Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 8:1-66

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Likasa latolekera mu tempile (1-13)

  • Solomoni wakuyowoya ku ŵanthu (14-21)

  • Lurombo lwa Solomoni lwakujulira tempile (22-53)

  • Solomoni wakutumbika ŵanthu (54-61)

  • Sembe pamoza na chiphikiro chakujulira tempile (62-66)

8  Pa nyengo yira, Solomoni wakawunganya+ ŵalara ŵa Israyeli, ŵakuru wose ŵa mafuko, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo za Israyeli.+ Ŵakiza kwa Themba Solomoni ku Yerusalemu kuti ŵatore likasa la phangano la Yehova kufuma mu Msumba wa Davide,+ ndiko kuti, Ziyoni.+  Ŵanthu wose ŵa Israyeli ŵakawungana panthazi pa Themba Solomoni pa chiphikiro* mu mwezi wa Etanimu,* ndiko kuti, mwezi wa 7.+  Ntheura ŵalara wose ŵa Israyeli ŵakiza, ndipo ŵasembe* ŵakanyamura Likasa.+  Ŵakatora Likasa la Yehova, chihema chakukumanamo,+ na viteŵetero vyose vyakupatulika ivyo vikaŵa mu chihema. Ŵasembe na Ŵalevi ŵakavinyamura.  Themba Solomoni na wumba wose wa Israyeli uwo ukachemeka kuzakakumana nayo ŵakaŵa panthazi pa Likasa. Ŵakapelekanga sembe zinandi chomene za mberere na ng’ombe+ mwakuti zikaŵa zakuti zingapendeka chara panji kuŵazgika.  Penepapo ŵasembe ŵakanjizga likasa la phangano la Yehova mu malo ghake,+ mu chipinda chamukati chomene cha nyumba, Malo Ghatuŵa Chomene, kusi kwa mapapindo gha ŵakerubi.+  Ntheura mapapindo gha ŵakerubi ghakatambazukira pa malo gha Likasa, mwakuti ŵakerubi ŵakasikizganga Likasa na michiko yake.+  Michiko+ yikaŵa yitali chomene mwakuti songo za michiko zikawonekeranga mu Malo Ghatuŵa panthazi pa chipinda chamukati chomene, kweni yikawonekeranga kuwaro yayi. Yichali nthena m’paka lero.  Mu Likasa mukaŵavya kanthu kanyake padera pa malibwe ghapapati ghaŵiri+ agho Mozesi wakaŵikamo+ ku Horebu, apo Yehova wakachitanga phangano+ na Ŵaisrayeli ŵakati ŵafuma mu charu cha Eguputo.+ 10  Ŵasembe ŵakati ŵafuma mu malo ghatuŵa, bingu+ likazuzga nyumba ya Yehova.+ 11  Ŵasembe ŵakatondeka kwima kuti ŵateŵete chifukwa cha bingu, pakuti uchindami wa Yehova ukazura nyumba ya Yehova.+ 12  Penepapo Solomoni wakati: “Yehova wakayowoya kuti wakhalenge mu mdima ukuru.+ 13  Nafiska kumuzengerani nyumba yapachanya, malo ghakukhazikika ghakuti mukhalengemo muyirayira.”+ 14  Themba likazgoka na kwamba kutumbika mpingo wose wa Israyeli, apo mpingo wose wa Israyeli ukimilira.+ 15  Likati: “Walumbike Yehova Chiuta wa Israyeli, uyo na mulomo wake wakalayizga Davide adada, ndipo na woko lake wafiska, wakati: 16  ‘Kwamba pa zuŵa ilo nkhafumiskira ŵanthu ŵane Israyeli mu Eguputo, nindasorepo msumba kufuma mu mafuko ghose gha Israyeli kuti nizengemo nyumba mwakuti zina lane liŵenge kwenekuko.+ Kweni nasora Davide kuŵa pachanya pa ŵanthu ŵane Israyeli.’ 17  Likaŵa khumbo la Davide adada kuzengera nyumba zina la Yehova Chiuta wa Israyeli.+ 18  Kweni Yehova wakati kwa Davide adada: ‘Likaŵa khumbo lako nadi kuzengera zina lane nyumba, ndipo wachita makora kuŵa na khumbo ili mu mtima wako. 19  Kuti waka ndiwe yayi uzengenge nyumba iyi, kweni mwana wako uyo ubabenge* ndiyo wazengerenge zina lane nyumba.’