Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Mathemba 14:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wa Ahiya kususka Yerobowamu (1-20)

  • Rehobowamu wakuwusa Yuda (21-31)

14  Pa nyengo yira, Abiya mwana wa Yerobowamu wakalwara.  Ntheura Yerobowamu wakati kwa muwoli wake: “Wuka, ujibise kuti ŵanthu ŵaleke kukumanya kuti ndiwe muwoli wa Yerobowamu, ulute ku Shilo. Wona, Ahiya ntchimi wali kwenekura. Ndiyo wakaniphalira kuti niŵenge themba pa ŵanthu aŵa.+  Utore vingwa 10, vibama, na kachiŵiya ka uchi, ndipo ulute kwa iyo. Wamukuphalira ivyo vichitikirenge msepuka.”  Muwoli wa Yerobowamu wakachita ivyo wakaphalirika. Wakawuka na kuluta ku Shilo,+ ku nyumba ya Ahiya. Maso gha Ahiya ghakagalara, wakalaŵiskanga yayi chifukwa cha uchekuru.  Kweni Yehova wakaphalira Ahiya kuti: “Wona, muwoli wa Yerobowamu wakwiza kwa iwe kuzakafumba vya mwana wake, pakuti ni mulwari. Nikuphalirenge vyakuti umuphalire.* Para wafika, wajibisenge.”  Ahiya wakati wapulika musketusketu wa malundi apo mwanakazi yura wakanjiranga pa mulyango, wakati: “Njira muwoli wa Yerobowamu. Chifukwa wuli ukujibisa? Natumika kuti nikuphalire uthenga unonono.  Luta, ukaphalire Yerobowamu kuti: ‘Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: “Nkhakukwezga pakati pa ŵanthu ŵakwako na kukwimika kuŵa mulongozgi pa ŵanthu ŵane Israyeli.+  Nkhapalura ufumu ku nyumba ya Davide na kuwupeleka kwa iwe.+ Kweni iwe undafikepo pa muteŵeti wane Davide, uyo wakasungilira malango ghane na kunilondezga na mtima wake wose, kuchita icho ntchakwenelera mu maso ghane.+  Kweni iwe wachita uheni ukuru chomene kuluska wose awo ŵakaŵako, wajipangira chiuta munyake na vikozgo vyachisulo* na kunikwiyiska,+ ndipo wanilazgira msana.+ 10  Pa chifukwa ichi, nkhukhizgira soka pa nyumba ya Yerobowamu, ndipo niparanyenge* Yerobowamu na mwanalume waliyose,* na awo ŵakusoŵa pakukora na ŵakulopwa mu Israyeli. Niphyerengepo nyumba ya Yerobowamu,+ nga ni munthu uyo wakukokota ulongwe* m’paka wose umare. 11  Munthu waliyose wa kwa Yerobowamu uyo wafwirenge mu msumba, ntcheŵe zimuryenge. Ndipo waliyose uyo wafwirenge mu thondo, viyuni vyamudera vimuryenge, chifukwa Yehova wayowoya.”’ 12  “Sono wuka, luta ku nyumba yako. Para lundi lako lakakanda waka mu msumba, mwana nayo wamufwa. 13  Israyeli yose wamulirenge na kumusunga, pakuti ndiyo pera mu mbumba ya Yerobowamu uyo wasungikenge mu dindi. Ndiyo yekha mu nyumba ya Yerobowamu uyo Yehova Chiuta wa Israyeli wasangamo kauwemi. 14  Yehova wimikenge themba pa Israyeli ilo lizamuparanya* nyumba ya Yerobowamu+ kwamba zuŵa ilo kuya munthazi, enya, nanga ni sono. 15  Yehova watimbenge Israyeli nga ni thete ilo likusunkhunyika mu maji. Wazgurenge Israyeli mu charu chiwemi ichi, cheneicho wakachipeleka ku ŵasekuru ŵawo,+ waŵambininiskirenge kutali kujumpha Mlonga,*+ chifukwa ŵajipangira vikhuni vyakupatulika,*+ kukwiyiska Yehova. 