Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 2:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide wakumupa ulongozgi Solomoni (1-9)

  • Davide wafwa; Solomoni watora mpando wachifumu (10-12)

  • Chiŵembu icho Adoniya wakachita chamukomeska (13-25)

  • Abiyatara wakanizgika; Yowabu wakomeka (26-35)

  • Shimeyi wakomeka (36-46)

2  Nyengo yakuti Davide wafwire yikati yasendelera, wakalanga mwana wake Solomoni, wakati:  “Ine nili pafupi kufwa.* Ntheura uŵe wankhongono+ na wachikanga.+  Upulikire Yehova Chiuta wako na kwenda mu nthowa zake, usunge fundo zake, malango ghake, vyeruzgo, na vikumbusko vyake nga umo vili kulembekera mu Dango la Mozesi.+ Apo ndipo vikwenderenge makora vyose ivyo ukuchita na kose uko ukuzgokera.  Ndipo Yehova wafiskenge layizgo ilo wakachita kwa ine, lakuti: ‘Usange ŵana ŵako ŵakusunga nthowa yawo na kwenda mwakugomezgeka pamaso pane na mtima wawo wose na umoyo wawo wose,+ pazamusoŵapo* chara munthu mu mzere wako wakukhala pa chitengo cha Israyeli.’+  “Iwe ukumanyaso makora ivyo Yowabu mwana wa Zeruya wakanichitira, ivyo wakachitira ŵalongozgi ŵaŵiri ŵa ŵankhondo ŵa Israyeli, Abineri+ mwana wa Neri na Amasa+ mwana wa Yeteri. Wakaŵakoma, wakathiska ndopa+ za nkhondo pa nyengo ya mtende, na kuŵika ndopa za nkhondo pa lamba wa mu chiwuno chake na pa vilyato* vya ku malundi ghake.  Ntheura uchite kuyana na vinjeru vyako, ndipo ungazomerezganga chara kuti mbuha* zake zikhilire ku Dindi*+ mu mtende.  “Kweni ŵana ŵa Barazilayi+ Mugiliyadi uŵalongore lusungu,* ŵaŵe pakati pa ŵanthu awo ŵakurya pa thebulu lako. Pakuti umu ndimo ŵakanovwilira ine+ apo nkhachimbiranga kwa mukuru wako Abisalomu.+  “Paliso Shimeyi mwana wa Gera Mubenjamini wa ku Bahurimu. Ndiyo wakanitemba na nthembo ziheni chomene+ pa zuŵa ilo nkhalutira ku Mahanayimu.+ Kweni wakati wiza kuzakakumana nane pa Yorodani, nkhamulapira pamaso pa Yehova, nkhati: ‘Nikukomenge na lupanga chara.’+  Sono ungamulekanga wambura kulangika chara,+ pakuti ndiwe munthu wavinjeru ndipo ukumanya ivyo ungachita kwa iyo. Ukhizgire mbuha zake ku Dindi* na ndopa.”+ 10  Penepapo Davide wakagona na ŵasekuru ŵake, wakasungika mu Msumba wa Davide.+ 11  Davide wakawusa Israyeli vyaka 40. Mu Heburoni+ wakawusa vyaka 7, ndipo mu Yerusalemu wakawusa vyaka 33.+ 12  Penepapo Solomoni wakakhala pa chitengo cha Davide wiske. Pachoko na pachoko uthemba wake ukakhozgekanga.+ 13  Adoniya mwana wa Hagiti wakiza kwa Batisheba, nyina wa Solomoni. Batisheba wakati: “Kasi wiza mu mtende?” Iyo wakati: “Niza mu mtende.” 14  Wakatiso: “Nili na chinyake chakuti nimuphalirani.” Batisheba wakati: “Yowoya.” 15  Adoniya wakati: “Mukumanya makora kuti uthemba ukeneranga kuŵa wane, ndipo Israyeli yose wakakhazganga* kuti ine niŵenge themba.+ Kweni uthemba wafumako kwa ine na kuŵa wa munung’una wane, pakuti Yehova ndiyo wamupa.