+ 20  Yehova wafiska layizgo ilo wakachita, pakuti nahalira Davide adada ndipo nkhukhala pa chitengo cha Israyeli, nga umo Yehova wakalayizgira. Nazengeraso nyumba zina la Yehova Chiuta wa Israyeli.+ 21  Nanozgamo malo gha Likasa ilo muli phangano+ ilo Yehova wakachita na ŵasekuru ŵithu apo wakaŵafumiskanga mu charu cha Eguputo.” 22  Penepapo Solomoni wakimilira panthazi pa jotchero la Yehova pamaso pa mpingo wose wa Israyeli, wakanyoloskera mawoko ghake kuchanya.+ 23  Wakati: “Mwe Yehova Chiuta wa Israyeli, kulije Chiuta munyake nga ndimwe+ mu mtambo kuchanya panji pa charu chapasi kusi, imwe mukusunga phangano na kulongora lusungu*+ ku ŵateŵeti ŵinu awo ŵakwenda pamaso pinu na mtima wawo wose.+ 24  Mwasunga layizgo ilo mukachita na muteŵeti winu Davide adada. Mukalayizga na mulomo winu, ndipo muhanya uno mwalifiska na woko linu.+ 25  Ntheura sono, imwe Yehova Chiuta wa Israyeli, sungani icho mukamulayizga muteŵeti winu Davide adada, apo mukati: ‘Pazamusoŵapo chara munthu mu mzere wako* pamaso pane kuti wakhale pa chitengo cha Israyeli, usange ŵana ŵako ŵasungenge mendero ghawo, kwenda pamaso pane nga umo iwe wendera pamaso pane.’+ 26  Sono nkhuŵeya, mwe Chiuta wa Israyeli, layizgo ilo mukachita kwa muteŵeti winu Davide adada liŵe lakugomezgeka. 27  “Kweni kasi Chiuta wangakhala nadi pa charu chapasi?+ Wonani, machanya, enya, machanya gha machanya, ghakumukwanani yayi.+ Ipo kuli wuli na nyumba iyi, yeneiyo nazenga!+ 28  Sono tegherezgani lurombo lwa muteŵeti winu na kuŵeya kwake, imwe Yehova Chiuta wane, ndipo mupulike kulira na lurombo ulo muteŵeti winu wakulomba pamaso pinu muhanya uno. 29  Maso ghinu ghajulike kulazga ku nyumba iyi usiku na muhanya, kulazga ku malo agho mukati: ‘Zina lane liŵenge kwenekuko,’+ kuti mupulike lurombo ulo muteŵeti winu wakulomba kulazga ku malo agha.+ 30  Mupulike kuŵeya kwa muteŵeti winu na kwa ŵanthu ŵinu Israyeli uko ŵakulomba kulazga ku malo agha. Imwe mupulike mu malo ghinu ghakukhalamo kuchanya.+ Enya, mupulike na kugowoka.+ 31  “Para munthu wanangira munyake, ndipo munyake yura wamulapizga chilapo na kumuŵika pasi pa chilapo, kweni apo wachali pasi pa chilapo wakwiza panthazi pa jotchero linu mu nyumba iyi,+ 32  imwe mupulike kuchanya uko muli, muchitepo kanthu na kweruzga ŵateŵeti ŵinu. Uyo wabuda mumupe mulandu na kukhizgira pa mutu wake ivyo wachita. Ndipo murunji mumupime wambura mulandu na kumupa njombe kuyana na urunji wake.+ 33  “Para ŵanthu ŵinu Israyeli ŵathereskeka na mulwani chifukwa chakuti ŵakumunangirani,+ ndipo ŵawelera kwa imwe na kuchindika zina linu,+ kulomba mu nyumba iyi na kumuŵeyani kuti muŵachitire lusungu,+ 34  imwe mupulike kuchanya uko muli na kugowokera kwananga kwa ŵanthu ŵinu Israyeli na kuŵawezgera ku charu icho mukapeleka ku ŵasekuru ŵawo.+ 35  “Para mtambo wajalika ndipo kulije vula+ chifukwa chakuti ŵakumunangirani,+ ndipo ŵakulomba kulazga ku malo agha na kuchindika zina linu, kweniso ŵawerako ku kwananga kwawo chifukwa chakuti mwaŵakhizga,*+ 36  imwe mupulike kuchanya uko muli na kugowokera kwananga kwa ŵateŵeti ŵinu, kwa ŵanthu ŵinu Israyeli. Pakuti muŵasambizgenge+ nthowa yiwemi iyo ŵakwenera kwendamo, ndipo mukhizgire vula pa charu chinu+ icho mukapa ŵanthu ŵinu kuŵa chiharo. 