Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵeruzgi 6:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Midiyani wakuyuzga Israyeli (1-10)

  • Mungelo wakukhozga Mweruzgi Gidiyoni (11-24)

  • Gidiyoni wabwangandura jotchero la Baala (25-32)

  • Mzimu wa Chiuta uli pa Gidiyoni (33-35)

  • Gidiyoni wakupempha chimanyikwiro (36-40)

6  Ŵaisrayeli ŵakachitaso uheni pamaso pa Yehova.+ Ntheura Yehova wakaŵapeleka mu woko la Midiyani vyaka 7.+  Woko la Midiyani likaŵa na nkhongono pa Israyeli.+ Chifukwa cha Midiyani, Ŵaisrayeli ŵakajinozgera malo ghakubisamako* mu mapiri, mu mphanji, na malo ghakusuzga kufikako.+  Para Israyeli waseŵa mbuto, Midiyani, Amaleki,+ na ŵanthu ŵakumafumiro gha dazi+ ŵakaŵawukiranga.  Ŵakazenganga misasa kwimikana nawo na kuparanya vipasi vya charu m’paka ku Gaza. Ŵakalekangako kalikose yayi kuti Ŵaisrayeli ŵarye, nanga ni mberere, ng’ombe, panji mbunda.+  Ŵakizanga na viŵeto vyawo na mahema, unandi nga ni zombe.+ Ndipo ŵakaŵa ŵambura mapendeko,+ iwo na ngamila zawo. Ŵakizanga mu charu na kuchiparanya.  Ntheura Israyeli wakakavuka chomene chifukwa cha Midiyani. Ndipo Ŵaisrayeli ŵakalira kwa Yehova kuti waŵawovwire.+  Ŵaisrayeli ŵakati ŵalira kwa Yehova kuti waŵawovwire kwa Midiyani,+  Yehova wakaŵatumira ntchimi iyo yikaŵaphalira kuti: “Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Nkhamufumiskani mu Eguputo, mu nyumba ya wuzga.+  Nkhamuthaskani mu woko la Eguputo na ku wose awo ŵakamuyuzganinge, nkhaŵachimbizga pamaso pinu ndipo nkhapeleka charu chawo+ kwa imwe. 10  Nkhatiso kwa imwe: “Ine ndine Yehova Chiuta winu.+ Mungopanga chara ŵachiuta ŵa Ŵaamori awo mukukhala mu charu chawo.”+ Kweni mukanipulikira yayi.’”*+ 11  Mungelo wa Yehova wakiza+ na kukhala musi mwa khuni likuru ilo likaŵa mu Ofura, ilo likaŵa la Yowashi Muabi-ezeri.+ Pa nyengo iyi, Gidiyoni+ mwana wa Yowashi wakapwanthanga tirigu mu chakukamiramo mpheska, kumubisa kwa Midiyani. 12  Mungelo wa Yehova wakawonekera kwa iyo, wakati: “Yehova wali nawe,+ iwe chinkhara cha nkhondo.” 13  Gidiyoni wakati kwa iyo: “Phepani fumu yane, usange Yehova wali nase, ipo chifukwa wuli vinthu vyose ivi vyatiwira?+ Kasi yili nkhu milimo yake yose yakuzizwiska iyo ŵadada ŵithu ŵakatiphalira+ kuti: ‘Asi Yehova wakatifumiska mu Eguputo?’+ Sono Yehova watitaya,+ watipeleka mu woko la Midiyani.” 14  Penepapo Yehova wakang’anamukira kwa iyo, wakati: “Luta na nkhongono zako, ndipo uponoskenge Israyeli mu woko la Midiyani.+ Asi ndine nakutuma?” 15  Gidiyoni wakamuzgora kuti: “Phepani Yehova. Kasi ningaponoska wuli Israyeli? Wonani! Fuko lane ndichoko chomene mwa Manase, ndipo nili muchoko chomene mu nyumba ya ŵadada.” 16  Kweni Yehova wakati kwa iyo: “Utimbenge Midiyani nga ni munthu yumoza chifukwa niŵenge nawe.”+ 17  Ntheura wakati kwa iyo: “Usange nasanga uwemi* mu maso ghinu, nilongorani chimanyikwiro chakuti ndimwe nadi mukuyowoya nane. 18  Naŵeya, mungafumangapo yayi pano m’paka nize na chawanangwa na kumuŵikirani panthazi.”+ Ntheura wakati: “Niŵenge penepano m’paka uwereko.” 19  Gidiyoni wakanjira na kunozga kana ka mbuzi na kuphika chingwa chambura nthukumusi cha ufu wakukwana efa yumoza.*+ Wakaŵika nyama mu chidunga na msuni mu m’phika, ndipo wakiza navyo kwa iyo na kuvipeleka musi mwa chikhuni chikuru. 20  Mungelo wa Chiuta waunenesko wakati kwa iyo: “Tora nyama na chingwa chambura nthukumusi, uviŵike pa jalawe lira na kuthirapo msuni.” Gidiyoni wakachita ntheura. 21  Mungelo wa Yehova wakanyoloska ndodo iyo yikaŵa mu woko lake ndipo yikakhwaska nyama na chingwa chambura nthukumusi. Ndipo moto ukagolera pa jalawe na kumyangura nyama na chingwa chambura nthukumusi.+ Penepapo mungelo wa Yehova wakazgeŵelekera kwa iyo. 22  Ntheura Gidiyoni wakamanya kuti wakaŵa mungelo wa Yehova.