Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 20:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵasiriya ŵarwa nkhondo na Ahabu (1-12)

  • Ahabu wathereska Ŵasiriya (13-34)

  • Uchimi wakwimikana na Ahabu (35-43)

20  Beni-hadadi+ themba la Siriya+ wakawunganya ŵankhondo ŵake wose pamoza na mathemba ghanyake 32 na mahachi ghawo na magileta. Wakakwera na kuzingilizga+ Samariya,+ ŵakarwa nayo.  Wakatuma mathenga kwa Ahabu+ themba la Israyeli ku msumba. Wakati kwa iyo: “Beni-hadadi wakuti:  ‘Siliva lako na golide lako ndane. Ŵawoli ŵako ŵakutowa chomene na ŵana ŵako nawo mbane.’”  Themba la Israyeli likati: “Kuyana na mazgu ghinu, fumu yane themba, ine nili winu pamoza na vyose ivyo nili navyo.”+  Mathenga ghara ghakizaso, ghakati: “Beni-hadadi wakuti: ‘Nkhakutumira uthenga uwu: “Siliva lako na golide lako, ŵawoli ŵako na ŵana ŵako unipenge.”  Kweni namachero kuzakafika nyengo yanthena iyi nitumenge ŵateŵeti ŵane kwa iwe, ndipo ŵazamusecha mu nyumba yako na nyumba za ŵateŵeti ŵako. Vinthu vyako vyose vyakuzirwa ŵazamutora na kuluta navyo.’”  Penepapo themba la Israyeli likachema ŵalara wose ŵa charu, likati: “Laŵiskani, wonani umo munthu uyu wakukhumbira kwiza na soka. Pakuti wakakhumbanga kuti nimupe ŵawoli ŵane, ŵana ŵane, siliva lane, na golide lane, ndipo ine nkhamukanira yayi.”  Ŵalara wose na ŵanthu wose ŵakati: “Mungapulikiranga yayi, mungazomerezganga chara.”  Ntheura iyo wakati ku mathenga gha Beni-hadadi: “Mukaphalire fumu yane themba kuti: ‘Vyose ivyo mukukhumba kwa ine muteŵeti winu nichitenge. Kweni ichi pera ningachita chara.’” Mathenga ghara ghakaluta na kumuwezgera mazgu Beni-hadadi. 10  Sono Beni-hadadi wakamutumira uthenga wakuti: “Ŵachiuta ŵachite nane ntheura na kusazgirapo usange mu Samariya muli fuvu lakukwana kupeleka chikufi chimoza kwa waliyose wa ŵanthu awo ŵakunilondezga.” 11  Themba la Israyeli likati: “Mukamuphalire kuti: ‘Uyo wakuvwara vyankhondo vyake waleke kujithumbwa nga ni uyo wakuvivura.’”+ 12  Beni-hadadi wakati wapulika waka zgoro ili, apo iyo na mathemba ŵakamwanga mu mahema ghawo,* nyengo yeneyiyo wakati ku ŵateŵeti ŵake: “Nozgekani kuti tikawukire.” Ntheura ŵakanozgeka kukawukira msumba. 13  Kweni ntchimi yikiza kwa Ahabu+ themba la Israyeli, yikati: “Yehova wakuti: ‘Kasi wawuwona mzinda wose uwu? Wona, nkhuwupeleka mu woko lako muhanya uno, ndipo iwe umanyenge kuti ine ndine Yehova.’”+ 14  Ahabu wakafumba kuti: “Vichitikenge na njani?” Ntchimi yira yikati: “Yehova wakuti: ‘Na ŵateŵeti ŵa ŵakaronga ŵa vigaŵa.’” Paumaliro wakafumba kuti: “Ni njani wambenge kurwa nkhondo?” Iyo yikati: “Iwe!” 15  Penepapo Ahabu wakapenda ŵateŵeti ŵa ŵakaronga ŵa vigaŵa, ndipo ŵakaŵapo 232. Pamanyuma, wakapenda ŵanalume wose ŵa Israyeli, ŵakaŵapo 7,000. 