Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Ŵakorinte 7:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ulongozgi ku ŵamunthengwa na awo ŵandanjire mu nthengwa (1-16)

  • Khalilirani umo mukachemekera (17-24)

  • Awo ŵandanjire mu nthengwa na vyokoro (25-40)

    • Uwemi wa kuleka kunjira mu nthengwa (32-35)

    • Kutengwa “mu Fumu pera” (39)

7  Sono pakuyowoya za vinthu ivyo mukalemba, ntchiwemi kuti mwanalume waleke kukhwaska* mwanakazi.  Kweni chifukwa cha kwandana kwa uzaghali,* mwanalume waliyose waŵe na muwoli wake na wake+ ndipo mwanakazi waliyose waŵe na mfumu wake na wake.+  Mfumu wapeleke chakwenelera kwa muwoli wake, muwoli nayo wapeleke chakwenelera kwa mfumu wake.+  Muwoli walije mazaza pa thupi lake, kweni mfumu wake. Mwakuyana waka, mfumu nayo walije mazaza pa thupi lake, kweni muwoli wake.  Munganorananga yayi kwekha usange mwazomerezgana kuti mupature nyengo yakulombera. Pamanyuma mwizeso pamoza, mwakuti Satana waleke kulutilira kumuyezgani chifukwa cha kutondeka kujikora.  Nkhuyowoya ichi kuti nimuzomerezgani, kweni nkhumuŵikirani dango yayi.  Kweni nakhumbanga kuti mphanyi ŵanthu wose ŵanguŵa nga ndine. Kweni Chiuta wali kumupa waliyose chawanangwa chake,+ uyu mu nthowa iyi, munyake mu nthowa iyo.  Sono nkhuphalira awo ŵandanjire mu nthengwa na vyokoro, kuti ntchiwemi kuti ŵakhale nga umo ine niliri.+  Kweni usange ŵangajikora yayi, lekani ŵanjire mu nthengwa, chifukwa ntchiwemi kunjira mu nthengwa kuluska kugolera na makhumbiro.+ 10  Ŵanthu ŵa pa nthengwa nkhuŵapa ulongozgi, ndine yayi kweni ni Fumu, kuti muwoli wangalekanga mfumu wake yayi.+ 11  Kweni usange wamuleka, waleke kutengwa kunyake. Para apo cha, mbwenu wawelerane na mfumu wake. Ndipo mfumu wangamulekanga yayi muwoli wake.+ 12  Kweni ku ŵanyake wose ndine nkhuyowoya, Fumu yayi,+ kuti: Usange mubali munyake wali na muwoli wambura kugomezga, kweni mwanakazi wakuzomera kukhala nayo, wangamulekanga yayi. 13  Usange mwanakazi wali na mfumu wambura kugomezga, kweni mwanalume wakuzomera kukhala nayo, wangamulekanga yayi mfumu wake. 14  Pakuti mfumu wambura kugomezga wakutuŵiskika chifukwa cha muwoli wake, ndipo muwoli wambura kugomezga wakutuŵiskika chifukwa cha mubali. Vilekenge kuŵa nthena, mphanyi ŵana ŵinu mbaukazuzi, kweni sono mbatuŵa. 15  Kweni usange wambura kugomezga wakufumako, mulekani wafumeko. Mubali panji mudumbu ngwakukakika yayi para vyaŵa nthena, kweni Chiuta wali kumuchemerani ku mtende.+ 16  Iwe muwoli, wamanya wuli panji ungaponoska mfumu wako?+ Panji iwe mfumu, wamanya wuli panji ungaponoska muwoli wako? 17  Kweni nga umo Yehova* wali kumupira waliyose chigaŵa chake, waliyose wendenge nthena kuyana na umo Chiuta wali kumuchemera.+ Ndipo nkhupeleka ulongozgi uwu ku mipingo yose. 18  Kasi munthu munyake wakachemeka apo wakaŵa wakukotoleka?+ Waleke kuzgoka wambura kukotoleka. Kasi munthu munyake wakachemeka apo wakaŵa wambura kukotoleka? Waleke kukotoleka.+ 19  Ukotoli nkhanthu yayi, ndipo kuleka kukotoleka nkhanthu yayi,+ chakuzirwa nkhusunga malango gha Chiuta.+ 20  Waliyose wakhale umo wakachemekera.+ 21  Kasi ukachemeka apo ukaŵa muzga? Kufipa mtima yayi.