+ 16  Sono pali chinthu chimoza icho nkhupempha kwa imwe. Munganikaniranga chara.” Batisheba wakati kwa iyo: “Yowoya.” 17  Iyo wakati: “Nkhumuŵeyani, mukanilombere kwa Solomoni themba, pakuti wamumukanirani chara, mukamuphalire kuti wanipe Abishagi+ Mushunemu kuti waŵe muwoli wane.” 18  Batisheba wakati: “Vili makora, namukuyowoyera kwa themba.” 19  Ntheura Batisheba wakaluta kwa Themba Solomoni kukamuyowoyera Adoniya. Penepapo themba likawuka na kukumana nayo na kumusindamira. Ndipo Solomoni wakakhala pa chitengo, wakachemeska chitengo cha anyina kuti ŵakhale ku woko lake lamalyero. 20  Batisheba wakati: “Pali kanthu kamoza ako nkhupempha kwa iwe. Unganikaniranga chara.” Themba likati kwa iyo: “Yowoyani amama, pakuti nimukaniraninge yayi.” 21  Batisheba wakati: “Zomera kuti Abishagi Mushunemu wapike kwa Adoniya mukuru wako kuŵa muwoli wake.” 22  Themba Solomoni likazgora anyina, likati: “Chifukwa wuli Adoniya mukumupemphera Abishagi Mushunemu? Mungamulomberaso uthemba,+ pakuti iyo ni mukuru wane,+ ndipo Abiyatara wasembe* na Yowabu+ mwana wa Zeruya+ ŵali pamoza nayo.” 23  Penepapo Themba Solomoni likalapa pamaso pa Yehova kuti: “Chiuta wanilange na kusazgirapo usange icho Adoniya wapempha chilekenge kumutayiska umoyo wake. 24  Nadi, umo Yehova waliri wamoyo, uyo wanikhozga+ na kunikhazika pa chitengo cha Davide adada, mweneuyo wakaninozgera nyumba+ nga umo wakalayizgira, Adoniya wakomekenge+ muhanya uno.” 25  Nyengo yeneyiyo Themba Solomoni likatuma Benaya+ mwana wa Yehoyada, wakatimba* Adoniya ndipo wakafwa. 26  Kwa Abiyatara+ wasembe, themba likati: “Luta ku minda yako ku Anatoti.+ Pakuti ukwenera kufwa. Kweni nikukomenge yayi pa zuŵa ili chifukwa ukanyamuranga Likasa la Fumu Yikuru Yehova pamaso pa Davide adada,+ kweniso chifukwa chakuti ukasuzgika mu vyose pamoza na adada.”+ 27  Ntheura Solomoni wakamuchimbizga Abiyatara kuti waleke kuteŵetera nga ni wasembe wa Yehova, kufiska mazgu gha Yehova pa nyumba ya Eli+ mu Shilo.+ 28  Yowabu wakati wapulika nkhani iyi, wakachimbilira ku chihema cha Yehova+ na kukakora masengwe gha jotchero. Yowabu uyu wakawovwiranga Adoniya,+ kweni wakamovwira yayi Abisalomu.+ 29  Themba Solomoni likaphalirika kuti: “Yowabu wachimbilira ku chihema cha Yehova ndipo wali musi mwa jotchero.” Ntheura Solomoni wakatuma Benaya mwana wa Yehoyada, wakati: “Luta ukamukome.” 30  Ntheura Benaya wakiza ku chihema cha Yehova, wakati kwa iyo: “Themba likuti: ‘Fumapo!’” Kweni iyo wakati: “Yayi, nifwirenge penepano.” Benaya wakawezga mazgu kwa themba kuti: “Yowabu wayowoya vyakutivyakuti, ndimo wanizgolera.” 31  Penepapo themba likati kwa iyo: “Chita umo iyo wayowoyera. Umukome na kumusunga. Uwuskeko kwa ine na ku nyumba ya adada ndopa izo Yowabu wakathiska kwambura mulandu.