16  Ŵakanyamuka muhanya pakati apo Beni-hadadi wakamwanga na kuloŵera mu mahema* pamoza na mathemba 32 agho ghakamovwiranga. 17  Ŵateŵeti ŵa ŵakaronga ŵa vigaŵa ŵakati ŵadankha kufuma, nyengo yeneyiyo Beni-hadadi wakatuma mathenga. Ndipo ghakamuphalira kuti: “Ŵanthu ŵafuma mu Samariya.” 18  Penepapo iyo wakati: “Usange ŵizira mtende, ŵakorani ŵamoyo. Usange ŵizira nkhondo, napo muŵakore ŵamoyo.” 19  Kweni ŵanthu aŵa, ndiko kuti, ŵateŵeti ŵa ŵakaronga ŵa vigaŵa na ŵankhondo awo ŵakaŵalondezganga, ŵakati ŵafuma mu msumba, 20  waliyose wakatimba mulwani wake. Penepapo Ŵasiriya ŵakachimbira,+ ndipo Israyeli wakaŵaskera, kweni Beni-hadadi themba la Siriya wakachimbira pa hachi pamoza na ŵapamahachi ŵanyake. 21  Themba la Israyeli likafuma na kutimba mahachi na magileta, likathereska Ŵasiriya na kuthereska* kukuru. 22  Ntchimi+ yikizaso kwa themba la Israyeli, yikati: “Luta, ujikhozge na kughanaghanira icho uchitenge.+ Pakuti kuuyambiro wa chaka chikwiza themba la Siriya lizengeso kwimikana nawe.”+ 23  Sono ŵateŵeti ŵa themba la Siriya ŵakati: “Chiuta wawo ni Chiuta wa mapiri. Lekani ŵakatitonda. Kweni usange tingarwa nawo pa malo ghakuthambalara, tiŵatondenge. 24  Kweniso muchite ichi: Muwuskemo mathemba ghose+ mu maudindo ghawo, ndipo mu malo ghawo muŵikemo ŵalongozgi waka. 25  Kufuma apo, muwunganye* ŵankhondo ŵakuyana na ŵankhondo awo muli kutaya, hachi pa hachi na gileta pa gileta. Mbwenu tilute na kurwa nawo pa malo ghakuthambalara, ndipo tamuŵatonda nadi.” Ntheura wakapulikira fundo yawo na kuchita ntheura. 26  Kuuyambiro wa chaka, Beni-hadadi wakawunganya Ŵasiriya na kukwelera ku Afeki+ kukarwa na Israyeli. 27  Ŵanthu ŵa Israyeli nawo ŵakawunganyika na kupika vyakurya, ŵakafuma kukakumana nawo. Ŵanthu ŵa Israyeli ŵakati ŵajintha msasa panthazi pawo, ŵakawonekanga nga nthumiskambo tuchokotuchoko tuŵiri twa mbuzi, apo Ŵasiriya ŵakazuzga charu chose.+ 28  Penepapo munthu wa Chiuta waunenesko wakiza kwa themba la Israyeli, wakati: “Yehova wakuti: ‘Pakuti Ŵasiriya ŵayowoya kuti: “Yehova ni Chiuta wa mapiri, ni Chiuta wa mu vidika chara,” nipelekenge mzinda ukuru uwu mu woko lako,+ ndipo umanyenge nadi kuti ine ndine Yehova.’”+ 29  Ŵakakhala pa msasa mazuŵa 7, ŵakathyana waka, ndipo pa zuŵa la 7 nkhondo yikambapo. Ŵanthu ŵa Israyeli ŵakakoma ŵasilikari ŵakwenda pasi ŵa Ŵasiriya ŵakukwana 100,000 pa zuŵa limoza. 30  Ŵanyake wose ŵakachimbilira ku Afeki,+ mu msumba. Kweni chiliŵa chikawira pa ŵanthu 27,000 awo ŵakakhalako. Beni-hadadi nayo wakachimbira, wakanjira mu msumba, ndipo wakabisama mu chipinda chamukati chomene. 31  Penepapo ŵateŵeti ŵake ŵakati: “Wonani, tapulika kuti mathemba gha nyumba ya Israyeli ni mathemba ghalusungu. Ipo sono, tiyeni tivware vigudulu mu viwuno vithu na kukakilira vingwe mu mitu yithu, tilute kwa themba la Israyeli. Panyake wangaponoska umoyo winu.”