16  Wasidenge Israyeli chifukwa cha zakwananga izo Yerobowamu wachita na kunangiska nazo Israyeli.”+ 17  Penepapo muwoli wa Yerobowamu wakawuka na kuluta, wakiza ku Tiriza. Wakati wafika waka pa mulyango wa nyumba, msepuka wakafwa. 18  Ntheura ŵakamusunga, ndipo Israyeli yose wakamulira, kuyana na mazgu agho Yehova wakayowoya mwa muteŵeti wake Ahiya ntchimi. 19  Mdauko unyake wose wa Yerobowamu, umo wakalwera nkhondo+ na umo wakawusira, uli kulembeka mu buku la mdauko la mu nyengo za mathemba gha Israyeli. 20  Yerobowamu wakawusa vyaka 22, pamanyuma wakagona na ŵasekuru ŵake.+ Ndipo mwana wake Nadabu wakaŵa themba mu malo ghake.+ 21  Mu nyengo yeneyira, Rehobowamu mwana wa Solomoni wakaŵa themba la Yuda. Rehobowamu wakaŵa themba wali na vyaka 41, ndipo wakawusa vyaka 17 mu Yerusalemu, msumba uwo Yehova wakawusora+ kufuma mu mafuko ghose gha Israyeli kuŵa malo ghakuŵikako zina lake.+ Zina la anyina likaŵa Nama Muamoni.+ 22  Yuda wakachita uheni pamaso pa Yehova,+ ndipo ŵakamukwiyiska chomene na zakwananga izo ŵakachita kuluska izo ŵasekuru ŵawo ŵakachita.+ 23  Nawo ŵakazenganga malo ghapachanya, vipilara vyakupatulika,+ na vikhuni vyakupatulika* pa kaphiri kalikose+ kweniso musi mwa khuni lililose lakuvwinthuka.+ 24  Mu charu mukaŵaso mahule ghanalume gha pa tempile.+ Ŵakachitanga kuyana na maunyankhasi ghose gha ŵamitundu awo Yehova wakaŵachimbizga panthazi pa Ŵaisrayeli. 25  Mu chaka chachinkhondi cha Themba Rehobowamu, Themba Shishaki+ la Eguputo likawukira Yerusalemu.+ 26  Likatora usambazi wa nyumba ya Yehova na usambazi wa nyumba ya themba.+ Likatora chilichose, na viskango vyose vyagolide ivyo Solomoni wakapanga.+ 27  Ntheura Themba Rehobowamu likapanga viskango vyamkuŵa kuwezgerapo vira, ndipo likavipeleka ku ŵalongozgi ŵa ŵalinda, awo ŵakalindanga pa mulyango wa nyumba ya themba. 28  Para themba likwiza ku nyumba ya Yehova, ŵalinda ŵakaviyeghanga, ndipo ŵakaviwezgerangaso mu chipinda cha ŵalinda. 29  Mdauko unyake wose wa Rehobowamu, vyose ivyo wakachita, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Yuda?+ 30  Pakaŵanga nkhondo pakati pa Rehobowamu na Yerobowamu nyengo zose.+ 31  Paumaliro Rehobowamu wakagona na ŵasekuru ŵake ndipo wakasungika pamoza na ŵasekuru ŵake mu Msumba wa Davide.+ Zina la anyina likaŵa Nama Muamoni.+ Mwana wake Abiyamu*+ wakaŵa themba mu malo ghake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Umuphalire vyakuti na vyakuti.”
Panji kuti, “vyakusongonora.”
Mazgu gheneko, “nidumurenge.”
Mazgu gheneko, “waliyose uyo wakutunda ku chiliŵa.” Mazgu Ghachihebere ghakunenera ŵanalume.
Mazgu ghanyake, “mavi.”
Mazgu gheneko, “lizamudumura.”
Ndiko kuti, Yufurate.
Wakuchemekaso Abiya.