Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵaroma 5:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuphemana na Chiuta kwizira mwa Khristu (1-11)

  • Nyifwa kwizira mwa Adamu, umoyo kwizira mwa Khristu (12-21)

    • Kwananga na nyifwa vikathandazgika ku wose (12)

    • Urunji wa munthu yumoza (18)

5  Ntheura, sono pakuti tapimika ŵarunji chifukwa cha chipulikano,+ tiyeni tiŵe pamtende* na Chiuta kwizira mwa Fumu yithu Yesu Khristu.+  Pakuti tili na chipulikano mwa Yesu, nthowa yatijulikira kuti tipokere lusungu lukuru, ulo sono tikupokera,+ ndipo tiyeni tikondwe* mu chigomezgo cha uchindami wa Chiuta.  Kweniso tiyeni tikondwe* uku tili mu visuzgo,+ pakuti tikumanya kuti suzgo yikubaba chizizipizgo.+  Chizizipizgo nacho chikubaba kuzomerezgeka na Chiuta,+ kuzomerezgeka na Chiuta, chigomezgo,+  ndipo chigomezgo chikutigongoweska yayi,+ chifukwa Chiuta watipungulira chitemwa chake mu mitima yithu kwizira mu mzimu utuŵa, uwo wali kutipa.+  Apo tikaŵa kuti tichali ŵakulopwa,+ Khristu wakafwira ŵanthu ŵakwananga pa nyengo yakutemeka.  Pakuti ntchakusuzga kuti munthu wafwire murunji. Kweni panyake munthu wangachita chikanga kufwira munthu muwemi.  Kweni Chiuta watilongora chitemwa chake, pakuti apo tikaŵa kuti tichali ŵakwananga, Khristu wakatifwira.+  Ntheura, pakuti sono tapimika ŵarunji na ndopa zake,+ tizamuponoskeka ku ukali wa Chiuta kwizira mwa iyo.+ 10  Sono usange apo tikaŵa ŵalwani ndipo tikaphemana na Chiuta kwizira mu nyifwa ya Mwana wake,+ ipo tizamuponoskeka na umoyo wa Yesu pakuti sono taphemana na Chiuta. 11  Ni apo pera yayi, kweniso tikukondwa mwa Chiuta kwizira mwa Fumu yithu Yesu Khristu, mwa uyo sono taphemana na Chiuta.*+ 12  Kwananga kukanjira mu charu na munthu yumoza ndipo nyifwa yikiza chifukwa cha kwananga.+ Ntheura nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose chifukwa wose ŵakananga.+ 13  Pakuti kwananga kukaŵa mu charu pambere Dango lindize, kweni para dango palije, munthu wangapika mulandu wa kwananga chara.+ 14  Ndipouli, nyifwa yikawusa nga ni themba kufuma kwa Adamu m’paka kwa Mozesi. Yikawusa nanga ni ŵanthu awo kwananga kwawo kukuyana na kwananga kwa Adamu chara, uyo wakuyana na uyo wakenera kwiza.+ 15  Kweni chawanangwa chikayana na kwananga chara. Pakuti usange ŵanandi ŵakafwa chifukwa cha kwananga kwa munthu yumoza, ipo ŵanthu ŵanandi ŵakupokera lusungu lukuru lwa Chiuta na chawanangwa chake pamoza na lusungu lukuru lwa munthu yumoza,+ uyo ni Yesu Khristu.+ 16  Kweniso chawanangwa chikupambana na umo vinthu vikaŵira munthu yumoza wakati wananga.+ Pakuti na kwananga kwa munthu yumoza ŵanthu wose ŵakeruzgika kuti mbakwananga,+ kweni chawanangwa icho chikapelekeka pamanyuma pa kwananga kwa ŵanthu ŵanandi chikawovwira kuti ŵanandi ŵapimike ŵarunji.+ 17  Chifukwa usange nyifwa yikawusa nga ni themba chifukwa cha kwananga kwa munthu yumoza,+ ipo awo ŵakupokera lusungu lukuru na chawanangwa chaurunji,+ ŵazamuwusa nga ni mathemba+ pakuŵa ŵamoyo kwizira mwa munthu yumoza, uyo ni Yesu Khristu.+ 18  Ntheura, ŵanthu ŵa mitundu yose ŵakeruzgika kuti mbakwananga chifukwa cha kwananga kwa munthu yumoza,+ mwakuyana waka ŵanthu ŵa mitundu yose+ ŵakupimika ŵarunji kuti ŵaŵe ŵamoyo+ chifukwa cha urunji wa munthu yumoza. 19  Ŵanandi ŵakaŵa ŵakwananga chifukwa cha kuleka kupulikira kwa munthu yumoza,+ mwakuyana waka, ŵanandi ŵaŵenge ŵarunji chifukwa cha kupulikira kwa munthu yumoza.+ 20  Sono Dango likiza kuti ŵanthu ŵawone ukuru wa kwananga kwawo.+ Kweni apo kwananga kukawoneka, lusungu lukuru lwa Chiuta lukawonekera chomene. 21  Chifukwa wuli? Kuti nga umo kwananga kukawusira nga ni themba pamoza na nyifwa,+ mwakuyana waka, lusungu lukuru luwuse nga ni themba kwizira mu urunji, kulongozgera ku umoyo wamuyirayira mwa Yesu Khristu Fumu yithu.+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “tili na mtende.”
Pangayowoyekaso kuti, “tikukondwa.”
Pangayowoyekaso kuti, “tikukondwa.”
Panji kuti, “tapokera chiphemanisko.”