Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 13:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakuyowoya vya jotchero ku Beteli (1-10)

    • Jotchero labwanganduka (5)

  • Munthu wa Chiuta wandapulikire (11-34)

13  Munthu wa Chiuta+ wakafuma ku Yuda, wakiza na mazgu gha Yehova ku Beteli. Pa nyengo yira, Yerobowamu wakimilira pa jotchero+ kuti wasunkhizge vyakununkhira.  Penepapo munthu yura wakachemerezga na mazgu gha Yehova kwimikana na jotchero, wakati: “Jotchero iwe, jotchero! Yehova wakuti: ‘Wona, mu nyumba ya Davide mubabikenge mwana mwanalume zina lake Yosiya.+ Wazamupeleka pa iwe ŵasembe* ŵa malo ghapachanya, awo ŵakusunkhizga vyakununkhira pa iwe ndipo wazamotcha viwangwa vya ŵanthu pa iwe.’”+  Pa zuŵa lira wakapeleka chimanyikwiro, wakati: “Ichi ntchimanyikwiro icho Yehova wayowoya: Wonani! Jotchero liswekenge, ndipo vyoto ivyo vili pachanya pake vithikenge pese!”  Themba likati lapulika waka mazgu gha munthu wa Chiuta waunenesko agho wakachemerezga kwimikana na jotchero mu Beteli, likanyoloska woko lake kufuma pa jotchero, likati: “Mukorani!”+ Nyengo yeneyiyo woko ilo themba likanyoloskera kwa iyo likawomira,* ndipo likatondeka kuliwezga.+  Penepapo jotchero likasweka ndipo vyoto ivyo vikaŵa pachanya pa jotchero vikathika pese, kuyana na chimanyikwiro icho munthu wa Chiuta waunenesko wakapeleka kuyana na mazgu gha Yehova.  Sono themba likati kwa munthu wa Chiuta waunenesko: “Naŵeya, pempha kwa Yehova Chiuta wako na kunilombera kuti woko lane liwelerepo.”+ Munthu wa Chiuta waunenesko wakapempha kwa Yehova, ndipo woko la themba likawelerapo, likaŵa nga umo likaŵira pakwamba.  Themba likati kwa munthu wa Chiuta waunenesko: “Tiye ku nyumba ukarye chakurya, ndipo namukupa chawanangwa.”  Kweni munthu wa Chiuta waunenesko wakati kwa themba: “Nanga unganipa hafu ya nyumba yako ningaluta nawe chara na kurya chingwa panji kumwa maji mu malo agha.  Pakuti Yehova wakaniphalira mazgu ghakuti: ‘Ungaryanga chingwa chara panji kumwa maji, nesi kuwelera na nthowa iyo wangwizamo.’” 10  Ntheura wakanjilira ku nthowa yinyake, wakawelera na nthowa iyo wakendamo pakwiza ku Beteli chara. 11  Mu Beteli mukakhalanga ntchimi yinyake yichekuru, ndipo ŵana ŵake ŵakiza na kuyiphalira vyose ivyo munthu wa Chiuta waunenesko wakachita pa zuŵa lira ku Beteli na mazgu agho wakayowoya kwa themba. Ŵati ŵaŵaphalira awiskewo, 12  awiskewo ŵakaŵafumba kuti: “Kasi wanjilira nthowa njini?” Ŵana ŵake ŵakamulongora nthowa iyo munthu wa Chiuta waunenesko wakufuma ku Yuda wakanjilira. 13  Ntheura wakati ku ŵana ŵake: “Niŵikiranipo chakukhalapo pa mbunda.” Ndipo ŵakamuŵikira chakukhalapo pa mbunda, wakakwerapo. 14  Ntchimi yichekuru yira yikamulondezga munthu wa Chiuta waunenesko, yikamusanga wakhala musi mu khuni likuru. Yikati kwa iyo: “Kasi ndiwe munthu wa Chiuta waunenesko wakufuma ku Yuda?”+ Iyo wakati: “Enya, ndine.” 15  Yikati kwa iyo: “Tiye ku nyumba ukarye chingwa.” 16  Kweni munthu wa Chiuta wakati: “Ningaluta nawe chara panji kuzomera ntchemo yako nesi kurya chingwa panji kumwa maji mu malo ghano. 