Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵakorinte 10:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ivyo vikachitikira Ŵaisrayeli vikutichenjezga (1-13)

  • Chenjerani na kusopa vikozgo (14-22)

    • Thebulu la Yehova na thebulu la viŵanda (21)

  • Wanangwa na kughanaghanira ŵanyinu (23-33)

    • “Chitani vinthu vyose kuti Chiuta wachindikike” (31)

10  Sono ŵabali, nkhukhumba kuti imwe mumanye kuti ŵasekuru ŵithu wose ŵakenda kusi kwa bingu+ ndipo wose ŵakambuka nyanja.+  Ndipo wose ŵakabatizika mwa Mozesi kwizira mu bingu na mu nyanja.  Wose ŵakarya chakurya chauzimu chakuyana waka.+  Ndipo wose ŵakamwa chakumwa chauzimu chakuyana waka.+ Pakuti ŵakamwanga kufuma mu jalawe lauzimu ilo likaŵalondezganga, ndipo jalawe lira likimiranga* Khristu.+  Kweni ŵanandi ŵa iwo Chiuta wakakondwa nawo yayi, ntheura ŵanandi ŵakamalira mu mapopa.+  Sono vinthu ivi vikaŵa vyakuwonerapo mwakuti ise tileke kukhumba vinthu viheni, nga umo iwo ŵakavikhumbira.+  Ndipo tingasopanga vikozgo yayi, umo ŵanyake ŵa iwo ŵakachitira, nga umo kuli kulembekera kuti: “Ŵanthu ŵakakhala pasi, ŵakarya na kumwa. Ŵakawuka na kusangwa.”+  Tingachitanga uzaghali* yayi, nga umo ŵanyake ŵa iwo ŵakachitira uzaghali,* ndipo ŵanthu 23,000 ŵakafwa mu zuŵa limoza.+  Tingayezganga Yehova* chara,+ nga umo ŵanyake ŵa iwo ŵakamuyezgera, ndipo ŵakakomeka na njoka.+ 10  Tingadinginyikanga yayi, nga umo ŵanyake ŵa iwo ŵakadinginyikira,+ ndipo wakuparanya wakaŵakoma.+ 11  Sono vinthu ivi vikaŵachitikira kuŵa vyakuwonerapo, ndipo vikalembeka kuti vitichenjezge ise+ tikukhala mu nyengo iyi* yaumaliro. 12  Ntheura uyo wakughanaghana kuti ngwakukhora wachenjere kuti waleke kuwa.+ 13  Viyezgo ivyo vikumuwirani ndivyo vikuwiraso ŵanthu wose.+ Kweni Chiuta ngwakugomezgeka, ndipo wazomerenge yayi kuti imwe muyezgeke na kutondeka kuzizipizga.+ Kweni para chiyezgo chiza, wapelekenge nthowa yakumovwirani kuti muzizipizge.+ 14  Ntheura, ŵakutemweka chimbirani kusopa vikozgo.+ 15  Nkhuyowoya na ŵanthu awo ŵakumanya vinthu. Yeruzgani mwekha ivyo nkhuyowoya. 16  Nkhombo yathumbiko iyo tikutumbika, asi tikusanga phindu* na ndopa za Khristu?+ Ndipo chingwa icho tikumenya, asi tikusanga phindu* na thupi la Khristu?+ 17  Chifukwa pali chingwa chimoza, nangauli ise tili ŵanandi, tili thupi limoza,+ pakuti tose tikuryako chingwa chimoza chira. 18  Wonani Israyeli wathupi: Asi awo ŵakurya sembe ŵakugaŵana na jotchero?+ 19  Ipo niyowoyechi? Kasi icho chikupelekeka sembe ku chikozgo nkhanthu, panji kuti chikozgo nkhanthu? 20  Yayi. Kweni nkhuyowoya kuti vinthu ivyo mitundu yikupeleka sembe yikupeleka ku viŵanda, kwa Chiuta yayi.+ Ndipo nkhukhumba yayi kuti imwe muŵe ŵakugaŵana na viŵanda.+ 21  Mungamwa yayi vya mu nkhombo ya Yehova* na mu nkhombo ya viŵanda. Mungarya yayi pa “thebulu la Yehova”*+ na pa thebulu la viŵanda. 22  Panji ‘kasi tikuchitiska sanji Yehova’?*+ Kasi ise tili na nkhongono kuluska iyo? 23  Vinthu vyose ni vyakuzomerezgeka, kweni ni vinthu vyose yayi ivyo ni vyachandulo. Vinthu vyose ni vyakuzomerezgeka, kweni ni vinthu vyose yayi ivyo vikuzenga.+ 24  Waliyose waleke kupenja icho ntchachandulo kwa iyo, kweni icho ntchachandulo kwa munthu munyake.+ 25  Chilichose icho ŵakuguliska pa msika wa nyama, muryenge kwambura kufumba chifukwa cha njuŵi yinu. 26  Pakuti “charu chapasi na vyose ivyo vilimo ni vya Yehova.”*+ 27  Usange wambura kugomezga wamuchemani ndipo mukukhumba kuluta, mukarye chilichose icho chaŵikika panthazi pinu, kwambura kufumba chifukwa cha njuŵi yinu. 28  Kweni usange munyake wakumuphalirani kuti: “Nyama iyi yikapelekeka sembe ku vikozgo,” mungaryanga yayi chifukwa cha uyo wamuphalirani na chifukwa cha njuŵi.+ 29  Nkhunena “njuŵi” yako yayi, kweni ya munthu munyake. Chifukwa wuli wanangwa wane ukweruzgika na njuŵi ya munthu munyake?+ 30  Usange nkhurya na kuwonga kwa Chiuta, chifukwa wuli nkhuneneka pa icho nkhuwonga?+ 31  Ntheura, kwali mukurya panji mukumwa panji mukuchita chinthu chinyake chilichose, chitani vinthu vyose kuti Chiuta wachindikike.+ 32  Muleke kukhuŵazga Ŵayuda, Ŵagiriki na mpingo wa Chiuta,+ 33  nga umo nane nkhukondweskera ŵanthu wose mu vinthu vyose, kwambura kupenja chandulo chane+ kweni cha ŵanandi mwakuti ŵaponoskeke.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “likaŵa.”
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu ghanyake, “chandulo.”
Mazgu ghanyake, “chandulo.”