Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵeruzgi 11:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mweruzgi Yefita wachimbizgika, ŵamwimika kuŵa mulongozgi (1-11)

  • Yefita wakuyowoya na Amoni (12-28)

  • Chilapo cha Yefita na mwana wake mwanakazi (29-40)

    • Mwana wa Yefita wakhala kwambura kutengwa (38-40)

11  Sono Yefita+ Mugiliyadi wakaŵa chinkhara cha nkhondo. Wakaŵa mwana wa mwanakazi uyo wakaŵa hule, ndipo wiske wa Yefita wakaŵa Giliyadi.  Kweni muwoli wa Giliyadi wakamubabiraso ŵana ŵanalume. Ŵana ŵa muwoli wake ŵakati ŵakura, ŵakamuchimbizga Yefita, ŵakati: “Ulije chiharo mu nyumba ya adada, pakuti ndiwe mwana wa mwanakazi munyake.”  Ntheura Yefita wakachimbira ku ŵabali ŵake, wakakhala mu charu cha Tobu. Ŵanthu ŵakusoŵa chakuchita ŵakakolerana na Yefita, ndipo ŵakamulondezga.  Nyengo yikati yajumphapo, Ŵaamoni ŵakamba kurwa na Israyeli.+  Ŵaamoni ŵakati ŵamba kurwa na Israyeli, nyengo yeneyiyo ŵalara ŵa Giliyadi ŵakaluta kukamutora Yefita ku charu cha Tobu.  Ŵakati kwa Yefita: “Zanga, uŵe mulongozgi withu wa nkhondo kuti tirwe na Ŵaamoni.”  Kweni Yefita wakati ku ŵalara ŵa Giliyadi: “Asi ndimwe mukanitinkha chomene na kunichimbizga mu nyumba ya adada?+ Kasi sono mwiza kwa ine pakuti muli mu suzgo?”  Penepapo ŵalara ŵa Giliyadi ŵakati kwa Yefita: “Lekani sono tizaso kwa iwe. Usange ulutenge nase na kurwa na Ŵaamoni, uŵenge mulongozgi withu pa wose awo ŵakukhala mu Giliyadi.”+  Ntheura Yefita wakati ku ŵalara ŵa Giliyadi: “Usange mukunitoraso kuti nkharwe na Ŵaamoni, ndipo Yehova wakanithereskera, mbwenu namuŵa nadi mulongozgi winu.” 10  Ŵalara ŵa Giliyadi ŵakati kwa Yefita: “Yehova waŵe kaboni* pakati pa ise usange tatondeka kuchita ivyo wayowoya.” 11  Ntheura Yefita wakaluta na ŵalara ŵa Giliyadi, ndipo ŵanthu ŵakamwimika kuŵa mulongozgi wawo na mulara wa ŵankhondo. Yefita wakawerezgaso mazgu ghake ghose pamaso pa Yehova mu Mizipa.+ 12  Penepapo Yefita wakatuma mathenga kwa themba la Ŵaamoni+ kuti: “Kasi nakunangira vichi* apo ukwiza kuzakawukira charu chane?” 13  Themba la Ŵaamoni likati ku mathenga gha Yefita: “Ntchifukwa chakuti Israyeli wakapoka charu chane apo wakafumanga ku Eguputo,+ kwambira ku Arinoni+ m’paka ku Yaboku na kukafika ku Yorodani.+ Sono wezga charu chane mu mtende.” 14  Kweni Yefita wakatumaso mathenga kwa themba la Ŵaamoni 15  kukaliphalira kuti: “Yefita wakuti: ‘Israyeli wandapokepo charu cha Ŵamowabu+ na charu cha Ŵaamoni.+ 16  Chifukwa ntchakuti apo wakafumanga ku Eguputo, Israyeli wakenda mu mapopa m’paka ku Nyanja Yiswesi+ ndipo wakafika pa Kadeshi.+ 17  Penepapo Israyeli wakatuma mathenga kwa themba la Edomu+ kuti: “Utizomerezge tijumphe mu charu chako,” kweni themba la Edomu likapulika chara. Wakatumaso mazgu kwa themba la Mowabu,+ kweni nalo likazomera yayi. Ntheura Israyeli wakalutilira kukhala pa Kadeshi.+ 18  Apo ŵakendanga mu mapopa, ŵakagega charu cha Edomu+ na charu cha Mowabu. Ŵakenda kumafumiro gha dazi kwa charu cha Mowabu+ na kuzenga msasa mu chigaŵa cha Arinoni. Ŵakanjiramo chara mu mphaka ya Mowabu,+ chifukwa Arinoni ndiyo yikaŵa mphaka ya Mowabu. 19  “‘Kufuma apo, Israyeli wakatuma mathenga kwa Sihoni themba la Ŵaamori, themba la Heshiboni. Israyeli wakati kwa iyo: “Utizomerezge tijumphe mu charu chako kuya ku charu chithu.”+ 20  Kweni Sihoni wakamugomezga yayi Israyeli kuti wajumphe mu chigaŵa chake. Ntheura Sihoni wakawunganya ŵanthu ŵake wose, ŵakazenga msasa pa Yahazi, ndipo ŵakarwa na Israyeli.