Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Mathemba 21:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ahabu wakukhumba munda wa mpheska wa Naboti (1-4)

  • Yezebeli wakomeska Naboti (5-16)

  • Uthenga wa Eliya kwimikana na Ahabu (17-26)

  • Ahabu wajiyuyura (27-29)

21  Pamanyuma pa vinthu ivi, pakawuka nkhani ya munda wa mpheska wa Naboti Muyezireli. Munda uwu ukaŵa mu Yezireli,+ pafupi na nyumba yachifumu ya Ahabu themba la Samariya.  Ahabu wakati kwa Naboti: “Unipe munda wako wa mpheska kuti nipandengemo mphangwe, pakuti uli pafupi na nyumba yane. Ine nikupenge munda unyake wa mpheska uwemi m’malo mwa uwu. Panji usange wakhumba, nikupe waka ndalama.”  Kweni Naboti wakati kwa Ahabu: “Ntchakwenelera chara pamaso pa Yehova, kuti ine nimupani chiharo cha ŵasekuru ŵane.”+  Ntheura Ahabu wakanjira mu nyumba yake, wakaŵa wachitima, wakakhuŵara na mazgu gha Naboti Muyezireli, ghakuti: “Ningamupani chara chiharo cha ŵasekuru ŵane.” Ndipo wakagona pa bedi, wakalazga chisko kunyake na kukana kurya.  Muwoli wake Yezebeli+ wakanjira kwa iyo, wakamufumba kuti: “Mwaŵirachi* na chitima nthena na kukana kurya?”  Iyo wakati: “Chifukwa chakuti nkhayowoya kwa Naboti Muyezireli kuti: ‘Uniguliske munda wako wa mpheska. Panji usange wakhumba, nikupe munda unyake wa mpheska m’malo mwa uwu.’ Kweni iyo wakati: ‘Ningamupani chara munda wane wa mpheska.’”  Muwoli wake Yezebeli wakati kwa iyo: “Asi ndimwe themba pachanya pa Israyeli? Wukani, murye kanthu, ndipo mtima winu usangwe. Nimupaninge munda wa mpheska wa Naboti Muyezireli.”+  Penepapo Yezebeli wakalemba makalata mu zina la Ahabu na kudindapo chidindo cha themba,+ wakatuma makalata ku ŵalara+ na ŵanthu ŵakuchindikika awo ŵakakhalanga mu msumba wa Naboti.  Mu makalata agha wakalembamo kuti: “Pharazgani kuziŵizga kurya, muŵike Naboti panthazi pa ŵanthu. 10  Ndipo mutore ŵanalume ŵaŵiri ŵawakawaka ŵakhale pamaso pake, ŵamutundure+ kuti: ‘Watemba Chiuta na themba.’+ Pamanyuma mumufumiskire kuwaro na kumudinya na malibwe wafwe.”+ 11  Ntheura ŵanthu ŵa mu msumba wake, ŵalara na ŵakuchindikika awo ŵakakhalanga mu msumba wake, ŵakachita ivyo vikalembeka mu makalata agho Yezebeli wakatuma kwa iwo. 12  Ŵakapharazga kuziŵizga kurya ndipo ŵakamuŵika Naboti panthazi pa ŵanthu. 13  Penepapo ŵanalume ŵaŵiri ŵawakawaka ŵakiza na kukhala pamaso pake, ŵakamba kumutundura pamaso pa ŵanthu kuti: “Naboti watemba Chiuta na themba.”+ Ntheura ŵakamufumiskira kuwaro kwa msumba na kumudinya na malibwe wakafwa.+ 14  Penepapo ŵakatuma mazgu kwa Yezebeli kuti: “Naboti wadinyika na malibwe, wafwa.”+ 15  Yezebeli wakati wapulika kuti Naboti wadinyika na malibwe wafwa, wakati kwa Ahabu: “Wukani, mutore munda wa mpheska wa Naboti Muyezireli,+ uwo wakakana kumuguliskani. Pakuti sono Naboti ngwamoyo chara. Wafwa.” 16  Ahabu wakati wapulika kuti Naboti wafwa, wakawuka na kukhilira ku munda wa mpheska wa Naboti Muyezireli, wakawutora kuŵa wake. 17  Kweni mazgu gha Yehova ghakiza kwa Eliya+ Mutishibi kuti: 18  “Wuka luta kwa Ahabu themba la Israyeli, uyo wali mu Samariya.+ Iyo wali mu munda wa mpheska wa Naboti. Waluta kwenekuko kukawutora kuŵa wake. 19  Ukamuphalire kuti: ‘Yehova wakuti: “Kasi wakoma munthu+ na kupokaso munda wake?”’+ Ukatiso kwa iyo: ‘Yehova wakuti: “Pa malo agho ntcheŵe zikamyangira ndopa za Naboti, ndipo ntcheŵe zizamumyangiraso ndopa zako.”’”+ 20  Ahabu wakati kwa Eliya: “Wanisanga, iwe mulwani wane.”+ Eliya wakati: “Nakusanga nadi. ‘Chifukwa waŵikapo mtima* kuchita icho ntchiheni pamaso pa Yehova,+ 21  wona, nikhizgirenge soka pa iwe. Niphyerengepo iwe na kuparanya mwanalume waliyose*+ wa kwa Ahabu, na awo ŵakusoŵa pakukora na ŵakulopwa mu Israyeli.+ 22  Nizgorenge nyumba yako nga ni nyumba ya Yerobowamu+ mwana wa Nebati kweniso nga ni nyumba ya Basha+ mwana wa Ahiya, pakuti wanikwiyiska na kunangiska Israyeli.’ 23  Na kwa Yezebeli wuwo, Yehova wati: ‘Ntcheŵe zizamurya Yezebeli mu munda wa ku Yezireli.+ 24  Waliyose wa kwa Ahabu uyo wafwirenge mu msumba, ntcheŵe zimuryenge. Ndipo waliyose uyo wafwirenge mu thondo, viyuni vyamudera vimuryenge.+ 25  Nadi, kukaŵavya munthu wakuyana na Ahabu,+ uyo wakaŵikapo mtima* kuchita icho ntchiheni pamaso pa Yehova, ndipo wakakhuŵilizgikanga na Yezebeli muwoli wake.+ 26  Wakachita ukazuzi ukuru chomene na kulondezga vikozgo vyakuseluska nga umo Ŵaamori wose ŵakachitiranga, ŵeneawo Yehova wakaŵachimbizga panthazi pa Ŵaisrayeli.’”+ 27  Ahabu wakati wapulika mazgu agha wakapalura vyakuvwara vyake na kuvwara chigudulu. Wakaziŵizga kurya, wakagona pa chigudulu na kwenda nyambinyambi. 28  Penepapo mazgu gha Yehova ghakiza kwa Eliya Mutishibi kuti: 29  “Kasi wawona umo Ahabu wajiyuyulira pamaso pane?+ Pakuti wajiyuyura pamaso pane, nikhizgirenge soka ili mu mazuŵa ghake chara. Nizamukhizga soka ili pa nyumba yake mu mazuŵa gha mwana wake.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Mzimu winu waŵirachi.”
Mazgu gheneko, “wajiguliska wekha.”
Mazgu gheneko, “waliyose uyo wakutunda ku chiliŵa.” Mazgu Ghachihebere ghakunenera ŵanalume.
Mazgu gheneko, “wakajiguliska yekha.”