Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵakorinte 1:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1-3)

  • Paulosi wakuwonga Chiuta chifukwa cha Ŵakorinte (4-9)

  • Wakuŵachiska kuti ŵaŵe ŵakukolerana (10-17)

  • Khristu ni nkhongono na vinjeru vya Chiuta (18-25)

  • Kunothera mwa Yehova (26-31)

1  Ine Paulosi, wakuchemeka kuŵa mpositole+ wa Yesu Khristu kwizira mu khumbo la Chiuta, na Sositene mubali withu  ku mpingo wa Chiuta uwo uli mu Korinte,+ kwa imwe mwatuŵiskika mwa Khristu Yesu,+ ŵakuchemeka kuŵa ŵatuŵa, pamoza na wose awo kulikose ŵakuchema pa zina la Fumu yithu, Yesu Khristu,+ Fumu yawo na yithu:  Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa Chiuta Adada ŵithu na Fumu yithu Yesu Khristu, vyaŵa namwe.  Nyengo zose nkhuwonga Chiuta chifukwa cha imwe pakuwona lusungu lukuru ulo Chiuta wamulongorani kwizira mwa Khristu Yesu.  Pakuti mwa iyo mwasambazga mu chilichose, muli na nkhongono zakupharazgira mazgu gha Chiuta kweniso mukumanya vinthu vyose.+  Ukaboni wakuyowoya vya Khristu+ wakhozgeka pakati pinu.  Ntheura mukupeleŵera yayi mu chawanangwa chilichose, uku mukulindilira mwakunweka kuvumbukwa kwa Fumu yithu Yesu Khristu.+  Chiuta wamukhozgani m’paka kuumaliro, kuti muŵe ŵambura kafukwa mu zuŵa la Fumu yithu Yesu Khristu.+  Chiuta uyo wakamuchemani kuti muŵe mu umoza na Mwana wake Yesu Khristu Fumu yithu ngwakugomezgeka.+ 10  Sono nkhumuchiskani ŵabali, kwizira mu zina la Fumu yithu Yesu Khristu kuti mose muyowoyenge mwakuzomerezgana, ndiposo kuti paŵavye kugaŵikana pakati pinu,+ kweni kuti mukolerane pakuŵa na mtima umoza na kaghanaghaniro kamoza.+ 11  Pakuti ŵamunyumba ya Kolowe ŵaniphalira kuti imwe ŵabali ŵane mukugaŵikana pakati pinu. 12  Nkhung’anamura kuti, waliyose wa imwe wakuti: “Ine nili wa Paulosi,” “Kweni ine nili wa Apolo,”+ “Ndipo ine nili wa Kefase,”* “Kweni ine nili wa Khristu.” 13  Kasi Khristu wagaŵikana? Kasi Paulosi ndiyo wakapayikika pa khuni chifukwa cha imwe? Panji kasi mukabatizika mu zina la Paulosi? 14  Nkhuwonga Chiuta kuti nkhabatizapo yumoza wa imwe chara kupaturako Khrisipo+ na Gayo,+ 15  mwakuti palije uyo wangayowoya kuti mukabatizika mu zina lane. 16  Nkhabatizaso ŵamunyumba ya Stefanasi.+ Kweni nkhumanya yayi usange nkhabatizapo munthu munyakeso. 17  Pakuti Khristu wakanituma kubatiza yayi, kweni kuti nipharazge makani ghawemi.+ Ndipo nkhwenera kupharazga na mahara gha wunthu* yayi kuti khuni lakusuzgikirapo* la Khristu lileke kuŵa lambura ntchito. 18  Chifukwa kuyowoya vya khuni lakusuzgikirapo* mbuchindere ku awo ŵakutayika,+ kweni kwa ise tikuponoskeka, ni nkhongono za Chiuta.+ 19  Pakuti kuli kulembeka kuti: “Nimazgenge vinjeru vya ŵanthu ŵavinjeru, ndipo nikanenge* mahara gha ŵanthu ŵamahara.”+ 20  Kasi munthu wavinjeru wali nkhu? Kasi mulembi* wali nkhu? Kasi wakususka wa mu nyengo iyi* wali nkhu? Asi Chiuta wali kuzgora vinjeru vya charu kuŵa uchindere? 21  Nangauli charu chili na vinjeru,+ chikatondeka kumanya Chiuta.+ Kweni Chiuta wakawona kuti waponoske awo ŵakugomezga kwizira mu uthenga wauchindere+ uwo ukupharazgika. Ivi vikulongora mahara gha Chiuta. 22  Pakuti Ŵayuda ŵakupempha vimanyikwiro+ ndipo Ŵagiriki ŵakupenja vinjeru. 23  Kweni ise tikupharazga kuti Khristu wakapayikika pa khuni ndipo Ŵayuda ŵakuwona kuti ntchinthu chakukhuŵazga kweni ŵamitundu ŵakuwona kuti mbuchindere.+ 24  Kweni Ŵayuda na Ŵagiriki awo ŵali kuchemeka, ŵakuwona kuti Khristu ni nkhongono za Chiuta na vinjeru vya Chiuta.+ 25  Chifukwa chinthu chauchindere chakufuma kwa Chiuta ntchavinjeru kuluska ŵanthu, ndipo chinthu chambura nkhongono chakufuma kwa Chiuta ntchankhongono kuluska ŵanthu.+ 26  Pakuti ŵabali mukuwona umo wakamuchemerani. Pa ŵakuchemeka, mbanandi yayi ŵavinjeru vyathupi,+ mbanandi yayi ŵankhongono, mbanandi yayi awo ŵakababika ŵakuzirwa.*+ 27  Kweni Chiuta wakasora vinthu vyauchindere vya charu kuti wakhozge soni ŵanthu ŵavinjeru. Ndipo Chiuta wakasora vinthu vyambura nkhongono vya charu kuti wakhozge soni vinthu vyankhongono.+ 28  Chiuta wakasora vinthu vyapasi vya charu na vinthu vyakuyuyulika, vinthu ivyo kulije, kuti wazgore vyawaka vinthu ivyo viliko.+ 29  Mwakuti paŵavye munthu wanothe pamaso pa Chiuta. 30  Kweni imwe muli mu umoza na Khristu Yesu chifukwa cha Chiuta. Khristu uyu wakutivumbulira vinjeru vya Chiuta na urunji.+ Ŵanthu ŵakuŵa ŵatuŵa+ ndiposo ŵanangwa chifukwa cha sembe ya Yesu.+ 31  Viŵe nga umo kuli kulembekera kuti: “Uyo wakunotha, wanothenge mwa Yehova.”*+

Mazgu Ghamusi

Wakuchemekaso Petrosi.
Panji kuti, “kayowoyero kauryarya.”
Panji kuti, “nisezgerenge kumphepete.”
Ndiko kuti, wakumanya Dango.
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “awo ŵakababikira mu mabanja ghakuzirwa.”