+ 21  Penepapo Yehova Chiuta wa Israyeli wakapeleka Sihoni na ŵanthu ŵake wose mu woko la Israyeli, mwakuti wakaŵathereska, ndipo Israyeli wakapoka charu chose cha Ŵaamori, awo ŵakakhalanga mu charu chira.+ 22  Ŵakapoka chigaŵa chose cha Ŵaamori kwambira ku Arinoni m’paka ku Yaboku, kweniso kwambira ku mapopa m’paka ku Yorodani.+ 23  “‘Yehova Chiuta wa Israyeli ndiyo wakachimbizga Ŵaamori panthazi pa ŵanthu ŵake, Israyeli.+ Kasi iwe sono ukukhumba kuŵachimbizgamo? 24  Asi uli nacho kale chose icho Kemoshi+ chiuta wako wakupa kuti chiŵe chako? Waliyose uyo Yehova Chiuta withu wamuchimbizga panthazi pithu ndiyo ise timuchimbizgenge.+ 25  Kasi iwe ukughanaghana kuti uli muwemi kuluska Balaki+ mwana wa Zipori themba la Mowabu? Kasi iyo wakapindako kwa Israyeli, panji kurwa nayo? 26  Israyeli wakakhala mu Heshiboni na vikaya vyake,+ Aroyeri na vikaya vyake na mu misumba yose ya mumphepete mwa Arinoni vyaka 300, kasi ukalekerachi kuyipoka pa nyengo yira?+ 27  Ine nindakunangirepo, apa nthena ukubuda waka kuniwukira. Yehova Mweruzgi,+ ndiyo weruzge muhanya uno pakati pa Ŵaisrayeli na Ŵaamoni.’” 28  Kweni themba la Ŵaamoni likapulikira chara uthenga uwo Yefita wakalitumira. 29  Mzimu wa Yehova ukiza pa Yefita,+ ndipo wakasolota mu Giliyadi na Manase, wakaluta ku Mizipe wa Giliyadi,+ ndipo kufuma ku Mizipe wa Giliyadi wakalutilira m’paka ku Ŵaamoni. 30  Penepapo Yefita wakachita chilapo+ kwa Yehova, wakati: “Usange mwapeleka Ŵaamoni mu woko lane, 31  waliyose uyo wafumenge pa mulyango wa nyumba yane kuzakakumana nane para nawera mu mtende kufuma ku Ŵaamoni waŵenge wa Yehova,+ ndipo nimupelekenge kuŵa sembe yakotcha.”+ 32  Ntheura Yefita wakaluta kukarwa na Ŵaamoni, ndipo Yehova wakaŵapeleka mu woko lake. 33  Wakaŵakoma na kukoma kukuru, kwambira ku Aroyeri m’paka ku Miniti, misumba 20, kujumphilira m’paka ku Abelu-keramimu. Ndimo Ŵaamoni ŵakathereskekera pamaso pa Ŵaisrayeli. 34  Paumaliro, Yefita wakiza ku nyumba yake ku Mizipa,+ ndipo wonani, mwana wake msungwana wakiza kuzakakumana nayo uku wakulizga kang’oma na kuvina. Sono mwana uyu ndiyo yekha wakaŵa nayo. Padera pa iyo, wakaŵavya mwana munyake mwanalume panji mwanakazi. 35  Yefita wakati wamuwona, wakapalura vyakuvwara vyake, wakati: “Mbaya mwe, mwana wane! Waswa mtima wane,* pakuti wazgoka uyo namuchimbizga. Nili kumujulira mulomo wane Yehova, ndipo ningawezga chara.”+ 36  Kweni mwana wakati: “Adada, usange mwamujulira Yehova mulomo winu, chitani kwa ine nga umo mwalayizgira,+ pakuti Yehova wamuwezgerani nduzga pa ŵalwani ŵinu, Ŵaamoni.” 37  Wakatiso kwa awiske: “Munizomerezge kuti nichite ichi: Munizomerezge nikhale panekha myezi yiŵiri, nilute ku mapiri, nkhalilire umwali wane pamoza na ŵasungwana ŵanyane.”* 38  Penepapo Yefita wakati: “Lutanga!” Wakamutuma kuti wakakhale myezi yiŵiri kwayekha, ndipo mwana yura wakaluta pamoza na ŵasungwana ŵanyake kukalilira umwali wake pachanya pa mapiri. 39  Myezi yiŵiri yikati yamara, wakawelera kwa wiske. Pamanyuma wiske wakachita kuyana na chilapo icho wakalapa pa iyo.+ Msungwana yura wakagonapo na mwanalume chara. Ndipo kakazgoka kaluso mu Israyeli kakuti: 40  Chaka na chaka ŵamwali mu Israyeli ŵakalutanga kukamulumba mwana wa Yefita Mugiliyadi, mazuŵa ghanayi pa chaka.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ndiyo wakupulika.”
Mazgu gheneko, “Pali vichi pa ine na iwe?”
Mazgu gheneko, “Wanikhizgira pasi nkhanira.”
Panji kuti, “nkhalire pamoza na ŵabwezi ŵane chifukwa nizamutengwapo chara.”