Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵeruzgi 9:1-57

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Abimeleki waŵa themba mu Shekemu (1-6)

  • Ntharika ya Yotamu (7-21)

  • Muwuso wankhaza wa Abimeleki (22-33)

  • Abimeleki wawukira Shekemu (34-49)

  • Mwanakazi wakoma Abimeleki (50-57)

9  Nyengo yikati yajumphapo, Abimeleki+ mwana wa Yerubibaala wakaluta ku ŵasibweni ŵake mu Shekemu. Wakati kwa iwo na ku mbumba yose ya sekuru wake:*  “Fumbani ŵalongozgi* wose ŵa Shekemu kuti: ‘Kasi chiwemi ni ntchi kwa imwe, kuti ŵana wose 70 ŵa Yerubibaala+ ŵamuwusaninge, panji kuti munthu yumoza ndiyo wamuwusaninge? Kumbukani kuti ine ndine chiwangwa na nyama yinu.’”*  Ntheura ŵasibweni ŵake ŵakaphalira ŵalongozgi wose ŵa Shekemu, ndipo mitima yawo yikanweka kulondezga Abimeleki, pakuti ŵakati: “Ni mubali withu.”  Ŵakamupa masiliva 70 kufuma mu nyumba* ya Baala-beriti,+ ndipo Abimeleki wakalemba ŵanthu ŵakata na ŵamsinjiro kuti ŵendenge nayo.  Kufuma apo, wakaluta ku nyumba ya wiske ku Ofura,+ wakakoma ŵabali ŵake,+ ŵana ŵa Yerubibaala, ŵanalume 70 pa libwe limoza. Yotamu, mwana muchoko chomene wa Yerubibaala ndiyo yekha wakaponapo, chifukwa wakabisama.  Ŵalongozgi wose ŵa Shekemu na wose ŵa ku Beti-milo ŵakawungana pamoza, ŵakamwimika Abimeleki kuŵa themba+ pafupi na khuni likuru, mumphepete mwa mzati uwo ukaŵa mu Shekemu.  Yotamu wakati waphalirika nkhani iyi, nyengo yeneyiyo wakaluta na kwimilira pachanya pa Phiri la Gerizimu.+ Wakachemerezga kwa iwo na lizgu likuru, wakati: “Pulikani kwa ine, imwe ŵalongozgi ŵa Shekemu, ndipo Chiuta wamupulikaninge.  “Kukaŵa makuni agho ghakaluta kuti ghakaphakazge themba kuti liŵawusenge. Ntheura ghakati ku khuni la maolive: ‘Utiwuse.’+  Kweni khuni la maolive likati: ‘Kasi nileke mafuta ghane,* agho ŵakuchindikira Chiuta na ŵanthu, na kuluta kukawusa makuni ghanyane?’ 10  Penepapo makuni ghara ghakati ku khuni la mkuyu: ‘Zanga utiwuse.’ 11  Kweni khuni la mkuyu likati: ‘Kasi nileke kunong’omera kwane na chipambi chane chiwemi na kuluta kukawusa makuni ghanyane?’ 12  Kufuma apo, makuni ghara ghakati ku mpheska: ‘Zanga utiwuse.’ 13  Mpheska yikati: ‘Kasi nileke vinyo lane liphya ilo likukondweska Chiuta na ŵanthu na kuluta kukawusa makuni ghanyane?’ 14  Paumaliro makuni ghanyake ghara ghakati ku kankhande: ‘Zanga utiwuse.’+ 15  Khuni la kankhande likati ku makuni ghara: ‘Usange mukuniphakazga nadi kuŵa themba pa imwe, zaninge mubisame mu mfwiri wane. Kweni usange yayi, moto ufume mu kankhande na kumyangura makuni gha sidara gha ku Lebanoni.’ 16  “Sono kasi ivyo mwachita ni vyaunenesko na vyantchindi apo mwimika Abimeleki kuŵa themba,+ kasi mwamuchitira uwemi Yerubibaala na ŵamunyumba yake, ndipo kasi mwamuchitira ivyo vikumwenelera? 17  Apo adada ŵakamulweraninge,+ ŵakaŵika umoyo wawo pangozi kuti ŵamuponoskani mu woko la Midiyani.+ 18  Kweni muhanya uno imwe mwawukira nyumba ya adada, mwakoma ŵana ŵawo, ŵanalume 70, pa libwe limoza.