Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Mathemba 11:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵawoli ŵa Solomoni ŵapuluska mtima wake (1-13)

  • Munthu wakupindikana na Solomoni (14-25)

  • Yerobowamu walayizgika mafuko (26-40)

  • Solomoni wafwa; Rehobowamu waŵa themba (41-43)

11  Themba Solomoni likatemwa ŵanakazi ŵanandi ŵachilendo,+ padera pa mwana wa Farawo.+ Likatemwaso ŵanakazi Ŵamowabu,+ Ŵaamoni,+ Ŵaedomu, Ŵasidoni+ na Ŵahiti,+ awo likatora.  Ŵanakazi aŵa ŵakafuma mu mitundu iyo Yehova wakaŵaphalira Ŵaisrayeli kuti: “Munganjiranga mwa iwo chara,* ndipo iwo ŵanganjiranga mukati mwinu chara, pakuti ŵangapuluska mitima yinu kuti mulondezgenge ŵachiuta ŵawo.”+ Kweni Solomoni wakademelera kwa iwo na kuŵatemwa.  Wakaŵa na ŵawoli 700 awo ŵakaŵa ŵanakazi ŵakuchindikika kweniso ŵanakazi ŵanyake 300. Ŵawoli ŵake aŵa ŵakamba kupuluska mtima wake.*  Solomoni wakati wachekura,+ ŵawoli ŵake ŵakapuluska* mtima wake, wakamba kulondezga ŵachiuta ŵanyake.+ Mtima wake ukaŵa wakufikapo* chara kwa Yehova Chiuta wake, ukayana yayi na mtima wa Davide wiske.  Solomoni wakalondezga Ashitoreti+ chiuta mwanakazi wa Ŵasidoni na Milikomu+ chiuta wakuseluska wa Ŵaamoni.  Solomoni wakachita uheni pamaso pa Yehova, ndipo wakamulondezga chara Yehova mwakufikapo nga umo Davide wiske wakachitira.+  Pa nyengo yira Solomoni wakazenga malo ghapachanya+ pa phiri, panthazi pa Yerusalemu. Wakazengera Kemoshi chiuta wakuseluska wa Mowabu, na Moleki+ chiuta wakuseluska wa Ŵaamoni.+  Ndivyo wakachitira ŵawoli ŵake wose ŵachilendo awo ŵakasunkhizganga vyakununkhira na kupeleka sembe ku ŵachiuta ŵawo.  Yehova wakakwiya na Solomoni chifukwa mtima wake ukapuluskika kufumako kwa Yehova Chiuta wa Israyeli,+ uyo wakawonekera kwa iyo kaŵiri,+ 10  na kumuchenjezga vya chinthu ichi chakuti wangalondezganga chara ŵachiuta ŵanyake.+ Kweni iyo wakapulikira yayi ivyo Yehova wakamuphalira. 11  Sono Yehova wakati kwa Solomoni: “Chifukwa chakuti wachita ichi, ndipo undasunge phangano lane na malango ghane umo nkhakulangulira, nadi nipalurenge ufumu kwa iwe na kuwupeleka kwa yumoza wa ŵateŵeti ŵako.+ 12  Kweni ivi nichitenge mu nyengo yako yayi chifukwa cha Davide wuso. Nizamuwupalura mu woko la mwana wako.+ 13  Kweni nizamupalura ufumu wose chara.+ Fuko limoza nilipelekenge ku mwana wako+ chifukwa cha Davide muteŵeti wane kweniso chifukwa cha Yerusalemu, uyo namusora.”+ 14  Ntheura Yehova wakawuskira Solomoni munthu wakupindikana nayo,+ Hadadi Muedomu, wa mu nyumba yachifumu ku Edomu.+ 15  Davide wakati wathereska Edomu,+ Yowabu mulongozgi wa ŵankhondo wakaluta na kukasunga awo ŵakakomeka, ndipo wakakhumba kukoma mwanalume waliyose mu Edomu. 16  (Yowabu na Israyeli yose ŵakakhala kwenekuko myezi 6 m’paka wakamara kukoma* mwanalume waliyose mu Edomu.) 17  Kweni Hadadi wakachimbira pamoza na Ŵaedomu ŵanyake awo ŵakateŵeteranga awiske ndipo ŵakaluta ku Eguputo. Pa nyengo yira Hadadi wakaŵa mwana muchoko. 18  Ntheura ŵakanyamuka ku Midiyani, ŵakafika ku Parani. Ŵakatora ŵanalume ku Parani+ na kwiza ku Eguputo, kwa Farawo themba la Eguputo. Farawo wakamupa nyumba, chakurya na charu. 19  Hadadi wakatemweka chomene na Farawo mwakuti Farawo wakamupa munung’una wa muwoli wake, fumukazi Tapenesi, kuti waŵe muwoli wake. 20  Nyengo yikati yajumphapo, munung’una wa Tapenesi, wakamubabira Hadadi mwana mwanalume, zina lake Genubati. Tapenesi wakamulelera* mu nyumba ya Farawo. Genubati wakakhala mu nyumba ya Farawo pamoza na ŵana ŵanalume ŵa Farawo. 21  Wali ku Eguputo, Hadadi wakapulika kuti Davide wagona pamoza na ŵasekuru ŵake+ kweniso kuti Yowabu mulongozgi wa ŵankhondo wali kufwa.+ Ntheura Hadadi wakati kwa Farawo: “Nizomerezgani niwelere ku charu chane.” 22  Kweni Farawo wakati kwa iyo: “Kasi ukusoŵa vichi kwa ine apo sono ukukhumba kuluta ku charu chako?” Kweni iyo wakati: “Nkhusoŵa kanthu chara, kweni naŵeya, nizomerezgani niwelere.” 