Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵakorinte 14:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyawanangwa vya kuchima na malulimi (1-25)

  • Maungano gha Ŵakhristu ghachitike mwakwenelera (26-40)

    • Malo gha ŵanakazi mu mpingo (34, 35)

14  Londezgani chitemwa, ndipo lutilirani kupenja vyawanangwa vya mzimu, kweni chiwemi chomene ntchakuti muchime.+  Pakuti uyo wakuyowoya malulimi, wakuyowoya kwa ŵanthu yayi, kweni kwa Chiuta, chifukwa palije uyo wakupulika,+ kweni wakuyowoya chisisi chakupatulika*+ mwa mzimu.  Uyo wakuchima wakuzenga na kukhwimiska ndiposo wakupembuzga ŵanthu na mazgu ghake.  Uyo wakuyowoya malulimi wakujizenga yekha, kweni uyo wakuchima wakuzenga mpingo.  Sono nakhumbanga kuti mose muyowoye malulimi,+ kweni ningatemwa chomene kuti muchime.+ Nadi, uyo wakuchima ni mukuru kuluska uyo wakuyowoya malulimi, para apo yayi, wang’anamulire, mwakuti mpingo uzengeke.  Kweni pa nyengo iyi, ŵabali, usange ningiza na kuyowoya namwe malulimi, kasi mungasanga chandulo wuli? Usange nkhukhumba kuti musange chandulo ipo niyowoye ivyo Chiuta wanivumbulira,+ uchimi, chinthu cha mahara,+ panji chisambizgo.  Mwakuyana waka, vinthu vyambura umoyo ivyo vikulira, kwali ni fyoliro panji bango, usange munthu wakulizga vinthu ivi kwambura kusinthasintha kalizgiro, kasi munthu munyake wangamanya wuli sumu iyo yikwimbika?  Usange mbata yikulira kwambura kupulikikwa makora, kasi ni njani wanozgekerenge nkhondo?  Mwakuyana waka, usange namwe mukuyowoya malulimi ghambura kupulikikwa makora, kasi munthu wamanyenge wuli icho mukuyowoya? Ipo muyowoyenge waka mu mphepo. 10  Mu charu mungaŵa viyowoyero vinandi ndipo vyose para vikuyowoyeka vikuŵa na ng’anamuro. 11  Ipo usange nkhupulika chara ng’anamuro la mazgu, niŵenge mulendo kwa uyo wakuyowoya, ndipo uyo wakuyowoya waŵenge mulendo kwa ine. 12  Ntheura, imwe namwe, pakuti mukudokera chomene vyawanangwa vyauzimu, penjani vyawanangwa ivyo mungazengera mpingo.+ 13  Ntheura, uyo wakuyowoya malulimi walombe kuti wang’anamulire.+ 14  Pakuti usange nkhulomba mu malulimi, ntchawanangwa chane cha mzimu icho chikulomba, kweni maghanoghano ghane ngakusangapo chandulo yayi. 15  Kasi ntchivichi chikwenera kuchitika? Nilombenge na chawanangwa cha mzimu, kweniso nilombenge na maghanoghano ghane. Na chawanangwa cha mzimu nimbenge sumu zakulumba, kweniso na maghanoghano ghane nimbenge sumu zakulumba. 16  Usange na chawanangwa cha mzimu ukulomba kwa Chiuta, kasi munthu waka uyo wali namwe pamoza wangayowoya wuli kuti “Ameni” para ukulomba, pakuti wakumanya chara ivyo ukuyowoya? 17  Mbunenesko, ukulomba mu nthowa yiwemi, kweni munthu munyake yura wakuzengeka yayi. 18  Nkhuwonga Chiuta kuti nkhuyowoya mu malulimi ghanandi kuluska mose imwe. 19  Kweni mu mpingo ningatemwa kuyowoya mazgu ghankhondi ghakupulikikwa* kuti nisambizge* ŵanthu, kuluska kuyowoya mazgu 10,000 mu malulimi.