+ 32  Ntheura ŵakavwara vigudulu mu viwuno vyawo, na kukakilira vingwe mu mitu yawo, ŵakiza kwa themba la Israyeli, ŵakati: “Muteŵeti winu Beni-hadadi wakuti: ‘Naŵeya, unileke wamoyo.’” Iyo wakati: “Kasi wachali wamoyo? Ni mubali wane.” 33  Ŵanthu ŵara ŵakachiwona nga ntchimanyikwiro chiwemi ndipo ŵakakolerana nagho luŵiro mazgu ghake, ŵakati: “Beni-hadadi ni mubali winu nadi.” Iyo wakati: “Lutani mukamutore.” Ntheura Beni-hadadi wakiza kwa iyo, wakamukwezga mu gileta. 34  Beni-hadadi wakati kwa iyo: “Misumba iyo adada ŵakapoka kwa adada ŵako niyiwezgenge. Ungazenga misika yako mu Damaseko, nga umo adada ŵakachitira mu Samariya.” Ahabu wakazgora kuti: “Chifukwa cha phangano ili, nkhukuleka kuti ulutenge.” Penepapo wakachita phangano na kumuleka kuti walutenge. 35  Yumoza wa ŵana ŵa zintchimi*+ wakaphalira munyake kuyana na mazgu gha Yehova kuti: “Naŵeya, nitimba.” Kweni munyake wakakana kumutimba. 36  Penepapo wakati: “Pakuti undapulikire mazgu gha Yehova, para talekana waka na ine, nkhalamu yikukomenge.”* Ŵakati ŵalekana, nkhalamu yikiza kwa iyo na kumukoma. 37  Wakasangaso munthu munyake, wakati: “Naŵeya, nitimba.” Munthu yura wakamutimba nadi na kumupweteka. 38  Penepapo ntchimi yira yikaluta na kulindilira themba pa nthowa, yikajibisa na visalu ku maso ghake. 39  Apo themba likajumphanga, yikachemerezga kwa themba kuti: “Muteŵeti winu wanguŵa pakati pa nkhondo, ndipo kwanguŵa munthu uyo wangwiza na munthu kwa ine na kuyowoya kuti: ‘Uniwonerengeko munthu uyu. Usange wazgeŵa, umoyo wako uzamutoreka mu malo gha umoyo wake,+ panji uzamulipira talente* la siliva.’ 40  Apo muteŵeti winu wanguŵa wakutangwanika apa na apo, munthu yura wanguzgeŵelekera waka yii.” Penepapo themba la Israyeli likati kwa iyo: “Ndimo cheruzgo chako chiŵirenge. Wajidumulira wekha.” 41  Ntheura yikawuskako luŵiro visalu ku maso ghake, ndipo themba la Israyeli likamumanya kuti wakaŵa yumoza wa ntchimi.+ 42  Ntchimi yikati: “Yehova wakuti: ‘Pakuti wamuleka kuti wafumemo mu woko lako+ munthu uyo nkhakuphalira kuti waparanyike, umoyo wako unjirenge mu malo gha umoyo wake,+ ndipo ŵanthu ŵako ŵanjirenge mu malo gha ŵanthu ŵake.’”+ 43  Penepapo themba la Israyeli likawera ku nyumba yake ku Samariya,+ nkhongono gululuru!

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “visakasa vyawo.”
Panji kuti, “visakasa.”
Panji kuti, “kukoma.”
Mazgu gheneko, “mupende.”
Vikuwoneka kuti ŵana ŵa zintchimi ŵakaŵa ŵanthu awo ŵakasambiranga vya kuchima panji ŵakendanga na ntchimi.
Panji kuti, “yikutimbenge.”
Talente limoza likuyana na makilogiramu 34.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.