+ Kufuma apo mwimika Abimeleki, mwana wa muzgakazi wawo,+ kuŵa themba pa ŵalongozgi ŵa Shekemu chifukwa chakuti ni mubali winu. 19  Nadi, usange ivyo mwachita muhanya uno ni vyaunenesko na vyantchindi kwa Yerubibaala na ŵamunyumba yake, ipo sekelerani na Abimeleki ndipo nayo wasekelere na imwe. 20  Kweni usange yayi, moto ufume mwa Abimeleki na kumyangura ŵalongozgi ŵa Shekemu na Beti-milo.+ Ndipo moto ufume ku ŵalongozgi ŵa Shekemu na Beti-milo umyangure Abimeleki.”+ 21  Penepapo Yotamu+ wakachimbira, wakaluta ku Beyere, ndipo wakakhala kwenekura chifukwa cha kopa mubali wake Abimeleki. 22  Abimeleki wakawusa* Israyeli vyaka vitatu. 23  Chiuta wakachitiska kuti paŵe ulwani* pakati pa Abimeleki na ŵalongozgi ŵa Shekemu, ndipo ŵakamuchitira uryarya Abimeleki. 24  Vikaŵa ntheura kuti nkhaza izo iyo wakachitira ŵana 70 ŵa Yerubibaala zimuwelere, kuti mulandu wa ndopa zawo uŵe pa mubali wawo Abimeleki chifukwa cha kuŵakoma,+ kweniso pa ŵalongozgi ŵa Shekemu chifukwa cha kumovwira kuti wakome ŵabali ŵake. 25  Ntheura ŵalongozgi ŵa Shekemu ŵakatuma ŵanthu kuti ŵamujoŵelere pachanya pa mapiri, ndipo munthu yose uyo wakajumphanga pafupi nawo mu nthowa ŵakamupokanga vinthu vyake. Nyengo yikati yajumphapo, nkhani iyi yikafika kwa Abimeleki. 26  Penepapo Gali mwana wa Ebedi na ŵabali ŵake ŵakambukira ku Shekemu,+ ndipo ŵalongozgi ŵa Shekemu ŵakamugomezga. 27  Ŵakaluta ku minda, ŵakatondora mpheska na kuzidyaka, ndipo ŵakachita chiphikiro. Pamanyuma ŵakanjira mu nyumba ya chiuta wawo,+ ŵakarya na kumwa na kutemba Abimeleki. 28  Gali mwana wa Ebedi wakati: “Kasi Abimeleki ni njani, ndipo Zebuli mwimiliri wake mu Shekemu ni njani kuti ise timuteŵetere? Asi ni mwana wa Yerubibaala?+ Teŵeterani ŵanthu ŵa Hamori, wiske wa Shekemu! Kweni kasi tijisuzgirechi kuteŵetera Abimeleki? 29  Viŵenge kuti ŵanthu aŵa ŵali pasi pane, mphanyi namugodobora Abimeleki.” Ndipo wakati kwa Abimeleki: “Sazgirapo ŵankhondo ŵako wize.” 30  Zebuli karonga wa msumba wakati wapulika mazgu gha Gali mwana wa Ebedi, ukali wake ukagolera. 31  Ntheura wakatuma mathenga mwachibisibisi* kwa Abimeleki, wakati: “Wona, Gali mwana wa Ebedi na ŵabali ŵake sono ŵali mu Shekemu, ndipo kuno ŵakuvundura msumba kuti wimikane nawe. 32  Sono iwe wize usiku, iwe na ŵanthu awo uli nawo, mujoŵelere mu minda. 33  Mulenji, para dazi likufuma, uwuke luŵiro na kuwukira msumba. Para iyo na ŵanthu awo ŵali nayo ŵiza kuti ŵalimbane nawe, uchite chilichose icho ungachita kuti umuthereske.”* 34  Ntheura Abimeleki na ŵanthu wose awo ŵakaŵa nayo ŵakawuka usiku, ŵakajoŵelera Shekemu mu magulu ghanayi. 35  Gali mwana wa Ebedi wakati wafuma na kwimilira pa chipata cha msumba, Abimeleki na ŵanthu awo ŵakaŵa nayo ŵakavundumuka apo ŵakabisama. 36  Gali wakati wawona ŵanthu aŵa, wakati kwa Zebuli: “Wona, ŵanthu ŵara ŵakukhira kufuma pachanya pa mapiri.” Kweni Zebuli wakati kwa iyo: “Ukuwona mizgezge ya mapiri, mbwenu ukuti mbanthu.” 37  Gali wakatiso: “Wona, ŵanthu ŵakukhira kufuma pakati pa charu, ndipo gulu limoza likwizira ku nthowa ya khuni likuru la Mewonenimu.” 38  Penepapo Zebuli wakati: “Kasi sono kujithumbwa kwako kuli nkhu, apo ukatenge: ‘Kasi Abimeleki ni njani kuti timuteŵetere?’+ Asi aŵa mbanthu awo ukaŵakana? Luta ukarwe nawo pera.” 39  Ntheura Gali wakadangira panthazi pa ŵalongozgi ŵa Shekemu na kurwa na Abimeleki. 