Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵakorinte 15:1-58

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiwuka cha Khristu (1-11)

  • Kwambura chiwuka, chipulikano ntchawaka (12-19)

  • Chiwuka cha Khristu ntchanadi (20-34)

  • Thupi lanyama, thupi lauzimu (35-49)

  • Thupi lambura kufwa na lambura kuvunda (50-57)

  • Kuŵa na vyakuchita vinandi mu mulimo wa Fumu (58)

15  Sono ŵabali, nkhumukumbuskani makani ghawemi agho nkhamupharazgirani,+ agho mukapokera ndiposo agho mukughakoleska.  Mukuponoskeka usange mukukoleska makani ghawemi agho nkhamupharazgirani, pekha usange mukagomezga pawaka.  Pakuti vinthu vyakuzirwa ivyo nkhamupani ndivyo nane nkhapokera, kuti Khristu wakafwira zakwananga zithu kuyana na Malemba.+  Ndiposo kuti wakasungika,+ na kuwuskika+ pa zuŵa lachitatu+ kuyana na Malemba.+  Kweniso kuti wakawonekera kwa Kefase,*+ pamanyuma ku ŵapositole ŵake 12.+  Pamanyuma wakawonekera ku ŵabali ŵakujumpha 500 pa nyengo yimoza,+ ŵanandi ŵa iwo ŵachalipo, kweni ŵanyake ŵali kugona tulo mu nyifwa.  Kufuma apo, wakawonekera kwa Yakobe,+ pamanyuma ku ŵapositole wose.+  Kweni paumaliro wakawonekeraso kwa ine+ nga bonda uyo wababika muteta.  Pakuti ndine muchoko chomene pa ŵapositole, ndipo nili wakwenelera yayi kuchemeka mpositole, chifukwa nkhatambuzganga mpingo wa Chiuta.+ 10  Kweni sono nili nthena chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta. Ndipo lusungu lwake lukuru ulo wakanilongora lukawa pawaka yayi, chifukwa nkhafukafuka kuluska wose. Nkhafukafuka pandekha yayi kweni ntchifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta ulo wakanilongora. 11  Ntheura kwali ndine panji ndiwo, tikupharazga mu nthowa iyi ndipo mwagomezga kwizira mu nthowa iyi. 12  Sono usange tikupharazga kuti Khristu wali kuwuskika ku ŵakufwa,+ vyaŵa wuli kuti ŵanyake pakati pinu ŵakuti kulije chiwuka cha ŵakufwa? 13  Usange kulije chiwuka cha ŵakufwa, ipo Khristu nayo wandawuskike. 14  Kweni usange Khristu wandawuskike, ipo ivyo tikupharazga vilije ntchito ndipo chipulikano chinu ntchawaka. 15  Usange ŵakufwa ŵazamuwuskika nadi yayi, mbwenu ndise ŵakaboni ŵatesi ŵa Chiuta,+ chifukwa tayowoya ukaboni wautesi wakuti Chiuta wakawuska Khristu,+ uku wandamuwuskepo. 16  Pakuti usange ŵakufwa ŵazamuwuskika yayi, ipo Khristu nayo wandawuskike. 17  Kweniso usange Khristu wandawuskike, chipulikano chinu ntchambura ntchito ndipo muchali ŵakwananga.+ 18  Nakuti awo ŵali kugona tulo mu nyifwa mwa Khristu chawo palije.+ 19  Usange tikugomezga mwa Khristu mu umoyo uno pera, ipo pa ŵanthu wose ndise ŵakuchitiska chitima chomene. 20  Kweni Khristu wali kuwuskika ku ŵakufwa, iyo ntchipambi chakwamba cha awo ŵali kugona tulo mu nyifwa.+ 21  Pakuti nyifwa yikizira mwa munthu yumoza,+ chiwuka cha ŵakufwa nacho chikwizira mwa munthu yumoza.+ 22  Chifukwa nga umo mwa Adamu wose ŵakufwa,+ ntheuraso mwa Khristu wose ŵazamuzgoka ŵamoyo.+ 23  Kweni waliyose mu ndondomeko yake: Khristu chipambi chakwamba,+ kufuma apo awo mba Khristu mu nyengo ya kuŵapo kwake.+ 24  Paumaliro wazamupeleka Ufumu kwa Chiuta wake, Awiske. Wazamuchita ivi, para waparanya maboma ghose na ŵamazaza wose na ŵankhongono wose.+ 25  Pakuti wakwenera kuwusa nga ni themba m’paka Chiuta waŵike ŵalwani wose ku malundi ghake.+ 26  Pakuŵa mulwani waumaliro, nyifwa yizamuparanyika.+ 27  Chifukwa Chiuta “wakaŵika vinthu vyose pasi pa malundi ghake.”+ Kweni apo wakuti ‘vinthu vyose vyaŵikika pasi pake,’+ ntchakuwonekerathu kuti wakupatulako uyo wakaŵika vinthu vyose kwa iyo.+ 28  Kweni para vinthu vyose vyazakaŵa pasi pake, Mwana nayo wazamuŵa pasi pa Uyo wakaŵika vinthu vyose pasi pa iyo,+ mwakuti Chiuta waŵe vinthu vyose kwa waliyose.+ 29  Usange ndimo viliri yayi, kasi ŵachitenge wuli awo ŵakubatizika na khumbo lakuti ŵaŵe ŵakufwa?