37  “Usange njara yawa mu charu,+ panji nthenda zakofya, chithukivu chikuru, chuku,+ zombe na ŵazombe ŵanjara,* panji usange mulwani wawo waŵazingilizga mu uliwose wa misumba ya mu charu,* panji usange kwawa soka linyake lililose panji nthenda,+ 38  lurombo lose, kuŵeya kose+ uko munthu waliyose panji ŵanthu ŵinu wose Israyeli ŵangalomba (pakuti waliyose wakumanya suzgo la mu mtima wake)+ ndipo ŵakunyoloskera mawoko ghawo ku nyumba iyi, 39  imwe mupulike kuchanya, malo ghinu ghakukhalamo,+ mugowoke+ na kuchitapo kanthu, waliyose mumupe njombe kuyana na nthowa zake zose,+ chifukwa imwe mukumanya mtima wake (pakuti ndimwe pera mukumanya mtima wa munthu waliyose),+ 40  mwakuti ŵamuwopani imwe mazuŵa ghose agho ŵakukhalira pa charu icho mukapeleka ku ŵasekuru ŵithu. 41  “Pakuyowoya vya mulendo, uyo kuti njumoza wa ŵanthu ŵinu Israyeli chara, uyo wafuma ku charu chakutali chifukwa cha zina linu,*+ 42  (pakuti ŵapulikenge vya zina linu likuru,+ woko linu lankhongono na mkono winu wakunyoloskeka), ndipo wakwiza na kulomba kulazga ku nyumba iyi, 43  imwe mupulike kuchanya, malo ghinu ghakukhalamo,+ ndipo muchite chose icho mulendo wakumupemphani, mwakuti ŵanthu wose pa charu chapasi ŵamanye zina linu na kumuwopani,+ nga umo ŵanthu ŵinu Israyeli ŵakuchitira. Ndipo ŵamanye kuti zina linu likuchemeka pa nyumba iyo nazenga. 44  “Usange ŵanthu ŵinu ŵaluta kukarwa nkhondo na mulwani wawo mu nthowa iyo mwaŵatumako,+ ndipo ŵakulomba+ kwa Yehova kulazga ku msumba uwo mwasora+ kweniso kulazga ku nyumba iyo nazengera zina linu,+ 45  imwe mupulike kuchanya lurombo lwawo na kuŵeya kwawo, ndipo muŵachitire urunji. 46  “Usange ŵamunangirani (chifukwa palije munthu uyo wakuleka kwananga),+ ndipo imwe mwaŵakwiyira na kuŵapeleka kwa mulwani, ndipo ŵalwani ŵawo ŵaŵatolera ku wuzga ku charu cha mulwani, kutali panji kufupi,+ 47  ndipo ŵajinyumwa mu charu icho ŵatolekera,+ ndipo ŵawelera kwa imwe+ na kumuŵeyani kuti muŵalengere lusungu mu charu cha ŵalwani,+ na kuyowoya kuti: ‘Tananga, tabuda, tachita uheni.’+ 48  Usange ŵawelera kwa imwe na mtima wawo wose+ na umoyo wawo wose mu charu cha ŵalwani ŵawo awo ŵakaŵakora wuzga, ndipo ŵakumulombani kulazga ku charu chawo icho mukapeleka ku ŵasekuru ŵawo na ku msumba uwo muli kusora kweniso ku nyumba iyo nazengera zina linu,+ 49  imwe mupulike kuchanya, malo ghinu ghakukhalamo,+ lurombo na kuŵeya kwawo, ndipo muŵachitire urunji. 50  Muŵagowokere ŵanthu ŵinu awo ŵakamunangirani, muŵagowokere maubudi ghawo ghose agho ŵamuchitirani. Muŵawovwire kuti ŵalwani ŵawo ŵaŵachitire chitima, ndipo ŵaŵachitirenge chitima+ 51  (pakuti mbanthu ŵinu na chiharo chinu,+ awo mukaŵafumiska mu Eguputo,+ kufuma mukati mwa ng’anjo yakwengeramo visulo).+ 52  Maso ghinu ghajulike ndipo mupulike maŵeyelero gha muteŵeti winu+ na pempho la ŵanthu ŵinu Israyeli, mupulike nyengo yiliyose iyo ŵakumuchemerani.*+ 53  Pakuti imwe mukaŵapatura kuŵa chiharo chinu kufuma mu ŵanthu wose pa charu chapasi,+ nga umo mukayowoyera mwa Mozesi muteŵeti winu apo mukafumiskanga ŵasekuru ŵithu mu Eguputo, imwe Fumu Yikuru Yehova.” 