+ 20  Ŵabali, mungaŵanga ŵana ŵachoko yayi mu kapulikiskiro,+ kweni muŵe ŵana ŵachoko ku viheni,+ ndipo muŵe ŵalara mu kapulikiskiro.+ 21  Mu Dango muli kulembeka kuti: “Yehova* wakuti: ‘Nizamuyowoya na ŵanthu aŵa mu malulimi gha ŵalendo ndiposo milomo ya ŵanthu ŵachilendo, kweni nanga mpha nyengo iyo ŵazamunipulikira yayi.’”+ 22  Ntheura malulimi ntchimanyikwiro ku ŵakugomezga yayi, kweni ŵambura kugomezga,+ apo kuchima nkhwa ŵambura kugomezga yayi, kweni kwa ŵakugomezga. 23  Ntheura, usange mpingo wose wawungana pa malo ghamoza ndipo wose ŵakuyowoya malulimi, ndipo para piza ŵanthu waka panji ŵambura kugomezga, asi ŵayowoyenge kuti ndimwe ŵakufuntha? 24  Kweni usange mose mukuchima ndipo wambura kugomezga panji munthu waka wiza, wachenyekenge na wose ndipo wachiskikenge kuti wajisande. 25  Vyakubisika vya mu mtima wake vikuwoneka, ntheura wawenge kavunama na kusopa Chiuta, na kuyowoya kuti: “Chiuta wali nadi pakati pinu.”+ 26  Kweni ntchivichi chikwenera kuchitika, ŵabali? Para mwawungana pamoza, ndipo munyake wali na salimo, munyake wali na chisambizgo, munyake wali na mazgu agho Chiuta wamuvumbulira, munyake wakuyowoya malulimi, munyake wali na kang’anamuliro,+ vinthu vyose vichitike kuti viŵe vyakuzenga. 27  Usange pali ŵakuyowoya malulimi, ŵaleke kujumpha pa ŵaŵiri panji ŵatatu, nakuti ŵapokeranenge, ndipo munyake wang’anamulire.+ 28  Kweni usange palije wakung’anamura, ipo awo ŵakuyowoya malulimi ŵakhale chete mu mpingo ndipo ŵayowoye mu mtima na Chiuta. 29  Ntchimi+ ziŵiri panji zitatu ziyowoye, ndipo ŵanyake ŵamanye ng’anamuro lake. 30  Kweni usange munyake uyo wakhala pasi Chiuta wamuvumbulira mazgu, ipo wakwamba wakhale chete. 31  Pakuti mose mungachima mwakupokerana, mwakuti wose ŵasambire ndipo wose ŵakhozgeke.+ 32  Ndipo ntchimi izo zili na vyawanangwa vya mzimu zikwenera kugwiliskira ntchito makora vyawanangwa ivi. 33  Chifukwa Chiuta ni Chiuta wautimbanizgi yayi, kweni wamtende.+ Nga umo viliri mu mipingo yose ya ŵatuŵa, 34  ŵanakazi ŵakhale chete mu mipingo, pakuti ŵakuzomerezgeka yayi kuyowoya.+ Kweni ŵaŵe ŵakujilambika,+ nga umo Dango nalo likuyowoyera. 35  Ndipo usange ŵakukhumba kumanya chinthu, ŵakafumbe ŵafumu ŵawo ku nyumba, chifukwa ntchakukhozga soni kuti mwanakazi wayowoye ku mpingo. 36  Kasi mazgu gha Chiuta ghakafuma kwa imwe, panji ghakafika kwa imwe pera? 37  Usange munthu wakughanaghana kuti ni ntchimi panji wali na chawanangwa cha mzimu, wamanye kuti vinthu ivyo nkhumulemberani ni dango la Fumu. 38  Kweni usange munthu wakuyuyura vinthu ivi, wazamuyuyulika.* 39  Ntheura ŵabali ŵane, limbikirani kuchima,+ kweni lekani kukanizga awo ŵakuyowoya malulimi.+ 40  Kweni vinthu vyose vichitike mwakwenelera ndiposo mu ndondomeko.*+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyamuchindindi vyakupatulika.”
Panji kuti, “mu maghanoghano ghane.”
Panji kuti, “niŵasambizgeso ŵanyake na mazgu gha pamulomo.”
Pangayowoyekaso kuti, “usange munyake ni mulemwa, wakhalilirenge mu ulemwa.”
Panji kuti, “mu nthowa yakwenelera.”