Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaroma 8:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Umoyo na wanangwa kwizira mwa mzimu (1-11)

  • Mzimu ukuchitira ukaboni (12-17)

  • Chilengiwa chikulindilira kuvumbukwa kwa ŵana ŵa Chiuta (18-25)

  • “Mzimu ukuŵeyelera m’malo mwa ise” (26, 27)

  • Kusoleka na Chiuta (28-30)

  • Palije icho chitipaturenge ku chitemwa cha Chiuta (31-39)

8  Ntheura awo ŵali mu umoza na Khristu Yesu ŵalije mulandu.  Pakuti dango la mzimu uwo ukupeleka umoyo mwa Khristu Yesu lamufwaturani+ ku dango la kwananga na la nyifwa.  Ivyo Dango likatondekanga kuchita+ chifukwa likaŵa lakulopwa+ kwizira mu thupi, ndivyo Chiuta wakachita pakutuma Mwana wake+ mu kaŵiro ka thupi lakwananga+ kuti wamazge kwananga. Ndipo wakasuska kwananga kwa thupi.  Chiuta wakachita ichi kuti fundo zaurunji izo Dango likukhumba zifiskike mwa ise+ tikwenda mwakuyana na makhumbiro gha thupi chara, kweni mwakuyana na mzimu.+  Awo ŵakwenda mwakuyana na makhumbiro gha thupi, ŵakuŵika maghanoghano ghawo pa vinthu vya thupi,+ kweni awo ŵakwenda mwakuyana na mzimu, ŵakughanaghana vinthu vya mzimu.+  Pakuti kughanaghanira vya thupi ni nyifwa,+ kweni kughanaghanira vya mzimu mbumoyo na mtende.+  Chifukwa kughanaghanira vya thupi mbulwani na Chiuta,+ pakuti thupi likupulikira dango la Chiuta yayi, nakuti lingachita yayi.  Ntheura awo ŵakukolerana na thupi, Chiuta ŵangamukondweska yayi.  Usange mzimu wa Chiuta ukukhala nadi mwa imwe, muli ŵakukolerana na thupi chara kweni na mzimu.+ Kweni usange munthu walije mzimu wa Khristu, iyo ngwa Khristu yayi. 10  Kweni usange Khristu wali mu umoza na imwe,+ ipo nadi thupi ndakufwa chifukwa cha kwananga, kweni mzimu mbumoyo chifukwa cha urunji. 11  Sono usange mzimu wa uyo wakawuska Yesu ku ŵakufwa ukukhala mwa imwe, uyo wakawuska Khristu Yesu ku ŵakufwa,+ wazamuzgoraso mathupi ghinu agho ghakufwa kuŵa ghamoyo+ kwizira mu mzimu uwo uli mwa imwe. 12  Ntheura ŵabali, tikuchichizgika chara kukhala mwakuyana na thupi na kuchita makhumbiro ghake.+ 13  Usange mukukhala mwakuyana na thupi mufwenge nadi, kweni usange mzimu ukumovwirani kukoma milimo ya thupi,+ muŵenge ŵamoyo.+ 14  Pakuti wose awo ŵakulongozgeka na mzimu wa Chiuta ndiwo mbana ŵa Chiuta.+ 15  Pakuti mukapokera mzimu wa wuzga yayi, wakuchitiska wofi, kweni mukapokera mzimu wa kuzgoreka kuŵa ŵana, mzimu uwo ukutichiska kuchemerezga kuti: “Abba,* Adada!”+ 16  Mzimu ukuchitira ukaboni pamoza na mzimu withu+ kuti ndise ŵana ŵa Chiuta.+ 17  Ntheura usange ndise ŵana, ipo ndiseso ŵahaliri, ŵahaliri nadi ŵa Chiuta, kweni ŵahaliri ŵamoza+ na Khristu, chikuru tikusuzgika pamoza nayo+ mwakuti tipokereso uchindami pamoza.+ 18  Ntheura, nkhuwona kuti visuzgo vya nyengo yino nkhanthu yayi pakuyaniska na uchindami uwo uzamuvumbulika mwa ise.+ 19  Pakuti chilengiwa chikulindilira na kunweka kukuru kuti ŵana ŵa Chiuta ŵavumbukwe.