Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵaroma 6:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kubatizika mwa Khristu na kusanga umoyo uphya (1-11)

  • Lekani kuzomerezga kwananga kuti kuwuse mathupi ghinu (12-14)

  • Kufuma ku wuzga wakwananga na kuŵa muzga wa Chiuta(15-23)

    • Malipiro gha kwananga ni nyifwa; chawanangwa cha Chiuta mbumoyo (23)

6  Ntheura tiyowoyechi? Kasi tilutilire kwananga, kuti lusungu lukuru lusazgikire?  Ndimo viliri yayi! Pakuwona kuti tafwatuka ku kwananga,+ kasi tilutilirenge wuli kwananga?+  Kasi mukumanya yayi kuti tose ise tikabatizika mwa Khristu Yesu,+ tikabatizika mu nyifwa yake?+  Pakuti tili kubatizika mu nyifwa yake,+ tikasungika pamoza nayo, mwakuti nga umo Khristu wakawuskikira ku ŵakufwa kwizira mu uchindami wa Awiske, nase tendenge mu umoyo uphya.+  Pakuti usange tili ŵamoza na iyo mu nyifwa yakuyana na yake,+ tizamuŵaso ŵamoza na iyo mu chiwuka chakuyana na chake.+  Pakuti tikumanya kuti wunthu withu wakale ukakhomeka pa khuni pamoza na iyo,+ mwakuti thupi lithu lakwananga lileke kuŵa lankhongono+ kuti tileke kulutilira kuŵa ŵazga ŵa kwananga.+  Chifukwa uyo wafwa wafwatuka ku kwananga kwake.  Kweniso, usange tafwa pamoza na Khristu, tikugomezga kuti tizamuŵaso ŵamoyo pamoza na iyo.  Tikumanya kuti Khristu wali kuwuskika ku ŵakufwa+ ndipo wafwengeso yayi.+ Nyifwa yilije mazaza pa iyo. 10  Chifukwa nyifwa iyo wakafwa, wakafwira kwananga* kamoza pera,+ kweni wali na umoyo kuti wachite khumbo la Chiuta. 11  Mwakuyana waka, namwe mujiwone kuti ndimwe ŵakufwa ku kwananga, kweni ŵamoyo kwa Chiuta mwa Khristu Yesu.+ 12  Ntheura, lekani kuzomerezga kwananga kuti kulutilire kuwusa nga ni themba mu mathupi ghinu agho ghangafwa+ ndipo muleke kupulikira makhumbiro gha mathupi ghinu. 13  Lekani kupeleka mathupi ghinu* ku kwananga, kuŵa vilwero vyakuchitira ubendezi, kweni mujipeleke kwa Chiuta nga mbanthu awo ŵawuka ku ŵakufwa, kweniso mupeleke mathupi ghinu* kwa Chiuta kuŵa vilwero vyakuchitira urunji.+ 14  Kwananga kuleke kuŵa na mazaza pa imwe chifukwa chakuti muli pasi pa dango chara,+ kweni pasi pa lusungu lukuru.+ 15  Kasi sono tichitechi? Kasi tichite kwananga chifukwa chakuti tili pasi pa dango chara kweni pasi pa lusungu lukuru?+ Yayi! 16  Kasi mukumanya yayi kuti usange mukujipeleka kwa munthu nga mbazga kuti mumupulikire, ndikuti muli ŵazga ŵake chifukwa chakuti mukumupulikira?+ Usange muli ŵazga ŵa kwananga+ njombe yinu ni nyifwa+ kweni usange mukupulikira muŵenge ŵarunji. 17  Kweni Chiuta wawongeke chifukwa nangauli pakwamba mukaŵa ŵazga ŵa kwananga, kweni mukapulikira kufumira pasi pa mtima chisambizgo icho mukapika. 18  Pakuti muli kufwatulika ku kwananga,+ muli kuzgoka ŵazga ŵa urunji.+ 19  Nkhuyowoya mazgu agho ngakupulikikwa ku ŵanthu, chifukwa chakuti mathupi ghinu ngakulopwa. Umo mukapelekera viŵaro vinu kuti muŵe ŵazga ŵa ukazuzi na vinthu viheni kuti muchite viheni, sono pelekani viŵaro vinu kuti muŵe ŵazga ŵa urunji kuti muchite milimo yituŵa.+ 20  Pakuti apo mukaŵa ŵazga ŵa kwananga, mukaŵa ŵakufwatuka ku urunji. 21  Ipo kasi mukapambika vipambi wuli nyengo yira? Vinthu ivyo sono mukukhozgeka navyo soni. Pakuti umaliro wa vinthu ivyo ni nyifwa.+ 22  Kweni sono pakuti muli kufwatulika ku kwananga ndipo muli kuzgoka ŵazga ŵa Chiuta, muli na vipambi vituŵa,+ ndipo paumaliro muzamupokera umoyo wamuyirayira.+ 23  Pakuti malipiro gha kwananga ni nyifwa,+ kweni chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira+ mwa Khristu Yesu Fumu yithu.+

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, kuwuskapo kwananga.
Mazgu gheneko, “viŵaro vinu.”
Mazgu gheneko, “viŵaro vinu.”