Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵatesalonika 2:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uteŵeti wa Paulosi mu Tesalonika (1-12)

  • Ŵatesalonika ŵakazomera mazgu gha Chiuta (13-16)

  • Paulosi wakukhumbisiska kukawona Ŵatesalonika (17-20)

2  Imwe mukumanya makora ŵabali, kuti ulendo withu kwa imwe ukaŵa wambura chandulo yayi.+  Nangauli tikasuzgika pakwamba, ndipo ŵakati ŵatichitira msinjiro ku Filipi,+ nga umo mukumanyira, tikachita chikanga* mwa Chiuta withu kumuphalirani makani ghawemi gha Chiuta+ nangauli pakaŵa masuzgo ghanandi.*  Pakuti tikumuchiskani na fundo zakupuvya yayi panji zaukazuzi nesi zaupusikizgi.  Kweni umo tikazomelezgekera na Chiuta kuŵa ŵakwenelera kupika makani ghawemi, ntheura tikuyowoya nga mbakukondweska ŵanthu yayi, kweni Chiuta, uyo wakusanda mitima yithu.+  Nakuti mukumanya kuti tindayowoyepo mazgu ghakumyatika, panji kuchita vinthu na chilato cha uryezi.+ Chiuta ni kaboni!  Nakuti tikapenjanga uchindami kufuma ku ŵanthu yayi, kwali nkhwa imwe panji ku ŵanyake, nangauli pakuŵa ŵapositole ŵa Khristu, mphanyi tikaŵa mphingo yikuru kwa imwe.+  M’malo mwake tikaŵa ŵakuzika pakati pinu, nga umo mama wakonkheska wakuchitira pakupwelelera ŵana ŵake.  Ntheura pakumutemwani chomene, tikakhumbisiska* kumupani waka makani ghawemi gha Chiuta yayi, kweniso umoyo withu,+ chifukwa tikamutemwani chomene.+  Ŵabali, mukukumbuka makora mulimo withu na kufukafuka kwithu. Apo tikamupharazgiraninge makani ghawemi gha Chiuta, tikagwiranga ntchito usiku na muhanya mwakuti tileke kuŵika mphingo yikuru pa yumoza wa imwe.+ 10  Ndimwe ŵakaboni, Chiuta nayo ni kaboni withu kuti tikaŵa ŵakugomezgeka na ŵarunji kweniso ŵambura kabanga kwa imwe ŵakugomezga. 11  Imwe mukumanya makora kuti umo dada+ wakuchitira na ŵana ŵake, tikachiskanga waliyose wa imwe,+ ndiposo kupembuzga na kumuchitirani ukaboni, 12  mwakuti mulutilire kwenda mu nthowa ya Chiuta+ uyo wakumuchemerani ku Ufumu+ na uchindami wake.+ 13  Lekani nase tikuwonga Chiuta kwambura kuleka,+ chifukwa apo mukapulika mazgu gha Chiuta kwa ise, mukaghazomera nga ni mazgu gha ŵanthu yayi, kweni nga umo ghaliri nadi mazgu gha Chiuta, agho ghakugwira ntchito mwa imwe ŵakugomezga. 14  Pakuti imwe ŵabali, mukayezga mipingo ya Chiuta iyo yikukolerana na Khristu Yesu iyo yili mu Yudeya. Chifukwa namwe mukasuzgika na ŵanthu ŵakwinu+ umo nawoso ŵakusuzgikira na Ŵayuda, 15  awo ŵakakoma nanga ni Fumu Yesu+ na ntchimi, awo ŵakatambuzga na ise wuwo.+ Ŵakukondweska Chiuta yayi, kweni ŵakususkana na vinthu ivyo vingawovwira ŵanthu wose, 16  apo ŵakuyezga kutijandizga kuyowoya na ŵanthu ŵamitundu kuti ŵaponoskeke.+ Nyengo zose apo ŵakuchita nthena ŵakusazgirako zakwananga zawo. Kweni sono ukali wake wiza pa iwo.+ 17  Kweni ise ŵabali, tikati tapatukana namwe kanyengo kachoko waka, “mu thupi, mu mitima yithu yayi,” chifukwa chakuti tikakhumbisiska, tikayezgayezga nthowa iyi na iyi kuti timuwonani pamaso.* 18  Pa chifukwa ichi, tikakhumbanga kwiza kwa imwe, ine Paulosi, nkhayezga kaŵiri kose, kweni Satana wakajanda nthowa yithu. 19  Kasi chigomezgo chithu panji chimwemwe panji mphumphu yakunothera ni vichi panthazi pa Fumu yithu Yesu? Asi ndimwe?+ 20  Imwe ndimwe uchindami na chimwemwe chithu.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “tikakhwima mtima.”
Pangayowoyekaso kuti, “kulimbalimba kukuru.”
Mazgu gheneko, “tikakondwa chomene.”
Mazgu gheneko, “kuti tiwone chisko chinu.”