54  Solomoni wakati wamara waka kulomba lurombo lose ulu na kuŵeyelera Yehova, wakawuka kufuma panthazi pa jotchero la Yehova, apo wakajikama, uku mawoko ghake ghatambazukira kuchanya.+ 55  Penepapo wakimilira na kutumbika mpingo wose wa Israyeli na lizgu likuru, wakati: 56  “Walumbike Yehova, uyo wapeleka malo ghakupumulirapo ku ŵanthu ŵake Israyeli, nga umo wakalayizgira.+ Palije kutondeka nanga ni lizgu limoza pa malayizgo ghose ghawemi agho wakalayizga mwa Mozesi muteŵeti wake.+ 57  Mphanyi Yehova Chiuta withu waŵa nase nga umo wakaŵira na ŵasekuru ŵithu.+ Wangatisidanga chara panji kutitaya.+ 58  Waguzire mtima withu kwa iyomwene,+ kuti tendenge mu nthowa zake zose na kusungilira malango ghake, ulongozgi wake, na vyeruzgo vyake, ivyo wakalangura ŵasekuru ŵithu kuvisunga. 59  Mphanyi mazgu ghane agha, gheneagho napempha Yehova ghaŵa pafupi na Yehova Chiuta withu muhanya na usiku. Mphanyi wachitira urunji muteŵeti wake na ŵanthu ŵake Israyeli kuyana na icho chikukhumbikwa zuŵa lililose, 60  mwakuti ŵanthu wose pa charu chapasi ŵamanye kuti Yehova ndiyo ni Chiuta waunenesko.+ Kulijeso munyake.+ 61  Ntheura mtima winu uŵe wakufikapo*+ kwa Yehova Chiuta withu, mwendenge kuyana na ulongozgi wake na kusungilira malango ghake nga umo viliri muhanya uno.” 62  Penepapo themba na Israyeli yose ŵakapeleka sembe yikuru pamaso pa Yehova.+ 63  Solomoni wakapeleka sembe zawenenawene+ kwa Yehova. Wakapeleka ng’ombe 22,000 na mberere 120,000. Ntheura, themba na Ŵaisrayeli wose ŵakajulira nyumba ya Yehova.+ 64  Pa zuŵa lira, themba likatuŵiska luŵaza lwapakatikati ulo luli panthazi pa nyumba ya Yehova, pakuti likakhumbanga kupelekerapo sembe zakotcha, sembe za vyamuminda, na mafuta gha sembe zawenenawene. Chifukwa ntchakuti jotchero lamkuŵa+ ilo lili panthazi pa Yehova likachepa chomene kupelekerapo sembe zakotcha, sembe za vyamuminda, na mafuta+ gha sembe zawenenawene. 65  Pa nyengo yira, Solomoni wakachita chiphikiro+ pamoza na Israyeli yose, mpingo ukuru kufuma ku Lebo-hamati* m’paka ku Dambo la Eguputo,+ panthazi pa Yehova Chiuta withu. Chiphikiro ichi chikatora mazuŵa 7 kusazgaposo mazuŵa ghanyake 7, ghose pamoza mazuŵa 14. 66  Zuŵa lakulondezgapo,* wakatuma ŵanthu kuti ŵawerenge. Iwo ŵakatumbika themba na kuwelera kukwawo, ŵakasekelera na kusangwa mu mtima chifukwa cha uwemi wose+ uwo Yehova wakalongora Davide muteŵeti wake na ŵanthu ŵake Israyeli.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Chiphikiro cha Visakasa.
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu gheneko, “mwana wako uyo wafumenge mu chiwuno chako.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “wazamudumulikako chara munthu kufuma mwa iwe.”
Panji kuti, “mwaŵasuzga.”
Panji kuti, “mphazi.”
Mazgu gheneko, “mu charu cha vipata vyake.”
Panji kuti, “lumbiri lwinu.”
Panji kuti, “muŵapulike pa chilichose icho ŵamulombani.”
Panji kuti, “wakujipeleka fikepo.”
Panji kuti, “pakunjilira ku Hamati.”
Mazgu gheneko, “zuŵa la 8,” ndiko kuti, pamanyuma pa chiphikiro chachiŵiri cha mazuŵa 7.