+ Kweni usange ungafwatuka, sangirapo mwaŵi. 22  Pakuti waliyose uyo wakachemeka mu Fumu apo wakaŵa muzga ni mwanangwa kwa Fumu.+ Mwakuyana waka, uyo wakachemeka apo wakaŵa mwanangwa ni muzga wa Khristu. 23  Mukagulika na mtengo ukuru.+ Lekani kuŵa ŵazga ŵa ŵanthu. 24  Ŵabali, waliyose wakhale umo wakachemekera. Wakhale nthena pamaso pa Chiuta. 25  Sono pakuyowoya vya awo ŵandanjire mu nthengwa* nilije dango lakufuma kwa Fumu, kweni nkhuyowoya umo ine nkhuwonera,+ pakuti Fumu yili kunilengera lusungu kuti niŵe wakugomezgeka. 26  Ntheura chifukwa cha masuzgo agho ghalipo, nkhughanaghana kuti ntchiwemi kuti munthu wakhale umo waliri. 27  Kasi uli wakukakika ku muwoli? Leka kukhumba kufwatuka.+ Kasi uli kusutuka ku muwoli? Leka kupenja mwanakazi. 28  Kweni usange unganjira mu nthengwa, ungananga yayi. Ndipo usange munthu uyo wandanjire mu nthengwa wanjira mu nthengwa, wananga yayi. Kweni awo ŵachita nthena ŵaŵenge na suzgo mu thupi lawo. Kweni ine nkhumuvikilirani. 29  Kweniso ŵabali, nkhumuphalirani kuti nyengo yakukhalako yafupiskika.+ Ntheura awo ŵali na ŵawoli ŵaŵenge nga ŵalije. 30  Awo ŵakulira nga ni awo ŵakulira yayi, ndipo awo ŵakusekelera nga ni awo ŵakusekelera yayi, kweniso awo ŵakugura nga ni awo ŵalije kanthu, 31  ndipo awo ŵakugwiliskira ntchito charu nga ni awo ŵakuchigwiliskira ntchito mwakukwana yayi, chifukwa vyakuchitika vya charu ichi vikusintha. 32  Nkhukhumba kuti muŵe ŵambura kwenjerwa. Mwanalume wambura kutora wakwenjerwa na vinthu vya Fumu, umo wangakondweskera Fumu. 33  Kweni mwanalume wakutora wakwenjerwa na vinthu vya charu,+ umo wangakondweskera muwoli wake, 34  ndipo ngwakugaŵikana. Kweniso, mwanakazi wambura kutengwa, na mwali, wakwenjerwa na vinthu vya Fumu,+ kuti waŵe mutuŵa pose paŵiri, mu thupi lake na mu mzimu wake. Kweni mwanakazi wakutengwa wakwenjerwa na vinthu vya charu, umo wangakondweskera mfumu wake. 35  Kweni nkhuyowoya nthena kuti imwe musange chandulo, nkhukhumba kumukakani goda yayi, kweni kumuchiskani kuti muchite icho ntchakwenelera na kuteŵetera Fumu nyengo zose kwambura nthimbanizgo. 36  Kweni usange munyake uyo wandanjire mu nthengwa wakuwona kuti vikumusuzga kukhala yekha, usange wajumpha pa uwukirano, wachite ichi: Mulekani wachite icho wakukhumba, wakwananga yayi. Ŵalekani ŵanjire mu nthengwa.+ 37  Kweni usange munyake wakulondezga icho wadumura mu mtima wake ndipo palije icho chikumusoŵa, kweni wali na mazaza pa khumbo lake ndipo wadumura mu mtima wake kuti wanjirenge yayi mu nthengwa,* wachitenge makora.+ 38  Ntheura uyo wanjira mu nthengwa wachita makora, kweni uyo wandanjire mu nthengwa wachita makora chomene.+ 39  Muwoli ngwakukakika pa nyengo iyo mfumu wake ngwamoyo.+ Kweni usange mfumu wake wagona tulo mu nyifwa, ni mwanangwa kutengwa kwa uyo wakukhumba, kweni mu Fumu pera.+ 40  Kweni ine nkhuwona kuti waŵenge wakukondwa chomene usange wakhalenge umo waliri. Chifukwa nkhughanaghana kuti nane nili na mzimu wa Chiuta.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, kugona na mwanakazi.
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “ŵamwali.” Kung’anamura, awo ŵandagonanepo na mwanalume panji mwanakazi.
Panji kuti, “wasungenge umwali wake.”