23  Chiuta wakamuwuskiraso Solomoni munthu munyake wakupindikana nayo,+ Rezoni mwana wa Eliyada, uyo wakachimbira kwa fumu yake Hadadezeri,+ themba la Zoba. 24  Davide wakati wathereska* ŵanthu ŵa ku Zoba, Rezoni wakawunganya ŵanalume ndipo wakaŵa mulongozgi wa gulu la ŵakuwukira.+ Ntheura ŵakaluta ku Damaseko+ na kukhala kwenekuko, wakamba kuwusa mu Damaseko. 25  Wakapindikana na Israyeli mazuŵa ghose gha Solomoni, kusazgirako ku uheni uwo Hadadi wakachita. Apo Rezoni wakawusanga Siriya, wakatinkha Israyeli. 26  Pakaŵaso Yerobowamu+ mwana wa Nebati Muefurayimu wakufuma ku Zereda. Iyo wakaŵa muteŵeti wa Solomoni.+ Nyina wakaŵa chokoro, zina lake Zeruwa. Nayo wakamba kugalukira* themba.+ 27  Wakagalukira themba chifukwa chakuti: Solomoni wakazenga Chibumira*+ na kujara mwanya wa Msumba wa Davide wiske.+ 28  Sono Yerobowamu uyu wakaŵa munthu wankhongono. Solomoni wakati wawona kuti munyamata uyu wakalimbikiranga ntchito, wakamuŵika mulaŵiliri+ wa wose ŵa nyumba ya Yosefe awo ŵakachitanga ntchito ya wuzga. 29  Pa nyengo yira, Yerobowamu wakafumira kuwaro kwa Yerusalemu ndipo ntchimi Ahiya+ Mushilo, yikamusanga pa msewu. Ahiya wakavwara chakuvwara chiphya ndipo ŵaŵiri aŵa ŵakaŵa ŵekha ku thondo. 30  Ahiya wakakora chakuvwara chiphya icho wakavwara na kuchipalura vigamba 12. 31  Penepapo wakati kwa Yerobowamu: “Tora vigamba 10. Pakuti Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Wona, nkhupalura ufumu mu woko la Solomoni, ndipo iwe nikupenge mafuko 10.+ 32  Kweni fuko limoza ndilo liŵenge lake+ chifukwa cha muteŵeti wane Davide+ na chifukwa cha Yerusalemu, msumba uwo nasora kufuma mu mafuko ghose gha Israyeli.+ 33  Nichitenge nthena chifukwa chakuti ŵanisida+ ndipo ŵakusindamira Ashitoreti chiuta mwanakazi wa Ŵasidoni, Kemoshi chiuta wa Mowabu, na Milikomu chiuta wa Ŵaamoni. Ŵaleka kwenda mu nthowa zane na kuchita icho ntchakwenelera mu maso ghane, kusunga malango na vyeruzgo vyane nga umo wakachitira Davide wiske. 34  Kweni niwuskengemo ufumu wose chara mu woko lake, nimusungenge kuŵa mulongozgi mazuŵa ghose gha umoyo wake, chifukwa cha Davide muteŵeti wane uyo nkhamusora,+ chifukwa wakapulikira malango ghane na ulongozgi wane. 35  Kweni nipokenge uthemba mu woko la mwana wake na kupeleka kwa iwe, ndiko kuti, mafuko 10.+ 36  Nipelekenge fuko limoza kwa mwana wake, mwakuti Davide walutilire kuŵa na nyali pamaso pane mu Yerusalemu,+ msumba uwo nawusora kuti niŵikemo zina lane. 37  Nikutorenge iwe, uwusenge vyose ivyo ukukhumba,* ndipo uŵenge themba pa Israyeli. 38  Usange upulikirenge vyose ivyo nakulangura, kwenda mu nthowa zane na kuchita icho ntchakwenelera mu maso ghane kweniso kusunga ulongozgi na malango ghane nga umo wakachitira Davide muteŵeti wane,+ niŵenge nawe. Nikuzengerenge nyumba yamuyirayira, nga umo nazengera ya Davide,+ ndipo nikupenge Israyeli. 39  Pa chifukwa ichi nikhozgenge soni mphapu ya Davide,+ kweni nyengo zose chara.’”+ 40  Ntheura Solomoni wakakhumba kukoma Yerobowamu, kweni Yerobowamu wakachimbilira ku Eguputo, kwa Shishaki+ themba la Eguputo.+ Wakakhala kwenekura ku Eguputo m’paka Solomoni wakafwa. 41  Mdauko unyake wose wa Solomoni, vyose ivyo wakachita, vinjeru vyake, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa Solomoni?+ 42  Solomoni wakawusa mu Yerusalemu pachanya pa Israyeli yose vyaka 40. 43  Solomoni wakagona na ŵasekuru ŵake, wakasungika mu Msumba wa Davide wiske. Mwana wake Rehobowamu+ wakaŵa themba mu malo ghake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Mungatolerananga nawo nthengwa chara.”
Panji kuti, “ŵawoli ŵake ŵakaŵa na mazaza pa iyo.”
Panji kuti, “ŵakapatuska.”
Panji kuti, “wakujipeleka fikepo.”
Mazgu gheneko, “kudumura.”
Pangayowoyekaso kuti, “kumulumulira.”
Mazgu gheneko, “wakoma.”
Mazgu gheneko, “wakatumphuskira woko lake pa.”
Panji kuti, “Milo.” Lizgu Lachihebere ilo likung’anamura, “kuzuzga.”
Panji kuti, “ivyo umoyo wako ukukhumba.”