40  Abimeleki wakamulondezga, kweni iyo wakachimbira. Ŵanthu ŵanandi ŵakakomeka m’paka pa mulyango wa chipata cha msumba. 41  Abimeleki wakalutilira kukhala mu Aruma, kweni Zebuli+ wakachimbizga Gali na ŵabali ŵake mu Shekemu. 42  Zuŵa lakulondezgapo, ŵanthu ŵakaluta ku minda, ndipo Abimeleki wakaphalirika nkhani iyi. 43  Ntheura wakatora ŵanthu na kuŵagaŵa mu magulu ghatatu, ŵakajoŵelera mu minda. Wakati wawona ŵanthu ŵakufuma mu msumba, wakaŵawukira na kuŵakoma. 44  Abimeleki wakalotoka na magulu agho wakaŵa nagho na kwimilira pa mulyango wa chipata cha msumba. Pa nyengo iyi, magulu ghanyake ghaŵiri ghakawukira wose awo ŵakaŵa mu minda na kuŵakoma. 45  Abimeleki wakarwa na msumba zuŵa lose lira na kuwupoka. Wakakoma ŵanthu awo ŵakaŵamo. Wakawudilimulira pasi msumba+ na kuseŵapo mchere. 46  Ŵalongozgi wose ŵa chigongwe cha Shekemu ŵakati ŵapulika, nyengo yeneyiyo ŵakanjira mu chizongwe* cha nyumba* ya Eli-beriti.+ 47  Abimeleki wakati waphalirika kuti ŵalongozgi wose ŵa chigongwe cha Shekemu ŵawungana pamoza, 48  Abimeleki na ŵanalume wose awo ŵakaŵa nayo ŵakakwera mu Phiri la Zalimoni. Abimeleki wakatora mbavi mu woko lake, wakadumura munthavi wa khuni na kuwunyamura pa chiŵegha chake. Wakati ku ŵanthu awo ŵakaŵa nayo: “Icho mwawona ine nkhuchita, namwe chitani chenechicho luŵiro.” 49  Ntheura munthu waliyose wakadumura munthavi na kulondezga Abimeleki. Ŵakaŵika minthavi yira pa chizongwe na kubuskapo moto. Ndipo wose awo ŵakaŵa mu chigongwe cha Shekemu ŵakafwa, ŵanthu pafupifupi 1,000, ŵanalume na ŵanakazi. 50  Kufuma apo, Abimeleki wakaluta ku Tebezi. Wakazenga msasa kwimikana na Tebezi ndipo wakawupoka. 51  Pakatikati pa msumba wura pakaŵa chigongwe chakukhora, ndipo ŵanalume wose na ŵanakazi na ŵalongozgi wose ŵa msumba ŵakachimbilira kwenekura. Ŵakajijalira na kukwera pa mtenje wa chigongwe. 52  Abimeleki wakafika ku chigongwe chira na kulimbana nacho. Wakafika pa mulyango wa chigongwe kuti wachibuske na moto. 53  Penepapo mwanakazi yumoza wakawiskira libwe lakusilira* pa mutu wa Abimeleki, wakaswa bwaza lake.+ 54  Ntheura mwaluŵiro wakachema muteŵeti wake wakunyamura vilwero, wakati: “Tora lupanga lwako unikome kuti ŵanthu ŵaleke kuyowoya kuti: ‘Mwanakazi ndiyo wakamukoma.’” Muteŵeti wakamugwaza, ndipo wakafwira penepapo. 55  Ŵanthu ŵa Israyeli ŵakati ŵawona kuti Abimeleki wafwa, wose ŵakawelera ku nyumba zawo. 56  Ndimo Chiuta wakawezgera nduzga Abimeleki pa uheni uwo wakachitira awiske pakukoma ŵabali ŵake 70.+ 57  Chiuta wakaŵawezgera ŵanthu ŵa ku Shekemu uheni wose pa mitu yawo. Ntheura nthembo ya Yotamu+ mwana wa Yerubibaala+ yikiza pa iwo.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mbumba ya nyumba ya wiske wa anyina.”
Pangayowoyekaso kuti, “ŵenecharu.”
Panji kuti, “ndopa yinu.”
Panji kuti, “tempile la.”
Panji kuti, “kupambika kwane.”
Panji kuti, “wakaŵa karonga pa.”
Mazgu gheneko, “wakatuma mzimu uheni.”
Panji kuti, “mwauryarya.”
Panji kuti, “uchite nayo kuyana na icho woko lako lingafiska.”
Panji kuti, “malo ghakukhora mu.”
Panji kuti, “tempile la.”
Mazgu ghanyake, “mwanasko.”