+ 32  Yehova wawezgerenge ndopa zake pa mutu wake, chifukwa Yowabu wakakoma ŵanalume ŵaŵiri kwambura adada kumanya. Wakaŵatimba na kuŵakoma na lupanga ŵanthu ŵarunji na ŵawemi kuluska iyo, Abineri+ mwana wa Neri, mulongozgi wa ŵankhondo ŵa Israyeli,+ na Amasa+ mwana wa Yeteri mulongozgi wa ŵankhondo ŵa Yuda.+ 33  Ndopa zawo ziŵenge pa mutu wa Yowabu na pa mitu ya mphapu yake muyirayira.+ Kweni pa Davide, mphapu yake, nyumba yake, na chitengo chake, paŵenge mtende wakufuma kwa Yehova muyirayira.” 34  Penepapo Benaya mwana wa Yehoyada wakaluta, wakatimba Yowabu na kumukoma. Wakasungika ku nyumba yake mu mapopa. 35  Ndipo themba likimika Benaya+ mwana wa Yehoyada kuŵa mulongozgi wa ŵankhondo m’malo mwa Yowabu. Themba likimika Zadoki+ kuŵa wasembe m’malo mwa Abiyatara. 36  Penepapo themba likachema Shimeyi,+ likati kwa iyo: “Ujizengere nyumba mu Yerusalemu, ukhale mwenemumo. Ungafumangamo chara kuya ku malo ghanyake. 37  Pa zuŵa ilo uzamufumiramo na kwambuka Dambo la Kidironi+ uzamufwa nadi. Ndopa zako zizamuŵa pa mutu wako.” 38  Shimeyi wakati kwa themba: “Icho mwayowoya ntchiwemi. Muteŵeti winu wachitenge nga umo fumu yane themba yayowoyera.” Ntheura Shimeyi wakakhala mu Yerusalemu mazuŵa ghanandi. 39  Kweni paumaliro wa vyaka vitatu, ŵazga ŵaŵiri ŵa Shimeyi ŵakachimbilira kwa Akishi+ mwana wa Maka themba la Gati. Shimeyi wakati waphalirika kuti: “Wona, ŵazga ŵako ŵali ku Gati,” 40  mwaluŵiro Shimeyi wakawuka, wakaŵika chakukhalapo pa mbunda na kuluta kukawonana na Akishi ku Gati kukapenja ŵazga ŵake. Shimeyi wakati wawerako ku Gati pamoza na ŵazga ŵake, 41  Solomoni wakaphalirika kuti: “Shimeyi wangufuma mu Yerusalemu na kuluta ku Gati ndipo wawerako.” 42  Penepapo themba likachema Shimeyi, likati kwa iyo: “Asi nkhakulapizga pamaso pa Yehova na kukuchenjezga kuti: ‘Pa zuŵa ilo uzamufumiramo muno na kuya ku malo ghanyake, uzamufwa nadi’? Asi iwe ukati kwa ine: ‘Icho mwayowoya ntchiwemi, nipulikirenge’?+ 43  Ipo chifukwa wuli undasunge chilapo cha Yehova na dango ilo nkhaŵika pa iwe?” 44  Ndipo themba likati kwa Shimeyi: “Ukumanya mu mtima wako uheni wose uwo ukachita kwa Davide adada.+ Yehova wawezgerenge uheni uwu pa mutu wako.+ 45  Kweni Themba Solomoni litumbikikenge,+ chitengo cha Davide chikhozgekenge pamaso pa Yehova muyirayira.” 46  Penepapo themba likalangura Benaya mwana wa Yehoyada, ndipo Benaya wakafuma, wakatimba Shimeyi ndipo wakafwa.+ Ntheura ufumu ukakhozgekanga mu woko la Solomoni.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Nkhuluta ku nthowa ya charu chose.”
Mazgu gheneko, “wadumulikengeko.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Mazgu ghanyake, “nyivwi.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “wakalazga chisko chake kwa ine kuti.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “wakamuwira.”