiteka. Ŵana ŵanalume ŵa Rama ŵakaŵa Sheba na Dedani.+ 10  Kushi wakababa Nimurodi.+ Nimurodi ndiyo wakaŵa wakwamba kuŵa munthu wankhongono pa charu chapasi. 11  Mizirayimu wakababa Ludimu,+ Anamimu, Lehabimu, Nafutuhimu,+ 12  Patirusimu,+ Kasiluhimu (uyo mukafuma Ŵafilisiti),+ na Kafutorimu.+ 13  Kenani wakababa Sidoni,+ uyo wakaŵa wakwamba, na Heti,+ 14  kweniso wakababa Ŵayebusi,+ Ŵaamori,+ Ŵagirigashi,+ 15  Ŵahivi,+ Ŵaariki, Ŵasini, 16  Ŵaarivadi,+ Ŵazemari, na Ŵahamati. 17  Ŵana ŵanalume ŵa Shemu ŵakaŵa Elamu,+ Ashuri,+ Aripakishadi, Ludi, na Aramu,na* Uzi, Hulu, Geteri, na Mashi.+ 18  Aripakishadi wakababa Shela,+ ndipo Shela wakababa Eberi. 19  Eberi wakababa ŵana ŵanalume ŵaŵiri. Zina la munyake wakaŵa Pelegi,*+ chifukwa mu mazuŵa ghake charu chikagaŵikana,* ndipo zina la mwana munyake likaŵa Yokitani. 20  Yokitani wakababa Alimodadi, Shelefu, Hazaramaveti, Yera,+ 21  Hadoramu, Uzali, Dikila, 22  Obali, Abimayeli, Sheba, 23  Ofiri,+ Havila,+ na Yobabu. Wose aŵa ŵakaŵa ŵana ŵanalume ŵa Yokitani. 24  Shemu,Aripakishadi,Shela, 25  Eberi,Pelegi,+Rewu,+ 26  Serugi,+Nahori,+Tera,+ 27  Abramu, ndiko kuti, Abrahamu.+ 28  Ŵana ŵanalume ŵa Abrahamu ŵakaŵa Yisake+ na Ishimayeli.+ 29  Mbumba zawo ni izi: Mwana wakwamba wa Ishimayeli wakaŵa Nebayoti,+ kufuma apo Kedara,+ Adibeli, Mibisamu,+ 30  Mishima, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31  Yeturi, Nafishi, na Kedema. Aŵa mbana ŵa Ishimayeli. 32  Ŵana ŵanalume awo Ketura,+ mwanakazi munyake wa Abrahamu, wakababa ŵakaŵa Zimurani, Yokishani, Medani, Midiyani,+ Ishibaki, na Shuwa.+ Ŵana ŵa Yokishani ŵakaŵa Sheba na Dedani.+ 33  Ŵana ŵanalume ŵa Midiyani ŵakaŵa Efa,+ Eferi, Hanoki, Abida, na Elida. Wose aŵa ŵakaŵa ŵana ŵanalume ŵa Ketura. 34  Abrahamu wakababa Yisake.+ Ŵana ŵanalume ŵa Yisake ŵakaŵa Esau+ na Israyeli.+ 35  Ŵana ŵanalume ŵa Esau ŵakaŵa Elifazi, Rewuyeli, Yewushi, Yalamu, na Kora.+ 36  Ŵana ŵanalume ŵa Elifazi ŵakaŵa Temani,+ Omari, Zefo, Gatamu, Kenazi, Timuna, na Amaleki.+ 37  Ŵana ŵanalume ŵa Rewuyeli ŵakaŵa Nahati, Zera, Shama, na Miza.+ 38  Ŵana ŵanalume ŵa Seyiri+ ŵakaŵa Lotani, Shobala, Zibeyoni, Ana, Dishoni, Ezeri, na Dishani.+ 39  Ŵana ŵanalume ŵa Lotani ŵakaŵa Hori na Hemamu. Mudumbu wa Lotani wakaŵa Timuna.+ 40  Ŵana ŵanalume ŵa Shobala ŵakaŵa Alivani, Manahati, Ebala, Shefo, na Onamu. Ŵana ŵanalume ŵa Zibeyoni ŵakaŵa Ayiya na Ana.+ 41  Mwana* wa Ana wakaŵa Dishoni. Ŵana ŵanalume ŵa Dishoni ŵakaŵa Hemudani, Eshibani, Itirani, na Kerani.+ 42  Ŵana ŵanalume ŵa Ezeri+ ŵakaŵa Bilihani, Zavani, na Akani. Ŵana ŵanalume ŵa Dishani ŵakaŵa Uzi na Arani.+ 43  Mathemba agho ghakawusanga mu charu cha Edomu+ pambere themba lililose lindambe kuwusa Ŵaisrayeli*+ ni agha: Bela mwana wa Beyori. Zina la msumba wake likaŵa Dinihaba. 44  Bela wakati wafwa, Yobabu mwana wa Zera wa ku Bozira+ wakamba kuwusa mu malo ghake. 45  Yobabu wakati wafwa, Hushamu wa ku charu cha Ŵatemani wakamba kuwusa mu malo ghake. 46  Hushamu wakati wafwa, Hadadi mwana wa Bedadi, uyo wakathereska Ŵamidiyani mu charu* cha Mowabu, wakamba kuwusa mu malo ghake. Zina la msumba wake likaŵa Aviti. 47  Hadadi wakati wafwa, Samula wa ku Masireka wakamba kuwusa mu malo ghake. 48  Samula wakati wafwa, Shauli wa ku Rehoboti kufupi na Mlonga wakamba kuwusa mu malo ghake. 49  Shauli wakati wafwa, Baala-hanani mwana wa Akibori wakamba kuwusa mu malo ghake. 50  Baala-hanani wakati wafwa, Hadadi wakamba kuwusa mu malo ghake. Zina la msumba wake likaŵa Pawu, ndipo zina la muwoli wake likaŵa Mehetabeli mwana wa Matiredi, mwana mwanakazi wa Mezahabu. 51  Hadadi wakafwa. Mafumu* gha Edomu ghakaŵa Fumu Timuna, Fumu Aliva, Fumu Yeteti,+ 52  Fumu Oholibama, Fumu Ela, Fumu Pinoni, 53  Fumu Kenazi, Fumu Temani, Fumu Mibizara, 54  Fumu Magidiyeli, na Fumu Iramu. Agha ghakaŵa mafumu gha ku Edomu.

Mazgu Ghamusi

Ŵakulondezgapo aŵa mbana ŵa Aramu. Wonani Ge 10:23.
Kung’anamura kuti, “Kugaŵikana.”
Panji kuti, “ŵanthu pa charu chapasi ŵakagaŵikana.”
Mazgu gheneko, “Ŵana ŵa.”
Mazgu gheneko, “ŵana ŵa Israyeli.”
Mazgu gheneko, “munda wa.”
Mafumu agha ghakaŵa gha pa mtundu.