+ Usange ŵakufwa ŵazamuwuskika yayi, chifukwa wuli iwo ŵakubatizika na khumbo lakuti ŵafwe? 30  Chifukwa wuli nyengo zose* nase tikuŵa pangozi?+ 31  Ŵabali, nkhumusimikizgirani kuti zuŵa na zuŵa nyifwa yikuniŵenda, kweni nkhukondwa mwa Khristu Yesu Fumu yithu chifukwa cha imwe. 32  Usange nkhalimbana na vikoko ku Efeso umo ŵakachitira ŵanthu ŵanyake,+ kasi pali phindu wuli kwa ine? Usange ŵakufwa ŵazamuwuskika yayi, “tiyeni tirye na kumwa, chifukwa machero tifwenge.”+ 33  Mungapuluskikanga yayi. Mendezgano ghaheni ghakunanga makhaliro ghawemi.*+ 34  Muŵe ŵamahara na kuchita urunji ndipo lekani kuchita kwananga, chifukwa ŵanyake mbambura kumanya Chiuta. Nkhuyowoya kuti nimukhozgani soni. 35  Kweni munyake watenge: “Kasi ŵakufwa ŵazamuwuskika wuli? Kasi ŵazamuwuka na thupi wuli?”+ 36  Wamunthu muzeleza iwe! Icho waseŵa chikuzgoka chamoyo yayi kwambura kuti chafwa dankha. 37  Ndipo icho ukuseŵa, ukuseŵa thupi ilo lizamuŵako yayi, kweni mphuzi pera, yingaŵa ya tirigu panji mbuto zinyake. 38  Kweni Chiuta wakuyipa thupi umo wakukhumbira, ndipo ku mbuto yiliyose thupi lake. 39  Mathupi ghakuŵa ghakupambana, kuli thupi la ŵanthu, thupi la ng’ombe, thupi la tuyuni, na thupi la somba. 40  Ndipo kuli mathupi ghakuchanya+ na mathupi gha pa charu chapasi.+ Kweni uchindami wa mathupi ghakuchanya ngunyake, ndipo wa mathupi gha pa charu chapasi nawo ngunyake. 41  Dazi lili na uchindami wake, mwezi nawo uli na uchindami wake,+ nyenyezi nazo zili na uchindami wake. Ndipo nyenyezi yiliyose yili na uchindami wake. 42  Ntheura ndimo chiwuka cha ŵakufwa chiliri. Thupi ilo laseŵeka likuvunda, kweni ilo lawuskika likuvunda yayi.+ 43  Likuseŵeka lakuyuyulika, likuwuskika lauchindami.+ Likuseŵeka lambura nkhongono, likuwuskika lankhongono.+ 44  Likuseŵeka thupi lanyama, likuwuskika thupi lauzimu. Usange kuli thupi lanyama, ipo kuliso lauzimu. 45  Nakuti vili kulembeka kuti: “Munthu wakwamba Adamu wakazgoka munthu wamoyo.”+ Adamu waumaliro wakazgoka mzimu wakupa umoyo.+ 46  Kweni thupi lakwamba likuŵa lauzimu yayi. Kweni thupi lanyama ndilo pamanyuma likuzgoka lauzimu. 47  Munthu wakwamba wakafuma pa charu chapasi ndipo wakapangika na fuvu.+ Munthu wachiŵiri wakafuma kuchanya.+ 48  Umo waliri uyo wakapangika na fuvu, ndimo ŵaliriso awo ŵakapangika na fuvu. Ndipo umo waliri wakuchanya ndimo ŵaliriso awo mbakuchanya.+ 49  Ndipo nga umo tavwalira chikozgo cha uyo wakapangika na fuvu,+ ndimoso tizamuvwalira chikozgo cha wakuchanya.+ 50  Kweni ŵabali, nkhumuphalirani kuti thupi na ndopa vingahara yayi Ufumu wa Chiuta, kuvunda kungahara yayi kuwura kuvunda. 51  Wonani, nkhumuphalirani chisisi chakupatulika* chakuti: Ni tose yayi tizamugona tulo mu nyifwa, kweni tose tizamuzgoka+ 52  mu kanyengo kachoko, mu kuphayira kwa jiso, para mbata yaumaliro yikulira. Pakuti mbata yizamulira,+ ndipo ŵakufwa ŵazamuwuskika ŵambura kuvunda, ndipo ise tizamuzgoka. 53  Pakuti thupi lakuvunda ili likwenera kuzgoka lambura kuvunda,+ ndipo thupi lakufwa ili likwenera kuzgoka lambura kufwa.+ 54  Kweni para thupi lakuvunda ili lazgoka lambura kuvunda, ndipo thupi lakufwa ili lazgoka lambura kufwa, ghazamufiskika mazgu agho ghali kulembeka kuti: “Nyifwa yamilimitizgika muyirayira.”+ 55  “Nyifwa, kasi nkhongono zako zili nkhu? Nyifwa, luwozga lwako luli nkhu?”+ 56  Luwozga lwa nyifwa nkhwananga,+ ndipo nkhongono ya kwananga ni Dango.*+ 57  Kweni tiwonge Chiuta, chifukwa wakutovwira kuti tiluske kwizira mwa Fumu yithu Yesu Khristu!+ 58  Ntheura, ŵabali ŵane ŵakutemweka, muŵe ŵakukhora,+ ŵambura kusunkhunyika, nyengo zose muŵe na vyakuchita vinandi+ mu mulimo wa Fumu, pakumanya kuti mulimo winu uwo mukuchita mwa Fumu ngwawaka yayi.+

Mazgu Ghamusi

Wakuchemekaso Petrosi.
Panji kuti, “ora lililose.”
Panji kuti, “nkharo yiwemi.”
Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “ndipo Dango likuwezgera kwananga nkhongono zake.”