+ 20  Pakuti chilengiwa chose chikazgoreka kuŵa chawaka+ na khumbo lake yayi, kweni na khumbo la Chiuta, uyo wakapelekaso chigomezgo 21  chakuti chilengiwa chizamufwatuka+ ku wuzga wa kuvunda na kuŵa na wanangwa wauchindami wa ŵana ŵa Chiuta. 22  Chifukwa tikumanya kuti chilengiwa chose pamoza chikulutilira kutampha na kupulika vyakuŵinya m’paka sono. 23  Ni apo pera yayi, kweni na ise tili na vipambi vyakwamba, ivyo ni mzimu, nase tikutampha mukati mwithu,+ uku tikulindilira na mtima wose kuti Chiuta watitore kuŵa ŵana ŵake,+ ndiposo kuti mathupi ghithu ghafwatulike na chiwombolero. 24  Pakuti tikaponoskeka mu chigomezgo ichi. Kweni chigomezgo icho chikuwoneka ntchigomezgo chara, chifukwa usange munthu wakuwona chinthu, kasi wakugomezgaso kuti chikwiza? 25  Kweni usange tikugomezga+ icho tikuleka kuchiwona,+ na mtima wose tikuchilindilira na chizizipizgo.+ 26  Mwakuyana waka, mzimu nawo ukutovwira chifukwa cha kulopwa kwithu.+ Para tikusoŵa icho tingalomba usange takumana na suzgo, mzimu ukuŵeyelera m’malo mwa ise na mitampho yambura kuyowoyeka. 27  Kweni uyo wakusanda mitima+ wakumanya icho mzimu ukung’anamura, chifukwa ukuŵeyelera m’malo mwa ŵatuŵa mwakuyana na khumbo la Chiuta. 28  Tikumanya kuti Chiuta wakuchitiska milimo yake yose kuŵa yakukolerana kuti awo ŵakumutemwa ŵawone chandulo, awo ŵakachemeka mwakuyana na khumbo lake.+ 29  Chifukwa awo wakadankha kuŵamanya ndiwoso wakaŵasolerathu kuti ŵaŵe ŵakuyana na chikozgo cha Mwana wake,+ mwakuti waŵe wakwamba kubabika+ pakati pa ŵabali ŵanandi.+ 30  Kweniso, awo wakaŵasolerathu+ ndiwoso wakaŵachema.+ Ndipo awo wakaŵachema ndiwoso wakaŵapima kuti mbarunji.+ Paumaliro awo wakaŵapima kuti mbarunji ndiwoso wakaŵapa uchindami.+ 31  Kasi tiyowoyechi pa vinthu ivi? Usange Chiuta wali kwa ise, ni njani watiwukirenge?+ 32  Pakuti wakakanilira yayi Mwana wake, kweni wakamupeleka chifukwa cha ise tose,+ ipo Chiuta na mwana wake ŵalekerengechi kutipaso vinthu vinyake vyose mwalusungu? 33  Ni njani wamangalirenge ŵakusoleka ŵa Chiuta?+ Chifukwa Chiuta ndiyo wakuŵapima ŵarunji.+ 34  Ni njani uyo waŵasuskenge? Palije, chifukwa Khristu Yesu ndiyo wakafwa, kweniso ndiyo wakawuskika ku ŵakufwa, uyo wali ku woko lamalyero la Chiuta+ ndipo wakuŵeyelera m’malo mwa ise.+ 35  Ni njani watipaturenge ku chitemwa cha Khristu?+ Kasi ni suzgo panji vyakuŵinya panji nthambuzgo panji njara panji unkhule panji ulwani panji lupanga?+ 36  Nga umo kuli kulembekera kuti: “Tikukomeka zuŵa lose chifukwa cha imwe. Tili nga ni mberere izo zikwenera kukomeka.”+ 37  Kweni tikuluska mu vinthu vyose ivi+ kwizira mwa uyo wakatitemwa. 38  Pakuti nakhorwa ine kuti nanga ni nyifwa, umoyo, ŵangelo, maboma, vinthu ivyo viliko sono, vinthu ivyo vikwiza, nkhongono,+ 39  kutumphuka, kunyang’amira, panji chilengiwa chinyake chilichose, vitipaturenge yayi ku chitemwa cha Chiuta icho chili mwa Khristu Yesu Fumu yithu.

Mazgu Ghamusi

Lizgu Lachiaramu ilo likung’anamura “Adada.”