+ Nyengo yeneyiyo, Gidiyoni wakati: “Awe ine, Fumu Yikuru Yehova, chifukwa nawona mungelo wa Yehova chisko na chisko!”+ 23  Kweni Yehova wakati kwa iyo: “Mtende uŵe nawe. Ungawopanga chara,+ ufwenge yayi.” 24  Ntheura Gidiyoni wakamuzengera jotchero Yehova penepara, ndipo likuchemeka kuti Yehova-shalomu*+ m’paka lero. Lichali mu Ofura wa Ŵaabi-ezeri. 25  Mu usiku wura, Yehova wakati kwa iyo: “Tora kang’ombe kachiŵiri ka vyaka 7 ka awuso, ndipo ubwangandulire pasi jotchero la Baala la awuso na kudumulira pasi chikhuni chakupatulika* icho chili pafupi nalo.+ 26  Para wamuzengera jotchero lamalibwe Yehova Chiuta wako pachanya pa jalawe ili, utore kang’ombe kachiŵiri, ukapeleke sembe yakotcha pa nkhuni za chikhuni chakupatulika* icho wadumulira pasi.” 27  Ntheura Gidiyoni wakatora ŵateŵeti ŵake ŵanalume 10 ndipo wakachita nga umo Yehova wakamuphalilira. Kweni wakatondeka kuchita muhanya chifukwa wakawopanga ŵamunyumba ya awiske na ŵanthu ŵa mu msumba, ndipo wakachita usiku. 28  Ŵanthu ŵa mu msumba ŵakati ŵawuka mulenji, ŵakasanga kuti jotchero la Baala labwangandulikira pasi, ndipo chikhuni chakupatulika* icho chikaŵa pafupi chadumulikira pasi, kweniso kang’ombe kachiŵiri kapelekeka sembe pa jotchero ilo likazengeka. 29  Ŵakafumbana ŵekhaŵekha: “Ni njani wachita ichi?” Ŵakati ŵafumbilira, ŵakati: “Gidiyoni mwana wa Yowashi ndiyo wachita ichi.” 30  Ntheura ŵanthu ŵa mu msumba ŵakati kwa Yowashi: “Fumiska mwana wako kuti wakomeke, chifukwa wabwangandulira pasi jotchero la Baala na kudumulira pasi chikhuni chakupatulika* icho chikaŵa pafupi nalo.” 31  Yowashi+ wakati ku wose awo ŵakimikana nayo: “Kasi mukukhumba kuvikilira Baala? Kasi mukukhumba kumuponoska? Waliyose uyo wakukhumba kumuvikilira wakomeke mulenji uno.+ Usange ni chiuta, mulekani wajivikilire yekha,+ pakuti munthu munyake wabwangandulira pasi jotchero lake.” 32  Ndipo pa zuŵa lira, wakamuthya Gidiyoni zina lakuti Yerubibaala,* wakati: “Lekani Baala wajivikilire yekha, chifukwa munthu munyake wabwangandulira pasi jotchero lake.” 33  Midiyani yose,+ Amaleki,+ na ŵanthu ŵakumafumiro gha dazi+ ŵakakolerana, ndipo ŵakambukira* ku Dambo la Yezireli na kuzenga msasa. 34  Kweni mzimu wa Yehova ukiza* pa Gidiyoni+ ndipo wakalizga mbata,+ ntheura Ŵaabi-ezeri+ ŵakawungana kwa iyo. 35  Penepapo wakatuma mathenga ku ŵanthu wose ŵa kwa Manase, ndipo nawo ŵakawungana kwa iyo. Kweniso wakatuma mathenga kwa Asheri, Zebuloni, na Nafutali, ndipo ŵakiza kuzakakumana nayo. 36  Penepapo Gidiyoni wakati kwa Chiuta waunenesko: “Usange muponoskenge Israyeli kwizira mwa ine, nga umo mwalayizgira,+ 37  wonani ine nkhuŵika weya wa mberere pa malo ghakupwanthirapo mbuto. Usange jumi lawa pa weya pera, kweni pasi pose mphakomira, mbwenu nimanyenge kuti muponoskenge Israyeli kwizira mwa ine, nga umo mwalayizgira.” 38  Umu ndimo vikachitikira nadi. Wakati wawuka mulenjilenji na kukamata weya, jumi likafuma ndipo maji ghakazura bakule. 39  Ndipouli, Gidiyoni wakati kwa Chiuta waunenesko: “Ukali winu uleke kugolera pa ine, kweni lekani nifumbeso kamoza pera. Nkhulomba kuti niyezgeso kamoza pera na weya. Pa weya pekha paŵe pakomira, kweni jumi liwire pasi pose.” 40  Ivi ndivyo Chiuta wakachita usiku wura. Pa weya pekha ndipo pakaŵa pakomira, kweni pasi pose pakaŵa jumi.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “malo ghakusi ghakusungamo vinthu.”
Mazgu gheneko, “mukapulika yayi mazgu ghane.”
Panji kuti, “uchizi.”
Malita pafupifupi 22. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Kung’anamura kuti, “Yehova Ni Mtende.”
Kung’anamura kuti, “Lekani Baala Wajivikilire Yekha.”
Panji kuti, “ŵakambuka mlonga kuya.”
Mazgu gheneko, “ukamubungilizga.”