17  Pakuti mazgu gha Yehova ghakati kwa ine: ‘Ungaryanga chingwa chara panji kumwako maji. Ungaweleranga na nthowa iyo ukizamo chara.’” 18  Ntchimi yichekuru yikati: “Nane ndine ntchimi nga ndiwe, ndipo mungelo waniphalira kuyana na mazgu gha Yehova kuti: ‘Kamuwezge, wize nayo ku nyumba yako kuti warye chingwa na kumwa maji.’” (Kweni yikamupusikanga.) 19  Ntheura wakawelera nayo kuti wakarye chingwa na kumwa maji mu nyumba yake. 20  Apo ŵakaŵa pa thebulu, mazgu gha Yehova ghakiza kwa ntchimi iyo yikamuwezga. 21  Yikachemerezga kwa munthu wa Chiuta waunenesko wakufuma ku Yuda, yikati: “Yehova wakuti: ‘Chifukwa chakuti wagalukira languro la Yehova ndipo undasunge dango ilo Yehova Chiuta wako wakakupa, 22  kweni wawelera kuzakarya chingwa na kumwa maji mu malo agho ukaphalirika kuti: “Ungaryanga chingwa chara panji kumwa maji,” chitanda chako chamusungika mu malaro gha ŵasekuru ŵako chara.’”+ 23  Munthu wa Chiuta waunenesko wakati warya chingwa na kumwa maji, ntchimi yichekuru yikamuŵikira chakukhalapo pa mbunda. 24  Penepapo wakaluta, kweni wakakumana na nkhalamu pa msewu ndipo yikamukoma.+ Chitanda chake chikaponyeka mu msewu kweni mbunda yikimilira waka pamphepete. Nkhalamu nayo yikimilira pafupi na chitanda. 25  Ŵanthu ŵakujumpha mu msewu ŵakawona chitanda chaponyeka mu msewu ndipo nkhalamu yimilira musi mwa chitanda. Ŵakiza na kuphalira ŵanthu mu msumba uwo ntchimi yichekuru yikakhalanga. 26  Ntchimi iyo yikamuwezga pa nthowa yikati yapulika, yikati: “Ni munthu wa Chiuta waunenesko uyo wagalukira dango la Yehova.+ Ntheura Yehova wamupeleka ku nkhalamu kuti yimuwukire na kumukoma, kuyana na mazgu gha Yehova agho wakayowoya kwa iyo.”+ 27  Penepapo yikati ku ŵana ŵake: “Niŵikiranipo chakukhalapo pa mbunda.” Ndipo ŵakayiŵikira chakukhalapo. 28  Yikaluta na kusanga chitanda chaponyeka mu msewu, mbunda na nkhalamu vikimilira pafupi na chitanda. Nkhalamu yikarya chara chitanda, panji kutwazura mbunda. 29  Ntchimi yichekuru yikanyamura chitanda cha munthu wa Chiuta waunenesko na kuchiŵika pa mbunda, yikaluta nacho ku msumba wakwake kuti ŵakamulire na kumusunga. 30  Ntheura yikasunga chitanda chira mu dindi lake. Ŵakamulira, ŵakati: “Mbaya we, mubali wane!” 31  Ŵakati ŵamusunga, yikaphalira ŵana ŵake kuti: “Para ine nafwa muzakanisunge mu dindi ilo munthu wa Chiuta waunenesko wasungika. Viwangwa vyane muzakavigoneke pafupi na viwangwa vyake.+ 32  Pakuti mazgu gha Yehova agho wakachemerezga kwimikana na jotchero la ku Beteli na nyumba zose zakusoperamo izo zili mu malo ghapachanya+ mu misumba ya Samariya ghafiskikenge nadi.”+ 33  Nangauli pakachitika ivi, Yerobowamu wakaleka chara nthowa zake ziheni, kweni wakalutilira kwimika ŵanthu bweka kuŵa ŵasembe ŵa malo ghapachanya.+ Wakimikanga* waliyose uyo wakhumba, wakati: “Lekani nayo waŵe yumoza wa ŵasembe ŵa malo ghapachanya.”+ 34  Nyumba ya Yerobowamu+ yikaparanyika na kumara kufumapo pa charu chapasi chifukwa cha kwananga uku.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “likazilirika.”
Mazgu gheneko, “wakazuzganga woko la.”